Florula Aukrustiana

Olav Aukrusts litterære plantedelar og -produkt

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for plantedelar og -produkt i Olav Aukrusts bøker og brev

 

Gruppering av registrerte hovudnamn

Referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med plantedelar og -produkt

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Gruppering av registrerte hovudnamn [til samlelista] [til undergruppenamn] [til boklister]

 

blome: andlit >auga >kinn >lippe >tunge, ange >duft >eim >gjem >lugt >snev >tev >ånde, blad (II) [beger|-], blad (III) [kron|-], blome >bløming >ljos, flor, klokke >bjølle, knupp p.p., krone (II) [blomster|-], kronblad >krongull, mjøl [pollen], nektar

frukt/frø: aks, bær >saft (II), frukt, frø, groe, kim, kjerne, klase >klyng, kolbe, korn, skal >skval, sæde >å så, så

blad m.m.: bar, blad (I) [vegetativt] >blokke, knupp p.p., lauv, ragg, torn, ull [plante|-]

strå m.m.: band [korn|-], drøv, halm >stubb, høy-mo’ >mask, strå, såte

stamme/grein: bast, blod, bork, dusk, fausk, grein, kjerv, kluft, krok, kvist (I) [grein], kvist (II) [ved|-], legg, merg, mølme >tyri, never, ris, røyr [plante|-], sevje >saft >søte, spir [plante|-], skat, stakk [lauv|-] >stekkje, stuv >stubbe, stylk >stængel, svilk, tind [tre|-] >tagg, topp [tre|-] >lugg

rot: rot >klo, korg >tægje, lauk, tåg

heil plante: busk, flokk, kjørr, kopp [sopp|-] >skål >staup, kragg >kall >krake, kratt, krone (I) [tre|-] >faks >flysse >grøn lòge >hår, låg (I) [vindfall] >nedlåg, plante >vokster, ranke, renning >skud >tein, runne >kave >krull, snære, tre (I) [plante], vindfall >nedfall >rotvelte, vindkall >tørrfuru

produkt, trevyrke: bjelke >slind, emne >vyrke, fjøl >bord, flis, gjord >sveip, holk, kol, krans, krykkje, kubbe, mei, pinne, planke, skei [tre|-] >sleiv, ski, sopelime >solv, spenning, spildre, stabbe, stake, staur >lurk, stav, stokk >våg, stolpe, stong, strange, sveig >pisk >svolk, timber, tre (II) [vyrke], tro, tust, tvare, ved >brand >brennfang, visp, ås

produkt, anna: avling >grøde, balsam, honning >mjød, kvåde >rav, låg (II) [utkok] >brygg, morfin, olje [plante|-], salve, tjøre, tunder

div.: art [bot.] >slag >sort, flora

 

 

Referanseliste frå 66 undergruppenamn () til hovudnamnet

Gå til hovudnamna og søk derifrå. [til hovudnamna] [til gruppering] [til toppen]

 

auga → andlit, bjølle → klokke, blokke → blad (I) [vegetativt], bløming → blome, bord → fjøl, brand → ved, brennfang → ved, brygg → låg (II) [utkok], duft → ange, eim → ange, faks → krone (I) [tre|-], flysse → krone (I) [tre|-], gjem → ange, grøde → avling, grøn lòge → krone (I) [tre|-], hår → krone (I) [tre|-], kall → kragg, kave → runne,kinn → andlit, klo → rot, klyng → klase, krake → kragg, krongull → kronblad, krull → runne, lippe → andlit, ljos → blome, lugg → topp [tre|-], lugt → ange, lurk → staur, mask → høy-mo’,mjød → honning, nedfall → vindfall, nedlåg → låg (I) [vindfall], pisk → sveig, rav → kvåde, rotvelte → vindfall, saft (I) → sevje, saft (II) → bær, skud → renning,skval → skal, skål → kopp [sopp|-], slag → art [bot.], sleiv → skei, slind → bjelke, snev → ange, solv → sopelime, sort → art [bot.], staup → kopp [sopp|-], stekkje → stakk [lauv|-], stubb → halm, stubbe → stuv, stængel → stylk, sveip → gjord, svolk → sveig, søte → sevje, tagg → tind [tre|-], tein → renning, tev → ange, tunge → andlit, tyri → mølme, tægje → korg, tørrfuru → vindkall, vokster → plante, vyrke → emne, våg → stokk, å så → sæde, ånde → ange

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for 130 registrerte hovudnamn

Søk på merka hovudnamn og kom dit i teksten. [til gruppering] [til boklister] [til toppen]

 

aks, andlit >auga >kinn >lippe >tunge, ange >duft >eim >gjem >lugt >snev >tev >ånde, art [bot.] >slag >sort, avling >grøde, balsam, band [korn|-], bar, bast, bjelke >slind, blad (I) [vegetativt] >blokke, blad (II) [beger|-], blad (III) [kron|-], blod, blome >bløming >ljos, bork, busk, bær >saft, drøv, dusk, emne >vyrke, fausk, fjøl >bord, flis, flokk, flor, flora, frukt, frø, gjord >sveip, grein, groe, halm >stubb, holk, honning >mjød, høy-mo’ >mask, kim, kjerne, kjerv, kjørr, klase >klyng, klokke >bjølle, kluft, knupp, kol, kolbe, kopp [sopp|-] >skål >staup, korg >tægje, korn, kragg >kall >krake, krans, kratt, krok, kronblad >krongull, krone (I) [tre|-] >faks >flysse >grøn lóge >hår, krone (II) [blomster|-], krykkje, kubbe, kvist (I) [grein], kvist (II) [ved|-], kvåde >rav, lauk, lauv, legg, låg (I) [vindfall] >nedlåg, låg (II) [utkok] >brygg, mei, merg, mjøl [pollen], morfin, mølme >tyri, nektar, never, olje [plante|-], pinne, planke, plante >vokster, ragg, ranke, renning >skud >tein, ris, rot >klo, runne >kave >krull, røyr [plante|-], salve, sevje >saft >søte, skal >skval, skat, skei [tre|-] >sleiv, ski, snære, sopelime >solv, spenning, spildre, spir [plante|-], stabbe, stake, stakk [lauv|-] >stekkje, staur >lurk, stav, stokk >våg, stolpe, stong, strange, strå, stuv >stubbe, stylk >stængel, sveig >pisk >svolk, svilk, sæde >å så, så, såte, timber, tind [tre|-] >tagg, tjøre, topp [tre|-] >lugg, torn, tre (I) [plante], tre (II) [vyrke], tro, tunder, tust, tvare, tåg, ull [plante|-], ved >brand >brennfang, vindfall >nedfall >rotvelte, vindkall >tørrfuru, visp, ås

 

aks Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

blindaks Skaldespor (dikt) 1

 

andlit [blome|-] Hamar i Hellom 1

●auga [blome|-] Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 2 [1: øie], Ørneflukt og ormegard 1

augneblom Himmelvarden 1

blomsterøie Skaldespor (tekst) 1 [’den blå vidunderlige gentiana’]

blåøygd Skaldespor (dikt) 1 [-å|-ø-], Skaldespor (tekst) 1

glåmsøygd Himmelvarden 1

klårøygd Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 2 [1: klarøiet]

stråløygd Himmelvarden 2

tårøygd Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

●kinn [blome|-] Himmelvarden 2, Solrenning 1

gulkindet Skaldespor (tekst) 1 [tiriltunge]

skogstjerne-kinn Himmelvarden 1

●lippe [blome|-] Skaldespor (tekst) 2 [læbe]

–blom Himmelvarden 1

●tunge [blome|-]:

tiriltunge Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 4

blome, kronblad [s.d.]

 

ange [plante|-] Himmelvarden 6, Hamar i Hellom 4, Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 2

-ande Himmelvarden 3 [-g|a-]

einkjør-ange Skaldespor (tekst) 1

grasange Himmelvarden 1

grorange Himmelvarden 1

høyange Skaldespor (tekst) 1

myrhøy-ange Himmelvarden 2

vårange Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

vårdags-ange Hamar i Hellom 1

å anga Himmelvarden 6, Hamar i Hellom 1, Solrenning 3, Skaldespor (tekst) 1

●duft Skaldespor (tekst) 2

å dufte Skaldespor (tekst) 1 [syren, roser]

●eim Solrenning 3

grovêrs-eim Hamar i Hellom 1

låglands-eim Solrenning 1

vårdagseim Solrenning 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

●gjem Skaldespor (tekst) 1 [’av vårvåte jordrøter’]

●lugt Skaldespor (tekst) 1 [’av våt eine og lyngjord’]

råhøy-lukt Solrenning 1

å lugte Skaldespor (tekst) 1 [’af blomsterrødter’]

●snev:

lauvsprett-snev Himmelvarden 1

●tev Himmelvarden 1 [’frå ned-rotna låg’]

einkjørr-tev Himmelvarden 1

grastorv-tev Himmelvarden 1

taktorv-tev Himmelvarden 2

●ånde:

blomsterånde Skaldespor (tekst) 1

 

art [bot.] Skaldespor (tekst) 1

lavart Skaldespor (tekst) 1 [på ’mosegrod og rusten’ låvemur]

●slag Himmelvarden 1 [’bloman’ bleike’], Hamar i Hellom 1 [emnesved], Skaldespor (tekst) 1 [aldetre]

●sort Skaldespor (dikt) 1 [basiller]

 

avling Hamar i Hellom 1

●grøde Hamar i Hellom 1

-rik Skaldespor (tekst) 1

 

balsam Solrenning 1 [’ein vårdags balsam’]

 

band [korn|-] Hamar i Hellom 1

flo (I) [lag med band] Hamar i Hellom 2

 

bar:

-skog Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-skog-lid Hamar i Hellom 1

-ved Hamar i Hellom 1

-ved-kost Himmelvarden 1

raudbar-kave Skaldespor (tekst) 1

raudbar-skat Skaldespor (dikt) 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

bast Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

nervebast Himmelvarden 1

å basta Solrenning 1

 

bjelke Skaldespor (tekst) 1

●slind Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

ås [s.d.]

