H a m s u n i a n a

Knut Hamsuns litterære namn for habitat

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for habitat i Knut Hamsuns bøker og brev

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

Alfabetisk referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamn

Gruppering av registrerte hovudnamn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for utvalde hovudnamn for habitat

 

Til Hamsun forside

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn [til undergruppenamna] [til samlelista]

Søk alfabetisk etter merka ord. Berre dei 55 UTHEVA/utheva hovudnamna (av 161) er méd med sidetal i boklistene (alle sidetala er registrerte og kunne skrivast inn).

 

aker >rein, allé, almænning, avgrund >flåg >styrtning, avkrok >utkant, avl

bakke >fot [bakke|-], beite >græsgang >havn (I), berg >hylde, blok >brudd >sten, bruk, brygge >kai, bukt, bundt (I) [plante|-], bunke (I) [plante|-] >balle >fang (I) >parti (I), busk >rusk, by, bygd, bæk, bånd >nek

dal, dam >dæmning >bassin >pyt, distrikt, dot >fang (II) >visk, dynge (I) [plante|-] >drive

egg >kam, egn >trakt, eiendom [jord|-] >besiddelse, elv >evje >vad >vasdrag , eng >ekre >slåtte

faldgrupe, farm, felt, fjord, fjæld, fjære, flod [elv], foss >fald >stryk >styrt, fredlyst område, fyr, fæstning >borg

gamme, gartneri >drivhus, gate >strasse >street >stræde, gjeld >sogn >anneks, gods [jorde|-], grænd, grøde, grøft >veit, gård

hammer (I) [berg|-], haug, hav, have, havn (II) [båt|-], hei, hesje, holme, hul (I) [natur|-], hule >grotte >gryte, hytte >kiosk >koie, hæk >mur >væg >væv, høide >høi

indhegning >bø >kve >løkke >trø >vang, indsjø >sjø (II) [ind|-] >tjern >vand

jord [-|stykke!] >part >remse >strime, jorde, jungel, jøkel >bræ

kanal, kil, kilde, kirke >kapel, klippe, klynge (I) [plante|-] >bol >flok, kløft >klype >revne >rift, knaus >knoll >kolle, kommune >herred, krans, krat >buskads >kjær >snar, kvist [-|rum], kyst,

(-)LanD(-) [s.setn.], lap [jord|-] >flæk >lod >plet >snip, lei, li, lime, lund >oase

mark, marked, matte [plante|-], mo, myr >dye >pøl

natur >náttur, naust, nes >eid >odde >pynt (I) >tange, nut >hø >kamp, nybrot >bråte >dyrkning >nybygg >nyland, nying

os >munding

park, plantage, plante, plass (I) [område], plass (II) [jordeigedom], plæn, pold >lagune, prærie

rabat >bed >parti (II) >seng, ranke, ruin, rydning, ryg >rabb, røis

sanatorium, sjø (I) [hav], skar >gap >pas, skjær >båe, skjærgård, skog, skred >lavine, skrænt >kleiv, skråning >heldning, slette >flate, slot, stad [by o.l.], stak, (-)sted(-) [s.setn.], steppe, sti, strand >ør, strækning, strøm, stykke [område, s.setn], stø, sump >morads, sund, sæter >støl, såte

teig, tind >pigg >pynt (II) >spiss, tomt, top, torv [by|-], træ [plante], tun, tuve, tæppe [plante|-]

ur, utsigt

vidde >fly, vik, vildnis, vindfang, vold, vulkan, vækst (I) [plante], vær, våg

ø, ørken

ås

Namn utan biologisk meining: bundt (II) [folk o.a.], bunke (II) [papir], dynge (II) [div. ting], hammer (II) [reiskap], hul (II) [kultur], klynge (II) [folk], vækst (II) [vokster]

 

Undergruppenamna (merka >) er ord med lik eller beslekta tyding, og står med mindre skrift. Sju namn utan biologisk interesse, merka romertal (II), er likt skrivne (og er same ord) som namn méd biologisk meining (merka I); dei er kursiverte og står sist i lista ovafor. Tre namn (havn, plass, sjø) har to tydingar av biologisk interesse, og er likeins merka (I) eller (II).

 

 

Alfabetisk referanseliste frå 112 undergruppenamn (●) til hovudnamnet [til hovudnamna] [til toppen]

Kan kombinerast med søking etter hovudnamn i namnelista ovafor.

 

anneks → gjeld

balle → bunke (I), bassin → dam, bed → rabat, besiddelse → eiendom, bol → klynge (I), borg → fæstning, brudd → blok, bræ → jøkel, bråte → nybrot, buskads → krat, bø → indhegning, båe → skjær,

drive → dynge (I), drivhus → gartneri, dye → myr, dyrkning → nybrot, dæmning → dam

eid → nes, ekre → eng, evje → elv

fald → foss, fang (I) → bunke (I), fang (II) → dot, flate → slette, flok → klynge (I) fly → vidde, flæk → lap, flåg → avgrund, fot → bakke

gap → skar, grotte → hule, gryte → hule, græsgang → beite

havn (I) → beite, heldning → skråning, herred → kommune, hylde → berg, hø → nut, høi → høide

kai → brygge, kam → egg, kamp → nut, kapel → kirke, kiosk → hytte, kjær → krat, kleiv → skrænt, klype → kløft, knoll → knaus, koie → hytte, kolle → knaus, kve → indhegning

lagune → pold, lavine → skred, lod → lap, løkke → indhegning

morads → sump, munding → os, mur → hæk

náttur → natur, nek → bånd, nybygg → nybrot, nyland → nybrot

oase → lund, odde → nes,

part → jord, parti (I) → bunke (I), parti (II) → rabat, pas → skar, pigg → tind, plet → lap, pynt (I) → nes, pynt (II) → tind, pyt → dam, pøl → myr

rabb → ryg, rein → aker, remse → jord, revne → kløft, rift → kløft, rusk → busk

seng → rabat, sjø (II) → indsjø, slåtte → eng, snar → krat, snip → lap, sogn → gjeld, spiss → tind, sten → blok, strasse → gate, street → gate, strime → jord, stryk → foss, stræde → gate, styrt → foss, styrtning → avgrund, støl → sæter

tange → nes, tjern → indsjø, trakt → egn, trø → indhegning

utkant → avkrok

vad → elv, vand → indsjø, vang → indhegning, vasdrag → elv, veit → grøft, visk → dot, væg → hæk, væv → hæk

ør → strand

å → elv

 

 

Gruppering av registrerte hovudnamn [til toppen]

 

Sjølv om mange avvik i tyding finst, er namna plasserte der dei høyrer best heime i dette enkle skjemaet. Romertal (I) er sløyfa når romertal (II) gjeld eit hovudord utan biologisk interesse. Undergruppenamn er heller ikkje med her. Dei 55 utheva orda her er dei same som i første lista ovafor, og berre dei er méd med sidetal i boklistene. I den følgjande alfabetiske gjennomgangen av alle 161 hovudnamna står desse 55 i utheva kursiv; dei utan sidetal i boklisa er berre utheva.

 

kulturmark (39): aker, bakke, bruk, bygd, distrikt, egn, eiendom, eng, farm, felt, gartneri, gjeld, gods, grænd, grøft, gård, haug, have, indhegning, jord, jorde, kommune, land, lap, lund, nybrot, park, plantage, plass (II), plæn, rabat, rydning, sted, stykke, sæter, teig, tomt, tun, vold

 

skog og mark (27): almænning, avkrok, beite, dal, faldgrupe, fredlyst område, gamme, hei, li, mark, mo, myr, natur, nying, prærie, ryg, skog, skrænt, skråning, slette, steppe, sti, strækning, sump, tuve, ås

 

berg/fjell (24): avgrund, berg, blok, egg, fjæld, hul, hule, høide, hammer, jøkel, klippe, kløft, knaus, nut, røis, skar, skred, tind, top, ur, utsigt, vidde, vulkan, ørken

 

vatn/ved vatn (33): brygge, bukt, bæk, dam, elv, fjære, fjord, flod, foss, fyr, hav, havn (II), holme, indsjø, kanal, kil, kilde, kyst, lei, naust, nes, os, pold, sjø (I), skjær, skjærgård, strand, strøm, stø, sund, vik, vær, våg ø

 

planteliv (25): allé, avl, bundt, bunke, busk, bånd, dot, dynge, grøde, hesje, hæk, klynge, krans, krat, lime, matte, plante, ranke, stak, såte, træ, tæppe, vildnis, vindfang, vækst

 

byggverk o.l. (13): by, fæstning, gate, hytte, kirke, kvist, marked, plass (I), ruin, sanatorium, slot, stad, torv

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av 161 registrerte hovudnamn for habitat [til toppen] [til boklister]

 

Lista nedafor er alfabetisk (og altså ikkje ordna etter grupperinga straks ovafor). Eit hovudoppslagsord refererer alltid til den botaniske tydinga av ordet. Oppslagsorda i små skrift med romertal (II) har ikkje interesse i vår samanheng. Men også dei måtte vurderast under registreringa, og er førde opp med verk og tal for sider nedafor; men ingen er med i boklista. Nokre gonger er ord med ubotanisk tyding tekne med utan at dei er skilde ut. For samnamna er alle bøkene i litteraturlista med, også Knut Hamsuns brev I-VII. For særnamna er ikkje Knut Hamsuns brev I-VII med, men likevel breva i Knut Hamsun som han var og Brev til Marie. Berre kursiverte hovudnamn som er oppslagsnamn, finst med sidetal i boklistene (t.d. det første: aker). Kursiverte hovudnamn i andre posisjonar er sjølv inngangsnamn andre stader i lista.

 

aker {åk-} Bjørger 4 [ag-], Romanen om Reban 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [ag-], Sult 1, Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Siesta 1, Munken Vendt 1, I æventyrland 9, Kratskog 2, Det vilde kor 2, Stridende liv 2, Under høststjærnen 2, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 16, Den siste glæde 5, Børn av tiden 2, Segelfoss by 2, Markens grøde 13, Landstrykere 12, August 23, Men livet lever 2, Ringen sluttet 1 [åk-], Artikler 1889-1928 4, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 3, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 7, V: 2, VII: 1 [åk-]

-bruk Børn av tiden 1

-bruks|skole Stridende liv 1

-bryter [åk-] Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-dyrker I æventyrland 1

-dyrkning Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-flæk I æventyrland 1, August 1

-jord Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-kant August 1

-lap I æventyrland 4, Børn av tiden 1, August 2

-rein Siste kapitel 1

-rul Knut Hamsuns brev IV: 1

-rute Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-rænde Bjørger 1

-stykke August 7

bygaker Landstrykere 3

havreåker Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

hveteaker Stridende liv 1, Landstrykere 1

kornaker Det vilde kor 1, Markens grøde 2, Landstrykere 1

kålrotåker Hamsuns polemiske skrifter 1

potetaker Under høststjærnen 1, En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 2, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, August 3, Ringen sluttet 1 [-|åk-], Artikler 1889-1928 1 [-etes|-]; Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1 [-|åk-]

tobaksaker August 2 [til boklister] [til toppen]

vindrueaker August 1

Aker Sult 2, Redaktør Lynge 1, Brev til Marie 1

Aker kirke Knut Hamsun som han var 1

Akersbakken Knut Hamsun som han var 1

Akerselven Siste kapitel 1

Akersgaten Sult 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsun som han var 1

Akershus fæstning Sult 2 [Fæstningen (1: f-)], Ny jord 5 [Fæstningen], Stridende liv 2

Akershus slot Siste kapitel 1

Jævnaker Redaktør Lynge 1

Åkerman Knut Hamsun som han var 1

●rein [åkerkant]:

akerrein Siste kapitel 1

felt [s.d.]

