Florula Aukrustiana

Olav Aukrusts litterære plantenamn

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for PLANTENAMN i Olav Aukrusts bøker og brev

 

Inndeling i kategoriar

Registrerte hovud- og undergruppenamn innan kategoriane

Alfabetisk oversikt over hovudnamna, med kategoriane

Referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamn

Namnelister.  1 Aukrusts namn.  2 Norsk standardnamn.  3 Vitskapleg namn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for registrerte hovudnamn

Svært symbolske voksternamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med plantenamn

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Inndeling i kategoriar [til namna i kategoriane]

  

A1-9 Heimlege vokstrar (116) 

B1-3 Eksotiske vokstrar (11)

1 Ville tre og buskar (18)             

1 Tre og buskar (3)

2 Hagetre og -buskar (8)                         

2 Frukt, kultur- og åkervokstrar (2)

3 Lyng (5)                                            

3 Nytingsmiddel, krydder og medisin (6)

4 Ville urter og grasvokstrar (38)

 

5 Kjøkken- og kryddervokstrar (5)

 

6 Stove- og hageblomar (11)           

C Svært symbolske voksternamn (12)

7 Åker- og engvokstrar (12)

 

8 Algar, mosar, sneller, bregnar (6)

 

9 Bakteriar, sopp/lav, slimsoppriket (13)

 

Til kategoriane nedafor [A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [C]

 

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn innan kategoriane  [hovudnamna alfabetisk] [søk i  samlelista] [undergruppenamna] [til toppen]

 

A1-9 Heimlege vokstrar

A1 Ville tre og buskar

alm, ask, bjørk >never >sopelime >vidje, eik, eine >brisk, fjellkjørr, furu >toll >tyri, gran, hegg, hengjebjørk, hundved, klunger, lind, or >older, osp, rogn, selje, trollhegg

 

A2 Hagetre og -buskar

alde, eple >apal, frukt, pil, rose, syren, tre i ... allé, tårepil

 

A3 Lyng

blåbær, hestbær >blodlyng, lyng, skinntyte >blokkebær, tyting

 

A4 Ville urter og grasvokstrar

bjølle blå, brenn-heto, bring, bugras >vild malurt, eng-soleie, fiol, fjellsøte >gentiana, geiterams >blodraud mjølke, gullkåre >løvetand, gåsemure, jordbær, karvik>karve, kattefot, kongsljos, konvall [lilje|-], linnéa, maiblom >fjell-aurikel, marikåpe >alchemilla, markblomst|er, molte >myrblom >myrbær, myrull >fivil, nøkkrose >tjønnrose >vatslilje, ryllik, Sankt Olavs ljosstake, sev, silkegras >frynsestrå, skogstjerne, soleie, storr, tiriltunge, tormentilla, tussilago >flammeblomst, tægebær, ugras, vidanvang >fjell-brur >saxifraga cotyledon, villgras >fjellgras>myrhøy >skoga-gras >végras, villrot, villstrå

 

A5 Kjøkken- og kryddervokstrar

ert, krusemynte, lauk, merian, mynte

 

A6 Stove- og hageblomar

blodsdròpe-tre >fuxia, lilje, margeritt, mimose, myrt, nellik [blome­|-], pott’-blome, raudbloma lin, svibel >hyazint, tulipan, tusundfrygd

 

A7 Åker- og engvokstrar

blånæpa, bygg, gras >fôr >høy >hå >torv [gras|-], hamp, havre, korn [A: planten] >lo >rå, korn [B: produkt] >brød >graut >grjon >lefse >mjøl >vaffel, kveite, kål, lin, potet >franske potetur, rug, stry

 

A8 Algar, mosar, sneller, bregnar

grønske, mose >fløyelsmose, ormegras, skjefte >skavgras, slim [grønalge], torvmose

 

A9 Bakteriar, sopp/lav, slimsoppriket

basill >tuberkulose >tæring, flugusopp, hengjande hår, kvitmose >kvitkaur >reinsmose, lakrød kop [sopp], lav, mygl, ragg [lav], rød mosbevokset sten [lav], røyksopp, skimlut hye, sopp >bleikraudt staup >gul kopp >ròte >skål på gamle tre >svamp, trollkjerring-spy >trollkatt-smør

 

B1-3 Eksotiske vokstrar

B1 Tre og buskar

blyant(tre), mahogni, manna

 

B2 Frukt, kultur- og åkervokstrar

fikentre, oljetre

 

B3 Nytingsmiddel, krydder og medisin

kaffe, krydde, opiumsvalmue, pepar, tobak >cigar >pipe >røyk >skrå, vinstokk >druve

 

C Svært symbolske voksternamn

angestblome >vanvitblome, augneblom, bergblome brandut, blodflekkjut sopp, blodsvart blome, droplut bjølleblom, grønligbleg ... blomst, klokkeblome, minneblom, solblome, soleld-rose, vill ... lippe-blom

 

Alfabetisk oversikt over hovudnamna, med kategoriane A1-9, B1-3, C [søk i  samlelista] [til toppen] [til kategoriane] [namneliste 1]

 

alde [A2], alm [A1], angestblome [C], ask [A1], augneblom [C]

basill [A9], bergblome brandut [C], bjølle blå [A4], bjørk [A1], blodflekkjut sopp [C], blodsdròpe-tre [A6], blodsvart blome [C], blyant(tre) [B1], blåbær [A3], blånæpa [A7], brenn-heto [A4], bring [A4], bugras [A4], bygg [A7]

droplut bjølleblom [C]

eik [A1], eine [A1], eng-soleie [A4], eple [A2], ert [A5]

fikentre [B2], fiol [A4], fjellkjørr [A1], fjellsøte [A4], flugusopp [A9], frukt [A2], furu [A1]

gåsemure [A4], geiterams [A4], gran [A1], gras [A7], grønligbleg ... blomst [C], grønske [A8], gullkåre [A4]

hamp [A7], havre [A7], hegg [A1], hengjande hår [A9], hengjebjørk [A1], hestbær [A3], hundved [A1]

jordbær [A4]

kaffe [B3], karvik [A4], kattefot [A4], klokkeblome [C], klunger [A1], kongsljos [A4], konvall [A4], korn [A: planten] [A7], korn [B: produkt] [A7], krusemynte [A5], krydde [B3], kveite [A7], kvitmose [A9], kål [A7],

lakrød kop [A9], lauk [A5], lav [A9], lilje [A6], lin [A7], lind [A1], linnéa [A4], lyng [A3]

mahogni [B1], maiblom [A4], manna [B1], margeritt [A6], marikåpe [A4], markblomst|er [A4], merian [A5], mimose [A6], minneblom [C], molte [A4], mose [A8], mygl [A9], mynte [A5], myrt [A6], myrull [A4]

nellik [A6], nøkkrose [A4]

oljetre [B2], opiumsvalmue [B3], or [A1], ormegras [A8], osp [A1]

pepar [B3], pil [A2], potet [A7], pott’-blome [A6]

ragg [A9], raudbloma lin [A6], rogn [A1], rose [A2], rug [A7], ryllik [A4], rød mosbevokset sten [A9], røyksopp [A9],

Sankt Olavs ljosstake [A4], selje [A1], sev [A4], silkegras [A4], skimlut hye [A9], skinntyte [A3], skjefte [A8] skogstjerne [A4], slim [A8], solblome [C], soleie [A4], soleld-rose [C], sopp [A9], storr [A4], stry [A7], svibel [A6], syren [A2]

tiriltunge [A4], tobak [B3], tormentilla [A4], torvmose [A8], tre i ... allé [A2], trollhegg [A1], trollkjerring-spy [A9], tulipan [A6], tussilago [A4], tusundfrygd [A6], tyting [A3], tægebær [A4], tårepil [A2]

ugras [A4]

vidanvang [A4], vill ... lippe-blom [C], villgras [A4], villrot [A4], villstrå [A4], vinstokk [B3]

 

Referanseliste frå 62 undergruppenamn () til hovudnamnet

Gå tilbake til hovudnamna og søk namn derifrå. [til hovudnamna] [til toppen]

 

A1-9 Heimlege vokstrar (56)

A1 Ville tre og buskar:brisk → eine, never → bjørk, older → or, sopelime → bjørk, toll → furu, tyri → furu, vidje → bjørk

A2 Hagetre og -buskar: apal → eple

A3 Lyng: blodlyng → hestbær, blokkebær → skinntyte

A4 Ville urter og grasvokstrar:alchemilla → marikåpe, blodraud mjølke → geiterams,fivil → myrull, fjell-aurikel → maiblom, fjell-brur → vidanvang,fjellgras → villgras, flammeblomst → tussilago, frynsestrå → silkegras, gentiana → fjellsøte, karve → karvik, løvetand → gullkåre, myrblom → molte, myrbær → molte,myrhøy → villgras, saxifraga cotyledon → vidanvang, skoga-gras → villgras, tjønnrose → nøkkrose, vatslilje → nøkkrose, végras → villgras, vild malurt → bugras

A5 Kjøkken- og kryddervokstrar: ingen

A6 Stove- og hageblomar: fuxia → blodsdròpe-tre, hyazint → svibel

A7 Åker- og engvokstrar: brød → korn [B: produkt], fôr → gras, potet franske potetur → potet,graut → korn [B: produkt], grjon → korn [B: produkt], høy → gras, hå → gras, lefse → korn [B: produkt], lo → korn [A: planten], mjøl → korn [B: produkt], rå → korn [A: planten], torv [gras|-] → gras, vaffel → korn [B: produkt]

A8 Algar, mosar, sneller, bregnar: fløyelsmose → mose,skavgras → skjefte

A9 Bakteriar, sopp/lav, slimsoppriket:bleikraudt staup → sopp,gul kopp → sopp,kvitkaur → kvitmose, reinsmose → kvitmose, ròte → sopp, skål på gamle tre → sopp,svamp → sopp, trollkatt-smør → trollkjerring-spy, tuberkulose → basill, tæring → basill

 

B1-3 Eksotiske vokstrar (5)

B1 Tre og buskar: ingen

B2 Frukt, kultur- og åkervokstrar: ingen

B3 Nytingsmiddel, krydder og medisin:cigar → tobak, druve → vinstokk, pipe → tobak, røyk → tobak, skrå → tobak

 

C Svært symbolske voksternamn (1)

vanvitblome → angestblome

 

 

Namnelister. 1 Aukrusts namn. 2 Norsk standardnamn. 3 Vitskapleg namn [til toppen]

 

Listene er alfabetiserte etter namnegruppa. Seks forståelege men upresise plantenamn har ikkje fått sannsynleg vitskapleg namn av nokon rang. Tretten voksternamn førekjem i svært symbolsk prega tekstar, og står for seg sjølv bakerst. Dei vitskaplege namna for karplantane følgjer så langt råd er Norsk flora (Lid & Lid 2005), og elles internett. Den alfabetiske gjennomgangen i samlelista følgjer Aukrusts namn.