 

blad (I) [vegetativt (grønt) plante|-] Himmelvarden 13, Hamar i Hellom 10, Solrenning 9, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 15

-bleik Skaldespor (dikt) 1

-laus Himmelvarden 1

-rik Himmelvarden 1

-vokst [subst.] Himmelvarden 1

bugras-blad Hamar i Hellom 1

gullblad-blenk Himmelvarden 1

hjarteblad Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1 [-jer-]

kimblad Skaldespor (tekst) 1

lauvsblad Himmelvarden 3, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1

livsblad Himmelvarden 1

oljeblad Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

●blokke Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2 [’blokkur og blad’ (1: blokur)]

kronblad, lauv [s.d.]

 

blad (II) [beger|-] Himmelvarden 1 [’knuppen ber blomen bak attlatne blad’]

 

blad (III) [kron|-] Solrenning 1

kronblad [s.d.] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

blod [plante|-] Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-bær-grein Himmelvarden 1 [rogn]

-bær-krans Himmelvarden 1 [rogn ]

-flekkjut Himmelvarden 1 [sopp]

-lyng Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1

[–]løv Skaldespor (tekst) 1

-plettet Skaldespor (tekst) 1 [haust i september]

-raud Himmelvarden 3, Skaldespor (dikt) 1 [mjølke] (tekst) 1 [blomar]

-sprengd Himmelvarden 1 [druve]

-svart Himmelvarden 1 [blome]

-s/dròpe-tre Hamar i Hellom 1

tyting-blod Hamar i Hellom 1

utor-hugen-blødd Skaldespor (tekst) 1

å blø Himmelvarden 7, Skaldespor (dikt) 2

å forblø Hamar i Hellom 1 [tyting]

sevje [s.d.]

 

blome Himmelvarden 54, Hamar i Hellom 23, Solrenning 31, Norske terningar 6 [2: -m], Skaldespor (dikt) 14 [3: -mst|er] (tekst) 48 [7: -mst|er], Ørneflukt og ormegard 5 [2: -mst]

-lin Himmelvarden 4 [1: -e|-l-]

-liv Himmelvarden 1

-rod Skaldespor (tekst) 1 [-mster|-]

-strimlut Hamar i Hellom 1

-vang Himmelvarden 1

angestblome Solrenning 1

augneblom Himmelvarden 1

bergblome Himmelvarden 1

bjølleblom Himmelvarden 1

blomfengd Himmelvarden 2

fjellblom Skaldespor (dikt) 1

flammeblomst Skaldespor (dikt) 1

himmelblomst Skaldespor (tekst) 1

hjarteblom Skaldespor (dikt) 1

klokkeblome Himmelvarden 1, Solrenning 1

lippe-blom Himmelvarden 1

maiblom Skaldespor (tekst) 1

markblomster Skaldespor (tekst) 2 [1: -me]

minneblom Himmelvarden 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

myrblom Himmelvarden 1

nattblome Himmelvarden 1

ordblome Skaldespor (tekst) 1

papirblome Skaldespor (tekst) 1

pott’-blome Hamar i Hellom 1

raudbloma Himmelvarden 2

skogblome Himmelvarden 2 [1: -g|-b-]

skyggeblomst Skaldespor (tekst) 1

solblome Himmelvarden 1

solblome-lin Himmelvarden 1

vanvitblome Himmelvarden 2

vårblome Himmelvarden 1

Blomstut [okse] Himmelvarden 1

●bløming Himmelvarden 1, Solrenning 3, Norske terningar 2, Skaldespor (tekst) 5

-s/-stund Solrenning 1

-s/lagnad Solrenning 1

-s/tid Solrenning 1

blomsterflor Skaldespor (tekst) 1

blomsterglas Skaldespor (tekst) 1

blomsterkolbe [adj.] Skaldespor (tekst) 1

blomsterøie Skaldespor (tekst) 1

blomsterånde Skaldespor (tekst) 1

blømande Himmelvarden 9, Hamar i Hellom 4, Solrenning 11, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 8 [2: -lomstren-, 2: -lommen-]

drivhus-blømande Himmelvarden 1

mangblømd Solrenning 1

overblomstra Skaldespor (tekst) 1

småblømd Solrenning 1

villbloma [adj.] Skaldespor (tekst) 1

å bløma Himmelvarden 22, Hamar i Hellom 8, Solrenning 11, Norske terningar 4, Skaldespor (dikt) 3 [1: blomstre], Skaldespor (tekst) 7 [1: blomstre], Ørneflukt og ormegard 1  

●ljos [blome] Solrenning 1

altarljos Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1 [-ter|lys]

kongsljos Himmelvarden 3 [1: -ge|l-], Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

kongsljosbarn [om spire] Skaldespor (tekst) 1

Sankt Olavs ljosstake Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

strålestav Hamar i Hellom 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

bork Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3 [1: bark]

never [s.d.]

 

busk Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1

dusk [s.d.]

 

bær Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 3, Solrenning 1, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

-bol Skaldespor (dikt) 1

-krans Skaldespor (dikt) 1

-skog Skaldespor (dikt) 1

-spann Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

-tung Hamar i Hellom 1

blodbær-grein Himmelvarden 1

blodbær-krans Himmelvarden 1

blokkebær Hamar i Hellom 1

blåbær-lid Hamar i Hellom 1

blåbærris Skaldespor (dikt) 1

bringebærrøys Skaldespor (tekst) 2

hestbær Skaldespor (dikt) 1

jordbær Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2

jordbær-bol Himmelvarden 1, Solrenning 2

myrbær Hamar i Hellom 1

tægebær-lende Hamar i Hellom 1, Solrenning 1 [-r|l-]

●saft (II) Ørneflukt og ormegard 1

 

drøv:

å hjorta Skaldespor (dikt) 1

 

dusk [på busk] Himmelvarden 1

rimduske-tre Himmelvarden 1

busk [s.d.] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

emne Hamar i Hellom 11, Solrenning 3, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 18

-s/ved Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 2

fløyt’-emne Himmelvarden 1

hage-emne Solrenning 1

naturemne Skaldespor (tekst) 1

råemne Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

selapinn-emne Skaldespor (tekst) 1

Emne [dikt] Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

●vyrke Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 4, Skaldespor (tekst) 1

 

fausk [smuldrande ved] Hamar i Hellom 2

frøybjørk Norske terningar 1

 

fjøl Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 3 [1: fjæl]

kistefjæl Skaldespor (tekst) 2

lausfjøl Hamar i Hellom 1

●bord [fjøl] Hamar i Hellom 2 [1: bol]

sagbord Hamar i Hellom 1

 

flis:

å flisa Solrenning 1 [stein|-]

 

flokk [plante|-] Himmelvarden 2 [tre, skog], Hamar i Hellom 1 [blomar]

skogstjerne-flokk Hamar i Hellom 1

 

flor Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

blomsterflor Skaldespor (tekst) 1

klippeflor Skaldespor (tekst) 1

 

flora Solrenning 1 [’feberdraumars ville, fagre flora’]

skjærsommerflora Skaldespor (tekst) 1

uniflora Solrenning 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

frukt [i overført tyding] Himmelvarden 3, Solrenning 8, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 8 [1: -ugt], Ørneflukt og ormegard 4  

-bar Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 5 [2: -ugt|-]

befrugtende Skaldespor (dikt) 1

ufruktbar Skaldespor (tekst) 1

å frugtbargjøre Skaldespor (tekst) 1

å frukta Skaldespor (dikt) 1

alde [s.d.] [om frukt i konkret tyding, sjå: Plantenamn]

 

frø Himmelvarden 6 [1: fro], Solrenning 5, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 3 [2: fro] (tekst) 15

grasfrø-mask Solrenning 1

u-frø Himmelvarden 1, Solrenning 1 [u|-fro]

ugras-frø Himmelvarden 1

å frævast Skaldespor (dikt) 1

 

gjord [treband] Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

●sveip Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

spenning [s.d.]