 

allé I æventyrland 1, Segelfoss by 2, August 1, Knut Hamsun som han var 2 [1: -ée], Knut Hamsuns brev I: 1, II: 1 [-ée], IV: 2 [-ée]

bjerkeallé Men livet lever 1

ekeallée Knut Hamsuns brev IV: 1

gadeallé Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

Bygdø Allé Brev til Marie 1

hæk [s.d.]

 

almænning {allmen-} Benoni 16, Rosa 6, En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 11 [-|men-], Men livet lever 1 [-|men-]

-s/skjæl Benoni 1

-s/skog Munken Vendt 1, Benoni 1, Rosa 1

-s/vei Benoni 1

 

avgrund {-nn} Bjørger 1 [af|-], Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [af|-], Sult 1, Ny jord 1, Pan 1, Aftenrøde 1, I æventyrland 2, Stridende liv 4, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 1, (Konerne ved vandposten 2), Siste kapitel 1, Landstrykere 2, Men livet lever 22, Ringen sluttet 2, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 2 [af|-], Hamsuns polemiske skrifter 5 [af|-], Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1, V: 2, VI: 2

●flåg [berg|-] Bjørger 1, Romanen om Reban 2

bergvæg Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1, Artikler 1889-1928 1

fjældvæg I æventyrland 2, Stridende liv 2, Den siste glæde 1, Men livet lever 7

klippevæg Pan 1

●styrtning På gjengrodde stier 1 [til boklister] [til toppen]

 

avkrok I æventyrland 1, Stridende liv 1, Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 2, Ringen sluttet 1, På turné 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 1 [-og], Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 3

●utkant Mysterier 1, Ny jord 1, Stridende liv 1, Livet ivold 1, Børn av tiden 2, Segelfoss by 1, Markens grøde 2, Siste kapitel 1, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 2 [ud|-], Hamsuns polemiske skrifter 3, Knut Hamsuns brev II: 1

-blad Konerne ved vandposten 2

udkrog Hamsuns polemiske skrifter 1

 

avl Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Men livet lever 2 [1: al], På gjengrodde stier 1

-ing [grøde] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Under høststjærnen 2, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 7, Markens grøde 12, Siste kapitel 2, Landstrykere 4, August 1, Men livet lever 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 3, Knut Hamsuns brev IV: 8, V: 8

-ing [å avle] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 2

-ings|forhold Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-ings|øiemed Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-s/ku Den siste glæde 1

avlet [part.] Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

grise|avl Knut Hamsuns brev VI: 1

heste|avl Knut Hamsuns brev VI: 1

hjemmeavlet Markens grøde 1

høiavling Markens grøde 1, Landstrykere 2

korn|avl Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

ribs|avl Livsfragmenter 1

silke|avl Stridende liv 1, August 1

tobaks|avl August 2

års|avl August 2

å avle Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Ved rikets port 1 [potet], Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, August 3, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 4 [1: å ale], Livsfragmenter 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1, IV: 3, V: 1, VI: 1

grøde [s.d.]; åker- og engvekster [sjå Plantenamn]

 

bakke [skråning, også jordoverflate] Den Gaadefulde 4, Bjørger 5 [2: -kje], Sult 3, Mysterier, Siesta 2, Victoria 1, Munken Vendt 4, I æventyrland 4, Kratskog 4, Det vilde kor 2, Stridende liv 7, Under høststjærnen 11, Benoni 2, Rosa 2, En vandrer spiller med sordin 5, Den siste glæde 2, Børn av tiden 5, Segelfoss by 3, Børn av tiden 6, Markens grøde 5, Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 6, Landstrykere 4, August 1, Men livet lever 3, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 6, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 3, Knut Hamsuns brev III: 4, IV: 3, V: 3, VI: 1

-hæld Sult 1

bakket Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

elvebakke Benoni 1

galgebakke På gjengrodde stier 1

græsbakke Men livet lever 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

kirkebakke Munken Vendt 2, Stridende liv 1, Benoni 8, Markens grøde 1, Landstrykere 2, Ringen sluttet 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsuns brev III: 1

kjelkebakke Siste kapitel 5

marbakke Børn av tiden 1, Landstrykere 1, August 2, Men livet lever 1

molbakke Benoni 1

skibakke Stridende liv 1, Siste kapitel 3, Hamsuns polemiske skrifter 1

solbakke Siste kapitel 1 [til boklister] [til toppen]

Akersbakken Knut Hamsun som han var 1

Drøbak Livsfragmenter 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1

Kungsbacka Mysterier 1

Slotsbakken Sult 3, Redaktør Lynge 3, Ny jord 3, Siesta 1, Livsfragmenter 1

Synnøve Solbakken Segelfoss by 1

Youngsbakken Sult 1

Aabakken Den Gaadefulde 10

●fot [bakke|-] Den Gaadefulde 2 [-od], I æventyrland 1, Den siste glæde 2

skråning heldning [s.d.]

 

beite Markens grøde 1, Men livet lever 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-s/fjæld Segelfoss by 2 [1: -e|f-]

-s/mark Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Siste kapitel 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-s/område Hamsuns polemiske skrifter 2

beitingsmark Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

fjeldbeite Men livet lever 1

hjemmebeite Markens grøde 1

kulturbeite Knut Hamsuns brev VI: 3

sommerbeite August 1, Men livet lever 1

reinbeite Munken Vendt 1

reinbeite|saken Knut Hamsuns brev III: 1

sommerbeite Knut Hamsuns brev VI: 1

utbeite Børn av tiden 1

å beite Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Landstrykere 2, Men livet lever 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

å beites Men livet lever 1

●græsgang Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Den siste glæde 1, Segelfoss by 2

å avgræsse I æventyrland 1

å græsse I æventyrland 4, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev V: 1

●havn (I) [beite] Den siste glæde 2, Knut Hamsuns brev IV: 2

-ing Siste kapitel 1, Men livet lever 2, Knut Hamsuns brev IV: 2, VI: 1

-e/fjeld Men livet lever 1

-e/gang I æventyrland 1

-e/hage Knut Hamsuns brev IV: 1

fjeldhavning Siste kapitel 1, Men livet lever 1

sauhavning Men livet lever 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

mark: bumark, gjætermark, saumark o.a. [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

berg Bjørger 1 [bæ-], Lurtonen 1 [bje-], Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [bjæ-], Sult 1, Mysterier 5, Ny jord 1, Pan 7, Livets spil 9, Siesta 2, Victoria 3, Munken Vendt 2, I æventyrland 28, Kratskog 1, Dronning Tamara 14, Det vilde kor 5, Sværmere 3, Stridende liv 4, Benoni 29, Rosa 10, En vandrer spiller med sordin 3, Livet ivold 1, Den siste glæde 2, Børn av tiden 1, Segelfoss by 6, Markens grøde 10, Konerne ved vandposten 4, Siste kapitel 16, Landstrykere 24, August 4, Men livet lever 2, Ringen sluttet 3, På turné 3, Over havet 4, Hamsuns polemiske skrifter 12, Knut Hamsun som han var 3, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 2 [bjæ-], II: 1 [bjæ-], III: 1 [bjæ-], IV: 3, VII: 1

-arbeide Landstrykere 2

-arbeider Landstrykere 7

-bestigning På turné 1

-bjørn Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-egg I æventyrland 1

-fly Siste kapitel 1

-flytter|tro Hamsuns polemiske skrifter 2

-folk Markens grøde 1, I æventyrland 1, Landstrykere 2

-hammer Pan 2, I æventyrland 1, Sværmere 2, Benoni 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 3, Markens grøde 6, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1

-helle Siesta 1

-hylde Landstrykere 1

-kam Landstrykere 1

-klype Markens grøde 4

-kløft I æventyrland 1, En vandrer spiller med sordin 1, Men livet lever 2, Ringen sluttet 1

-knaus I æventyrland 1

-konge Markens grøde 1

-krystal I æventyrland 1, Det vilde kor 1

-kyndig Benoni 4, Markens grøde 7

-kæde Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-leie Siesta 1, Segelfoss by 2, Landstrykere 3

-liste Landstrykere 2

-masse Livets spil 1

-penger Benoni 1, Landstrykere 1

-side I æventyrland 2

-tagen Mysterier 1

-væg Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1, Artikler 1889-1928 1

-værk Børn av tiden 1, Markens grøde 1

-værks|drift Markens grøde 3, Men livet lever 1

-væsen Hamsuns polemiske skrifter 1

blomsterbjerg Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

fiskeberg Siesta 1, Benoni 2, Landstrykere 1, August 1, Men livet lever 1

flæskeberg Benoni 1

flåberg Børn av tiden 1, August 1

fugleberg Konerne ved vandposten 3

gråstensberg Benoni 1

kalkberg I æventyrland 1

klipfiskberg Pan 2, Benoni 4, Rosa 2, Segelfoss by 1, Landstrykere 3

naboberg I æventyrland 1

skiferberg Livets spil 1

stenberg Benoni 1

strindbergsk Hamsuns polemiske skrifter 1 [til boklister] [til toppen]

sølvberg Rosa 3

tømmerberg Ringen sluttet 2

tørkeberg Benoni 1, Rosa 2

Bærget [forening] Aftenrøde 17

Tunsberg Brev til Marie 1

Alagesberget Dronning Tamara 1

Alleghanybergene Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

Arneberg Brev til Marie 1

Berg Kratskog 6, Hamsuns polemiske skrifter 2

Berg [C.] Livsfragmenter 1, Artikler 1889-1928 3

Bergendahl Knut Hamsun som han var 1

Bergholz I æventyrland 1

Bergsland Brev til Marie 1

Bjerget [Jeppe] På turné 1

Borgbjerg Brev til Marie 4

Castberg Knut Hamsun som han var 2

Coloradobjergene Over havet 1 [K-], Hamsuns polemiske skrifter 1

Ekeberg Kratskog 1, Livsfragmenter 1 [Eg-]

Falkberget Under høststjærnen 1

Falkenberg I æventyrland 1, Under høststjærnen 49, En vandrer spiller med sordin 51 [kapt., L., L.]

Fåberg Knut Hamsun som han var 1

Hanberg Knut Hamsun som han var 2

Heiberg Konerne ved vandposten 19, Knut Hamsun som han var 1

Holberg Hamsuns polemiske skrifter 1

Jarlsberg Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1

Kaukasusbergene I æventyrland 1

Klingenberg På gjengrodde stier 3, Brev til Marie 1

Klingenbergveien Brev til Marie 1

Kongsberg Sult 2, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 3, Brev til Marie 7

Kongsbergstrømper Brev til Marie 1

Kronberg Siesta 1

Lindbergh Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 2

Michaelsbjerget På turné 2

Noraberg Brev til Marie 3

Nürnberg Hamsuns polemiske skrifter 1

Parsberg Knut Hamsun som han var 1

Paulsberg Ny jord 50

Runeberg Hamsuns polemiske skrifter 1

Rønneberg Rosa 1, Landstrykere 1

Scharffenberg Knut Hamsun som han var 1

Sohlberg Hamsuns polemiske skrifter 1

Spitsbergen Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Pan 1, Segelfoss by 1, Artikler 1889-1928 1 [-tz|-], Hamsuns polemiske skrifter 1 [-tz|-], Knut Hamsun som han var 2

Spitsbergensaken Knut Hamsun som han var 2

Strindberg På turné 1, Artikler 1889-1928 17, Hamsuns polemiske skrifter 13, Knut Hamsun som han var 11

Stuckenberg Knut Hamsun som han var 1

Tandberg Brev til Marie 2

Tranebjærg Knut Hamsun som han var 1

Tønsberg Brev til Marie 1

Volberg Knut Hamsun som han var 1

Wedel-Jarlsberg Sult 1

Wittenberg Rosa 1

Wittenbergskolen Munken Vendt 3, Landstrykere 2

●hylde {-lle} [berg|-] I æventyrland 2, Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 4

berghylde Landstrykere 1 [til boklister] [til toppen]

 

blok {-kk} [sten|-] Pan 1, Landstrykere 1

betongblok August 1

klippeblok Pan 4

stenblok Livets spil 1, Landstrykere 1

●brudd [sten|-] Livets spil 3, Victoria 5, Kratskog 1, Markens grøde 1

granitbrudd Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Victoria 4, Ringen sluttet 1

marmorbrudd Livets spil 1

stenbrudd Victoria 2, Markens grøde 3

●sten Ny jord 1 [store stener], Pan 6 [bl.a. høi grå, ved hytta], Munken Vendt 1 [’den store stenen’], Rosa 1 [store stener], Den siste glæde 1 [store stener], Markens grøde 1 [høi], Men livet lever 1 [store stener] [ofl.]