 

Namneliste 1. Aukrusts namn ordna alfabetisk; og slik er også gjennomgangen i samlelista. [hovudnamn + kategori] [namneliste 2] [namneliste 3] [til samlelista]

 

Vitskapleg namn

Aukrusts namn

Norsk standardnamn

(Lid & Lid 2005, Internett)

(alfabetisk)

(mest Lid & Lid 2005)

                                       Søk etter første bokstav [F] [L] [O] [S] [T]

Malus/Prunus/Pyrus sp.

alde

hagefrukt

Ulmus glabra

alm

alm

Fraxinus excelsior

ask

ask

Mycobact. tuberculosis

basill

tuberkelbasill

Campanula rotundifolia

bjølle blå

blåklokke

Betula pubescens s.l.

bjørk

vanl. bjørk

Fuchsia x hybrida

blodsdròpe-tre

tåre

Juniperus virginiana

blyant

blyant(tre)

Vaccinium myrtillus

blåbær

blåbær

Brassica napus ssp. rapif.

blånæpa

kålrot

Urtica dioica

brenn-heto

stornesle/brennesle

Rubus idaeus

bring

bringebær

Artemisia vulgaris

bugras

burot

Hordeum vulgare

bygg

seksradsbygg

Quercus robur/petraea

eik

sommar|-/vintereik

Juniperus communis

eine

einer

Ranunculus acris

eng-soleie

engsoleie

Malus x domestica

eple

hageeple

Pisum sativum

ert

ert

Ficus carica

fikentre

fikentre

Viola canina/riviniana

fiol

eng|-/skogfiol

Betula nana/Salix spp.

fjellkjørr

dvergbjørk/vier-artar

Gentiana nivalis

fjellsøte

snøsøte

Amanita muscaria

flugusopp [1] [2] [3]

raud flugesopp

(-)

frukt

frukt

Pinus sylvestris

furu

furu

Chamerion angustifolium

geiterams

geitrams

Picea abies

gran

gran

Poaceae

gras

gras(familien)

Chlorophyta

grønske

grønalgar

Taraxacum sp.

gullkåre

løvetann(slekta)

Argentina anserina

gåsemure

gåsemure

Cannabis sativa

hamp

hamp

Avena sativa

havre

havre

Prunus padus

hegg

hegg

Alector./Bryoria/Usnea sp.

hengjande hår

skjegglav/strylav

Betula pendula

hengjebjørk

hengjebjørk

Arctous alpinus

hestbær

rypebær

Cotoneaster scandinavic.

hundved

dvergmispel

Fragaria vesca

jordbær

markjordbær

Coffea arabica

kaffe

kaffi

Carum carvi

karvik

karve

Antennaria dioica

kattefot

kattefot

Rosa sp.

klunger

klunger (villros. i roseslekta)

Verbascum nigr./thapsus

kongsljos

mørk|-/filtkongslys

Convallaria majalis

konvall

liljekonvall

Avena/Hord./Sec./Trit. sp.

korn

korn

Mentha spicata var. crispa

krusemynte

krusemynte

(-)

krydde

krydde

Triticum aestivum

kveite

kveite

Cladonia alpe./rang./stell.

kvitmose [1] [2] [3]

reinlav

Brassica oleracea

kål

kål

Sarcoscypha austriaca

lakrød kop

skarlagen vårbeger?

Allium sp. o.a.

lauk

lauk(slekta) o.a.

Lichenes

lav

lav

Lilium/Narcissus sp.

lilje

lilje

Linum usitatissimum

lin

lin

Tilia cordata

lind

lind

Linnaea borealis

linnéa

linnea

Ericaceae

lyng

lyng(familien)

Swietenia mahagoni

mahogni

mahogni

Primula scandinavica

maiblom

fjellnøkleblom

Tamarix mannifera o.a.

manna

manna

Argyranthemum frutesc.

margeritt

margeritt

Alchemilla sp.

marikåpe

marikåpe(slekta)

(-)

markblomst|er

markblomst|er

Origanum majorana

merian

merian

Mimosa pudica

mimose

mimose

Rubus chamaemorus

molte

molte

Bryophyta

mose

mose

Fungi

mygl

mygl(sopp)

Mentha sp.

mynte

mynte(slekta)

Myrtus communis

myrt

myrt

Eriophorum sp.

myrull

myrull(slekta)

Dianthus sp.

nellik

nellik(slekta)

Nymphaea alba s.l.

nøkkrose

nykkerose

Olea europaea

oljetre

oljetre

Papaver somniferum

opiumsvalmue

opiumsvalmue

Alnus incana

or

or

Pteridium aquilinum

ormegras

einstape 

Populus tremula

osp [1] [2] [3]

osp

Piper nigrum

pepar

pepar

Salix subgen. Salix

pil

pil

Solanum tuberosum

potet

potet

(-)

pott’-blome

potteplante

Lichenes

ragg

lav

Linum grandiflorum

raudbloma lin

raudlin

Sorbus aucuparia

rogn

rogn

Rosa sp.

rose

rose(slekta)

Secale cereale

rug

rug

Achillea millefolium

ryllik

ryllik

Xanthoria elegans

rød mosbevokset sten

raudberglav

Bovista/Lycoperdon sp.

røyksopp

røyksopp(slekter)

Moneses uniflora

Sankt Olavs ljosstake

olavsstake

Salix caprea

selje

selje

Juncus sp. o.a.

sev

siv(slekta) o.a.

Agrostis/Avenella sp.

silkegras

kvein/smyle?

Cyanobacteria

skimlut hye

blågrønbakteriar

Vaccinium uliginosum

skinntyte

blokkebær/skinntryte

Equisetum hyemale

skjefte

skjefte

Trientalis europaea

skogstjerne

skogstjerne

Chlorophyta

slim

grønalgar 

Ranunculus acris/repens

soleie

eng|-/krypsoleie

Fungi

sopp

sopp

Carex sp.

storr

storr(slekta)

Cannabis  sat./Lin. usitat.

stry

stry

Hyacinthus orientalis

svibel [1] [2] [3]

svibel/hyasint

Syringa vulgaris

syren

syrin

Lotus corniculatus

tiriltunge

tiriltunge

Nicotiana tabacum/rustica

tobak

tobakk

Potentilla chrantzii

tormentilla

flekkmure

Sphagnum spp.

torvmose

torvmose(slekta)

(-)

tre i ... allé

tre i allé

Frangula alnus

trollhegg

trollhegg

Fuligo septica

trollkjerring-spy

trollsmør

Tulipa x gesneriana

tulipan

hagetulipan

Tussilago farfara

tussilago

hestehov

Bellis perennis

tusundfrygd

tusenfryd

Vaccinium vitis-idaea

tyting

tyttebær

Rubus saxatilis

gebær

tågebær

Salix x sepulcralis

tårepil

sørgepil

(-)

ugras

ugras

Saxifraga cotyledon

vidanvang

bergfrue

Poaceae/Cyperaceae

villgras

gras(familien)/storr(familien)

Hyoscyamus niger

villrot

bulmeurt

Nardus stricta

villstrå

finnskjegg

Vitis vinifera

vinstokk

vinstokk

 

 

Svært symbolske voksternamn utan kjend tilknyting (12)

Kommenterte for seg bak namna i tabellen.

 

angestblome

augneblom

bergblome brandut

blodflekkjut sopp

blodsvart blome

droplut bjølleblom

grønligbleg ... blomst

klokkeblome

minneblom

solblome

soleld-rose

vill ... lippe-blom

 

 

Namneliste 2. Norske standardnamn ordna alfabetisk. Den alfabetiske gjennomgangen i samlelista følgjer Aukrusts namn. [namneliste 1] [namneliste 3] [til samlelista] [til toppen]

 

Vitskapleg namn

Aukrusts namn

Norsk standardnamn

(Lid & Lid 2005, Internett)

 

(mest Lid & Lid 2005)

                                           Søk etter første bokstav [G] [L] [O] [S]

Ulmus glabra

alm

alm

Fraxinus excelsior

ask

ask

Saxifraga cotyledon

vidanvang

bergfrue

Vaccinium uliginosum

skinntyte

blokkebær/skinntryte

Juniperus virginiana

blyant

blyant(tre)

Vaccinium myrtillus

blåbær

blåbær

Cyanobacteria

skimlut hye

blågrønbakteriar

Campanula rotundifolia

bjølle blå

blåklokke

Rubus idaeus

bring

bringebær

Hyoscyamus niger

villrot

bulmeurt

Artemisia vulgaris

bugras

burot

Betula nana/Salix spp.

fjellkjørr

dvergbjørk/vier-artar

Cotoneaster scandinavic.

hundved

dvergmispel

Juniperus communis

eine

einer

Pteridium aquilinum

ormegras

einstape 

Ranunculus acris/repens

soleie

eng|-/krypsoleie

Viola canina/riviniana

fiol

eng|-/skogfiol

Ranunculus acris

eng-soleie

engsoleie

Pisum sativum

ert

ert

Ficus carica

fikentre

fikentre

Nardus stricta

villstrå [1] [2] [3]

finnskjegg

Primula scandinavica

maiblom

fjellnøkleblom

Potentilla chrantzii

tormentilla

flekkmure

(-)

frukt

frukt

Pinus sylvestris

furu

furu

Chamerion angustifolium

geiterams

geitrams

Picea abies

gran

gran

Poaceae

gras

gras(familien)

Poaceae/Cyperaceae

villgras

gras(fam.)/storr(fam.)

Chlorophyta

grønske

grønalgar

Chlorophyta

slim

grønalgar 

Argentina anserina

gåsemure

gåsemure

Malus x domestica

eple

hageeple

Malus/Prunus/Pyrus sp.

alde

hagefrukt

Tulipa x gesneriana

tulipan

hagetulipan

Cannabis sativa

hamp

hamp

Avena sativa

havre

havre

Prunus padus

hegg

hegg

Betula pendula

hengjebjørk

hengjebjørk

Tussilago farfara

tussilago

hestehov

Coffea arabica

kaffe

kaffi

Carum carvi

karvik

karve

Antennaria dioica

kattefot

kattefot

Rosa sp.

klunger

klunger (villroser)

Avena/Hord./Sec./Trit. sp.

korn

korn

Mentha spicata var. crispa

krusemynte

krusemynte

(-)

krydde

krydde

Agrostis/Avenella sp.

silkegras

kvein/smyle?

Triticum aestivum

kveite [1] [2] [3]

kveite

Brassica oleracea

kål

kål

Brassica napus ssp. rapif.

blånæpa

kålrot

Allium sp. o.a.

lauk

lauk(slekta) o.a.