 

grein Himmelvarden 20, Hamar i Hellom 8, Solrenning 14, Skaldespor (dikt) 7 [1: -en] (tekst) 12 [1: -en]

-ut Himmelvarden 1

blodbær-grein Himmelvarden 1

gledesgrein Himmelvarden 1

gullgrein Solrenning 1

jøkulgrein Hamar i Hellom 1

lauvgrein Skaldespor (tekst) 1

lengselsgrein Norske terningar 1

liljegrein Hamar i Hellom 1

seljegrein Hamar i Hellom 1

stråle-greina [adj.] Solrenning 1

sylvgrein-krans Himmelvarden 1

vidjegrein Hamar i Hellom 1

å greina Himmelvarden 1

kvist [s.d.] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

groe Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 [-or] (tekst) 1 [-or]

attgrodd Himmelvarden 3, Skaldespor (dikt) 1

gro-evne Skaldespor (tekst) 1

grodd Hamar i Hellom 1

gror|ange Himmelvarden 1

grovarm Solrenning 1

gro-vêr Himmelvarden 2, Solrenning 1 [-o|v-], Skaldespor (tekst) 2 [1: -o|ver, 1: -o|veir]

grovêrs-dis Hamar i Hellom 1

grovêrs-eim Hamar i Hellom 1

groverskraft Skaldespor (tekst) 1

grovêrs-varm Norske terningar 1

grovêrs-varme Himmelvarden 1, Solrenning 1

ihopatt-grodd Himmelvarden 1

ihopgrodd Skaldespor (tekst) 1

kjellar-gro Himmelvarden 1

mosegrodd Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2 [1: -od]

overgrodd Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2 [1: -ott], Skaldespor (dikt) 1 [-oet] (tekst) 2

tilgroet Skaldespor (dikt) 1

å gro Himmelvarden 21, Hamar i Hellom 5, Solrenning 8, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 10 (tekst) 16, Ørneflukt og ormegard 2  

 

halm Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-hat Skaldespor (tekst) 1

-e/blìk Hamar i Hellom 1

-e/topp Hamar i Hellom 1

likhalm Himmelvarden 1

lyuhalm Hamar i Hellom 1

senghalm-rusk Himmelvarden 1

●stubb [halm|-]:

ljåstubb [skoren åker] Hamar i Hellom 1

 

holk [slire] Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 [bork på seljefløyte] (tekst) 1

hagfell-holk Hamar i Hellom 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

honning Himmelvarden 3 [1: vill], Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

-dogg Solrenning 1

–sank Himmelvarden 1, Solrenning 1 [-k|ing]

-skip Solrenning 1

●mjød Himmelvarden 1, Norske terningar 1

 

høy-mo’ Himmelvarden 1

●mask Himmelvarden 1

grasfrø-mask Solrenning 1

 

kim:

-blad Skaldespor (tekst) 1

 

kjerne Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 2

guddomskjerne Skaldespor (tekst) 1

livskjerne Skaldespor (tekst) 1

ljoskjerne Solrenning 1

 

kjerv [lauv|-] Hamar i Hellom 1

å kjerva Skaldespor (dikt) 1

lauvlass Hamar i Hellom 1

stakk [s.d.]

 

kjørr [buskas] Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 3, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 3

einkjørr Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 2 [1: -n|-k-, 1: ein’|-k-]

einkjør[!]-ange Skaldespor (tekst) 1

einkjørr-lende Himmelvarden 1

einkjørr-tev Himmelvarden 1

fjellkjørr Skaldespor (dikt) 1

snære [s.d.] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

klase [bær|-] Skaldespor (tekst) 1

vinklase Skaldespor (dikt) 1

blodbær-krans Himmelvarden 1 [rogn]

●klyng:

tyting-klyng Hamar i Hellom 1

 

klokke [blomster|­-] Solrenning 3, Skaldespor (tekst) 1

-blome Himmelvarden 1, Solrenning 1

-rein Solrenning 1

●bjølle Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1

-blom Himmelvarden 1

 

kluft [grein|-] Hamar i Hellom 1

 

knupp [blome- og blad|-] Himmelvarden 11, Hamar i Hellom 5, Solrenning 6, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 2

-skjoting Skaldespor (tekst) 1

-ut Himmelvarden 1

knuppa [part.] Norske terningar 1

å knuppa Solrenning 1

 

kol Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

-lægje Himmelvarden 3

 

kolbe:

blomsterkolbe [adj.] Skaldespor (tekst) 1

 

kopp [sopp|-] Himmelvarden 1 [gul], Skaldespor (tekst) 1 [kop, lakrød]

●skål Himmelvarden 1

●staup Himmelvarden 1

 

korg Hamar i Hellom 1

fletta-verk Hamar i Hellom 1

●tægje Hamar i Hellom 1

tåg [s.d.] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

korn [matkorn ikkje med her] Solrenning 1

glitrekorn Solrenning 2

sandkorn Skaldespor (dikt) 1

såkorn Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

tindrekorn Solrenning 1

villarkorn Skaldespor (tekst) 1

[sjå: Plantenamn: korn [A: planten] [B: produkt] for matkorn og kornprodukt]

 

kragg Himmelvarden 5, Hamar i Hellom 5, Skaldespor (tekst) 1

ein’-kragg Himmelvarden 1

krullfuru-kragg Skaldespor (dikt) 1

●kall [styva tre]:

syljukall Skaldespor (tekst) 1

vindkall [tørrgadd] Himmelvarden 1

●krake Hamar i Hellom 1

 

krans Himmelvarden 3, Solrenning 1, Norske terningar 2, Skaldespor (tekst) 3 [2: -nds]

bjøllekrans Skaldespor (tekst) 1

blodbær-krans Himmelvarden 1

bærkrans Skaldespor (dikt) 1

eldingkrans Solrenning 1

kransa [part.] Norske terningar 1

minnekrans Norske terningar 1

myrtekrans Himmelvarden 1

sigerskrans Himmelvarden 1

strålekrans Hamar i Hellom 2

sylvgrein-krans Himmelvarden 1

ungmøykrans Skaldespor (tekst) 1

å kransa Ørneflukt og ormegard 1

 

kratt:

orekrat Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

krok [på tre] Skaldespor (tekst) 1

krøkt [adj.] Himmelvarden 1 [om fjellbjørk]

 

kronblad Solrenning 1

–lauv Solrenning 1

blad (III) [kron|-] Solrenning 1

●krongull Solrenning 1

andlit [s.d.]

 

krone (I) [tre|-] Hamar i Hellom 3, Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1 [-run-]

kronkvist Skaldespor (tekst) 1

trekrone Skaldespor (dikt) 1

●faks [her: lauv]:

skinfaksa [adj.] Hamar i Hellom 1

●flysse [her: bladverk] Himmelvarden 1

●grøn lòge Himmelvarden 1

●hår [her: lauvkrone] Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 2

Venushår Skaldespor (tekst) 1

 

krone (II) [blomster|-] Solrenning 1

andlit [s.d.]

 

krykkje Himmelvarden 3

 

kubbe:

feitved-kubbe Hamar i Hellom 1

julkveldskubbe Norske terningar 2 [-s|-k-], Skaldespor (tekst) 2

 

kvist (I) [grein] Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

-brask Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 2

kronkvist Skaldespor (tekst) 1

turrkvist-reir Hamar i Hellom 1

å kvista Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

kvist (II) [ved|-] Skaldespor (dikt) 1

-fengd Hamar i Hellom 1

 

kvåde Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Norske terningar 1 [-åe], Skaldespor (dikt) 1 [-åe] (tekst) 1 [-vae]

●rav Himmelvarden 1

 

lauk Hamar i Hellom 4, Solrenning 4

liljelauk Himmelvarden 1

 

lauv Himmelvarden 15, Hamar i Hellom 6, Solrenning 9, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 7 [2: løv]

-blank Himmelvarden 1

-døkk [adj.] Solrenning 1

-falls-tid Himmelvarden 1

-grein Skaldespor (tekst) 1

-gul Solrenning 1

-hang [løv|-:] Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1 [-|hæng]

-hoggar Hamar i Hellom 1

-jarn Skaldespor (dikt) 1 [= -|kniv]

-lass Hamar i Hellom 1

–lid Himmelvarden 1

-lyu Skaldespor (tekst) 1

-rik Solrenning 1

-sal-song Solrenning 1

-skog Himmelvarden 4, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 3

-sprett Norske terningar 1

-sprett-snev Himmelvarden 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-stakk-tid Hamar i Hellom 1

-stekkje Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

-tre Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

–vind Himmelvarden 1

-s/blad Himmelvarden 3, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1

blod[-]løv Skaldespor (tekst) 1

bringlauv [sølje] Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1

guld-løv Skaldespor (tekst) 1

haustlauv Hamar i Hellom 1

hengjelauv Himmelvarden 1

jarnlauv-glans Himmelvarden 1

kronblad-lauv Solrenning 1

lauva [part.] Solrenning 1

råkålauv Hamar i Hellom 1, Solrenning 1 [raka|-]

steinlauv Himmelvarden 1

unglauv Himmelvarden 1

vinlauv Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1

å lauva[st] Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

Venushår [lauv] Skaldespor (tekst) 1

blad, krone (I) [s.d.]

 

legg [tre|-] Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 6, Skaldespor (tekst) 2

bjørkelegg Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

furulegg Solrenning 1

kvitleggja [adj.] Skaldespor (tekst) 1

 

låg (I) [vindfall] Himmelvarden 1

●nedlåg Skaldespor (tekst) 1

vindfall [s.d.]