-ur I æventyrland 1

-blok Livets spil 1, Landstrykere 1

bautasten Ringen sluttet 2

stabbesten Mysterier 1, Under høststjærnen 1, På gjengrodde stier 2

ur [s.d.

 

bruk [gårds|-, bedrift o.l.] En vandrer spiller merd sordin 3, Den siste glæde 1, Børn av tiden 8, Segelfoss by 30, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1 [not|-], Landstrykere 2 [mølle|-], August 3 [not|-], Men livet lever 1/5 (gårds|-/not|-], Ringen sluttet 7 [sag|-], Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 2, V: 1

-er Knut Hamsuns brev V: 1

-s/arbeider Segelfoss by 1

-s/eier Børn av tiden 2, Segelfoss by 41

-s/drift Bjørger 1 [-ugs|-]

-s/patron Markens grøde 5

akerbruk Børn av tiden 1

akerbruksskole Børn av tiden 1

fartøibruk Landstrykere 1

fillejordbruk Artikler 1889-1928 1

gårdbruker En vandrer spiller med sordin 1, Segelfoss by 1, På turné 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev III: 1, III: 1, V: 1, VII: 1

gårdsbruk Bjørger 1, Sværmere 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Landstrykere 1, August 1, Men livet lever 1, Over havet 1 -ug], Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev III: 1 [-g|b-], IV: 4, V: 1, VI: 4

gårdsbruk August 1 [til gårdsbruk]

handelsbruk Børn av tiden 1

jordbruk Ny jord 1, Sværmere 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 2, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 14, Konerne ved vandposten 3, Landstrykere 5, August 7, Men livet lever 2, På gjengrodde stier 4, Artikler 1889-1928 5, Hamsuns polemiske skrifter 3, Knut Hamsun som han var 7, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev II: 2, IV: 23, V: 5, VI: 5, VII: 1

jordbruker Børn av tiden 2, Markens grøde 5, Landstrykere 3, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev IV: 7, V: 3, VI: 3, VII: 1

jordbruker|roman Knut Hamsuns brev IV: 1

jordbruks|bank Stridende liv 1

jordbruks|bedrift Knut Hamsuns brev IV: 1

jordbruks|bevægelse Knut Hamsuns brev IV: 1

jordbruks|blad Knut Hamsuns brev IV: 1 [til boklister] [til toppen]

jordbruks|bok Knut Hamsuns brev IV: 1

jordbruks|departement Stridende liv 1

jordbruks|distrikt Knut Hamsuns brev IV: 1

jordbruks|erfaren Knut Hamsuns brev IV: 1

jordbruks|lærer Knut Hamsuns brev IV: 1

jordbruks|maskine Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev III: 1

jordbruks|politik Knut Hamsuns brev IV: 3

jordbruks|produkt August 1

jordbruks|roman Knut Hamsuns brev IV: 1

jordbruks|skole Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

jordbruks|tale Knut Hamsun som han var 1

jægtebruk Børn av tiden 1

kværnbruk Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Landstrykere 1, Men livet lever 1 [-ver-]

landbrug Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1 [-uk], Knut Hamsuns brev IV: 2 [-uk]

landbruger Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

landbrugs|skole Bjørger 1

landbrugs|streik Hamsuns polemiske skrifter 1

luksus|jordbruk Knut Hamsuns brev IV: 2

møllebruk Benoni 1, Børn av tiden 2, Segelfoss by 5, Landstrykere 2, Men livet lever 1

mønsterbruk Artikler 1889-1928 1

notbruk Benoni 5, Markens grøde 2, Landstrykere 1, August 19, Men livet lever 6

sagbruk Ny jord 1, I æventyrland 1, Børn av tiden 2, Markens grøde 3, August 2, Ringen sluttet 15

sagbruks|arbeider Ringen sluttet 1

sagbruks|drift Ringen sluttet 1

sagbruks|folk Ringen sluttet 1

skogbruk Knut Hamsuns brev IV: 1

småbruk Knut Hamsuns brev IV: 1

vekselbrug Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Rødfos Brug Knut Hamsun som han var 1

Segelfoss bruk Segelfoss by 1

gård [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

brygge Bjørger 1, Sult 10, Mysterier 15, Ny jord 19, Pan 15, Livets spil 3, Victoria 12, Munken Vendt 5, Kratskog 1, Stridende liv 2, Benoni 7, Rosa 7, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 4, Børn av tiden 18, Segelfoss by 19, Markens grøde 6, Konerne ved vandposten 4, Siste kapitel 2, Landstrykere 17, August 2, Men livet lever 11, Ringen sluttet 21, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 5, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 4, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 1, III: 1, IV: 2, V: 2, VI: 1

-arbeider Munken Vendt 1, Kratskog 1

-betjent Børn av tiden 3, Segelfoss by 4

-chef Børn av tiden 11, Segelfoss by 17

-dør Ny jord 1, Landstrykere 1, Men livet lever 1

-facade Pan 1

-folk Ny jord 2, Pan 1, Benoni 1, Rosa 2, Ringen sluttet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-kai Mysterier 1

-kant Konerne ved vandposten 2

-loft Sværmere 1

-mand Benoni 5, Rosa 3, Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 2, Ringen sluttet 1

-sjauer Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [-joue-], Sult 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-sjaueri Knut Hamsuns brev II: 1

-vei Landstrykere 1

-væg Rosa 2

dampskibs|brygge Konerne ved vandposten 1, Livsfragmenter 2

fiskebrygge Ringen sluttet 5

kornbrygge Segelfoss by 1

makrel|brygge En vandrer spiller med sordin 1

Brygga Konerne ved vandposten 35

Fæstningsbryggen Livsfragmenter 3 [2: f-]

Jernbanebryggen Sult 4

●kai Bjørger 1 [-aj], Sult 1, Mysterier 21, Ny jord 3, Pan 2, Victoria 1, Kratskog 4, Rosa 3, Børn av tiden 12, Segelfoss by 29, Konerne ved vandposten 28, Landstrykere 29, August 1, Men livet lever 17, Ringen sluttet 8, Artikler 1889-1928 1

-anlæg Landstrykere 1

-bygg Landstrykere 6

-leie Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-mur Børn av tiden 1

-penger Knut Hamsuns brev IV: 1

-planke Konerne ved vandposten 1 [til boklister] [til toppen]

-plass Ringen sluttet 1

-sjau Landstrykere 1

-type Landstrykere 1

bryggekai Mysterier 1

cementkai Men livet lever 1

dampskibskai Mysterier 1, Kratskog 2, Børn av tiden 1, Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1

postkai Konerne ved vandposten 2

skibskai August 1

stenkai Ny jord 1, Landstrykere 3

toldbodkai Kratskog 1, Livsfragmenter 1 [-aj]

trækai Landstrykere 2

havn (I) [s.d.]

 

bukt [i vatn] Men livet lever 1

småbugt Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

bund [inst i havbukt] Landstrykere 1

Vesterbotten Markens grøde 1

Vassbotn Hamsuns polemiske skrifter 1

 

bundt (I) [plante|-] Ny jord 1 [kanel|-], Pan 1 [kvist], Siesta 1 [fyrstik|-], Ringen sluttet 1 [gulrot|-]

halmbunt Hamsuns polemiske skrifter 1

 

bundt (II) [ubotanisk] Stridende liv 1 [folk], Siste kapitel 1, Knut Hamsuns brev V: 1

pengebundt Siste kapitel 1

ståltrådbundt Stridende liv 1

å bundte Stridende liv 1 [folk]

 

bunke (I) [plante|-] Artikler 1889-1928 1 [strå], Hamsuns polemiske skrifter 1 [strå]

halmbunk [!] Over havet 1

●balle August 3 [granplanter]

●fang (I) Den siste glæde 1 [bar]

●parti (I) August 1 [planter] [til boklister] [til toppen]

 

bunke (II) [ubotanisk] Munken Vendt 1 [papir|-], Kratskog 3 [penger], Siste kapitel 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsuns brev I: 2, III: 1, IV: 1

avisbunke Artikler 1889-1928 1

papirbunke Munken Vendt 1

pengebunke Siste kapitel 2

seddelbunke Aftenrøde 1, Munken Vendt 1, Siste kapitel 2, Landstrykere 1

 

busk Pan 1, Ved rikets port 1, I æventyrland 2, Kratskog 1, Dronning Tamara 1, Det vilde kor 7, Benoni 1, En vandrer spiller med sordin 10, Livet ivold 2, Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, Markens grøde 10, Siste kapitel 6, Landstrykere 5, August 1, Men livet lever 3, Ringen sluttet 4, På gjengrodde stier 2, Artikler 1889-1928 2, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 1, IV: 1, VI: 1

-ads Victoria 1, Segelfoss by 4

-et Børn av tiden 1

-mand Ny jord 1, Men livet lever 1

-skog Landstrykere 3

-vækst I æventyrland 1

aspebusk Landstrykere 1

bringebærbusk Pan 1

bregnebusk I æventyrland 1

enerbusk Det vilde kor 2, Rosa 1, Den siste glæde 4, På gjengrodde stier 1

fjærbusk Den siste glæde 3, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

kaffebusk Segelfoss by 1

løvbusk Landstrykere 1

myrrabusk Hamsuns polemiske skrifter 1

olderbusk Siste kapitel 1

prydbusk August 1, Ringen sluttet 3

ripsbusk Børn av tiden 1, Landstrykere 1, Artikler 1889-1928 1

rognbusk Markens grøde 1

rosenbusk Victoria 1

småbusk Munken Vendt 1, Under høststjærnen 1, Ringen sluttet 1

sorbusbusk Det vilde kor 1

syrinbusk Konerne ved vandposten 1, Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1

tornebusk Segelfoss by 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

ungbuske Knut Hamsuns brev V: 1

vedbuske Knut Hamsuns brev IV: 1

å buske (seg) August 2

Busklandet Kratskog 2

●rusk [enerbusk] Det vilde kor 2, Den siste glæde 2

om artsnamna ovafor [sjå: Plantenamn] [til boklister] [til toppen]