Lichenes

lav

lav

Lichenes

ragg

lav

Lilium/Narcissus sp.

lilje

lilje

Convallaria majalis

konvall

liljekonvall

Linum usitatissimum

lin

lin

Tilia cordata

lind

lind

Linnaea borealis

linnéa

linnea

Ericaceae

lyng

lyng(familien)

Taraxacum sp.

gullkåre

løvetann(slekta)

Swietenia mahagoni

mahogni

mahogni

Tamarix mannifera o.a.

manna

manna

Argyranthemum frutesc.

margeritt

margeritt

Alchemilla sp.

marikåpe

marikåpe(slekta)

(-)

markblomst|er

markblomst|er

Fragaria vesca

jordbær

markjordbær

Origanum majorana

merian

merian

Mimosa pudica

mimose

mimose

Rubus chamaemorus

molte

molte

Bryophyta

mose

mose

Fungi

mygl

mygl(sopp)

Mentha sp.

mynte

mynte(slekta)

Myrtus communis

myrt

myrt

Eriophorum sp.

myrull

myrull(slekta)

Verbascum nigr./thapsus

kongsljos [1] [2] [3]

mørk|-/filtkongslys

Dianthus sp.

nellik

nellik(slekta)

Nymphaea alba s.l.

nøkkrose

nykkerose

Moneses uniflora

Sankt Olavs ljosstake

olavsstake

Olea europaea

oljetre

oljetre

Papaver somniferum

opiumsvalmue

opiumsvalmue

Alnus incana

or

or

Populus tremula

osp

osp

Piper nigrum

pepar

pepar

Salix subgen. Salix

pil

pil

Solanum tuberosum

potet

potet

(-)

pott’-blome

potteplante

Amanita muscaria

flugusopp

raud flugesopp

Xanthoria elegans

rød mosbevokset sten

raudberglav

Linum grandiflorum

raudbloma lin

raudlin

Cladonia alp./rang./stell.

kvitmose

reinlav

Sorbus aucuparia

rogn

rogn

Rosa sp.

rose

rose(slekta)

Secale cereale

rug

rug

Achillea millefolium

ryllik

ryllik

Arctous alpinus

hestbær

rypebær

Bovista/Lycoperdon sp.

røyksopp

røyksopp(slekter)

Hordeum vulgare

bygg

seksradsbygg

Salix caprea

selje

selje

Juncus sp. (o.a.)

sev

siv(slekta) o.a.

Sarcoscypha austriaca

lakrød kop

skarlagen vårbeger?

Equisetum hyemale

skjefte [1] [2] [3]

skjefte

Alector./Bryoria/Usnea sp.

hengjande hår

skjegglav/strylav

Trientalis europaea

skogstjerne

skogstjerne

Gentiana nivalis

fjellsøte

snøsøte

Quercus robur/petraea

eik

sommar|-/vintereik

Fungi

sopp

sopp

Urtica dioica

brenn-heto

stornesle/brennesle

Carex sp.

storr

storr(slekta)

Cannabis  sat./Lin. usitat.

stry

stry

Hyacinthus orientalis

svibel

svibel/hyasint

Syringa vulgaris

syren

syrin

Salix x sepulcralis

tårepil

sørgepil

Lotus corniculatus

tiriltunge

tiriltunge

Nicotiana tabac./rustica

tobak

tobakk

Sphagnum spp.

torvmose

torvmose(slekta)

(-)

tre i ... allé

tre i allé

Frangula alnus

trollhegg

trollhegg

Fuligo septica

trollkjerring-spy

trollsmør

Mycobact. tuberculosis

basill

tuberkelbasill

Bellis perennis

tusundfrygd

tusenfryd

Vaccinium vitis-idaea

tyting

tyttebær

Rubus saxatilis

tægebær

tågebær

Fuchsia x hybrida

blodsdròpe-tre

tåre

(-)

ugras

ugras

Betula pubescens s.l.

bjørk

vanl. bjørk

Vitis vinifera

vinstokk

vinstokk

 

 

Namneliste 3. Vitskaplege namn ordna alfabetisk. Den alfabetiske gjennomgangen i samlelista følgjer Aukrusts namn. [namneliste 1] [namneliste 2] [til samlelista] [til toppen]

 

Vitskapleg namn

Aukrusts namn

Norsk standardnamn

(Lid & Lid 2005, Internett)

 

(mest Lid & Lid 2005)

                                        Søk etter første bokstav [C] [G] [O] [Q] [T]

Achillea millefolium

ryllik

ryllik

Agrostis/Avenella sp.

silkegras

kvein/smyle?

Alect./Bryoria/Usnea sp.

hengjande hår

skjegglav/strylav

Alchemilla sp.

marikåpe

marikåpe(slekta)

Allium sp. o.a.

lauk

lauk(slekta) o.a.

Alnus incana

or

or

Amanita muscaria

flugusopp

raud flugesopp

Antennaria dioica

kattefot

kattefot

Arctous alpinus

hestbær

rypebær

Argentina anserina

gåsemure

gåsemure

Argyranthemum frutesc.

margeritt

margeritt

Artemisia vulgaris

bugras

burot

Avena sativa

havre

havre

Avena/Hord./Sec./Trit. sp.

korn

korn

Bellis perennis

tusundfrygd

tusenfryd

Betula nana/Salix spp.

fjellkjørr

dvergbjørk/vier-artar

Betula pendula

hengjebjørk

hengjebjørk

Betula pubescens s.l.

bjørk

vanl. bjørk

Bovista/Lycoperdon sp.

røyksopp

røyksopp(slekter)

Brassica napus ssp. rapif.

blånæpa

kålrot

Brassica oleracea

kål

kål

Bryophyta

mose

mose

Campanula rotundifolia

bjølle blå

blåklokke

Cannabis  sat./Lin. usitat.

stry

stry

Cannabis sativa

hamp [1] [2] [3]

hamp

Carex sp.

storr

storr(slekta)

Carum carvi

karvik

karve

Chamerion angustifolium

geiterams

geitrams

Chlorophyta

grønske

grønalgar

Chlorophyta

slim

grønalgar 

Cladonia alpe./rang./stell.

kvitmose

reinlav

Coffea arabica

kaffe

kaffi

Convallaria majalis

konvall

liljekonvall

Cotoneaster scandinavic.

hundved

dvergmispel

Cyanobacteria

skimlut hye

blågrønbakteriar

Dianthus sp.

nellik

nellik(slekta)

Equisetum hyemale

skjefte

skjefte

Ericaceae

lyng

lyng(familien)

Eriophorum sp.

myrull

myrull(slekta)

Ficus carica

fikentre

fikentre

Fragaria vesca

jordbær

markjordbær

Frangula alnus

trollhegg

trollhegg

Fraxinus excelsior

ask

ask

Fuchsia x hybrida

blodsdròpe-tre

tåre

Fuligo septica

trollkjerring-spy

trollsmør

Fungi

mygl

mygl(sopp)

Fungi

sopp

sopp

Gentiana nivalis

fjellsøte

snøsøte

Hordeum vulgare

bygg

seksradsbygg

Hyacinthus orientalis

svibel

svibel/hyasint

Hyoscyamus niger

villrot

bulmeurt

Juncus sp. (o.a.)

sev [1] [2] [3]

siv(slekta)

Juniperus communis

eine

einer

Juniperus virginiana

blyant

blyant(tre)

Lichenes

lav

lav

Lichenes

ragg

lav

Lilium/Narcissus sp.

lilje

lilje

Linnaea borealis

linnéa

linnea

Linum grandiflorum

raudbloma lin

raudlin

Linum usitatissimum

lin

lin

Lotus corniculatus

tiriltunge

tiriltunge

Malus x domestica

eple

hageeple

Malus/Prunus/Pyrus sp.

alde

hagefrukt

Mentha sp.

mynte

mynte(slekta)

Mentha spicata var. crispa

krusemynte

krusemynte

Mimosa pudica

mimose

mimose

Moneses uniflora

Sankt Olavs ljosstake

olavsstake

Mycobact. tuberculosis

basill

tuberkelbasill

Myrtus communis

myrt

myrt

Nardus stricta

villstrå

finnskjegg

Nicotiana tabac./rustica

tobak

tobakk

Nymphaea alba s.l.

nøkkrose

nykkerose

Olea europaea

oljetre

oljetre

Origanum majorana

merian

merian

Papaver somniferum

opiumsvalmue

opiumsvalmue

Picea abies

gran

gran

Pinus sylvestris

furu [1] [2] [3]

furu

Piper nigrum

pepar

pepar

Pisum sativum

ert

ert

Poaceae

gras

gras(familien)

Poaceae/Cyperaceae

villgras

gras(familien)/storr(familien)

Populus tremula

osp

osp

Potentilla chrantzii

tormentilla

flekkmure

Primula scandinavica

maiblom

fjellnøkleblom

Prunus padus

hegg

hegg

Pteridium aquilinum

ormegras

einstape 

Quercus robur/petraea

eik

sommar|-/vintereik

Ranunculus acris

eng-soleie

engsoleie

Ranunculus acris/repens

soleie

eng|-/krypsoleie

Rosa sp.

klunger

klunger (villroser)

Rosa sp.

rose

rose(slekta)

Rubus chamaemorus

molte

molte

Rubus idaeus

bring

bringebær

Rubus saxatilis

tægebær

tågebær

Salix caprea

selje

selje

Salix subgen. Salix

pil

pil

Salix x sepulcralis

tårepil

sørgepil

Sarcoscypha austriaca

lakrød kop

skarlagen vårbeger?

Saxifraga cotyledon

vidanvang

bergfrue

Secale cereale

rug

rug

Solanum tuberosum

potet

potet

Sorbus aucuparia

rogn

rogn

Sphagnum spp.

torvmose

torvmose(slekta)

Swietenia mahagoni

mahogni

mahogni

Syringa vulgaris

syren

syrin

Tamarix mannifera o.a.

manna

manna

Taraxacum sp.

gullkåre [1] [2] [3]

løvetann(slekta)

Tilia cordata

lind

lind

Trientalis europaea

skogstjerne

skogstjerne

Triticum aestivum

kveite

kveite

Tulipa x gesneriana

tulipan

hagetulipan

Tussilago farfara

tussilago

hestehov

Ulmus glabra

alm

alm

Urtica dioica

brenn-heto

stornesle/brennesle

Vaccinium myrtillus

blåbær

blåbær

Vaccinium uliginosum

skinntyte

blokkebær/skinntryte

Vaccinium vitis-idaea

tyting

tyttebær

Verbascum nigr./thapsus

kongsljos

mørk|-/filtkongslys

Viola canina/riviniana

fiol

eng|-/skogfiol

Vitis vinifera

vinstokk

vinstokk

Xanthoria elegans

rød mosbevokset sten

raudberglav

(-)

frukt

frukt

(-)

krydde

krydde

(-)

markblomst|er

markblomst|er

(-)

pott’-blome

potteplante

(-)

tre i ... allé

tre i allé

(-)

ugras

ugras

  

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for 127 registrerte hovudnamn

Søk på merka hovudnamn og kom dit i teksten. [hovudnamn + kategori] [til bokliser] [til toppen] til namnelister: [1] [2] [3]