 

låg (II) [planteutkok] Hamar i Hellom 2 [lòg], Solrenning 1 [her: vatn], Skaldespor [her: vatn] (dikt) 1 (tekst) 1

●brygg Hamar i Hellom 1

natt- og morgon-brygg Solrenning 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

mei [tre|-]:

sledamei Hamar i Hellom 2 [1: -de|-m-], Skaldespor (tekst) 1

 

merg [plante|-] Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1, Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 2

-full Skaldespor (tekst) 1

-e/sterk Norske terningar 1

livsmerg Skaldespor (tekst) 1

merga [part.] Skaldespor (tekst) 1

å merg-eta Skaldespor (dikt) 1

 

mjøl [pollen] Himmelvarden 1

 

morfin Skaldespor (tekst) 1

 

mølme [kjerneved] Norske terningar 1

-tre Skaldespor (tekst) 2 [1: malm|-]

●tyri:

–eld Hamar i Hellom 1

feit-rot Norske terningar 1

feitved-kubbe Hamar i Hellom 1

tjøre [s.d.]

 

nektar Skaldespor (tekst) 1

sukker Skaldespor (tekst) 1

honning [s.d.]

 

never Hamar i Hellom 2

bork [s.d.] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

olje [plante|-] Himmelvarden 1, Ørneflukt og ormegard 1 [oliven|-]

-blad Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

feitt [oliven|-] Ørneflukt og ormegard 1

 

pinne:

selapinne Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 3

selapinn-emne Skaldespor (tekst) 1

 

planke Skaldespor (tekst) 1

 

plante Skaldespor (tekst) 2

-namn Skaldespor (tekst) 2 [1: -|navn]

å planta Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

●vokster Skaldespor (tekst) 1

 

ragg [plante] Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 3

 

ranke Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

å sammenranke Skaldespor (tekst) 1

 

renning [planteskot] Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 4

flògrogn-renning Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1 [-log|-]

●skud Skaldespor (tekst) 1 [vårens]

●tein Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

-ung Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

lagnadtein Himmelvarden 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

ris Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 3, Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1  

-land Norske terningar 1

-skog Himmelvarden 2 [1: -s|-s-], Skaldespor (tekst) 4

bjørkeris Hamar i Hellom 1

blåbærris Skaldespor (dikt) 1

ertris-haug Hamar i Hellom 1

klungr-ris Himmelvarden 1

sopelime [s.d.]

 

rot [tre|-] Himmelvarden 33, Hamar i Hellom 11, Solrenning 8, Norske terningar 5, Skaldespor (dikt) 10 (tekst) 40, Ørneflukt og ormegard 1  

-ekte Skaldespor (tekst) 1

-fast Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

-fest [part.] Skaldespor (dikt) 1

-kraft Skaldespor (tekst) 1

-laus Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 1

-loden Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-norsk Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 10 [1: -t|-n-]

–ròt [subst.] Himmelvarden 1

–ròten [adj.] Himmelvarden 1

-saft Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-sterk Skaldespor (tekst) 1

-stokk Solrenning 1

-trykk Solrenning 1

-velte Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

blomsterrod Skaldespor (tekst) 1

ein’-rot Norske terningar 1 [+ eine-rot], Skaldespor (dikt) 1 [-n|r-]

feit-rot Norske terningar 1

fjeldrot Skaldespor (tekst) 1

folkerot Skaldespor (tekst) 2

grasrot Skaldespor (tekst) 1

grasrot-liv Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1 [-t|l-]

hjarterot Himmelvarden 3, Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 2 [-jer-]

jordrøter Skaldespor (tekst) 1

kopar-rot Himmelvarden 1

runnerot Hamar i Hellom 1

runnerotskaft Skaldespor (tekst) 1

røtande Solrenning 1

røte [rotnett] Hamar i Hellom 3

røtt [part.] Hamar i Hellom 1

tjønnrose-rot Solrenning 1

villrot Hamar i Hellom 1

å røtast Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Solrenning 2, Norske terningar 2, Skaldespor (tekst) 1

å røte (seg) Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

●klo [trerot] Hamar i Hellom 2, Solrenning 1

tåg [s.d.] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

runne [kratt]

-rot Hamar i Hellom 1

-rot|skaft Skaldespor (tekst) 1

liljerunn Himmelvarden 1

selju-runne Skaldespor (tekst) 1

●kave:

raudbar-kave Skaldespor (tekst) 1

●krull:

einerkrull Hamar i Hellom 1

 

røyr [plante|-] Solrenning 1

 

salve [plante|-]:

å salva Skaldespor (tekst) 1 [med nardus]

 

sevje Hamar i Hellom 2, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-laup Himmelvarden 2

-saft Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

-seig Skaldespor (tekst) 1

-svullen Solrenning 1

-våt Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

vin i ved Solrenning 1

vårvin Skaldespor (dikt) 1

●saft Hamar i Hellom 3 [1: bær|-], Skaldespor (tekst) 2

rotsaft Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

sevjesaft Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

vårsaft Norske terningar 1

●søte Himmelvarden 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

skal Hamar i Hellom 1, Solrenning 2

●skval Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

 

skat [hogsttopp]:

raudbar-skat Skaldespor (dikt) 1

 

skei [tre|-]:

etarskei Hamar i Hellom 1

matskei Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

●sleiv Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

 

ski [tre|-] Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2

-fár Himmelvarden 1

-gard Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1

-gard|stolpe Norske terningar 1

-løpende Skaldespor (tekst) 1

-låm Himmelvarden 1

-spor Himmelvarden 1

løypski Hamar i Hellom 1

vindski Hamar i Hellom 1

 

snære [kratt] Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 3, Skaldespor (tekst) 1

 

sopelime Hamar i Hellom 2

bjørkeris Hamar i Hellom 1

●solv Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

strålesolv Solrenning 1

 

spenning [treband] Hamar i Hellom 1

hagfell-holk Hamar i Hellom 1

 

spildre [trelist] Solrenning 2

Spildra [’tunt kvinnfolk’] Skaldespor (dikt) 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

spir [plante|-] Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2

å fremspire Skaldespor (tekst) 1

å spire Skaldespor (dikt) 1

 

stabbe [tre|-]:

stabbur Himmelvarden 1

stabburs-vegg Himmelvarden 1 [-s|v-], Skaldespor (dikt) 1

stabbursloft Hamar i Hellom 2

stabburstropp Hamar i Hellom 1

 

stake [tre|-] Solrenning 1

 

stakk [lauv|-]:

lauvstakk-tid Hamar i Hellom 1

●stekkje Hamar i Hellom 1

lauvstekkje Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

stekt [part. av å stekkja] Skaldespor (dikt) 1

lauv, krone (I) [s.d.]

 

staur [tre|-] Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

gardstaur Hamar i Hellom 1

hagfell-staur Himmelvarden 1

●lurk Hamar i Hellom 1

 

stav [tre|-] Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 2, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 4

-kyrkje Skaldespor (tekst) 1

kryplingestav Himmelvarden 2 [1: -e|-s-]

kyrkjestav Hamar i Hellom 1

lagnadstav Himmelvarden 2

mælestav Skaldespor (tekst) 1

ormestav Himmelvarden 1, Solrenning 1

runestav Skaldespor (tekst) 1

strålestav Hamar i Hellom 1 [blome] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

stokk [tre|-] Hamar i Hellom 4, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 [-ok] (tekst) 4 [1: -ok]

-brunn Skaldespor (tekst) 1

fotspenn-stokk Hamar i Hellom 1

forstokka Solrenning 1

målestokk Skaldespor (tekst) 3 [1: -ok]

rotstokk Solrenning 1

råtastokk Skaldespor (tekst) 1

sengjestokk Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

timberstokk Hamar i Hellom 1

vinstokk [plante] Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3

stabburs-vegg Skaldespor (dikt) 1

●våg [stokk] Hamar i Hellom 1

timber [s.d.]

 

stolpe [tre|-] Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1

-lugum Skaldespor (tekst) 1

skigardstolpe Norske terningar 1

 

stong [tre|-] Hamar i Hellom 2 [fiske|-], Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 1 [fiske|-]

fiskestong Hamar i Hellom 1

flagstang Skaldespor (tekst) 1

nidstong Skaldespor (dikt) 1

 

strange [grann trestamme] Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

strangbjørk Skaldespor (tekst) 3

 

strå Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 3

-gjeve [adj.] Hamar i Hellom 1

frynsestrå Solrenning 1

grasstrå Skaldespor (tekst) 1

likstrå Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

villstrå Hamar i Hellom 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

stuv Himmelvarden 2, Skaldespor (dikt) 1

●stubbe:

træstubbe Skaldespor (tekst) 1

 

stylk Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2 [1: -til-], Skaldespor (dikt) 1 [-tol-], Skaldespor (tekst) 2 [1: -til-, 1: -tol-]

langstilka Solrenning 1

strålestav [blomestylk] Hamar i Hellom 1

●stængel Skaldespor (tekst) 4

 

sveig [trepisk] Hamar i Hellom 1

●pisk:

-e/slag Himmelvarden 1

●svolk Hamar i Hellom 1

 

svilk [toppkvist] Hamar i Hellom 2

toppsvilk Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

kronkvist Skaldespor (tekst) 1

 

sæde Himmelvarden 2

såkorn Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

●å så Himmelvarden 6, Solrenning 5, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 9

djupsådd Himmelvarden 1

nysådd Norske terningar 1

såjord Skaldespor (tekst) 1

såmann Skaldespor (tekst) 1

usått Himmelvarden 1

 

[korn|-] Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

såte Hamar i Hellom 1

høysåte Skaldespor (tekst) 2

 

timber:

-stokk Hamar i Hellom 1

timbra [part.] Skaldespor (tekst) 1

timbrahus Hamar i Hellom 1

stokk [s.d.]