 

by Den Gaadefulde 7, Bjørger 2, Romanen om Reban 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 28, Sult 17, Mysterier 70, Redaktør Lynge 35, Ny jord 49, Pan 7, Ved rikets port 5, Siesta 6, Aftenrøde 5, Victoria 19, Munken Vendt 13, I æventyrland 37, Kratskog 32, Dronning Tamara 2, Det vilde kor 10, Sværmere 4, Stridende liv 37, Under høststjærnen 9, Benoni 14, Rosa 7, En vandrer spiller med sordin 28, Livet ivold 8, Den siste glæde 36, Børn av tiden 12, Segelfoss by 42, Markens grøde 49, Konerne ved vandposten 19, Siste kapitel 25, Landstrykere 33, August 39, Men livet lever 73, Ringen sluttet 67, På gjengrodde stier 18, På turné 8, Artikler 1889-1928 30, Livsfragmenter 22, Over havet 20, Hamsuns polemiske skrifter 36, Knut Hamsun som han var 19, Brev til Marie 19, Knut Hamsuns brev I: 22, II: 25, III: 31, IV: 30, V: 18, VI: 9, VII: 3

-arbeide Landstrykere 1

-barn Men livet lever 1

-boer Ringen sluttet 1

-bud Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Sult 5, Redaktør Lynge 1, Ny jord 2, Pan 1, Siesta 1, Aftenrøde 1, Den siste glæde 1, Knut Hamsuns brev VII: 1

-center Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-dag På gjengrodde stier 1

-dame Siste kapitel 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-del Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Stridende liv 1, Men livet lever 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-fant Knut Hamsuns brev V: 1

-fogd Mysterier 5, Redaktør Lynge 1, Ved rikets port 2, Siste kapitel 1, Ringen sluttet 2

-folk Den Gaadefulde 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 2, V: 1

-færd Markens grøde 1

-gang Segelfoss by 1

-gjort Kratskog 1

-grense På gjengrodde stier 1

-grund Men livet lever 1

-grænd Konerne ved vandposten 1

-grændse Knut Hamsuns brev II: 1

-gut Victoria 1

-gård En vandrer spiller med sordin 1, Livsfragmenter 1

-herre Victoria 3, Segelfoss by 2, Markens grøde 1

-hoser Markens grøde 1

-imellem August 1

-is Markens grøde 1

-kasserer Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [til boklister] [til toppen]

-klær Under høststjærnen 1, Børn av tiden 1, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-liv Den Gaadefulde 1, Under høststjærnen 1, Markens grøde 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1, V: 1

-luft Markens grøde 1

-lært Stridende liv 1, Benoni 1, Markens grøde 1

-mand Den Gaadefulde 3, Stridende liv 1, Markens grøde 3

-menneske Victoria 1, Markens grøde 1, August 1, Artikler 1889-1928 1

-mål Hamsuns polemiske skrifter 2

-navn Hamsuns polemiske skrifter 1

-nyt Segelfoss by 1, Ringen sluttet 1

-ophold Ny jord 1, Markens grøde 1

-pike Siste kapitel 1

-prat Siste kapitel 1

-prokurator Benoni 1

-regulering Artikler 1889-1928 1

-ruin Markens grøde 1

-sko Benoni 2

-skog Ringen sluttet 4

-slette Siste kapitel 1

-sladder Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Konerne ved vandposten 1

-smed Konerne ved vandposten 1

-stas Landstrykere 2

-strikket Børn av tiden 1

-styre Konerne ved vandposten 2

-støvler Markens grøde 1

-tomt Stridende liv 1, Markens grøde 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-tone Benoni 1

-tur Knut Hamsuns brev VI: 1

-vej Knut Hamsuns brev II: 1

-ven Knut Hamsuns brev III: 1

-villa Knut Hamsuns brev IV: 1

-vittighet Konerne ved vandposten 2

-s/barn Mysterier 1, Konerne ved vandposten 3, Siste kapitel 1

barakkeby Markens grøde 1

bondeby Knut Hamsuns brev IV: 1

bygdeby Landstrykere 1

fiskerby Stridende liv 1, Børn av tiden 1

forlagsby Knut Hamsuns brev VI: 1

fugleby Men livet lever 1

fødeby Den Gaadefulde 1, Konerne ved vandposten 1, Ringen sluttet 2, Knut Hamsuns brev I: 1

gravby Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

gruveby Markens grøde 1

grænseby Den siste glæde 1

handelsby I æventyrland 1

havneby Konerne ved vandposten 2, August 1, Ringen sluttet 2 [til boklister] [til toppen]

hjemby Konerne ved vandposten 3, Hamsuns polemiske skrifter 1

huldreby Det vilde kor 1

højreby Livsfragmenter 1

indlandsby Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, En vandrer spiller med sordin 1

kosakby I æventyrland 1

kuby Livet ivold 1

kystby Mysterier 1, Redaktør Lynge 2, Konerne ved vandposten 9, Knut Hamsuns brev II: 1

kystbydame Redaktør Lynge 1

kystbymatador Konerne ved vandposten 1

landsby Redaktør Lynge 1, Pan 3, I æventyrland 10, Kratskog 1, Over havet 1

lilleby Mysterier 1

lilleputby Artikler 1889-1928 1

mineby Over havet 1

mudderby|en Knut Hamsuns brev III: 1 [om Kristiania]

musjik|by I æventyrland 1

naboby Mysterier 2, Pan 2, Konerne ved vandposten 4, Ringen sluttet 3, Artikler 1889-1928 5

negerby Ringen sluttet 1

neger|landsby Ringen sluttet 1

operaby Knut Hamsun som han var 1

opkomlingsby Segelfoss by 1, Knut Hamsuns brev IV: 1 [-g|b-]

provinsby Siesta 1, Knut Hamsuns brev I: 1

prærieby Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Kratskog 4, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

sjømandsby Konerne ved vandposten 1

småby Mysterier 1, Stridende liv 1, En vandrer spiller med sordin 2, Den siste glæde 3, Børn av tiden 1, Segelfoss by 3, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 7, Siste kapitel 2, Artikler 1889-1928 2, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 4, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev I: 7, III: 1, IV: 2, V: 4, VI: 1

småby-krønike Knut Hamsuns brev II: 1

småby|arkitektur Artikler 1889-1928 1

småby|folk Konerne ved vandposten 2

småby|liv Livsfragmenter 1

småby|læge Konerne ved vandposten 1

småby|postmester Konerne ved vandposten 1 [til boklister] [til toppen]

småby|rikdom Konerne ved vandposten 2

småby|stor Konerne ved vandposten 1

sommerby Men livet lever 1

sommervillaby I æventyrland 1

stenby Knut Hamsuns brev V: 1

steppeby I æventyrland 1

storby Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Stridende liv 1, En vandrer spiller med sordin 1, Konerne ved vandposten 2

teltby Over havet 1

tårnby I æventyrland 1

utenbys Ny jord 1, På turné 1 [ud-]

utenbys|avis Sult 1

verdensby Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

vestlandsby Børn av tiden 1, Siste kapitel 1

Bye Knut Hamsun som han var 1

Byen Brev til Marie 1

Bärby Siesta 2

Dalby Redaktør Lynge 1

Finmarksby Landstrykere 1, Sværmere 1 [-y|erne]

Homandsbyen Sult 1

Kolbye Mysterier 2

Nordlandsbyerne Men livet lever 1

Schibbye Knut Hamsun som han var 1

Urby Knut Hamsun som han var 2

Utby Siste kapitel 3

Østersjøbyerne Munken Vendt 1

city Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

township Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

Boise City Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 2

Kansas City Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

Quaker-City Over havet 1

gate, stad, torv [by|-] [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

bygd Den Gaadefulde 1, Bjørger 6, Redaktør Lynge 2, Siesta 3, Munken Vendt 15, I æventyrland 2, Sværmere 13, Stridende liv 2, Under høststjærnen 6, Benoni 30, Rosa 11, En vandrer spiller med sordin 9, Den siste glæde 17, Børn av tiden 8, Segelfoss by 9, Markens grøde 113, Konerne ved vandposten 4, Siste kapitel 47, Landstrykere 35, August 36, Men livet lever 23, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 7, Artikler 1889-1928 7, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 9, Knut Hamsun som han var 4, Brev til Marie 3, Knut Hamsuns brev II: 2, III: 4, IV: 6, V: 1, VI: 1

-e/barn Landstrykere 1

-e/by Landstrykere 1

-e/dialekt Bjørger 1

-e/folk Sværmere 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Siste kapitel 4, August 3, Men livet lever 5

-e/gut Siste kapitel 1, Men livet lever 1

-e/kværn August 1

-e/lag Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Men livet lever 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/lukt Rosa 1

-e/mølle Knut Hamsuns brev IV: 1

-e/mål Hamsuns polemiske skrifter 2

-e/nyt Segelfoss by 1

-e/ord Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/plage August 1

-e/politik Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/smed Den siste glæde 1

-e/vei Mysterier 1, Men livet lever 3

-e/væring Benoni 3

barndomsbygd Landstrykere 1, August 3, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

bygding Bjørger 1

fjældbygd Segelfoss by 1, Knut Hamsuns brev I: 1 [-jel-]

fødebygd Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

granbygd Bjørger 1 [= granne|-]

hjembygd Bjørger 1, Benoni 1, Børn av tiden 1, Markens grøde 4, Siste kapitel 1, Landstrykere 2, August 2, Men livet lever 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

landsbygd Redaktør Lynge 2, Konerne ved vandposten 1, Hamsuns polemiske skrifter 2

landsbygd|sjakrer Ny jord 1

mønsterbygd Hamsuns polemiske skrifter 1

nabobygd Victoria 3, Under høststjærnen 1, Rosa 2, En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 2, Siste kapitel 1, Landstrykere 7, August 2, Men livet lever 3

nybygd [subst.] Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

sambygding Benoni 1, Børn av tiden 2, Markens grøde 2, Landstrykere 1, August 3, Men livet lever 1

tilbygds Munken Vendt 1, Benoni 1

tætbygd Markens grøde 1

utenbygds Bjørger 1 [-des], Sværmere 1, Benoni 1, Markens grøde 3, August 2, Knut Hamsuns brev IV: 1

østlandsbygd Børn av tiden 1

Bygdø Knut Hamsun som han var 1

Bygdø Allé Brev til Marie 1

Haugsbygda Brev til Marie 1

Indherredsbygderne Landstrykere 1

Indrebygden Landstrykere 4 [i-], August 39, Men livet lever 1

Indrebygdspatriot August 1

Mjøsbygderne August 1

Nordbygden Landstrykere 3 [n-], August 9, [same som grænd: Nordgrænden i Men livet lever 26]

Reisabygden Den siste glæde 1

Segelfossbygden Børn av tiden 1

Sirilundsbygden Benoni 2, Rosa 2

Strandbygden Brev til Marie 1

Sørbygden August 1 [s-], [same som grænd: Sørgrænden i Men livet lever 46]

Øvrebygden Markens grøde 1

grænd [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

bæk {bekk} Bjørger 1 [bekk], Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Pan 3, Munken Vendt 5, I æventyrland 1, Under høststjærnen 2, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 3, Den siste glæde 1, Segelfoss by 2, Markens grøde 12, Siste kapitel 11, Landstrykere 3, August 13, Men livet lever 5, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 4, Artikler 1889-1928 1, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 3, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 3, V: 1, VI: 1, VII: 1

-ke/kant Men livet lever 1

-ke/munding Siste kapitel 2, Knut Hamsuns brev V: 1

fjeldbæk Munken Vendt 1

papbæk Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

småbæk Siste kapitel 1, Men livet lever 2, Hamsuns polemiske skrifter 1

vassbæk August 1

Hornbæk Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1

Stokkebæksmuget Hamsuns polemiske skrifter 1

elv [s.d.]