 

alde, alm, ask, basill >tuberkulose>tæring, bjølle blå, bjørk >never >sopelime >vidje, blodsdròpe-tre >fuxia, blyant, blåbær, blånæpa, brenn-heto, bring, bugras >vild malurt, bygg, eik, eine >brisk, eng-soleie, eple >apal, ert, fikentre, fiol, fjellkjørr, fjellsøte >gentiana, flugusopp, frukt, furu >toll >tyri, geiterams >blodraud mjølke, gran, gras >fôr >høy >hå >torv [gras|-], grønske, gullkåre >løvetand, gåsemure, hamp, havre, hegg, hengjande hår, hengjebjørk, hestbær >blodlyng, hundved, jordbær, kaffe, karvik >karve, kattefot, klunger, kongsljos, konvall [lilje|-], korn [A: planten] >lo >rå, korn [B: produkt] >brød >graut >grjon >lefse >mjøl >vaffel, krusemynte, krydde, kveite, kvitmose >kvitkaur >reinsmose, kål, lakrød kop [sopp], lauk, lav, lilje, lin, lind, linnéa, lyng, mahogni, maiblom >fjell-aurikel, manna, marikåpe >alchemilla, markblomst|er, merian, mimose, molte >myrblom>myrbær, mose >fløyelsmose, mygl, mynte, myrt, myrull >fivil, nellik [blome|-], nøkkrose >tjønnrose >vatslilje, oljetre, opiumsvalmue, or >older, ormegras, osp, pepar, pil, potet, pott’-blome, ragg [lav], raudbloma lin, rogn, rose, rug, ryllik, rød mosbevokset sten, røyksopp, Sankt Olavs ljosstake, selje, sev, silkegras >frynsestrå, skimlut hye, skinntyte >blokkebær, skjefte>skavgras, skogstjerne, slim [grønalge], soleie, sopp >bleikraudt staup >gul kopp >ròte >skål på gamle tre >svamp, storr, stry, svibel >hyazint, syren, tiriltunge, tobak >cigar >pipe >røyk >skrå, tormentilla, torvmose, tre i ... allé, trollhegg, trollkjerring-spy >trollkatt-smør, tulipan, tussilago >flammeblomst, tusundfrygd, tyting, tægebær, tårepil, ugras, vidanvang >fjell-brur >saxifraga cotyledon, villgras >fjellgras>myrhøy >skoga-gras >végras, villrot, villstrå, vinstokk >druve

 

Svært symbolske voksternamn (bakerst for seg): angestblome >vanvitblome, augneblom, bergblome brandut, blodflekkjut sopp, blodsvart blome, droplut bjølleblom, grønligbleg ... blomst, klokkeblome, minneblom, solblome, soleld-rose, vill ... lippeblom

 

alde [hagefrukt] Malus/Prunus/Pyrus sp. – Solrenning 1

-tre Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 1 [bibl.: ’av alle slag’]

eple [s.d.]

 

alm Ulmus glabra:

Embla [urkvinne] Skaldespor (tekst) 1

 

ask Fraxinus excelsior – Skaldespor (tekst) 2 [= Yggdrasil]

Ask [urmann] Skaldespor (tekst) 1

Yggdrasil [mytisk tre] Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 3

 

basill [tuberkel|-] Mycobacterium tuberculosis – Skaldespor (dikt) 1

●tuberkulose Skaldespor (tekst) 3 [1: berre ”tb.”]

larynxtuberculose Skaldespor (tekst) 1

tuberkuløs Skaldespor (tekst) 1

●tæring Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 2, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 5

-s/sanatorium Skaldespor (tekst) 1

-s/sjuk Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 2 [-|syg]

sot Skaldespor (dikt) 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

bjølle blå [blåklokke] Campanula rotundifolia – Himmelvarden 1 [på ’ihopatt-grodde skriu-ras’]

blå-øygd bjølle Skaldespor (dikt) 1

klokke Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 1

 

bjørk [vanl. bjørk inkl. fjellbjørk, og truleg hengjebjørk ] Betula pubescens inkl. ssp. tortuosa, og truleg B. pendula – Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 7, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 6

-e/-land Skaldespor (tekst) 1

-e/legg Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

-e/lid Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 4 [1: -i]

-e/mål Hamar i Hellom 1

-e/norsk Skaldespor (tekst) 1

-e/ris Hamar i Hellom 1

-e/skog-lid Himmelvarden 1

fjellbjørk Himmelvarden 2

frøybjørk Norske terningar 1

krokbjørk Himmelvarden 1

strangbjørk Skaldespor (tekst) 3

●never Hamar i Hellom 2

●sopelime Hamar i Hellom 2

solv Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1  

●vidje:

-grein Hamar i Hellom 1 [’hagfell-holk av vidjegrein’]

hengjebjørk [s.d.]

 

blodsdròpe-tre {tåre} Fuchsia x hybridaHamar i Hellom 1

●fuxia Skaldespor (tekst) 1

 

blyant [-|tre] Juniperus virginianaSkaldespor (tekst) 2, Ørneflukt og ormegard 1 

 

blåbær Vaccinium myrtillus:

–lid Hamar i Hellom 1

-ris Skaldespor (dikt) 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

blånæpa [kålrot] Brassica napus ssp. rapiferaSkaldespor (tekst) 1 [’ei drusteleg’]

 

brenn-heto {brennesle/stornesle} Urtica dioica Himmelvarden 1 [’briska seg blågrøn’]

 

bring [-e/bær] Rubus idaeusHimmelvarden 1, Hamar i Hellom 3

-e/bær|røys Skaldespor (tekst) 2

røysbring Himmelvarden 1

 

bugras [burot] Artemisia vulgaris Himmelvarden 1 [’på raudbrende rabbom’]

–blad Hamar i Hellom 1 [’mòl og mott til mein’]

●vild malurt Skaldespor (tekst) 1 [’ved gamle stenrøser og ... mure’]

 

bygg [seksradsbygg] Hordeum vulgare Hamar i Hellom 2, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

blandkorn Skaldespor (dikt) 1 [+ havre]

øl [sjå: Alkoholdrikke]

 

eik [sommar|-/vintereik] Quercus robur/petraea Skaldespor (tekst) 1 [om mann]

 

eine {-er} Juniperus communisHimmelvarden 4, Hamar i Hellom 5 [-e’], Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 4

–fang Solrenning 1 [ein’|-f-]

-kjørr Himmelvarden 1 [-n|k-], Skaldespor (tekst) 2 [1: -n|-k-, 1: ein’|-k-]

-kjør[!]-ange Skaldespor (tekst) 1 [-n|k-]

-kjørr-lende Himmelvarden 1 [-n|k-]

-kjørr-tev Himmelvarden 1 [-n|k-]

–kragg Himmelvarden 2 [ein’|-k-]

-r|krull Hamar i Hellom 1

–rot Norske terningar 1 [ein’|-r- + eine-rot], Skaldespor (dikt) 1 [-n|r-]

●brisk Hamar i Hellom 4, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

 

eng-soleie Ranunculus acrisSolrenning 1

soleie [s.d.] [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

eple Malus x domestica:

gulleple Norske terningar 2

●apal:

Madli und’ Apalen [bok] Skaldespor (tekst) 1

alde, frukt [s.d.]

 

ert Pisum sativum:

-ris-haug Hamar i Hellom 1

 

fikentre Ficus caricaHamar i Hellom 1 [-e|t-], Skaldespor (tekst) 1

 

fiol [eng|-/skogfiol] Viola canina/rivinianaHimmelvarden 1 [’heggen/ draus over gras og fiol’], Skaldespor (tekst) 1

vårfiol-våt Himmelvarden 1

 

fjellkjørr [dvergbjørk og vier-artar] Betula nana/Salix spp. – Skaldespor (dikt) 1 [Pussig nok har ikkje A. sikre namn på dvergbjørk eller vier – som han må ha vassa i over alt i open fjellskog og i lågfjellsbeltet. Einkjørr nemner han mange gonger, og resten av det som kan kallast kjørr dér, vil vera dvergbjørk og mange vier-artar, t.d. grønvier Salix phylicifolia, lappvier S. lapponum, sølvvier S. glauca og ullvier S. lanata.]

 

fjellsøte {snø|s-} Gentiana nivalis – Skaldespor (tekst) 1 [’så blå som sjølve himmelen’]

●gentiana Skaldespor (tekst) 1 [’et blåt blomsterøie’]

 

flugusopp {raud fluge|-} Amanita muscaria – Hamar i Hellom 1 [sjå: villrot for sitat]

 

frukt [konkret] Himmelvarden 1, Solrenning 4, Skaldespor (tekst) 4, Ørneflukt og ormegard 1 [rå f-]   

–fossil Solrenning 1

frukt [tillegg med overført tyding, sjå: Plantedelar og -produkt]

alde, eple [s.d.] [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

furu Pinus sylvestris:

-legg Solrenning 1

krullfuru-kragg Skaldespor (dikt) 1

turrfuru Himmelvarden 2

turrfuru-skrymt Himmelvarden 1

turrfuru-tagg Skaldespor (dikt) 1

Furu-Knut Skaldespor (dikt) 1

●toll Himmelvarden 1, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3 [1: tøyll]

blåtoll Himmelvarden 1

Tollstadåsen Norske terningar 1

●tyri:

–eld Hamar i Hellom 1

feit-rot Norske terningar 1

feitved-kubbe Hamar i Hellom 1

 

geiterams {-t|r-} Chamerion angustifolium – Solrenning 1 [‘i berg og urd’]

●blodraud mjølke – Skaldespor (dikt) 1 [’i røys’]

 

gran Picea abies:

Gran [G.] Skaldespor (tekst) 1

Granlien [T.] Skaldespor (tekst) 1

 

gras [gras(familien)] Poaceae – Himmelvarden 17, Hamar i Hellom 8, Solrenning 8, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 14 [4: -ræs], Ørneflukt og ormegard 3 [1: -ræs]  

-ange Himmelvarden 1

-bleik Himmelvarden 1

-bunde Skaldespor (tekst) 1

-dyr Himmelvarden 1

-flekk Skaldespor (tekst) 1

-frø-mask Solrenning 1

-god Skaldespor (tekst) 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

-grøn Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-gøymd Himmelvarden 1

-lende Hamar i Hellom 1

–lid Himmelvarden 1

-lugg Skaldespor (dikt) 1

-rot Skaldespor (tekst) 1

-rot-liv Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1 [-t|l-]

-strå Skaldespor (tekst) 1

-[s]vord Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-torv Himmelvarden 1

-torv-tev Himmelvarden 1

-vin-essens Himmelvarden 1

fjellgras Skaldespor (tekst) 1

haustgras Norske terningar 1

silkegras Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

skoga-gras Himmelvarden 1, Norske terningar 1 [-g|g-], Skaldespor (tekst) 1 [-g|g-]

végras Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

villgras Hamar i Hellom 2, Solrenning 1, Norske terningar 1

å grasa Solrenning 1

●fôr Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

-låve Skaldespor (tekst) 1 [fór|-]

-lyu Hamar i Hellom 1

–rest Hamar i Hellom 1

våronn-fôr Hamar i Hellom 1

å fora Hamar i Hellom 1

●høy Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 4, Norske terningar 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3

-ange Skaldespor (tekst) 1

-hus Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

-løda Skaldespor (tekst) 1

-mo’ Himmelvarden 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

-såte Skaldespor (tekst) 2

-tjuv Hamar i Hellom 1

myrhøy-ange Himmelvarden 2

myrhøy-reir Hamar i Hellom 1

råhøy-lukt Solrenning 1

krubbe|rat Hamar i Hellom 1

stål [høy|-] Hamar i Hellom 1

●hå Himmelvarden 3, Skaldespor (tekst) 1

●torv [gras|-] Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 2, Solrenning 5, Norske terningar 1 [-ve], Skaldespor (tekst) 1

-tak Skaldespor (tekst) 1

grastorv Himmelvarden 1

grastorv-tev Himmelvarden 1

taktorv-tev Himmelvarden 2

gras[s]vord Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

bugras, ormegras, skjefte: skavgras, ugras [s.d.]