 

tind [tre|-]:

-ut [tre] Himmelvarden 1, Norske terningar 1

rivetind Hamar i Hellom 1

●tagg:

-ut Hamar i Hellom 1

turrfuru-tagg Skaldespor (dikt) 1

 

tjøre Hamar i Hellom 1

mølme [s.d.]

 

topp [plante|-] Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 3, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 3, Ørneflukt og ormegard 1  

-svilk Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

halmetopp Hamar i Hellom 1

lyngtopp Skaldespor (dikt) 1

tretopp Skaldespor (tekst) 1

●lugg:

graslugg Skaldespor (dikt) 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

torn:

svevntorn Himmelvarden 1

klunger Hamar i Hellom 1

klungr-rose Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1 [-ger|-], Skaldespor (dikt) 1

klungr-ris Himmelvarden 1

Tornerose Himmelvarden 1

 

tre (I) [plante] Himmelvarden 36, Hamar i Hellom 12, Solrenning 10, Norske terningar 3, Skaldespor (dikt) 6 [2: træ] (tekst) 26 [1: træ]

-grense Skaldespor (tekst) 1

-krone Skaldespor (dikt) 1

-skrymt Himmelvarden 1

-stubbe Skaldespor (tekst) 1 [træ|-]

-topp Skaldespor (tekst) 1

aldetre Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 1

aspetræ Skaldespor (tekst) 1

blodsdròpe-tre Hamar i Hellom 1

draum-tre Himmelvarden 2, Solrenning 1 [-m|t-]

fikentre Hamar i Hellom 1 [-e|t-], Skaldespor (tekst) 1

folketre Skaldespor (tekst) 1

heims|tre Skaldespor (tekst) 1

idé-joletre Skaldespor (tekst) 1

joletre-ljos Skaldespor (dikt) 1

kjempetre Himmelvarden 2, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

lauvtre Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

livsenstre Norske terningar 1

livstre Skaldespor (tekst) 4

malmtre Skaldespor (tekst) 2 [1: mølme|-]

ovtre Skaldespor (tekst) 1

rimduske-tre Himmelvarden 1

rimtusse-tre Himmelvarden 2

rosetre Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 [-sen|træ]

samfundstre Skaldespor (tekst) 1

skogatre Solrenning 1

stor-tre Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

tussetre Himmelvarden 1, Solrenning 1

vintre Hamar i Hellom 1

vindkall [tørrgadd] Himmelvarden 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

tre (II) [-|vyrke] Skaldespor (tekst) 1 [træ]

-fløyte Skaldespor (dikt) 1 [træ|-] (tekst) 1 [træ|fløite]

-fløyte|tone Skaldespor (tekst) 1

-grøn Himmelvarden 1

-kross Skaldespor (tekst) 2

-sil Skaldespor (dikt) 1

-sol’-sko Hamar i Hellom 1

–utkrotar Hamar i Hellom 1

selatre Skaldespor (tekst) 1

tre’na [part.] Skaldespor (tekst) 1

Kari Trestakk Skaldespor (tekst) 1

emne vyrke [s.d.]

 

tro [vass|-] Himmelvarden 2

 

tunder [knusk] Solrenning 1

 

tust [slegel] Hamar i Hellom 2

 

tvare Hamar i Hellom 2 [1: tvugu], Skaldespor (tekst) 1 [turu]

 

tåg [rotgrein, flt. tæger] Himmelvarden 12, Hamar i Hellom 8, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 3

kjensletåg Himmelvarden 1

nervetåg Solrenning 1

tanke-tåg Himmelvarden 2 [1: -e|t-]

tægebær-lende Hamar i Hellom 1, Solrenning 1 [-r|l-]

tægje Hamar i Hellom 1

korg, rot [s.d.]

 

ull [plante|-]:

myrull Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1 [-ld]

myrull-myr Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [-l|m-]

myrullmjuk Solrenning 1 [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

ved Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 7, Solrenning 2 [’livande v-’], Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 3

-a/-fall [ve’a|-f-] Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

barved Hamar i Hellom 1

barved-kost Himmelvarden 1

emnesved Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 2

feitved-kubbe Hamar i Hellom 1

hagfellved Norske terningar 1

hundved [dvergmispel] Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 2

nedfallsved Solrenning 1

rekarved Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 3, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 4

●brand Himmelvarden 2, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 1

●brennfang Himmelvarden 1, Solrenning 1

eldfang Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

 

vindfall Himmelvarden 3, Solrenning 1

●nedfall Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-s/ved Solrenning 1

ve’a-fall Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

nedlåg Skaldespor (tekst) 1

●rotvelte Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

flo (II) Himmelvarden 2

låg (I) [s.d.]

 

vindkall [tørrgadd] Himmelvarden 1

●turrfuru Himmelvarden 2

–skrymt Himmelvarden 1

–tagg Skaldespor (dikt) 1

 

visp [tre|-] Hamar i Hellom 1

 

ås [tre|-]:

mønsås Himmelvarden 1

bjelke [s.d.]

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med plantedelar og -produkt i Olav Aukrusts bøker og brev [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Søk på boktitlar og finn ord og sidetal.

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF)

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF)

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF)

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF)

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF)

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF)

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J. I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust)

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF) [til boklister] [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

aks 52; andlit [blome|-] >auga 47; augneblom 79; glåmsøygd 21; klårøygd 10; stråløygd 27, 146; >kinn 26, 175; skogstjerne-kinn 157; >lippe: –blom 176; >tunge: tiriltunge 37; ange [plante|-] 24, 90, 100, 146, 175, 176; -ande [-g|a-] 36, 85, 155; grasange 102; grorange 136; myrhøy-ange 74, 202; vårange 136; å anga 37, 48, 81, 87, 97, 136; >snev: lauvsprett-snev 20; >tev 154; einkjørr-tev 48; grastorv-tev 20; taktorv-tev 36, 55; art >slag 99; bar: -skog 20, 153; -ved-kost 20; bast: nervebast 165; blad (I) 38, 40, 49, 51, 53, 60, 89, 104, 128, 136, 155, 173, 196; -laus 51; -rik 90; -vokst [subst.] 18; gullblad-blenk 137; lauvsblad 8, 32, 51; livsblad 193; oljeblad 141; blad (II) [beger|-] 82; blod [plante|-] 155; -bær-grein 38; -bær-krans 15; -flekkjut 176 [sopp]; -lyng 15; -raud 51, 90, 135; -sprengd 176 [druve]; -svart 84 [blome]; å blø [plantar] 13, 14, 41, 49, 51, 84, 175; blome 5, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 47, 48, 55, 62, 64, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 90, 95, 96, 99, 100, 101, 105, 109, 123, 128, 131, 132, 136, 145, 146, 148, 150, 156, 165, 169, 172, 173, 175, 176, 177, 182, 186, 187, 188, 195, 198, 202; -lin 55, 60, 73 [-e|-l-],187; -liv 175; -vang 98; augneblom 79; bergblome 146; bjølleblom 176; blomfengd 81, 122; klokkeblome 175; lippeblom 176; minneblom 176; myrblom 155; nattblome 102; raudbloma 30, 158; skogblome 10 [-g|-b-], 152; solblome 48; solblome-lin 146; vanvitblome 120, 128; vårblome 136; Blomstut 88; >bløming 164; blømande 90, 141, 147, 150, 161, 171, 178, 194, 195; drivhus-blømande 169; å bløma 62, 79, 86, 87, 90, 129, 131, 132, 144, 147, 157, 168, 170, 173, 175, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 192; >ljos: altarljos 198 [blomar]; kongsljos 36, 55 [-ge|l-], 146; busk 88, 89; bær 90, 105, 135; blodbær-grein 38; blodbær-krans 15; jordbær 28, 55; jordbær-bol 48; dusk [på busk] 17; rimduske-tre 152; emne: fløyt’-emne 21; >vyrke 137; fjøl 82, 118; flokk [tre] 13, 154; frukt 143, 161, 175; frø 73, 132, 144, 146 [fro], 172, 175; u-frø 171; ugras-frø 171n; grein 21, 24, 26, 28, 49, 58, 80, 81, 87, 90, 109, 135, 138, 148, 149, 156, 175, 176, 179, 187; -ut 170; blodbær-grein 38; gledesgrein 141; sylvgrein-krans 137; å greina 86; groe 48; attgrodd 36, 37, 145; grorange 136; gro-vêr 12, 175, grovêrs-varme 172; ihopatt-grodd 60; kjellar-gro 34; mosegrodd 23; overgrodd 176; å gro 22, 24, 30, 71, 75, 80, 81, 101, 120, 140, 150, 161, 170, 172, 175, 176, 177, 185, 187, 188, 201; halm: likhalm 13; senghalm-rusk 36; honning 117, 156 [vill], 182; –sank 48; >mjød 134; høy-mo’ 37; >mask 37; kjørr 8, 23, 27, 179; einkjørr 36; einkjørr-lende 55; einkjørr-tev 48; klase: blodbær-krans 15 [på rogn]; klokke: -blom 175; >bjølle 60; -blom176; knupp 20, 80, 82, 86, 95, 131, 148, 157, 166, 175, 202; -ut 175; kol 155; –lægje 11, 64, 164; kopp [sopp] 14 [gul]; >skål 14; >staup 14; kragg 33, 48, 77, 78, 152; ein’-kragg 28; >kall: vindkall 31; krans 93, 95, 187; blodbær-krans 15; myrtekrans 54; sigerskrans 173; sylvgrein-krans 137; krok: krøkt 7; krone (I) [tre|-] >flysse 24; >grøn lòge 175; >hår 80; krykkje 28, 29, 46; kvist (I) 157; -brask 136; kvåde >rav 148; lauk: liljelauk 192; lauv 24, 26, 37, 39, 51, 81, 84, 90, 95, 101, 108, 135, 172, 175, 197; -blank 28; -falls-tid 51; –lid 105; -skog 15, 21, 51, 62; -sprett-snev 20; –vind 90; -s/blad 8, 32, 51; bringlauv [sølje] 70, 185; hengjelauv 26; jarnlauv-glans 137; steinlauv 18; unglauv 27; å lauva[st] 27; legg 24, 81; bjørkelegg 108; låg (I) 154; merg [plante|-] 31, 146, 154; mjøl [pollen] 26; olje 183; -blad 141; ragg 33, 48; renning 34, 64, 86; >tein: -ung 53; lagnadtein 84; ris 17n; -skog 88, 169 [-s|-s-]; klungr-ris 176; rot 7, 14, 16, 55, 66, 76, 81, 95, 101, 102, 103, 105, 108, 112, 115, 125, 127, 136, 138, 141, 143, 146, 153, 154, 168, 170, 173, 177, 185, 186, 188, 195, 197; –ròt 156; –ròten 33; -velte 154; hjarterot 48, 117, 168; kopar-rot 138; å røtast 75; runne: liljerunn 80; sevje: -laup 21, 157; >søte 157; skal >skval 65; ski 199; -fár 17n; -låm 17; -spor 17n; snære 8, 17, 79; sopelime >solv 36; spir [plante|-] 55, 146, 150; stabbe: stabbur 22; stabburs-vegg 20 [-s|v-]; staur 32, 104; hagfell-staur 74; stav 84, 97, 180, 199; kryplingestav 141, 189 [-e|-s-]; lagnadstav 112, 120; ormestav 44; stokk: sengjestokk 35; stolpe 18; strange 116; strå 154; likstrå 174; stuv 48, 168; stylk 176; sveig >pisk: -e/slag 143; sæde 134, 187; >å så 84, 132, 144, 161, 172, 187; djupsådd 28; usått 132; tind: -ut 99 [tre]; topp 188; torn: svevntorn 69; klungr-rose 36, 48; klungr-ris 176; Tornerose 69; tre (I) [plante] 8, 14, 16, 17, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 79, 80, 87, 98, 99, 101, 125, 135, 138 [forsteina], 148, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 161 [Golgatha], 167, 170, 175, 179, 187, 188, 190; -skrymt 7; draum-tre 79, 84; kjempetre 176, 187; rimduske-tre 152; rimtusse-tre 17, 33; stor-tre 64; tussetre 99; vindkall 31; tre (II) [-|vyrke]: -grøn 36, tro [vass|-] 36, 99; tåg 86, 102, 105, 115, 126, 138, 144, 153, 155, 164, 175, 197; kjensletåg 165; tanke-tåg 64, 125 [-e|t-]; ull: myrull 104, 155; myrull-myr 29, 87; ved 14, 33, 157 [livande]; barved-kost 20; rekarved 21, 39; >brand 16, 66; >brennfang 164; vindfall 14, 33, 154; >rotvelte 154; flo (II) 153, 188; vindkall [gadd] 31; >turrfuru 7, 154; –skrymt 29; ås: mønsås 41