 

bånd [korn|-] Kratskog 1, Landstrykere 1 [ba-], På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

hvetebånd I æventyrland 1, Kratskog 2

●nek Mysterier 1, Det vilde kor 1

ranke, såte stak [s.d.]; byg, havre, hvete, korn, rug [sjå: Plantenamn]

 

dal Bjørger 5, Lurtonen 5, Romanen om Reban 1, Mysterier 2, Redaktør Lynge 1, Ny jord 1, Pan 5, Victoria 1, Munken Vendt 3, I æventyrland 7, Kratskog 1, Det vilde kor 9, Sværmere 1, Stridende liv 1, En vandrer spiller med sordin 5, Den siste glæde 9, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 2, August 1, Artikler 1889-1928 3, Hamsuns polemiske skrifter 4, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev II: 2 [val(l)ey!], III: 2, V: 1

-bund I æventyrland 3

-føre Markens grøde 3, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-a/blomme Bjørger 1 [jente]

-e/skjønhed Den Gaadefulde 3 [jente]

avdal Hamsuns polemiske skrifter 1

birkedal Bjørger 1

fjælddal En vandrer spiller med sordin 1, Konerne ved vandposten 1, Knut Hamsuns brev V: 1 [-jel-]

græsdal Hamsuns polemiske skrifter 1

gudbrandsdalsk Knut Hamsuns brev IV: 1 [til boklister] [til toppen]

nabodal Den siste glæde 4

namdaling Landstrykere 3

sidedal I æventyrland 1

æventyrdal Kratskog 1

østerdalsk Brev til Marie 1

Arendal Ny jord 2, På gjengrodde stier 6, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 18

Arendalsbladet Brev til Marie 1

Aurdal På gjengrodde stier 1, Knut Hamsun som han var 7, Brev til Marie 8

Aurdalsgrænden Knut Hamsun som han var 1

Bergendahl Knut Hamsun som han var 1

Bukdal Knut Hamsun som han var 1

Bæverdalen Siesta 1

Dahl En vandrer spiller med sordin 1, Artikler 1889-1928 1 [K.], Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 2

Dalby Redaktør Lynge 1

Dale Brev til Marie 2

Dale-Gudbrand Hamsuns polemiske skrifter 1

Dalen Portland Knut Hamsun som han var 1

Egedahl Brev til Marie 3

Egerdal Brev til Marie 1

Folkedahl Mysterier 1

Gausdal På turné 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1

Glomsdalen [O.] På turné 1

Grøndals bro Siesta 1

Gudbrandsdalen Mysterier 2, I æventyrland 1, Markens grøde 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1

Guddal Hamsuns polemiske skrifter 1

Guldalen August 1

Gyldendal På gjengrodde stier 2, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 4, Brev til Marie 2

Gyldendalske Knut Hamsun som han var 2

Hagdahl Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Hallingdal Mysterier 1, Siste kapitel 3

Hallingdalsbanen Mysterier 1

Hasledalen Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1

Hasseldalsstuen Brev til Marie 1

Hasseldalveien [!] Brev til Marie 1

Heggedal Knut Hamsun som han var 1

Heyerdahl [ulike pers.] Markens grøde 17, Knut Hamsun som han var 4

Junkerdal Brev til Marie 3

Kvildalsjenten Hamsuns polemiske skrifter 3 [til boklister] [til toppen]

Liljedal Hamsuns polemiske skrifter 1

Lyngdal Brev til Marie 1

Lærdal Hamsuns polemiske skrifter 1

Mandal Redaktør Lynge 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1

Marie Østerdals-sæter-jente Brev til Marie 1

Målselvdalen Hamsuns polemiske skrifter 1

Namdalen Landstrykere 1

Nordahl [R.] På turné 1, Livsfragmenter 2

Nordre Odalen På gjengrodde stier 1

Oftedal [L.] Artikler 1889-1928 4, Livsfragmenter 3, Hamsuns polemiske skrifter 37, Knut Hamsun som han var 2

Red River(-)dalen I æventyrland 1, Artikler 1889-1928 3, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 3

Reisadalen Den siste glæde 1

Rendalen [T.] På turné 2

Romsdals-Geiste Knut Hamsun som han var 1

Røde Flods dal Kratskog 1

Saltdalen Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 2 [1: -l]

Singdahlsen Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 3

Smedal Hamsuns polemiske skrifter 1

Stordalen Den siste glæde 9

Sætersdalen Segelfoss by 2, Brev til Marie 1

Sætersdalsbanen Brev til Marie 1

Terekdalen I æventyrland 1

Tistedalen Hamsuns polemiske skrifter 2

Trostdahl [S.] På gjengrodde stier 1

Vallis gratiæ Munken Vendt 1

Vardal Ny jord 1

Vardalsskogene Mysterier 1

Vesledalen Den siste glæde 1

Warthdal Knut Hamsun som han var 1

Østerdalen Segelfoss by 1, Hamsuns polemiske skrifter 3, Brev til Marie 4

Østerdalsbarn Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1

Østerdalsjente Brev til Marie 2

Østerdalsliv Brev til Marie 1

Østerdalssiden Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Red River Valley På gjengrodde stier 1, Over havet 1 [til boklister] [til toppen]

 

dam Victoria 2, Stridende liv 1, Rosa 6, En vandrer spiller med sordin 10, Børn av tiden 9, Landstrykere 2, August 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-arbeide En vandrer spiller med sordin 1

bloddam Hamsuns polemiske skrifter 1

gåsedam Landstrykere 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

kværndam Børn av tiden 7

mølledam Victoria 1, Børn av tiden 1

smådam|mer I æventyrland 1

svanedam Børn av tiden 1

torvdam Stridende liv 1

Munkedamsveien Brev til Marie 1

●dæmning Victoria 1, I æventyrland 1

å dæmme Børn av tiden 1

●bassin [eng.] En vandrer spiller med sordin 1

cementbasin Segelfoss by 1

vandbassin En vandrer spiller med sordin 2

●pyt {-tt} [vand|-] Markens grøde 2

vandpyt Mysterier 2, Rosa 1, Den siste glæde 1, Men livet lever 1

sølepyt Victoria 1

 

distrikt Munken Vendt 1, Rosa 2, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 1 [jes-], Segelfoss by 2, Markens grøde 4, Siste kapitel 1, Landstrykere 9, August 9, Men livet lever 3, Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1, Knut Hamsuns brev I: IV: 1

-s/forstander Livsfragmenter 1

-s/ingeniør Markens grøde 3

-s/læge Mysterier 1, Pan 3, Børn av tiden 12, Segelfoss by 8, Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 2, Men livet lever 5, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev VI: 1, VII: 1

-s/læge|gård Knut Hamsuns brev VII: 1

embedsdistrikt Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

hungersdistrikt På gjengrodde stier 1

jordbruksdistrikt Knut Hamsuns brev IV: 1

kul|distrikt Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

landdistrikt Men livet lever 1, Ringen sluttet 1

lensmandsdistrikt Markens grøde 1 [til boklister] [til toppen]

 

dot {-tt} [plante|-]:

bomuldsdot Siesta 1

græsdot Markens grøde 1

høidot Men livet lever 2

●fang (II) Men livet lever 1 [høi|-]

●visk [bunt] Landstrykere 1 [overf. bet.]

halmvisk En vandrer spiller med sordin 1

høivisk Men livet lever 1

 

dynge (I) [plante|-] Men livet lever 1 [tang|-]

kompostdynge Ringen sluttet 1

rosendynge Markens grøde 1

●drive [plante|-] Den siste glæde 1 [rakle|-], Artikler 1889-1928 1 [blomster|-], Hamsuns polemiske skrifter 1 [blomster|-]

 

dynge (II) Redaktør Lynge 1 [papir], Ny jord 1 [brev], Kratskog 2 [penger], Stridende liv 1 [klær], Benoni 1 [penger], Segelfoss by 1, På gjengrodde stier 1 [avfall], Over havet 2 [brev, koffert], Hamsuns polemiske skrifter 1 [brev], Knut hamsuns brev IV: 1

grusdynge Livsfragmenter 1

papirdynge Redaktør Lynge 1

seddeldynge Markens grøde 1

å dynge Siste kapitel 1, Ringen sluttet 1

 

egg [fjellkam]:

bergegg I æventyrland 1

Egge Knut Hamsun som han var 1

Lomseggen På gjengrodde stier 1

●kam Rosa 1 [i havet]

bergkam Landstrykere 1

fjæld: -|kjæde, -|række; tindpiggpynt (II)spiss [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

egn Sult 1, Ny jord 1, Pan 1, Munken Vendt 2, I æventyrland 5, Kratskog 2, Det vilde kor 2, Benoni 3, Rosa 2, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 5, Segelfoss by 1, Den siste glæde 4, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Artikler 1889-1928 4, Over havet 3, Hamsuns polemiske skrifter 8, Knut Hamsun som han var 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 2, VII: 1

avegn Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [af|-], Over havet 1

fjordegn Knut Hamsuns brev VII: 1

omegn Sult 1, Kratskog 1, Rosa 2, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 4, Segelfoss by 6, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 1, Landstrykere 7, August 2, Men livet lever 3, Ringen sluttet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev I: 1

barndomsegn Børn av tiden 1

skogegn Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Volgaegnen I æventyrland 1

●trakt Landstrykere 1

fjeldtrakt Knut Hamsuns brev I: 1

Mjøs-trakten Redaktør Lynge 1

land: -område [s.d.]

 

eiendom [jord|-] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [eje-], Sult 1, Mysterier 2, Livets spil 1, Aftenrøde 1, Kratskog 1, Benoni 2, En vandrer spiller med sordin 1, Livet ivold 2, Børn av tiden 7, Segelfoss by 6, Markens grøde 9, Landstrykere 2, August 7, Ringen sluttet 2, Artikler 1889-1928 3, På turné 1 [eje-], Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 3, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev II: 2, III: 3, IV: 11, V: 2, VI: 1, VII: 1

-s/agent Knut Hamsuns brev IV: 2

-s/ret Benoni 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev III: 2

-s/salg Børn av tiden 1

grundeiendom Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

jordeiendom Men livet lever 2

landeiendom Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Mysterier 4, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

småejendom Knut Hamsuns brev III: 1

statseiendom Men livet lever 1

●besiddelse {-tt-} Den Gaadefulde 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev III: 1

grundbesiddelse Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

 

elv Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Mysterier 1, Pan 2, Victoria 5, Munken Vendt 1, I æventyrland 2, Det vilde kor 3, Sværmere 1, Stridende liv 1, Benoni 9, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 20, Den siste glæde 6, Børn av tiden 32, Segelfoss by 8, Markens grøde 16, Landstrykere 8, August 1, Men livet lever 3, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 3, Brev til Marie 3, Knut Hamsuns brev I: 2, III: 4, V: 1

-e/bakke Benoni 1

-e/bred Børn av tiden 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/drag [= sno] En vandrer spiller med sordin 1

-e/far August 1

-e/munning Benoni 1, Børn av tiden 1

-e/sus En vandrer spiller med sordin 1

kværnelv Børn av tiden 1

tåreelv Bjørger 1

Akerselven Siste kapitel 1

Brændvikselven Knut Hamsun som han var 1

Elverhøi Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 7 [til boklister] [til toppen]

Elverum Segelfoss by 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 3, Brev til Marie 6

Målselvdalen Hamsuns polemiske skrifter 1

Målselvinger Hamsuns polemiske skrifter 1

Sellanråelven Markens grøde 1

Skjelelven Den siste glæde 3, Men livet lever 2

East River Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Hudson River August 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Red River-dalen I æventyrland 1, Artikler 1889-1928 3, Over havet [-r d-] 1, Hamsuns polemiske skrifter 3

Red River Valley På gjengrodde stier 1, Over havet 1

White river-flower [jente] Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 3

streamlet Ringen sluttet 4

Ridge Streamlet Ringen sluttet 1

●evje Men livet lever 1

at|evje Benoni 1

gryte [s.d.]