 

grønske [grønalgar] Chlorophyta – Skaldespor (dikt) 1 [’på kvernhus-skrymtsla i gilom’]

grønmorken [om bein] Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1

tregrøn Himmelvarden 1 [om (vass)tro]

mosegrønske [Bryophyta] Himmelvarden 1

 

gullkåre Taraxacum spp. – Hamar i Hellom 1

●løvetand Skaldespor (tekst) 1

 

gåsemure Argentina anserina – Hamar i Hellom 1 [’grodde som gull i grøne graset’]

 

hamp Cannabis sativa – Hamar i Hellom 2

stry [s.d.] [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

havre Avena sativa – Hamar i Hellom 1

blandkorn Skaldespor (dikt) 1 [+ bygg]

 

hegg Prunus padus – Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 6, Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 5 [1: hæg]

elvgjelshegg Himmelvarden 2

Hægstad [M.] Skaldespor (tekst) 1

trollhegg [s.d.]

 

hengjande hår [skjegglav/strylav] Alectoria/Bryoria/Usnea sp. – Himmelvarden 1 [Svært symbolsk tekst, men det må vera dei hengjande lavane som har vore mønster for namnebruken.]

 

hengjebjørk Betula pendula – Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1 [-g|b-]

bjørk [s.d.]

 

hestbær {rypebær} Arctous alpinus – Skaldespor (dikt) 1 [’hestbær og blodlyng, som glødde i hø/ og blødde i snø’]

●blodlyng Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1

 

hundved {dvergmispel} Cotoneaster scandinavicus – Hamar i Hellom 2 [1: ’til sterke rivetindar/ høvde harde hundve’n best’], Skaldespor (tekst) 2

 

jordbær [mark|-] Fragaria vesca – Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2

–bol Himmelvarden 1, Solrenning 2

 

kaffe Coffea arabica – Skaldespor (tekst) 4

Kaffistova Skaldespor (tekst) 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

karvik Carum carvi – Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

●karve Hamar i Hellom 1

 

kattefot Antennaria dioica – Himmelvarden 1 [’på tussestig i sol under lauv’]

 

klunger [villroser] Rosa sp. – Hamar i Hellom 1

–rose Himmelvarden 2 [-gr|-], Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 [-gr|-]

–ris Himmelvarden 1 [gr|-]

rose [s.d.]

 

kongsljos [mørk|-/filtkongslys] Verbascum nigrum/thapsus – Himmelvarden 3 [1: -ge|l-], Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-barn Skaldespor (tekst) 1 [= -|spire]

 

konvall [lilje|-] Convallaria majalis – Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

 

korn [A: planten] Avena/Hordeum/Secale/Triticum sp. – Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 4 [2: konn, 1: kònn], Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

blandkorn Skaldespor (dikt) 1 [bygg/havre]

kveitekorn Skaldespor (tekst) 1

såkorn Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

●lo Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 3

●rå Himmelvarden 3 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

korn [B: produkt]:

●brød Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 4, Ørneflukt og ormegard 1  

himmelbrød Skaldespor (tekst) 1

smørbrød Skaldespor (tekst) 1

wienerbrød Skaldespor (tekst) 1

●graut Skaldespor (tekst) 2

-fat Norske terningar 1

rumgraut Skaldespor (tekst) 1

●grjon Hamar i Hellom 2

-år Hamar i Hellom 1

●lefse Skaldespor (dikt) 1

●mjøl Himmelvarden 1 [= pollen], Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-ut Skaldespor (dikt) 1

finmjøla Hamar i Hellom 1 [om mjell]

●vaffel Skaldespor (tekst) 1

bygg, havre, kveite, rug [s.d.]

 

krusemynte [ingen vill mynteart, vanskeleg å tolke] Mentha spicata var. crispa – Skaldespor (dikt) 1 [’i bratte berg’]

merian, mynte [s.d.]

 

krydde Skaldespor (dikt) 1 [helst om planteange i solsteikte berg]

einkjør-ange Skaldespor (tekst) 1

karvik Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

pepar Skaldespor (tekst) 1

krusemynte, merian, mynte [s.d.]

 

kveite Triticum aestivum :

-korn Skaldespor (tekst) 1 [bibl.] [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

kvitmose [reinlav: kvitkrull, lys og grå reinlav] Cladonia stellaris/alpestris/rangiferina:

–berg Skaldespor (tekst) 1

–fjell Himmelvarden 1

mòsefjell Hamar i Hellom 1

Kvitmosefjellom Skaldespor (tekst) 1

●kvitkaur Himmelvarden 1

●reinsmose Himmelvarden 1

 

kål Brassica oleracea – Hamar i Hellom 1 [’grøn som kål’], Skaldespor (tekst) 1 [’får i kål’]

 

lakrød kop [?skarlagen vårbeger] Sarcoscypha austriaca – Skaldespor (tekst) 1 [’på træstubber’ ’i orekratets skyggerike’]

sopp: bleikraudt staup, gul kopp, skål på gamle tre [s.d.]

 

lauk Allium sp. o.a. – Hamar i Hellom 2, Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 3

liljelauk Himmelvarden 1

 

lav Lichenes:

-art Skaldespor (tekst) 1

å lava Himmelvarden 1

kvitmose, ragg, rød mosbevokset sten [s.d.]

 

lilje Lilium/Narcissus sp. – Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 3, Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 3

-ande Skaldespor (dikt) 1 [-j|a-]

-blid Solrenning 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

-drøymande Solrenning 1

-form Hamar i Hellom 1

-grein Hamar i Hellom 1

-lauk Himmelvarden 1

-lende Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-rein Solrenning 1

-runn Himmelvarden 1

-skog Himmelvarden 1

-sval Hamar i Hellom 1

vatslilje [nøkkrose] Skaldespor (tekst) 1

Årolilja Skaldespor (tekst) 2

 

lin Linum usitatissimum – Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 5, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

altarlin Hamar i Hellom 1

skjortelin Hamar i Hellom 1

stry Himmelvarden 1, Solrenning 1

raudbloma lin [s.d.]

 

lind Tilia cordata – Himmelvarden 1, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

Lindeman [L.M.] Skaldespor (tekst) 3 [1: berre ”L.”]

Lindholm [I.M.] Skaldespor (tekst) 2

 

linnéa Linnaea borealis – Solrenning 1 [’men veik ved våte furulegg/ stod raud og bleik linnéa’]

 

lyng Ericaceae – Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 4, Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 2

-grøn Skaldespor (tekst) 1

-jord Skaldespor (tekst) 1

-topp Skaldespor (dikt) 1

blodlyng Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1

Lyngve Hamar i Hellom 1

blåbær, hestbær, skinntyte, tyting [s.d.] [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

mahogni Swietenia mahagoni:

-møblement Skaldespor (tekst) 1

 

maiblom {fjellnøkleblom} Primula scandinavicaSkaldespor (tekst) 1

●fjell-aurikel Hamar i Hellom 1

 

manna [-|tamarisk] Tamarix mannifera o.a. – Himmelvarden 1, Solrenning 4, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

september-manna Himmelvarden 1

 

margeritt Argyranthemum frutescens:

Margeritta Ørneflukt og ormegard 1

 

marikåpe Alchemilla sp. – Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 1 [muri|-]

●alchemilla Solrenning 1

 

markblomst|er Skaldespor (tekst) 2 [1: -me] [1: ’himmelblå og solgule’]

fjellblom Skaldespor (dikt) 1

skogblome Himmelvarden 2 [1: -g|-b-]

villbloma [adj.] Skaldespor (tekst) 1

vill|e blom|ar Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1

 

merian Origanum majorana – Skaldespor (dikt) 1 [’innst i ein aur-haug’] (tekst) 1 [’i de tørre bække’] [Kan vanskeleg vera denne arten, ikkje lett å tolke, kanskje bruka som klangfullt bokstavrim på mynte (s.d), dei er nemnde saman to gonger: mynte og merian. Om det er ein liknande art kan det vera bergmynte O. vulgare, men vekseplassane passar dårleg for den arten òg. Kan det tenkjast dei dyrka krusemynte, mynte og merian på Aukrust?]

 

mimose Mimosa pudica – Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

samvits-mimose Himmelvarden 1

 

molte Rubus chamaemorus – Skaldespor (tekst) 1 [mul-]

-myr Himmelvarden 1

●myrblom Himmelvarden 1

●myrbær Hamar i Hellom 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

mose Bryophyta – Skaldespor (tekst) 3 [1: -s]

-bevokset Skaldespor (tekst) 1 [-s|b-]

-dinse Skaldespor (dikt) 1

-fengd Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

-grodd Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2 [1: -od]

-grønske Himmelvarden 1

-stein Himmelvarden 1

●fløyelsmose Skaldespor (dikt) 1 [norsk namn på Brachythecium velutinum (no som fløyelslundmose), men etter teksten kan det ikkje vera den arten]

torvmose [s.d.]

 

mygl [-|sopp] Fungi – Himmelvarden 1 [i rotnande hus]

 

mynte Mentha sp. – Himmelvarden 1 [på ’attgrodde gongstigar’ med tiriltunge og soleie], Skaldespor (dikt) 1 [’innst i ein aur-haug’] (tekst) 1 [’i de tørre bække’] [Helst ingen mynteart, måtte i så fall vera åkermynte M. arvensis som veks vått; vanskeleg å tolke]

krusemynte, merian [s.d.]

 

myrt Myrtus communis:

-e/krans Himmelvarden 1

 

myrull [duskull/snøull/torvull] Eriophorum angustifolium/scheuchzeri/vaginatum – Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1 [-ld]  

-mjuk Solrenning 1

–myr Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [-l|m-]

●fivil:

-bleik [om fivreldvengjer] Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 2

 

nellik [blome|-] Dianthus sp. – Skaldespor (tekst) 1 [’ein nysprutten nellik i knappholet’, om H. Wergeland]

 

nøkkrose {nykke|-} Nymphaea alba s.l. – Skaldespor (tekst) 1

bloman’ bleike som blæmur Himmelvarden 1 [i myrtjønn]

nattblome bleik Himmelvarden 1

●tjønnrose Solrenning 1

–rot Solrenning 1

●vatslilje Skaldespor (tekst) 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

oljetre Olea europaea:

olje Ørneflukt og ormegard 1 [oliven|-]

oljeblad Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

 

opimsvalmue Papaver somniferum:

morfin Skaldespor (tekst) 1

 

or Alnus incana – Skaldespor (tekst) 1

-e/krat Skaldespor (tekst) 1

-e/skog Hamar i Hellom 1

●older:

rust Skaldespor (dikt) 1

 

ormegras [einstape] Pteridium aquilinum – Himmelvarden 1 [’i ... frodigt ormegras/ eg vasse vil til knes’]

 

osp Populus tremula – Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) [flt. esp] 1 (tekst) 1

-e/træ Skaldespor (tekst) 1 [as-]

bergosp Himmelvarden 2

 

pepar Piper nigrum – Skaldespor (tekst) 1 [’det må skjerast tri reimar ut or nakne ryggen, og sidan skal det stråst salt og pepar i’]

 

pil Salix subgen. Salix – Skaldespor (tekst) 1 [piil: Wergeland-sitat]

tårepil Solrenning 1

Pilestrædet Skaldespor (tekst) 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

selje [s.d.] 