 

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF) [til boklister] [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

andlit [blome|-] 298; >tunge: tiriltunge 243; ange [plante|-] 260, 267, 286, 289; vårdags-ange 224; å anga 233; >eim: grovêrs-eim 299; art >slag 285 [emnesved]; band [korn|-] 232; >flo (I) 232, 234; bar: -skog 227; -skog-lid 274; -ved 230; bjelke >slind 227; blad 210, 220, 266, 270, 271, 273, 280, 296, 309, 310; bugras-blad 285, blod [plante|-] 290; -s/dròpe-tre 225; tyting-blod 293; å forblø 292 [tyting]; blome 208, 210, 214, 215, 216, 225, 243, 253, 273, 274, 278, 280, 283, 287, 289, 290, 296, 298, 301, 303, 309, 310, 311; -strimlut 306; pott’-blome 280; >bløming: blømande 212, 225, 226, 251; å bløma 239, 243, 260, 275, 288, 290, 306, 310; >ljos: kongsljos 243; strålestav 298; bork 274; busk 309; bær 215, 221, 283; -spann 215; -tung 292; blokkebær 255n, blåbær-lid 221; jordbær 243; myrbær 221; tægebær-lende 212; emne 281, 282, 284, 285, 290, 291, 294, 295, 297, 305, 307; -s/ved 285, 307; Emne (dikt) 281; >vyrke 281, 284, 291, 297; fausk 228, 273; fjøl 234; lausfjøl 227; >bord 267 [bol, også: bord 267n], 269; sagbord 267n; flokk [blome|-] 298; skogstjerne-flokk 310; flor 275; gjord 286; >sveip 286; grein 219, 243, 270, 285, 290, 292, 307, 310; jøkulgrein 241; liljegrein 291; seljegrein 285; vidjegrein 286; groe: grodd 286; grovêrs­-dis 274; grovêrs-eim 299; mosegrodd 211 [mò-]; overgrodd 243, 300 [-ott]; å gro 278, 280, 281, 294, 311; halm 234; -e/blìk 267; -e/topp 233; lyuhalm 228; >stubb: ljåstubb 287; holk: hagfell-holk 286; honning 297; kjerv 222; lauvlass 222; kjørr 225, 266, 310; klase >klyng: tyting-klyng 292; kluft 303; knupp 224, 301, 307, 309, 310; kol 292; korg 285; fletta-verk 285; >tægje 285; kragg 220, 236, 266, 300, 310; >krake 263; krans: strålekrans 213, 247; krone (I) [tre|-] 303, 304, 307; >faks: skinfaksa 262 [tre]; kubbe: feitved-kubbe 312; kvist (I) [grein]: -brask 235; turrkvist-reir 280; kvist (II) [ved|-]: -fengd 290; kvåde 294; lauk 209, 213, 216, 273; lauv 237, 242, 244, 249, 276, 310; -hoggar 270; -lass 222; -stakk-tid 266; -stekkje 222n; bringlauv [sølje] 243; haustlauv 270; råkålauv 258; å lauva[st] 308; legg 228, 229, 260, 266, 271, 284; låg (II) 286 [lòg]; >brygg 252; malm >tyri: –eld 233; feitved-kubbe 312; mei: sledamei 222 [-de|-m-], 281; merg 307; never 284, 286; pinne: selapinne 282; ragg 296, 300, 310; renning 216, 274; >tein 286; ris 296, 300, 310; bjørkeris 285; ertris-haug 228; rot 208, 213, 218, 269, 271, 280, 294, 301, 303, 307, 308; -laus 216, 295; -loden 250; -norsk 208; runnerot 286; villrot 252; røte [rotnett] 209, 216, 254; røtt [part.] 255; å røtast 218, 219; >klo 229, 303; runne: -rot 286; >krull: einerkrull 220; sevje 239, 274; >saft [sevje] 224, 274, 293 [bær|-]; skal 262; skei: etarskei 281; matskei 286; >sleiv 284; ski 221; -gard 212; løypski 281; vindski 283; snære 225, 240, 285; sopelime 232n, 285; bjørkeris 285; >solv 232; spenning 286; hagfell-holk 286; spir 284; stabbe: stabbursloft 212, 227; stabburstropp 259; stakk: lauvstakk-tid 266; >stekkje 221; lauvstekkje 222n; staur 251; gardstaur 212; >lurk 251; stav 226, 227; kyrkjestav 288; strålestav 298 [blome]; stokk 242, 270, 274, 284; fotspenn-stokk 271; sengjestokk 217; timberstokk 274; >våg 291; stolpe 288; stong [fiske|-] 235, 236; fiskestong 285; strange 229; strå 296; -gjeve [adj.] 223; villstrå 220; stylk 285 [-til-], 298; strålestav 298 [blomestylk]; sveig 305; >svolk 305; svilk 284, 285; såte 266; timber: -stokk 274; timbrahus 284; tind: rivetind 286; >tagg: -ut 251; tjøre 283; topp 208, 274, 303; halmetopp 233; torn: klunger 212; klunger-rose 243; tre (I) [plante] 218, 219, 224, 228, 239, 240, 242, 262, 294, 303, 307, 309; blodsdròpe-tre 225; fikentre 297 [-e|t-]; vintre 297; tre (II) [-|vyrke]: -sol’-sko 232; –utkrotar 291; tust [sliul] 232, 233; tvare 284, 285 [tvugu]; tåg 216, 269, 280, 285, 286, 294, 303, 308; tægebær-lende 212; tægje 285; ull [plante|-]: myrull 289; myrull-myr 301; ved 224, 245 [ve’], 263, 274, 284 [emnes|-], 307, 312; -a/-fall 211 [ve’a|-f-]; barved 230; emnesved 285, 307; feitved-kubbe 312; hundved [busk] 228, 286; rekarved 216, 247, 307; >brennfang: eldfang 295; vindfall >nedfall: ve’a-fall 211; visp 285