●vad [-e|sted] Landstrykere 1, August 1

-e/sted Børn av tiden 1

å vade Men livet lever 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Øksnevad Knut Hamsuns brev IV: 1

●vasdrag {-ss-} En vandrer spiller med sordin 2

●å Den Gaadefulde 3, Lurtonen 1

Aabakken Den Gaadefulde 13

Aa(e) [O., R.] Den Gaadefulde 15

Aagaard Brev til Marie 1

Aakjær Knut Hamsun som han var 5

Aa|slægten Den Gaadefulde 1

flod [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

eng Den Gaadefulde 1, Romanen om Reban 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Mysterier 1, Ny jord 1, Victoria 1, Munken Vendt 5, I æventyrland 1, Det vilde kor 7, Sværmere 2, Under høststjærnen 1, Benoni 1, Rosa 6, En vandrer spiller med sordin 5, Den siste glæde 2, Børn av tiden 4, Segelfoss by 3, Markens grøde 9, Landstrykere 7, August 10, Men livet lever 2, På turné 1, Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 2

-græs Sult 1, Markens grøde 1, Knut Hamsuns brev IV: 4, V: 1, VI: 1

-stykke Den siste glæde 1, Børn av tiden 3, Markens grøde 1, Landstrykere 3, August 5, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev VII: 1

prærieeng Stridende liv 1

slåteng Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Engen Knut Hamsun som han var 1

Engh Brev til Marie 2

Engström På gjengrodde stier 1 [-ø-], Hamsuns polemiske skrifter 3, Knut Hamsun som han var 9, Brev til Marie 3

●ekre:

fjorekre En vandrer spiller med sordin 1

Langækergutter Knut Hamsuns brev II: 1

●slåtte Knut Hamsuns brev III: 1

slåteng Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

slåtmark Den siste glæde 1, Markens grøde 2, Landstrykere 5, Knut Hamsuns brev IV: 1

utslåt Den siste glæde 3, Siste kapitel 2

 

faldgrupe {fallgrube} Munken Vendt 1, Under høststjærnen 1

fælde Mysterier 1, Munken Vendt 3, Men livet lever 1

 

farm Fra det moderne Amerikas Aandsliv 4, Kratskog 6, Stridende liv 16, Landstrykere 1, August 6, Ringen sluttet 2, På gjengrodde stier 6, Artikler 1889-1928 3, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 4, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 1, III: 2, V: 1, VI: 1

-arbeide Knut Hamsuns brev I: 1

-er Fra det moderne Amerikas Aandsliv 8, Stridende liv 4, Landstrykere 1, Ringen sluttet 2, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 2, Over havet 4, Hamsuns polemiske skrifter 3, Knut Hamsuns brev I: 2

-er|arbeide Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 1, V: 1

-er|datter På gjengrodde stier 1

-er|folk Stridende liv 1, På gjengrodde stier 1

-er|gut Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-er|land August 1

-er|nabo August 1

-er|type Knut Hamsuns brev I: 1

frugtfarm Men livet lever 1

furage|farm Men livet lever 1

kreaturfarm Men livet lever 1

nabofarm Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1 [til boklister] [til toppen]

saufarm Landstrykere 1, Men livet lever 2

storfarm Over havet 1, Knut Hamsuns brev I: 1

storfarmer Over havet 1

strutsfarm Ringen sluttet 1

yankeefarmer Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

å farme August 1

gård, prærie [s.d.]

 

felt [område] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2 [abstr.], I æventyrland 1 [vandmelon|-/solsikke|-], Kratskog 1 [rug/mais/vin|-], Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsuns brev VI: 1 [skogplante|-]

arbeidsfelt Stridende liv 1, Markens grøde 1

fangstfelt Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev VI: 2 [-ldt]

gruvefelt Markens grøde 1

hvetefelt I æventyrland 1, Stridende liv 2

maisfelt I æventyrland 3

mellemfelt Hamsuns polemiske skrifter 1

plantefelt Ringen sluttet 1

rugfelt I æventyrland 3

sølvfelt Benoni 2, Rosa 1

turnipsfelt En vandrer spiller med sordin 1

vinfelt I æventyrland 1, Stridende liv 1

virkefelt Det vilde kor 1

Edelfeldt [A.] I æventyrland 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Karlfeldt Knut Hamsun som han var 4, Brev til Marie 1

Fangfeld Knut Hamsuns brev VI: 1

aker [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

fjord Sult 1, Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Ny jord 3, Munken Vendt 1, Kratskog 1, Sværmere 3, Benoni 4, Rosa 2, Den siste glæde 4, Børn av tiden 2, Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 3, August 1, Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 6, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 5, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 1, V: 1, VI: 1

-egn Knut Hamsuns brev VII: 1

-hest Ny jord 1

-ing [hest] I æventyrland 1

midtfjords Benoni 1

tilfjords Knut Hamsuns brev II: 1

Bergensfjorden|e Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Buknfjorden Hamsuns polemiske skrifter 1

Eidsfjorden August 3

Flekkefjord Hamsuns polemiske skrifter 2, Brev til Marie 1

Hadselfjorden Landstrykere 1

Jøssingfjorden Hamsuns polemiske skrifter 2

Korsfjorden Livets spil 1

Kvæfjorden Landstrykere 5, På gjengrodde stier 3 [-æd|-]

Nufsfjord August 1

Sagfjorden På gjengrodde stier 2

Sandefjord Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Trondhjemsfjorden Landstrykere 2

Tysfjord På gjengrodde stier 1, Knut Hamsun som han var 1

Vestfjorden Bjørger 5, Benoni 1, Landstrykere 8, August 1, Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 1

Øksnesfjord August 1 [til boklister] [til toppen]

 

fjæld {-ell} Bjørger 8 [-jel-], Lurtonen 1, Romanen om Reban 1 [-jel-], Fra det moderne Amerikas Aandsliv 5, Sult 2, Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Ny jord 7, Pan 15, Livets spil 2, Victoria 4, Munken Vendt 32, I æventyrland 29, Dronning Tamara 2, Det vilde kor 11, Stridende liv 4, Under høststjærnen 3, Benoni 10, Rosa 6, En vandrer spiller med sordin 9, Den siste glæde 43, Børn av tiden 4, Segelfoss by 7, Markens grøde 75, Konerne ved vandposten 3 [-jel-], Siste kapitel 51 [-jel-], Landstrykere 12 [-jel-], August 3 [-jel-], Men livet lever 51, På gjengrodde stier 3, På turné 1, Artikler 1889-1928 4, Over havet 3, Hamsuns polemiske skrifter 8, Knut Hamsun som han var 3, Brev til Marie 3, Knut Hamsuns brev I: 6 [1: mountain], II: 3 [1: mountain], III: 20, IV: 3, V: 3, VI: 2, VII: 3

-bandit Det vilde kor 1

-beite Men livet lever 1

-bonde Kratskog 1

-bygd Segelfoss by 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-bæk Munken Vendt 1

-dal En vandrer spiller med sordin 1, Konerne ved vandposten 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-flate Den siste glæde 1

-folk I æventyrland 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 3

-furu Siste kapitel 1

-gjed Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-græs Men livet lever 1

-gård En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Segelfoss by 3, Siste kapitel 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-hammer Landstrykere 1, På gjengrodde stier 1

-handel Markens grøde 1

-havning Siste kapitel 1, Men livet lever 1

-hård I æventyrland 1, Den siste glæde 1

-indfatning Den siste glæde 1

-kjæde Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1

-luft Siste kapitel 3, Men livet lever 1

-mand Segelfoss by 1

-mark Den siste glæde 1

-masse I æventyrland 1

-mat Siste kapitel 1

-natur Den siste glæde 1

-ophold Den siste glæde 1, Siste kapitel 1

-pensionat Den siste glæde 1

-rejse Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-række I æventyrland 1

-sanatorium Den siste glæde 1, Knut Hamsuns brev VII: 1

-side Bjørger 1, Pan 1, I æventyrland 4, Stridende liv 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-sjø Men livet lever 1

-skråning Den siste glæde 1

-slette Siste kapitel 1

-sprængning Siste kapitel 1

-station I æventyrland 1

-strækning Segelfoss by 1, Markens grøde 1 [til boklister] [til toppen]

-strå Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-stue Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, Men livet lever 1

-stykke Siste kapitel 1

-tind Pan 2, Stridende liv 1, Den siste glæde 3, På gjengrodde stier 1

-top Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, I æventyrland 1, Den siste glæde1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-trakt Knut Hamsuns brev I: 1

-tur Sult 1, Konerne ved vandposten 2

-vand Bjørger 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 5, Markens grøde 8, Siste kapitel 6, Men livet lever 12

-vandspejl Bjørger 1

-vandring Bjørger 1

-vei Den siste glæde 1, Men livet lever 12

-vidde På gjengrodde stier 1

-vind Siste kapitel 1

-væg Romanen om Reban 1, I æventyrland 2, Stridende liv 2, Den siste glæde 1, Men livet lever 7

-ås Bjørger 1

beite(s)fjæld Segelfoss by 2

grundfjeld Landstrykere 1

grænsefjæld Markens grøde 2

havnefjeld Men livet lever 1

høifjeld Hamsuns polemiske skrifter 1

høifjeldsbrev Siste kapitel 1

høifjeldshotel Knut Hamsuns brev VI: 1

høifjeldsliv Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

høifjeldsluft Knut Hamsuns brev IV: 1

høifjældsnatur Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

høifjældssild Den siste glæde 1

kobberfjæld Markens grøde 17

nabofjæld I æventyrland 1

nordenfjeldske Knut Hamsuns brev III: 1

renfjæld Stridende liv 1

saufjeld Men livet lever 9

skitfjeld Men livet lever 1

snefjæld I æventyrland 1

søndenfjelds Knut Hamsuns brev I: 1

søndenfjeldske Knut Hamsuns brev V: 1

tilfjælds Ny jord 5, Pan 8, Munken Vendt 4, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 5, Børn av tiden 2, Segelfoss by 1, Markens grøde 7, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 6, Men livet lever 4, På turné 1, Knut Hamsuns brev II: 2, III: 1, V: 1, VI: 1

mountain-region [eng.] Knut Hamsuns brev I: 1

Etjefjældet Mysterier 1

Fjeld Brev til Marie 1

Kaukasusfjældene I æventyrland 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Lierfjældene Sult 1

Lofotfjeldene Landstrykere 1

Nordenfjeldske Brev til Marie 1

Segelfossfjeldene Men livet lever 1

Torahus fjeld Siste kapitel 1

Torefjældene Den siste glæde 1, Siste kapitel 1 [-det]

Monte-Kristo Over havet 1 [til boklister] [til toppen]

 

fjære Bjørger 1, Pan 3, Kratskog 1, Stridende liv 1, Sværmere 1, Under høststjærnen 2, Benoni 2, Rosa 8, Den siste glæde 1, Børn av tiden 5, Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 9, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 3

siilfjære August 2

strand [s.d.]