 

potet Solanum tuberosum – Ørneflukt og ormegard 1

-åker-lapp Skaldespor (tekst) 1

kjellar-gro Himmelvarden 1

●franske potetur Ørneflukt og ormegard 1

 

pott’-blome [potteplante] Hamar i Hellom 1

blodsdròpe-tre Hamar i Hellom 1

 

ragg [lav, men neppe i slekta Ramalina, som har dette norske namnet] Lichenes – Himmelvarden 1 [på ’veldige tre’ i ’fjellvigga’]

 

raudbloma lin [raudlin] Linum grandiflorum – Himmelvarden 2 [1: ’skybragdi skin/ som raudbloma lin’]

blomelin Himmelvarden 4 [1: -e|-l-]

solblome-lin Himmelvarden 1

lin [s.d.]

 

rogn Sorbus aucuparia – Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 2, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 3

elvgjels-rogn Hamar i Hellom 1

flògrogn Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 1 [-log-] (tekst) 5 [3: -log-, 1: + -o|r-, 1: -o|r-]

flògrogn-renning Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1 [-log-]

smårogn Skaldespor (dikt) 1

 

rose Rosa sp. – Himmelvarden 17, Solrenning 4, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 5 (tekst) 10

-munn Skaldespor (tekst) 1

-måla Skaldespor (tekst) 2 [1: -|malt]

-røys Skaldespor (tekst) 1

-tre Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 [-en|træ]

-n/land Skaldespor (tekst) 1

feberrose Himmelvarden 1

is-rose Skaldespor (tekst) 1

kjærleiksrose Himmelvarden 2 [1: -s]

klunger-rose Himmelvarden 2 [-gr|-], Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 [-gr|-]

rim-rose Skaldespor (tekst) 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

soleld-rose Himmelvarden 2

rosa mystica Skaldespor (tekst) 1

Fjellros [ku] Himmelvarden 1

Kveldros [ku] Himmelvarden 1

Leikros [ku] Himmelvarden 1

Rose-Drjose Himmelvarden 1

Tornerose Himmelvarden 1

nøkkrose [s.d.]

 

rug Secale cereale – Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

 

ryllik Achillea millefolium – Himmelvarden 1 [’på raudbrende rabbom’]

 

rød|e mosbevoksed|e sten|er [raudberglav] Xanthoria elegans – Skaldespor (tekst) 1 [gravstøtter på ’kirkegården’ i Lom]

 

røyksopp Bovista/Lycoperdon sp. – Hamar i Hellom 1

 

Sankt Olavs ljosstake {olavsstake} Moneses uniflora – Norske terningar 1 [’bleik inni myrkbotna skogom’], Skaldespor (tekst) 1 [’inne i kyrre barskogen’]

 

selje Salix caprea – Skaldespor (tekst) 1 [sil-]

-fløyte Himmelvarden 1 [sylju|-], Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1 [-e|-f-], Skaldespor (dikt) 1 [sylju|-f-] (tekst) 2 [1: sylju|-, 1: sylju|-f-]

-fløyte-gråt Himmelvarden 1 [sylju|-]

-grein Hamar i Hellom 1

-kall Skaldespor (tekst) 1 [sylju|-]

–runne Skaldespor (tekst) 1 [selju|-]

fløyt’-emne Himmelvarden 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

pil [s.d.] 

 

sev [siv o.a.] Juncus sp. (o.a.) – Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 3 [siv], Ørneflukt og ormegard 1 [siv]

–tjønn-vik Himmelvarden 1

 

silkegras [?kvein/smyle] Agrostis/Avenella sp. – Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

●frynsestrå Solrenning 1

 

skimlut hye [blågrønbakteriar] Cyanobacteria – Himmelvarden 1 [i myrhol]

 

skinntyte {-|try-} Vaccinium uliginosum – Hamar i Hellom 1

●blokkebær Hamar i Hellom 1

 

skjefte Equisetum hyemale – Hamar i Hellom 1

●skavgras Hamar i Hellom 1 [begge namna nemnde i hop liksom to slag, men må vera det same]

 

skogstjerne Trientalis europaea – Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 3, Solrenning 5, Skaldespor (tekst) 5

–eng Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

–flokk Hamar i Hellom 1

–glans Solrenning 1

kinn Himmelvarden 1

–kvit Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

–land Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

-skin Hamar i Hellom 1

 

slim [grønalge] Chlorophyta – Skaldespor (dikt) 1 [’på kvernhus-skrymtsla i gilom’]

 

soleie [eng|-/krypsoleie] Ranunculus acris/repens – Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-gul Skaldespor (tekst) 1 [-i|g-]

eng-soleie [s.d.] [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

sopp Fungi – Himmelvarden 4, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

–organisme Skaldespor (tekst) 1 [-op|-o-]

flugusopp Hamar i Hellom 1

røyksopp Hamar i Hellom 1

●bleikraudt staup Himmelvarden 1

●gul kopp Himmelvarden 1

●ròte [tre|-]:

halvrådden Skaldespor (tekst) 1

innròten Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1 [-o-]

myrkrotna Ørneflukt og ormegard 1

ned-rotna [adj.] Himmelvarden 1

nedroten [adj.] Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

raud-ròten Himmelvarden 1

rot-ròt [subst.] Himmelvarden 1

rot-ròten [adj.] Himmelvarden 1

ròten Himmelvarden 1

rotnande Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 2 [1: råtnen-]

røytande Himmelvarden 1, Solrenning 1

råtastokk Skaldespor (tekst) 1

å rotna Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1, Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 4

●skål på gamle tre [?begersopp] Himmelvarden 1

●svamp Himmelvarden 1 [’glå’, i skog], Solrenning 1 [på fjellet] [urealistisk, kan ikkje vera dyregruppa]

lakrød kop, mygl [s.d.]

 

storr [store artar, truleg òg gras(familien)] Carex spp./(Poaceae) – Hamar i Hellom 1 [’ved straumar svarte’]

blågrønt storrgras Himmelvarden 1 [’i myrbardom’]

myrhøy-ange Himmelvarden 2 [1: ’på fjell og sæter’, 1: ’i ... lyu’]

myrhøy-reir Hamar i Hellom 1 [’i Fyrkjelyu’]

villgras [s.d.] [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

stry [hamp/lin] Cannabis sativa/Linum usitatissimum – Himmelvarden 1, Solrenning 1

hamp, lin [s.d.]

 

svibel [el. hyasint] Hyacinthus orientalis – Skaldespor (dikt) 1

●hyazint Skaldespor (dikt) 1

 

syren [-rin] Syringa vulgaris – Skaldespor (tekst) 1

 

tiriltunge Lotus corniculatus – Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 4

 

tobak Nicotiana rustica/tabacum – Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

-svolten Hamar i Hellom 1

-tyggar Hamar i Hellom 1

-s/frodu Hamar i Hellom 1

●cigar Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

●pipe Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 3, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 1 [-ibe]

snadde Skaldespor (tekst) 1

snadderøyk Hamar i Hellom 1

●røyk Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 1

offerrøyk Hamar i Hellom 1

snadderøyk Hamar i Hellom 1

å røykja Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2 [”at røge”]

●skrå Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

bust Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

 

tormentilla [her: flekkmure] Potentilla chrantzii – Skaldespor (tekst) 1 [tormentilla er eit gamalt vitskapleg namn på tepperot – no som P. erecta. Men tidspunkt (tidleg vår med ’naken risskog’), veksestad (gl. lauvlyu: ’ved lyuveggen var det smaragdgrønt gras’) og utsjånad (kroner ’skinande solgule’) viser at dette berre kan vera flekkmure]

 

torvmose Sphagnum spp.:

torvmyr Himmelvarden 1

moltemyr Himmelvarden 1

myrull-myr Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [-l|m-]

 

tre i ... allé – Hamar i Hellom 1 [parktre i Kristiania]

tre ... langs med Carl Johan Hamar i Hellom 1

 

trollhegg Frangula alnus – Himmelvarden 1 [i berg ved elv, kán tyde: fortrolla hegg]

hegg [s.d.] [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

trollkjerring-spy [trollsmør] Mycetozoa: Fuligo septica – Himmelvarden 1 [’på vindfall langt inni skogen’]

●trollkatt-smør Himmelvarden 1 [dei to namna er nemnde saman, og kan vera tenkt som ulike slag]

 

tulipan Tulipa x gesneriana – Skaldespor (dikt) 1

 

tussilago {hestehov} Tussilago farfara – Skaldespor (dikt) 1

●flammeblomst Skaldespor (dikt) 1

 

tusundfrygd [tusenfryd] Bellis perennis – Himmelvarden 1, Solrenning 3, Skaldespor (dikt) 2 [-sind|fryd] [Mindre botanikk enn symbolikk, men planten må vera opphavet til namnebruken, sjå òg vidanvang rett nedafor]

 

tyting {tyttebær} Vaccinium vitis-idaea – Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2

–blod Hamar i Hellom 1

–klyng Hamar i Hellom 1

 

tægebær {tåge|-} Rubus saxatilis:

–lende Hamar i Hellom 1, Solrenning 1 [-r|l-]

 

tårepil [el. sørgjepil] Salix x sepulcralis – Solrenning 1 [’kyrkjegardars tårepil’]

pil [s.d.]

 

ugras [lite av gras, mest urter] – Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2

–frø Himmelvarden 1

u-frø Himmelvarden 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

vidanvang {bergfrue} Saxifraga cotyledon – Solrenning 2, Norske terningar 1 [-g|ar, sjå Habitat: vang, må vera ordleik med plantenamnet]

●fjell-brur Solrenning 1

●saxifraga cotyledon Solrenning 1

 

villgras [mest gras(familien) og storr(familien)] Poaceae/Cyperaceae – Hamar i Hellom 2, Solrenning 1, Norske terningar 1

●fjellgras Skaldespor (tekst) 1

●myrhøy

–ange Himmelvarden 2

–reir Hamar i Hellom 1

●skoga-gras Himmelvarden 1, Norske terningar 1 [-g|g-], Skaldespor (tekst) 1 [-g|g-]

●végras Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

 

villrot [bulmeurt] Hyoscyamus niger – Hamar i Hellom 1 [’eit brygg av villrot og flugusopp’]

 

villstrå {finnskjegg} Nardus stricta – Hamar i Hellom 1 [’i fjellom funne’]

 

vinstokk Vitis vinifera – Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3

vinklase Skaldespor (dikt) 1

vinlauv Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1

vintre Hamar i Hellom 1

●druve Himmelvarden 2, Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 2

gull Himmelvarden 1

-vin Solrenning 1

vinklase Skaldespor (dikt) 1

vin [alle bøkene, sjå: Alkoholdrikke]

 

 

Svært symbolske voksternamn (12) [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

Aukrust nytta ofte voksternamn i sterkt symbolske tekstar, men mange slike namn kan likevel knytast til kjende artar (sjå m.a. tusundfrygd). Andre kan ha reell artsbakgrunn som minne for eigne assosiasjonar, men er vanskelege å greie ut om for andre enn diktaren. Han må ha vore ein svært skarp observatør av alt i naturen. Tretten uklåre namn er ikkje med i boklistene, og verk og sidetal er gjevne nedafor.