 

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF) [til boklister] [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

andlit [blome|-] >auga: tårøygd 322; >kinn 430; ange [plante|-] 406, 438; å anga 356, 363, 420; >eim 326, 398, 406; låglands-eim 407; vårdagseim 416; >lukt: råhøy-lukt 329; balsam 450; bast 340; å basta 393; blad (I) 321, 322, 336, 350, 355, 363, 366, 432, 437; hjarteblad 365; kronblad [s.d.]; >blokke 363; blad (III) [kron|-] 329; blome 320, 322, 325, 328, 329, 330, 331, 349, 350, 355, 356, 360, 363, 364, 366, 376, 378, 383, 386, 387, 404, 406, 417, 426, 427, 429, 430, 434, 438, 439, 449; angestblome 383; klokkeblome 336; >bløming 370, 387, 420; -s/-stund 369; -s/lagnad 383; -s/tid 336; blømande 320, 334, 338, 342, 392, 401, 403, 419, 425, 441, 419; mangblømd 336; småblømd 336; å bløma 327, 335, 356, 359, 360, 371, 383, 401, 416, 420, 439; >ljos [blome|-] 438; altarljos 426; bær 386; jordbær-bol 356, 363, tægebær-lende 324 [-r|l-]; emne 405, 429, 451; hage-emne 352; råemne 454; flis: å flisa 351; flor 364; flora 325; uniflora 336; frukt 347, 352, 353, 383, 386, 415, 426, 447; frø 322, 355, 376, 426, 455; grasfrø-mask 329; u-frø 424 [u|-fro!]; grein 327, 332, 336, 339, 347, 352, 362, 363, 386, 388, 418, 436, 437, 442; gullgrein 404; stråle-greina [adj.] 444; groe: grovarm 335; gro-vêr 425 [-o|v-]; grovêrs-varme 371; å gro 339, 366, 369, 403, 422, 427, 442, 451; holk 336; honning 398; -dogg 416; –sank 387 [-k|ing]; -skip 438; høymo’ >mask: grasfrø-mask 329; kjerne 360, 391; ljoskjerne 422; kjørr 325; klokke 336, 363, 365; -blome 336; -rein 350; knupp 339, 359, 363, 370, 388, 404; å knuppa 356; korn 334; glitrekorn 329, 350; tindrekorn 404; krans 387; eldingkrans 451; kronblad 329; –lauv 364; blad (III) [kron|-] 329; >krongull 329; krone (I) [tre|-] 408, 437; krone (II) [blomster|-] 336; kvåde 356; lauk 322, 336, 360, 387; lauv 362, 363, 388, 392, 408, 424, 437, 439, 459; -døkk [adj.] 379; -gul 434; -rik 418; -sal-song 363; kronblad-lauv 364; lauva [part.] 336; råkålauv 325 [raka|-]; legg: furulegg 362; låg (II) 383 [her: vatn] >brygg: natt- og morgon-brygg 362; merg 356, 386; plante: å planta 352; renning: flògrogn-renning 328; rot 327, 335, 338, 339, 351, 358, 363, 380; -saft 356; -stokk 335; -trykk 404; -velte 328; hjarterot 368, 389; røtande 338; tjønnrose-rot 339; å røtast 389, 419; >klo 437; røyr 430; sevje 424; -svullen 339; vin i ved 360; >saft: rotsaft 356; skal 413, 414; >skval 329; sopelime >solv: strålesolv 385; spildre 330, 413; stake 454; stav 354; ormestav 446; stokk 327; forstokka 389; rotstokk 335; strå 329, 378, 414; frynsestrå 357; stylk: langstilka 383; svilk: toppsvilk 437; sæde >å så 322, 355, 419, 435, 455; topp 339; -svilk 437; tre (I) [plante] 325, 328, 339, 360, 375, 388, 408, 437, 442, 444; aldetre 352, 386; draumetre 357; kjempetre 332; rosetre 438; skogatre 434; tussetre 328; tunder 319; tåg 437; nervetåg 343; tægebær-lende 324 [-r|l-]; ull [plante|-]: myrullmjuk 455; ved [livande] 360, 388; nedfallsved 328; rekarved 332; >brand 388; >brennfang 419; vindfall 328; >nedfall: -s/ved 328; >rotvelte 328

 

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF) [til boklister] [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

ange [plante|-] 472; blad (I) 469; lauvsblad 478; blome 469 [-m], 474, 477, 482 [-m], 493, 496; >bløming 467, 472; å bløma 472, 474, 490, 493; >ljos: Sankt Olavs ljosstake 474; bær 476, 477; fausk: frøybjørk 477; frø 467, 483; grein: lengselsgrein 467; groe: grovêrsvarm 472; å gro 477; holk 474; honning 477; >mjød 494; kjerne 467; kjørr 478; knupp 480; knuppa [part.] 472; krans 482, 484; kransa [part.] 488; minnekrans 482; krone (I) [tre|-] 493; kubbe: julkveldskubbe [-s|-k-] 487, 496; kvåde 477 [-åe]; lauv 469; -sprett 476; -s/blad 478; vinlauv 484; å lauva[st] 478; merg 476; -e/sterk 476; mølme 476 [kjerneved]; feit-rot 476; ris: -land 473; rot 471, 475, 481, 491, 493; -fast 477; ein’-rot 476 [+ eine|-r-]; feit-rot 476; å røtast 483, 490; å røte (seg) 485; sevje: -saft 496; >saft: sevjesaft 496; vårsaft 477; ski: -gard 471; -gardstolpe 471; stolpe 471; skigardstolpe 471; sæde >å så 479, 480; nysådd 483; tind: -ut 472; tre (I) [plante] 472, 477, 493; livsenstre 467; tåg 475; ved: hagfellved 472

 

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF) [til boklister] [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