 

flod [storelv] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 6, Pan 3, Siesta 1, I æventyrland 9, Kratskog 1, Det vilde kor 1, Stridende liv 2, Børn av tiden 1, Livsfragmenter 3, Over havet 8, Hamsuns polemiske skrifter 8, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev II: 1, III: 1

-banke Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-båt Pan 1, I æventyrland 1, Kratskog 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-lods Over havet 1

-station Pan 1

livsflod Livsfragmenter 1

syndflod Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

Amazonflod Men livet lever 1

den Røde Flod Kratskog 1

Eastfloden Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

El Cincafloden Livsfragmenter 2

Hudsonfloden Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

hvide flodblomst Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Jordans flod August 1

elv [s.d.]

 

foss Bjørger 1, Victoria 2, Kratskog 2, Sværmere 3, Benoni 4, En vandrer spiller med sordin 10, Børn av tiden 9, Markens grøde 2, Siste kapitel 1, Landstrykere 23, August 1, Men livet lever 7, Ringen sluttet 3, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 1 [-os], Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 2

vandfoss Bjørger 1

Fossegaard [M.] På turné 1

Fossum Knut Hamsun som han var 2, Brev til Marie 2

Helsingfors Mysterier 2, I æventyrland 2, På gjengrodde stier 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 3

Hønefoss Ny jord 3 [-os], På gjengrodde stier 1

Rødfos (Brug) Knut Hamsun som han var 1

Segelfoss Børn av tiden 69, Segelfoss by 83, Men livet lever 45

Segelfoss bruk Segelfoss by 1

Segelfoss gods Børn av tiden 5, Segelfoss by 9

Segelfoss gård Børn av tiden 1, Segelfoss by 6, Men livet lever 15 [til boklister] [til toppen]

Segelfoss kirke Børn av tiden 1, Men livet lever 1

Segelfoss mølle Men livet lever 1

Segelfoss slot Segelfoss by 1

Segelfoss Spare- og Lånekasse Segelfoss by 4, Men livet lever 4 [S. sparebank]

Segelfoss Tidende Segelfoss by 34, Men livet lever 15

Segelfoss unger Segelfoss by 1

Segelfoss Vel Segelfoss by 6

Segelfossbua Men livet lever 19

Segelfossbygden Børn av tiden 1

Segelfossen Men livet lever 16

Segelfossfjeldene Men livet lever 2

Segelfossfolk Segelfoss by 1

Segelfossgrænderne Men livet lever 1

Segelfossgut Segelfoss by 1

Segelfossherre Segelfoss by 1

Segelfossing Men livet lever 2 [s-]

Segelfossord Segelfoss by 1

Segelfosspike(n) Segelfoss by 3

Segelfossår Segelfoss by 1

å fosse Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

●fald {-ll} [fosse|-] Victoria 1, I æventyrland 1, Børn av tiden 1, Markens grøde 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev III: 1

vandfald Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, I æventyrland 1

●stryk En vandrer spiller med sordin 1

●styrt Siste kapitel 1

 

fredlyst område Pan 1, Knut Hamsuns brev VI: 1 [’fredet’]

 

fyr [-|lykt] Redaktør Lynge 2, Livets spil 1, Kratskog 1, Benoni 3, Rosa 5, Landstrykere 3, Ringen sluttet 26, Artikler 1889-1928 1

-direktør Sult 4

-tårn Sult 1, Mysterier 1, Ringen sluttet 3, På gjengrodde stier 1

-vogter Benoni 15, Rosa 17, Markens grøde 1, Ringen sluttet 11 [-okt-]

-vogter|par Benoni 1

-væsen Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 4, Hamsuns polemiske skrifter 1

blinkfyr Under høststjærnen 1

Saltholmen Fyr Artikler 1889-1928 1

Villa fyr Landstrykere 1 [til boklister] [til toppen]

 

fæstning Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, I æventyrland 3, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev V: 1 [bæver|-]

-s/havnen [= Akershus] Ny jord 1

-s/kanten [= Akershus] Ny jord 1

-s/port I æventyrland 1

-s/siden [= Akershus] Ny jord 1

-s/volden [= Akershus] Mysterier 1, Ny jord 1

grændsefæstning Knut Hamsuns brev II: 1

Akershus fæstning Stridende liv 2

Fæstningen [= Akershus] Sult 2, Ny jord 5

Fæstningsbryggen [= Akershus] Livsfragmenter 3 [2: f-]

Peter-Paulfæstningen I æventyrland 2

aker: Akershus (-) [s.d.]

●borg I æventyrland 4, Dronning Tamara 21, En vandrer spiller med sordin 1

-ruin I æventyrland 2

Arma Tsikeborgen I æventyrland 1

Borgbjerg Brev til Marie 4

Engelsborg I æventyrland 1

Fredensborg Slot Knut Hamsun som han var 1

Garborg Mysterier 1, På turné 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 5

Göteborg Mysterier 1, Siesta 3, Konerne ved vandposten 3, Knut Hamsun som han var 2

Hammersborg Sult 1, Redaktør Lynge 4, Livsfragmenter 1

Storborg gård/Storborg [gård] Markens grøde 1/28

Swedenborg Fra det moderne Amerikas Aandsliv 3

Valborg Brev til Marie 1

Hamburg Sult 1, Mysterier 4, Siesta 2, Sværmere 1, Konerne ved vandposten 4, Segelfoss by 1, Landstrykere 2, August 5, Hamsuns polemiske skrifter 1

Hamburgbåtene Børn av tiden 1

Oldenburg Hamsuns polemiske skrifter 1

Petersburg Brev til Marie 1

Pittsburgh Hamsuns polemiske skrifter 1

St. Petersburg I æventyrland 9

Strassburg Landstrykere 1, Over havet 1

slot [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

gamme Pan 1, Munken Vendt 5, Rosa 1, Den siste glæde 17, Markens grøde 30, Men livet lever 3, Knut Hamsuns brev II: 1

-dør Markens grøde 1

-tak Markens grøde 1

fjøsgamme Markens grøde 2

lappegamme Munken Vendt 1, Den siste glæde 1

torvgamme Den siste glæde 5, Marken grøde 2, Brev til Marie 1

 

gartneri Kratskog 1, Ringen sluttet 12, Livsfragmenter 1

gartner Ringen sluttet 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev IV: 3, V: 2, VI: 1

planteskole August 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

●drivhus Børn av tiden 5, Livsfragmenter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1, VII: 1

gård: blomstergård, plante, rabatbed parti (II) seng [s.d.]

 

gate Fra det moderne Amerikas Aandsliv 18 [-ade], Sult 59, Mysterier 42, Redaktør Lynge 34, Ny jord 57, Pan 2, Ved rikets port 8, Siesta 20, Aftenrøde 3, Victoria 18, I æventyrland 25, Kratskog 28, Det vilde kor 2, Stridende liv 17, Under høststjærnen 2, Benoni 2, En vandrer spiller med sordin 6, Livet ivold 6, Den siste glæde 7, Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 53, Siste kapitel 6, Landstrykere 11, August 7, Men livet lever 9, Ringen sluttet 27, På gjengrodde stier 6, På turné 8, Artikler 1889-1928 8, Livsfragmenter 34, Over havet 13, Hamsuns polemiske skrifter 14, Knut Hamsun som han var 2, Brev til Marie 14, Knut Hamsuns brev I: 16, II: 10, III: 15, IV: 7, V: 5, VI: 5, VII: 9

-allé Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-anlæg Knut Hamsuns brev VI: 1

-avfald Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-blad Knut Hamsuns brev I: 3

-debattant Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2

-dør Den Gaadefulde 2, Sult 1, Redaktør Lynge 1, I æventyrland 1, Kratskog 1, Den siste glæde 1, Konerne ved vandposten 2, Livsfragmenter 1

-dør|lås Victoria 1

-folk Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-fortrolighet Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-færdsel August 1

-gut Konerne ved vandposten 1, På turné 1

-hjørne Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Sult 1, Mysterier 2, I æventyrland 1, Konerne ved vandposten 2, Ringen sluttet 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-kryss Men livet lever 1

-kræmmer Landstrykere 1

-laps I æventyrland 1

-liv Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Hamsuns polemiske skrifter 1 [til boklister] [til toppen]

-menneske Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-navn Siste kapitel 1

-pike Sult 1

-poesi Livsfragmenter 1

-reporter Knut Hamsuns brev V: 1

-revolusjon Kratskog 1

-røver Landstrykere 1

-sanger Siesta 1

-sjauer Kratskog 1, På turné 1

-skifte Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-sprog Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-sten Mysterier 1, Victoria 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-tøs Sult 3

-uorden Kratskog 1, Livsfragmenter 2

havnegate Landstrykere 1

hovedgate Mysterier 1, Ny jord 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

krydderigate Stridende liv 1

sandgate Konerne ved vandposten 1

sidegate Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Sult 3, Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Ny jord 3, Victoria 1, I æventyrland 1, Kratskog 3, Stridende liv 3, Konerne ved vandposten 2, På gjengrodde stier 1, Livsfragmenter 1

silkegate|n Stridende liv 1

spasergate Konerne ved vandposten 1

storgade Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

tværgate Sult 2, Konerne ved vandposten 2, Ringen sluttet 1 [-ver-], Over havet 2 [-ver-], Hamsuns polemiske skrifter 1

Adams gade Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

Akersgaten Sult 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsun som han var 1

Almes gate Den siste glæde 1

Bernt Ankers gate Sult 2, Redaktør Lynge 2

Bredegade Kratskog 1, Knut Hamsun som han var 1 [-d|g-]

Domkirkegaden Knut Hamsun som han var 1

Dronningensgate Brev til Marie 1

Gothersgade Knut Hamsun som han var 1

Havnegaten Sult 1

Jernbanegt. Knut Hamsun som han var 1

Keysers gade Livsfragmenter [n.] 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 2 [til boklister] [til toppen]

Kirkegaten Sult 2

Kristian Augusts gade Livsfragmenter 1

Leopoldgaten Siesta 1

Monroegaten Stridende liv 3, Knut Hamsun som han var 1 [”Monroe Street”]

Møllergaten Sult 2, Knut Hamsun som han var 1 [-rg.]

Olivers gate Siste kapitel 1

Oscars gade Knut Hamsun som han var 1

Pløens gt. Knut Hamsun som han var 1

Rosenkrantzgaten Siesta 1, Livsfragmenter 1

Rådhusgaten Under høststjærnen 2

St. Hansgade Knut Hamsun som han var 4

Stenersgaten Sult 1

Storgaten Sult 1, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 2

Strandgaten Marken grøde 1

Teatergaden Brev til Marie 1

Toldbodgaten Sult 1, Redaktør Lynge 1

Tomtegaten Sult 5, Knut Hamsun som han var 1

Tordenskioldsgaten Sult 1, Redaktør Lynge 4 [+/- -n]

Torvgaten Sult 2, Siesta 1

Universitetsgaten Sult 4

Vesterbrogade Knut Hamsun som han var 1

Vognmandsgaten Sult 3

Waldemar Thranesgt. Knut Hamsun som han var 3

Østergade Siesta 1

●strasse:

Georgenstr. Knut Hamsun som han var 1

Hubertus-Str. Brev til Marie 1

Rotenturmstr. Knut Hamsun som han var 1

●street:

Cherry Street Over havet 3, Hamsuns polemiske skrifter 2 [Sh-]

New Street Knut Hamsun som han var 1

Wall Street Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

●stræde Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Konerne ved vandposten 1

Lincolnstrædet Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

Pilestrædet Sult 4, På gjengrodde stier 1, Brev til Marie 2

by, plass (I), torv [by|-] [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

gjeld [præste|-] Munken Vendt 2 [-jæl-], Men livet lever 1

præstegjeld Den Gaadefulde 1, Kratskog 1, Sværmere 1, Under høststjærnen 1, Benoni 3, Børn av tiden 1, August 1 [-res-], Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev IV: 1 [-res-jæl-]

prestegjæld Knut Hamsuns brev III: 1

●sogn [kirke|-] Mysterier 1, Livets spil 1, Sværmere 2 [-okn], Benoni 2 [-okn], Rosa 1 [-okn], Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 2, August 2, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1

-e/arkiv Børn av tiden 1

-e/barn Siste kapitel 1

-e/kald Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/præst Sult 1, Redaktør Lynge 1, Segelfoss by 3, August 2 [-res-], Men livet lever 1, Ringen sluttet 1 [-res-], Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev II: 1, VI: 1

-e/præst|embede Børn av tiden 1

hovedsogn Børn av tiden 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

landsogn Ringen sluttet 1

nabosogn Benoni 7 [-okn], L Rosa 6 [-okn], En vandrer spiller med sordin 1 [-okn], Landstrykere 5, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1

å sogne Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev II: 1

Eidesokninger/-ene Brev til Marie 3

●anneks [kirke|-] Pan 1, Under høststjærnen 2, Benoni 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, Siste kapitel 7 [= hus], Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev V: 1, VI: 1

-hus Siste kapitel 1

-kirke Pan 2, Under høststjærnen 2, Børn av tiden 1

-reise Sværmere 1

gjesteanneks Siste kapitel 1

kirkekapel [s.d.]