 

angestblome – Solrenning 383 [’langstilka, likbleike’]

●vanvitblome Himmelvarden 120, 128 [’der inga sol mun skine’]

 

augneblom – Himmelvarden 79 [’blomane gløser med ljuve, strålande augo’ (Skaldespor [tekst] 101); konkret observasjon kan liggje bak denne blomemetaforen, sjå òg: Plantedelar og -produkt: andlit auga]

 

bergblome brandut – Himmelvarden 146 [’stråløygd og strak’]

brandut blome Himmelvarden 37 [ved fråflytta hytte, og kan ha konkret bakgrunn]

 

blodflekkjut sopp – Himmelvarden 176 [i myrhol]

 

blodsvart blome – Himmelvarden 84 [’bløder/ i regnvåt jord på ei naki grav’]

 

droplut bjølleblom – Himmelvarden 176 [i skog]

 

grønligbleg ... blomst – Skaldespor (tekst) 212 [’under ladens gulv – der – der har jeg sét (! altså konkret) nogen grønligblege, underlige blomster, med trådfine stængler og ... klokkerene, kildevand-hvide ... blomster’]

 

klokkeblome – Himmelvarden 175, Solrenning 336 [’blank og stor’ ’lengsels uniflora’]

 

minneblom – Himmelvarden 176 [’småe, tindrande minneblomar’ på mjuk elvebard. Dette er eit norsk namn på Myosotis spp., mest kalla forglemmegei, men minneblom-namnet var ikkje bruka den tid]

 

solblome – Himmelvarden 48 [flt. -m|om] [Solblomslekta Arnica har to norske artar, og begge har store gule korger: solblom A. montana er sørleg og fjellsolblom A. angustifolia nordleg; ingen veks i det aktuelle området. Likevel kan A. ha funne namnet i bøker og teke det i bruk meir generelt.]

-lin Himmelvarden 146 [sjå: raudbloma lin (der namnet ikkje passar godt)]

 

soleld-rose – Himmelvarden 175, 201 [metafor for sola. – Men det kan nemnast at solrosefamilien Cistaceae har vakre storblomstra artar i tørre, kalkrike strok sørover i Europa, særleg i Middelhavsområdet. Nokre artar med mindre blomar har nordlege utpostar. Arten solrose Helianthemum nummularium har rikeleg med svenske lokalitetar (særleg Øland og Gotland), og vart nyleg funnen i Østfold (Moss)]

 

vill ... lippe-blom – Himmelvarden 176 [i skog: ’ville, bivrande lippe-blomar/ imot meg gapte’]

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med plantenamn i Olav Aukrusts bøker og brev [til samlelista] [til toppen]

Søk på boktitlar og finn ord og sidetal.

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF)

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF)

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF)

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF)

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF)

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF)

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J.I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust)

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF) [til boklister] [til toppen]

Plantenamn:

basill >tæring 20, 35, 72, 194; -s/sjuk 24; bjølle blå 60; bjørk 108; -e/legg 108; -e/skog-lid 20; fjellbjørk 7, 13; krokbjørk 88; hengjebjørk [s.d.]; >sopelime: solv 36; brenn-hetu 36; bring 15; røysbring 51; bugras 36; eine 37, 146, 148, 150; -kjørr 36 [-n|k-]; -kjørr-lende 55 [-n|k-]; -kjørr-tev 48 [-n|k-]; –kragg [ein’|-k-] 28, 154; fiol 27; vårfiol-våt 62; frukt 175; furu: turrfuru 7, 154; turrfuru-skrymt 29; >toll 154; blåtoll 152; gras 24, 26, 27, 39, 47, 81, 84, 87, 97, 109, 135, 136, 150, 171, 175, 177, 179; -ange 102; -bleik 34; -dyr 28 [zool.]; -grøn 27, 125; -gøymd 28; –lid 105; -torv 36; -torv-tev 20; -vin-essens 156; silkegras 145; skoga-gras 26; ugras [s.d.]; >høy 48; -hus 28; -mo’ 37; myrhøy-ange 74, 202; >hå 32, 33, 50; >torv [gras|-] 154, 171; grastorv 36; grastorv-tev 20; taktorv-tev 36, 55; grønske: grønmorken 13; tregrøn 36; mosegrønske 33; hegg 20, 27, 38, 39; elvgjelshegg 24, 81; trollhegg [s.d.]; hengjande hår 175; hengjebjørk 49, 58; hestbær >blodlyng 15; jordbær 28, 55; –bol 48; kattefot 37; klunger: –rose [-gr|-] 36, 48; –ris 176 [-gr|-]; rose [s.d.]; kongsljos 36, 55 [-ge|l-],146; korn [A: planten] 32; >lo 52; >rå 32, 33, 47; korn [B: produkt]: mjøl 26 [= pollen]; kvitmose: –fjell 11; >kvitkaur 11; >reinsmose 11n; lauk: liljelauk 192; lav: å lava 175; kvitmose, ragg [s.d.]; lilje 81, 140; -lauk 192; -runn 80; -skog 176; lin 18, 89; stry 173; raudbloma lin [s.d.]; lind 187; lyng 153, 155; blodlyng 15; manna 199; september-manna 60; markblomst|er: skogblome 10 [-g|-b-], 152; vill|e blom|ar 55; mimose 175; samvits-mimose 182; molte: -myr 155; >myrblom 155; mose: -grodd 23; -grønske 33; -stein 38; torvmose [s.d.]; mygl 36; mynte 37; myrt: -e/krans 54; myrull 104, 155; –myr 29, 87; >fivil: -bleik 25; nøkkrose: bloman’ bleike som blæmur 99 [i myrtjønn]; nattblome bleik 102; oljetre: oljeblad 141; ormegras 60; osp: bergosp 15, 51; potet: kjellar-gro 34; ragg 152 [lav]; raudbloma lin 30, 158; blomelin 55, 60, 73 [-e|-l-], 187; solblome-lin 146; rogn 15, 24, 38, 46; rose 18, 19, 24, 28, 54, 80, 85, 90, 93, 134, 139, 141, 175, 184, 200, 202 [+ ros], 203; feberrose 24; kjærleiksrose 182, 201 [-|ros]; klunger-rose [-gr|-] 36, 48; soleld-rose 175, 201; Fjellros 88; Kveldros 88; Leikros 88; Rose-Drjose 202; Tornerose 69; ryllik 36; selje [sylju]: -fløyte 27; -fløyte-gråt 26; fløyt’-emne 21; sev 77, 117, 155, 175; –tjønn-vik 113; silkegras 145; skimlut hye 176 [i myrhol]; skogstjerne 26, 170; –kinn 157; soleie 37, 198; sopp 14, 36, 59, 154; >bleikraudt staup 14; >gul kopp 14; >ròte [-|sopp]: innròten 33; ned-rotna 154; raud-ròten 154; rot-ròt 156; rot-ròten 33; ròten 167; rotnande 13, 152, 154n; røytande 99; å rotna 73, 99, 152; >skål på gamle tre 14; >svamp 176 [glå]; storr: blågrønt storrgras 29; myrhøy-ange 74, 202; stry 173; lin [s.d.]; tiriltunge 37; tobak >pipe 57, 58; >røyk 58; >skrå 19; torvmose: torvmyr 154; moltemyr 155; myrull-myr 29, 87; trollhegg 15; hegg [s.d.]; trollkjerring-spy 14; >trollkatt-smør 14; tusundfrygd 202; tyting 49; ugras: –frø 171n; u-frø 171; villgras >myrhøy: -ange 74, 202; >skoga-gras 26; vinstokk >druve 176, 181; –gull 138; vin [sjå: Alkoholdrikke]

 

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF) [til boklister] [til toppen]

Plantenamn:

basill >tæring 268, 302; bjørk 238, 243, 244, 266, 284, 297, 309; -e/lid 276, 300; -e/mål 207; -e/ris 285; hengjebjørk [s.d.]; >never 284, 286; >sopelime 232n, 285; solv 232; >vidje: -grein 286; blodsdròpe-tre 225; blåbær: –lid 221; bring 221, 266, 292; bugras: –blad 285; bygg 265, 281; eine [-e’] 214, 224, 229, 243, 310; -r|krull 220; >brisk 238, 286, 287, 309; ert: -ris-haug 228; fikentre 297 [-e|t-]; flugusopp 252; furu >tyri: –eld 233; feitved-kubbe 312; gras 217, 243, 244, 259, 268, 280, 288, 289; -grøn 260; -lende 260; villgras 251, 266; >fôr 245; -lyu 267; –rest 223n; våronn-fôr 275; å fora 257; >høy 233, 258, 265, 266; –hus 226; -tjuv 254; myrhøy-reir 271; krubberat 233; stål [høy|-] 233; >torv [gras|-] 216, 286; gullkåre 287; gåsemure 243; hamp 286, 290; havre 281; hegg 221, 228, 275, 291, 299, 309; hengjebjørk 262 [-g|b-]; hundved [dvergmispel] 228, 286; jordbær 243; karvik 283; >karve 283n; klunger 212; –rose 243; kongsljos 243; korn [A: planten] 220 [konn], 232 [konn], 283, 293 [kònn]; >lo 227, 232, 234; korn [B: produkt] >grjon 258, 293; -år 258; >mjøl 234; finmjøla 311 [mjell]; krydde: karvik 283; kvitmose [reinlav]: mòsefjell 287; kål 258; lauk 213, 273; lilje 209, 290, 305; -form 290; -grein 291; -sval 290; lin 212, 285, 286, 287, 290; altarlin 287; skjortelin 288; lyng 220, 266, 287, 292; Lyngve 249; maiblom ▪>fjell-aurikel 298; molte >myrbær 221; mose: -fengd 243, -grodd 211; myrull 289; –myr 301; or: -e/skog 236; osp 228, 270; pott’-blome 280; blodsdròpe-tre 225; rogn 270, 291; elvgjels-rogn 285; rose: klunger-rose 243; rug 281; røyksopp 266; selje: -fløyte 274; -grein 285; sev 289; skinntyte 255; >blokkebær 255n; skjefte 285 >skavgras 285; skogstjerne 236, 244, 279; –flokk 310; -skin 306; soleie 287; sopp: flugusopp 252; røyksopp 266; >ròte [sopp|-]: nedroten 252; rotnande 266; å rotna 257; storr 289; myrhøy-reir 271; tiriltunge 243; tobak 222; -svolten 233; -tyggjar 254; -s/frodu 233; >pipe 222, 235, 273; snadderøyk 273; >røyk 222, 243; offerrøyk 273; snadderøyk 273; å røykja 223, 235; >skrå 243; bust 233; torvmose: myrull-myr 301; tre i ... allé 240; tre ... langs med Carl Johan 242; tyting 221, 292; –blod 293; –klyng 292; tægebær: –lende 212; villgras 251, 266; >myrhøy: –reir 271; villrot 252; villstrå 220; vinstokk: vintre 297; vin [sjå: Alkoholdrikke]  

 

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF) [til boklister] [til toppen]