aks 137; andlit [blome|-] >auga 101, 211 [øie]; blomsterøie 211; blåøygd 97; klårøygd 49 [klarøiet], 325; tårøygd 135; >kinn: gulkindet 49; >lippe [læbe] 49, 211; >tunge: tiriltunge 49, 118, 159, 211; ange [plante|-] 101, 199; einkjør-ange 274; høyange 199; vårange 289; å anga 117; >duft 50, 211; å dufte 211; >gjem 257; >lugt 258; å lugte 211; >ånde: blomsterånde 211; art 212; lavart 212; >slag 83; bar: -skog 166; raudbar-kave 89; bast 171; bjelke 78; blad (I) 27, 51, 83, 101, 150, 177, 179, 211, 234, 250, 264, 273, 280, 282, 302; hjarteblad 264 [-jer-]; kimblad 164; oljeblad 127; >blokke 27 [blokur], 179; blod [plante|-] 51; [–]løv 207; -pletted 51; -raud 97; utor-hugen-blødd 71; blome 50 [-mst], 63, 70, 71, 86, 87, 97, 99, 100 [+ -mst], 101 [+ -mst], 103, 112, 117, 118, 127, 135, 137, 140, 141, 144, 150, 159, 165, 166, 183, 194, [blomst|er:] 203, 204, 211, 212, 215, [blome:] 228, 236 [-m], 241, 264 [-mst|er], 272, 273, 274 [-m], 277, 279, 280, 282, 288, 289, 293, 294, 300, 325; -rod 211 [-mster|-]; himmelblomst 111; maiblom 39; markblomster 264, 324 [-me]; ordblome 324; papirblome 229; skyggeblomst 218; >bløming 144, 182, 277, 278, 317; blomsterflor 99; blomsterglass 215; blomsterkolbe [adj.!] 256; blomsterøie 211; blomsterånde 211; blømande 59 [-lomstren-], 61 [-lommen- ], 82 [-lommen-], 211 [-lomstren-], [blømande:] 182, 189, 282, 296; overblomstra 166; villbloma [adj.] 296; å bløma 49 [blomstre], 125, 140, 158, 245, 277, 283; >ljos: altarljos 264 [-ter|lys]; kongsljos 159; kongsljosbarn 136; Sankt Olavs ljosstake 166; bork 132, 143, 211 [bark]; bær 99, 112; bringebærrøys 301, 302; jordbær 97, 99; emne 44, 99, 184, 185, 186, 188, 189, 193, 252, 259, 261, 275, 280, 296, 301, 305, 307, 311; -s/ved 97, 99; naturemne 193; selapinn-emne 147; Emne [dikt] 317; >vyrke 63; fjøl 60 [fjæl],122, 135; kistefjæl 210, 215; flor: blomsterflor 99; klippeflor 101; flora: skjærsommerflora 265; frukt 70, 83, 112, 182, 201, 291, 317, 323 [-ugt]; -bar 132, 143, 229, 248 [-ugt|-], 266 [-ugt|-]; ufruktbar 55; å frugtbargjøre 108; frø 71, 84, 114, 127, 131, 132, 137, 140, 141, 148, 152, 153, 164, 186, 254; gjord 85; >sveip 86; grein 49 [-en], 84, 117, 126, 137, 145, 153, 182, 194, 250, 277, 283; lauvgrein 136; groe 70 [-or]; gro-evne 289; gro-vêr 71 [-o|ver], 211 [-o|veir]; groverskraft 176; ihopgrodd 270; mosegrodd 212 [-od], 291; overgrodd 101, 166; å gro 52, 78, 81, 86, 117, 125, 127, 130, 131, 132, 135, 143, 149, 159, 201, 207; halm 201; -hat 102; holk 143; honning 115, 273; kim: -blad 164; kjerne 93, 184; guddomskjerne 186; livskjerne 164; kjørr 86, 118, 281; ein-kjørr 289, 318 [ein’|-k-]; einkjør[!]-ange 274; klase 211; klokke 264; knupp 84, 278; -skjoting 192; kolbe: blomsterkolbe [adj.] 256; kopp 212 [kop; lakrød sopp]; korn: såkorn 172; villarkorn 54; kragg 88; >kall: syljukall 117; krans 79 [-nds], 137 [-nds], 262; bjøllekrans 270; ungmøykrans 146; kratt: orekrat 212; krok 63 [på tre]; krone (I) [tre|-] 145 [-run-]; kronkvist 281; >hår 39, 117; Venushår 140; kubbe: julkveldskubbe 158, 263; kvist (I) 306; kronkvist 281; å kvista 184; kvåde 60 [-vae]; lauv 49 [løv], 60 [løv], 118, 137, 146, 153, 165; -grein 136; -hang 49 [løv|hæng]; -lyu 257; -skog 71, 101, 117; -tre 117; blod[-]løv 207; guld-løv 207; å lauva[st] 86; Venushår 140; legg 123, 145; bjørkelegg 146; kvitleggja 228; låg (I) >nedlåg 148; låg (II) 178 [her: vatn]; mei: sledamei 184; merg 57, 93; -full 132, livsmerg 57; merga [part.] 294; morfin 292; mølme: -tre 85 [malm|-], 287; nektar 158; sukker 273; olje: -blad 127; pinne: selapinne 147, 148, 149; selapinn-emne 147; planke 298; plante 222, 279; -namn 222, 223 [-avn]; å planta 257; >vokster 137; ranke 211; å sammenranke 103; renning 83, 119, 152, 164; flògrogn-renning 148 [-log|-]; >skud 108 [vårens]; >tein 153, 171; -ung 119, 153; ris 88; -skog 136, 257, 281, 304; rot 18, 54, 57, 63, 64, 70, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 91, 97, 105, 108, 114, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 143, 145, 156, 158, 164, 195, 247, 250, 252, 254, 265, 275, 314; -ekte 287; -fast 86; -kraft 253; -laus 322; -loden 27; -norsk 27, 89, 143, 159, 160, 164, 252, 287, 317 [-t|-n-], 319; -saft 86; -sterk 69; -velte 148, 153; blomsterrod 211; fjeldrot 247; folkerot 112, 247; grasrot 136; grasrot-liv 162 [-t|l-]; hjarterot [-jer-] 107, 143; jordrøter 257; runnerotskaft 275; å røtast 84; å røte (seg) 99, 148; runne: -rotskaft 275; selju-runne 164; >kave: raudbar-kave 89; salve: å salva 282 [med nardus]; sevje 192; -saft 289; -seig 132; -våt 143; >saft 123, 254; rotsaft 86; sevjesaft 289; skal >skval 73; skei: matskei 184; >sleiv 151; ski 144, 166; -løpende 20; snære 118; spir 136, 159; å fremspire 54; stav 85, 111, 126, 128; -kyrkje 294; mælestav 164; runestav 93; stokk 97, 166, 168, 211 [-ok]; -brunn 68; målestokk 56, 107 [-ok], 239; råtastokk 130; vinstokk 182, 283, 302; stolpe: -lugum 274; stong 231 [fiske|-]; flagstang 109; strange: strangbjørk 39, 140, 281; strå: grasstrå 242; likstrå 119; stuv >stubbe: træstubbe 212; stylk 143 [-tol-], 164 [-til-]; >stængel 51, 211, 212, 264; svilk: toppsvilk 306; kronkvist 281; sæde: såkorn 172; >å så 52, 70, 71, 127, 148, 152, 153, 156, 190; såjord 172; såmann 56; [korn|-] 162; såte: høysåte 301, 302; timber: timbra [part.] 309; topp 120, 143, 195; -svilk 306; tretopp 174; tre (I) [plante] 61 [+ træ], 63, 74, 76, 84, 85, 86, 87, 101 [træ], 113, 119, 123, 124, 125, 129, 133, 137, 145, 148, 153, 182, 194, 201, 254, 282, 305; -grense 156; -stubbe 212 [træ|-]; -topp 174; aldetre 83; aspetræ 211; fikentre 302; folketre 132; heimstre 84; idé-joletre 237; kjempetre 132; lauvtre 117; livstre 84, 86, 145, 158; malmtre 85, 287 [mølme|-]; ovtre 89; samfundstre 132; stor-tre 91; tre (II) [-|vyrke] 215 [træ; udskåret]; -fløyte 51 [træ|fløite]; -fløytetone 69; -kross 167, 294; selatre 275; tre’na [part.] 192; Kari Trestakk 286; tvare 151 [turu]; tåg 64, 119, 129; ull: myrull 274; myrull-myr 286 [-l|m-]; ved 64, 153, 236; emnesved 97, 99; hundved [busk] 136, 281; rekarved 117, 277, 286, 287; >brand 91; vindfall >nedfall 153; nedlåg 148; >rotvelte 148, 153

 

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF) [til boklister] [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

aks: blindaks 352; andlit [blome|-]: >auga: blåøygd 371 [-å|-ø-]; art ▪>sort 333 [basill|er]; bar: raudbar-skat 371; bjelke >slind 368; blad (I) 360; -bleik 369; lauvsblad 360; blod [plante|-]: -lyng 369; -raud 371 [mjølke]; å blø 368, 369; blome 337 [-mster + -mst], 343 [-mst], 346 [-mster], 352, 356, 361, 371, 377, 378, 384, 386, 392, 394, 395; fjellblom 366; flammeblomst 348; hjarteblom 392; >bløming: blømande 355, 381, 382; å bløma 333 [blomstre], 350, 351; >ljos: kongsljos 371; bork 357; bær 360; -bol 361; -krans 367; -skog 360; -spann 360; blåbærris 369; hestbær 369; drøv: å hjorta 366; emne 383, 395; råemne 386; frukt 356; -bar 341 [-ugt|-]; befrugtende 346; å frukta 363; frø 390, 356 [fro], 374 [fro]; å frævast 356; grein 334 [-en], 353, 355, 367, 371, 389, 390; groe 378 [-or]; attgrodd 371; mosegrodd 358; overgroet 339; tilgroet 338; å gro 340, 344, 347, 354, 356, 357, 359, 366, 377, 385; holk 357; honning 379; kjerv: å kjerva 368; kjørr: fjellkjørr 369; klase: vinklase 340; klokke ▪>bjølle 371; knupp 353, 391; korn: sandkorn 352; såkorn 352; kragg: krullfuru-kragg 361; krans: bærkrans 367; krone (I): trekrone 371; kvist (I) [grein]: -brask 361, 371; kvist (II) [ved|-] 376; kvåde 361 [-åe]; lauv 360, 361, 390; -hang 334 [løv|-]; -jarn 368; -skog 360, 371; -stekkje 369; -tre 371; -s/blad 360; vinlauv 378; låg (II) 385 [her: vatn]; merg: å merg-eta 390; ranke 340; renning >tein 390; -ung 390; ris: blåbærris 369; rot 352, 353, 354, 356, 362, 371, 377, 383, 384, 394; -fest [part.] 362; -loden 374; -velte 390; ein’-rot 361 [-n|r-]; grasrot-liv 390; å røte 377; sevje: -våt 357; vårvin 343 [sevje]; skal >skval 383; skat: raudbar-skat 371; spildre: Spildra 372; spir: å spire 344; stabbe: stabburs-vegg 368; stakk >stekkje: lauvstekkje 369; stekt [part.] 368; staur 367; stokk 335 [-ok]; vinstokk 361; stabburs-vegg 368; stong 350, 351; nidstong 356; stuv 352; stylk 357 [-tol-]; sæde: såkorn 352; >å så 390; tind ▪>tagg: turrfuru-tagg 361; topp 350, 351; lyngtopp 383; >lugg: graslugg 362; torn: klungr-rose 371; tre (I) [plante] 340 [træ], 343 [træ], 360, 389, 390, 391; -krone 371; joletre-ljos 393; lauvtre 371; rosetre 338 [-en|træ]; tre (II) [-|vyrke]: -fløyte 331 [træ|-]; -sil 367; ved 386, 390; -a/-fall 358 [ve’a|-f-]; >brand 365, 386; >brennfang: eldfang 386; vindfall >nedfall 390; ve’a-fall 358; >rotvelte 390; vindkall >turrfuru: –tagg 361

 

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J. I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust) [til boklister] [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

andlit ▪>auga 106; blome 101 [-mst], 106, 107 [-mst], 110, 199; å bløma 116; bær ▪>saft (II) 194; frukt 106, 107, 116, 117; groe: å gro 106, 116; krans: å kransa 106; olje 183 [oliven|-]; feitt 194 [oliven|-]; ris 202; rot 134; topp 134; ull: myrull 102 [-ld]

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net