Plantenamn:

alde 347; -tre 352, 386; basill >tæring 386; bjølle blå: klokke 363, 364; eine: –fang 356 [ein’|-f-]; eng-soleie 330; soleie [s.d.]; frukt 347, 352, 353, 386; –fossil 444; furu: -legg 362; geiterams 327; gras 325, 346, 356, 360, 362, 386, 420, 443; -frø-mask 329; silkegras 357; villgras 356; å grasa 362; ugras [s.d.] >fôr 387; >høy 386; råhøy-lukt 329; >torv [gras|-] 351, 353, 401, 420, 441; hegg 363, 392; jordbær: –bol 356, 363; konvall 350; korn [B: produkt] >brød 428; lauk 360, 387; lilje 340, 357; -blid 427; -drøymande 339; -lende 338; -rein 336; lin 360; stry 454; lind 424; linnéa 362; lyng 363, 443; manna 317, 388, 442, 456; marikåpe 362, 404; >alchemilla 404; myrull: -mjuk 455; nøkkrose >tjønnrose 338; –rot 339; pil: tårepil 439; rogn 363; flògrogn 328, 375; flògrogn-renning 328; rose 324, 327, 363, 434; -tre 438; nøkkrose [s.d.]; silkegras 357; >frynsestrå 357; skogstjerne 360, 366, 373, 425, 438; –eng 366; –glans 366; –kvit 366; soleie 329; eng-soleie [s.d.]; sopp 376; >ròte: rotnande 375; røytande 328; å rotna 346, 386; >svamp 376; stry 454; lin [s.d.]; tusundfrygd 317, 321, 400; tægebær: –lende 324 [-r|l-]; tårepil 439; ugras 327; vidanvang 416, 420; >fjell-brur 416n; >saxifraga cotyledon 416n; villgras 356; vintre >druve 444 [storkna], 448; -vin 444; vin [sjå: Alkoholdrikke]  

 

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF) [til boklister] [til toppen]

Plantenamn:

ask: Yggdrasil 493; bjørk 494; frøybjørk 477; bygg 478; eine: –rot 476 [ein’|-r- + eine-rot 476n]; >brisk 493; eple: gulleple 477, 489; furu >toll 478; Tollstadåsen 478; >tyri: feit-rot 476; gras 480, 494; haustgras 470; skoga-gras 493n [-g|g-]; végras 493; villgras 493n; >høy 478; >torv [gras|-]: torve 483; korn [A: planten] 478; korn [B: produkt] >graut: -fat 478; lilje 472; lind 469; lyng 493; manna 471; rose 475; Sankt Olavs ljosstake 474; selje: -fløyte 477 [-e|-f-]; skogstjerne: –eng 494; –land 474; vidanvang 477 [sjå òg Habitat: vang]; villgras 493n; >skoga-gras 493n [-g|g-]; >végras 493; vinstokk: vinlauv 484; vin [sjå: Alkoholdrikke]

 

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF) [til boklister] [til toppen]  

Plantenamn:

alde: -tre 83 [’av alle slag’]; alm: Embla 264; ask 84, 156; Ask 264; Yggdrasil 84, 156, 158; basill >tuberkulose 42, 243, 292 [“tb.”]; larynxtuberculose 292; tuberkuløs 292; >tæring 50, 59, 63, 130, 211; -s/sanatorium 226; -s/sjuk [-|syg] 50, 212; bjølle blå: klokke 264; bjørk 140, 228, 290, 293, 297, 308; -e/-land 305; -e/legg 146; -e/lid 56 [-i], 281, 289, 290; -e/norsk 319; strangbjørk 39, 140, 281; blodsdròpe-tre >fuxia 296; blyant 55, 298; blånæpa 199; bring: -e/bærrøys 301, 302; bugras >vild malurt 49; bygg 117; eik 254; eine 39, 258, 290, 308; –kjørr 289 [-n|-k-], 318 [ein’|-k-]; -kjør-ange 274 [-n|k-]; >brisk 296, 304; eple >apal: Madli und’ Apalen 200; fikentre 302; fiol 49; fjellsøte 274; >gentiana 211; frukt 70, 83, 112, 201; furu >toll 173 [tøyll], 176, 224 [+ tøyll]; gran: Gran 226; Granlien 108; gras 49 [-ræs], 60 [-ræs], 117, 127, 154, 207 [-ræs], 211 [-ræs], 236, 252, 257, 272, 274, 294, 325; -bunde [adj.] 68; -flekk 136; -god 88; -grøn 159; -rot 136; -rot-liv 162 [-t|l-]; -strå 242; -[s]vord 291; fjellgras 252; skoga-gras 296n [-g|g-]; végras 296; ugras [s.d.]; >fór: -låve 301; >høy 154, 199, 201; -ange 199; -løda 199; -såte 301, 302; >hå 201; >torv [gras|-] 282; -tak 267; gras[s]vord 291; gullkåre >løvetand 75; hegg 103 [hæg], 118, 136, 211, 281; Hægstad 224; hundved 136, 281; jordbær 97, 99; kaffe 201, 203, 268, 270; Kaffistova 294; karvik 136; kongsljos 159; -barn 136; konvall 264; korn [A: planten] 290; kveitekorn 182; såkorn 172; korn [B: produkt] >brød 111, 114, 194, 268; himmelbrød 115; smørbrød 203; wienerbrød 203; >graut 227, 296; rumgraut 200n; >mjøl 227; >vaffel 271; krydde: einkjør-ange 274; karvik 136; pepar 286; kveite: -korn 182; kvitmose: –berg 274; Kvitmosefjellom 230; kål 203; lakrød kop 212 [sopp]; lauk 127, 159, 295; lav: -art 212; kvitmose, rød mosbevokset sten [s.d.]; lilje 211 [hvid], 264, 273; -lende 189; vatslilje 188; Årolilja 80, 282; lin 71; lind 222; Lindeman 64, 65 [“L.”], 66; Lindholm 226, 236; lyng 51, 296; -grøn 88; -jord 258; mahogni: -møblement 246; maiblom [fjellnøkleblom] 39; manna 282; marikåpe 136 [muri|-]; markblomst|er 264 [himmelblå, solgul], 324 [-me]; villbloma [adj.] 296; merian 49; mimose 212 [giftig]; molte 203 [mul-]; mose 50 [-s], 88 [’brungrøn-gul’ ’på skogasteinom’], 101; -bevokset 60 [-s|b-]; -grodd 212 [-od], 291; mynte 49; myrull 274; –myr 286 [-l|m-]; >fivil: -bleik 69, 101; nellik [blome|-] 103; nøkkrose 188; >vatslilje 188; oljetre: oljeblad 127; opiumsvalmue: morfin 292; or 211; -e/krat 212; osp 117; -e/træ 211 [as-]; pepar 286; pil 103 [piil]; Pilestrædet 20; potet: -åker-lapp 296; rogn 103, 148, 281; flògrogn [-log|-:] 147 [-o|r-], 148 [+ o|r-], 149, 152, 153; flògrogn-renning 148 [-log|-]; rose 49, 50, 51, 78, 101, 189, 191 [rød], 211, 250 [raud og kvit], 272; -munn 189; -måla 200, 246 [-|malt]; -røys 286; -n/land 247; is-rose 310; rim-rose 310; rosa mystica 272; rug 117; rød mosbevokset sten 60; Sankt Olavs ljosstake 166; selje 103 [sil-]; -fløyte 132 [sylju|-], 143 [sylju|-f-]; -kall 117 [sylju|-]; –runne 164 [selju|-]; sev [siv] 50, 51, 114; skogstjerne 183, 235, 274, 289, 290; –eng 297; –kvit 294; –land 140; soleie 274; -gul 294 [-i|g-]; sopp: –organisme 212 [-op|-o-]; >ròte [sopp|-] halvrådden 211; innròten 63 [-o-]; nedroten 119; rotnande 51 [råtnen-], 148; råtastokk 130; å rotna 130, 132, 148, 153; syren 211; tiriltunge 49, 118, 159, 211; tobak 240, 281; >cigar 215; >pipe 215 [-ibe]; snadde 268; >røyk 315; å røykja [at røge] 217, 218; >skrå: bust 20; tormentilla [her: flekkmure] 257; torvmose: myrull-myr 286 [-l|m-]; ugras 108, 300; villgras ▪>fjellgras 252; >skoga-gras 296n [-g|g-]; >végras 296; vinstokk 182, 283, 302; vin [sjå: Alkoholdrikke]  

 

Skaldespor Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle, GNF) [til boklister] [til toppen]

Plantenamn:

basill 333;>tæring 333; sot 331; bjølle blå: blå-øygd bjølle 371; bjørk 383; blåbær: -ris 369; bygg: blandkorn 352 [+ havre]; eine 361, 371; –rot 362 [-n|r-]; >brisk 383; fjellkjørr 369; furu: krullfuru-kragg 361; turrfuru-tagg 361; Furu-Knut 372; >toll 361; geiterams >blodraud mjølke 371; gras 366, 392, 393; -lugg 362; -rot-liv 390; -[s]vord 371; silkegras 366; >høy 393; >torv: gras[s]vord 371; grønske 358; grønmorken 370; havre: blandkorn 352 [+ bygg]; hegg 368; hestbær 369; >blodlyng 369; klunger: –rose 371 [-gr|-]; kongsljos 371; konvall 345; korn [A: planten]: blandkorn 352; såkorn 352; korn [B: produkt] >brød 395; >lefse 364; >mjøl: -ut 358; krusemynte 361; krydde 361; lilje 340, 344; -ande 371 [-j|a-]; lyng 361, 362; -topp 383; blodlyng 369; manna 391; markblomst|er: fjellblom 366; vill|e blom|ar 361; merian 371; mimose 334; mose: -dinse 364; -fengd 361; -grodd 358; >fløyelsmose 366; mynte 371; or >older: –rust 360; osp 371 [flt. esp]; rogn 360, 367, 369; flògrogn 390 [-log|-]; smårogn 369; rose 333, 337, 340, 375, 377; -tre 338 [-en|træ]; klunger-rose 371 [-gr|-]; selje: –fløyte 357 [sylju|-]; silkegras 366; slim [grønalge] 358; sopp 358; >ròte [sopp|-]: rotnande 367, 371, 390; svibel 340; >hyazint 340; tobak 373; >cigar 335; >pipe 364, 366, 382; >røyk: å røykja 366; tulipan 340; tussilago 348 [hestehov]; flammeblomst 348; tusundfrygd [-sind|fryd] 337, 343; vinstokk 338; vinklase 340; vinlauv 378; >drue 340, 345; vinklase 340; vin [sjå: Alkoholdrikke]  

 

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J.I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust) [til boklister] [til toppen]

Plantenamn:

blyant 38; frukt 194 [’rå f-’, i Italia]; gras 141 [-ræs], 199, 202;  korn [B: produkt] 194; margeritt: Margaritta 12; myrull 102 [-ld; ved fjeldtjern]; oljetre: olje 194 [oliven|-]; potet 194; >franske potetur 194; sev 102 [siv; ved fjeldtjern]; sopp >ròte: myrkrotna 111; vin [sjå: Alkoholdrikke]

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net

 

vBulletin analytics