 

gods [storgard] Livet ivold 2, Kratskog 1, Benoni 1, Børn av tiden 11, Segelfoss by 16, Markens grøde 2, Siste kapitel 2, Men livet lever 3, På gjengrodde stier 3, Over havet 1, Knut Hamsuns brev II: 1, III: 2, IV: 3, VI: 1

-eier Victoria 7, I æventyrland 2, Børn av tiden 2, Segelfoss by 2, Siste kapitel 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VI: 1

familiegods Knut Hamsuns brev IV: 1

jordegods Stridende liv 1, Benoni 1 [-d|g-], Børn av tiden 1

jordegodshistorie Segelfoss by 1

Jordgodset Benoni 1

Segelfoss gods Børn av tiden 5, Segelfoss by 9

gård: herregård(-) ofl. [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

grænd {-e-} Bjørger 3, Munken Vendt 1, Børn av tiden 3, Markens grøde 1, Landstrykere 40, August 30, Men livet lever 6, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

bygrænd Konerne ved vandposten 1

hjemmegrænd Landstrykere 6

saggrænden Ringen sluttet 4

tætgrændt Børn av tiden 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

Aurdalsgrænden Knut Hamsun som han var 1

Nordgrænden Men livet lever 26 [same som bygd: Nordbygden i Landstrykere 3, August 9]

Poldengrænden August 1

Segelfossgrænderne Men livet lever 1

Sørgrænden Men livet lever 46 [same som bygd: Sørbygden i August 1]

bygd [s.d.]

 

grøde [avling] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Ny jord 1, Munken Vendt 1, Markens grøde 3, Men livet lever 1, Knut Hamsun som han var 3, Knut Hamsuns brev IV: 1

-rigdom Hamsuns polemiske skrifter 1

avgrøde Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [af|-], Men livet lever 1

førstegrøde Redaktør Lynge 1

vårgrøde Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

å grødes [danne grøde] Det vilde kor 1

Markens grøde [boktittelen] Markens grøde 1

avl [s.d.]; groe: å grøde [sjå: Plantedelar og -produkt] 

 

grøft Romanen om Reban 1, Munken Vendt 1, Sværmere 3, Under høststjærnen 4, En vandrer spiller med sordin 8, Børn av tiden 1, Markens grøde 3, Landstrykere 7, August 2, Men livet lever 2, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev III: 2, V: 1, VI: 2, VII: 1

-ing Under høststjærnen 1, Den siste glæde 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-e/kant Sult 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-e/mand Knut Hamsuns brev IV: 1

-e/vand Landstrykere 1

grøftet Knut Hamsuns brev VII: 1

midtgrøft Landstrykere 4, August 1

opgrøftet August 1

skrågrøft Landstrykere 4, August 1

å grøfte En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 11, Siste kapitel 1, Landstrykere 5, August 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 6, V: 2

å grøftes Knut Hamsuns brev VI: 1

myrdræning Knut Hamsuns brev V: 1

●veit Markens grøde 1, Landstrykere 1, Men livet lever 1, Hamsuns polemiske skrifter 1 [-ejt]

å veite Markens grøde 2 [til boklister] [til toppen]

 

gård Den Gaadefulde 5, Bjørger 5, Lurtonen 2, Romanen om Reban 1, Sult 7, Mysterier 3, Pan 2, Livets spil 4, Siesta 7, Aftenrøde 2, Victoria 4, Munken Vendt 20, I æventyrland 4, Kratskog 4, Det vilde kor 4, Sværmere 4, Stridende liv 8, Under høststjærnen 29, Benoni 20, Rosa 23, En vandrer spiller med sordin 47, Livet ivold 1, Den siste glæde 40, Børn av tiden 54, Segelfoss by 18, Markens grøde 63, Konerne ved vandposten 6, Siste kapitel 26, Landstrykere 61, August 31, Men livet lever 52, Ringen sluttet 6, På gjengrodde stier 11, På turné 1, Artikler 1889-1928 11, Livsfragmenter 2, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 11, Knut Hamsun som han var 22, Brev til Marie 20, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 5, III: 26, IV: 59, V: 41, VI: 37, VII: 8

-bruker En vandrer spiller med sordin 1, Segelfoss by 1, På turné 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev III: 1, III: 1, V: 1, VII: 1

-eier Landstrykere 1, August 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-folk Men livet lever 1

-gjente Den Gaadefulde 1

-gut Men livet lever 1, Brev til Marie 1 [gard|-], Knut Hamsuns brev VI: 1 [gard|-]

-handel Børn av tiden 1, Markens grøde 2, August 1, Knut Hamsuns brev IV: 3

-kjøp Markens grøde 1, Landstrykere 2

-lap Men livet lever 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 13, V: 2, VII: 2

-mand Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-mands|datter Siste kapitel 2

-mands|søn Under høststjærnen 1, En vandrer spiller med sordin 1, Siste kapitel 4

-part Bjørger 1

-pris Markens grøde 1

-salg Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 2, VII: 1

-s/arbeide Den siste glæde 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1

-s/arrest [hus|-] Knut Hamsuns brev VI: 1

-s/bestyrer På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, V: 1, VI: 4

-s/bruk [eiendom] Bjørger 1 [-ug], Sværmere 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Landstrykere 1, August 1, Men livet lever 1, Over havet 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev III: 1 [-d|b-], IV: 4, V: 1, VI: 4

-s/bruk [til bruk på gård] August 1

-s/drift En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Segelfoss by 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev III: 1, V: 2

-s/dræng Munken Vendt 1, Benoni 4, Men livet lever 1 [-ren-]

-s/ens Siste kapitel 1

-s/greie Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1 [til boklister] [til toppen]

-s/gut Kratskog 2, Rosa 2, En vandrer spiller med sordin 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1, Men livet lever 14, Knut Hamsuns brev IV: 1, VI: 2

-s/guthjælp Under høststjærnen 1

-s/navn Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 2 [1: -d|n-], IV: 1, V: 2

-s/plass Sult 1, Mysterier 2, Pan 1, Livets spil 1, Siesta 2, Victoria 1, Kratskog 1, Under høststjærnen 1, Rosa 3, En vandrer spiller med sordin 4, Segelfoss by 2, Markens grøde 1, Siste kapitel 3, Landstrykere 2, August 2, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev IV: 2, VI: 1

-s/redskap Knut Hamsuns brev VII: 1

-s/regnskap Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-s/regnskapsbok Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-s/rum Den siste glæde 1, August 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-s/stel Bjørger 1 [-ll], En vandrer spiller med sordin 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 2

-s/vei Mysterier 1, Segelfoss by 1

-s/værelse Ny jord 1

arvegård Munken Vendt 3

bakgård Sult 4, Mysterier 1, Victoria 1, I æventyrland 5, Kratskog 3, Stridende liv 1, Konerne ved vandposten 3, På turné 2 [-ag|-], Livsfragmenter 2 [-ag|-], Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev II: 3 [-ag|-], IV: 1

bakgårdsrum Knut Hamsuns brev II: 1 [-ag|-]

banegård|en Siesta 1

blomstergård Dronning Tamara 2

bondegård Den Gaadefulde 3, Livsfragmenter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1

bondegårdsbillede Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

bygård En vandrer spiller med sordin 1, Livsfragmenter 1

distriktslægegård Knut Hamsuns brev VII: 1

doktorgård Segelfoss by 1, Men livet lever 7, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VI: 1

farsgård Siste kapitel 7

fattiggård Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VI: 1

fillegård Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

fjældgård En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Segelfoss by 3, Siste kapitel 1, Knut Hamsuns brev III: 1

fogedgård Knut Hamsuns brev IV: 1

forretningsgård Segelfoss by 1

fragårde Munken Vendt 1

fædrenegård Knut Hamsuns brev V: 1

fængselsgård En vandrer spiller med sordin 1

gjæstgivergård I æventyrland 1

grandegård Den siste glæde 1, August 1 [-d|g-]

herregård Sult 1, Siesta 1, Knut Hamsun som han var 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 1, III: 1, IV: 3, VI: 2

herregårds|aktig Men livet lever 1

herregårds|artikkel Knut Hamsuns brev VI: 1

herregårds|frøken Siesta 1

herregårds|grå En vandrer spiller med sordin 1 [til boklister] [til toppen]

herregårds|historie Knut Hamsuns brev II: 1

herregårds|stil Knut Hamsuns brev IV: 1

hovedgård Segelfoss by 2

hønsegård Siste kapitel 1

kapteinsgård En vandrer spiller med sordin 7

kirkegård Sult 4, Mysterier 7, Kratskog 7, Stridende liv 3, Under høststjærnen 7, Benoni 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 4, Segelfoss by 5, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 7, August 2, Men livet lever 2, Ringen sluttet 9, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 3, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsuns brev III: 1, VI: 1

kirkegårds|grind Landstrykere 2

kirkegårds|muld Mysterier 1

kirkegårds|port Sult 1, Mysterier 1, Kratskog 1, Børn av tiden 1

klokkergård Sværmere 2, Benoni 20, Rosa 2

kongsgård Siste kapitel 1

lensmandsgård Sværmere 4

murstensgård Livsfragmenter 1

nabogård Under høststjærnen 5, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, Men livet lever 8, Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 2

postgård Konerne ved vandposten 1

præstegård Den Gaadefulde 4, Bjørger 1, Mysterier 15, Pan 3, Munken Vendt 2, Kratskog 2, Sværmere 11, Stridende liv 1, Under høststjærnen 17, Benoni 12, Rosa 8, En vandrer spiller med sordin 4, Børn av tiden 2, Segelfoss by 7, Markens grøde 2, Landstrykere 4, August 4 [-res-], Men livet lever 2, Ringen sluttet 1 [-res-], På gjengrodde stier 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 3, VI: 1

præstegårds|barn Knut Hamsuns brev IV: 1

præstegårds|bygning Knut Hamsuns brev III: 1, V: 1 [-res-]

præstegårds|frøken Siste kapitel 1

præstegårds|grind Sværmere 2

præstegårds|kjøkken Benoni 1

præstegårds|låve Markens grøde 1

præstegårds|skog Mysterier 2, Landstrykere 2

præstegårds|naust Sværmere 1

præstegårds|stø Sværmere 2

præstegårds|vei Mysterier 6

skjærgård Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev II: 1, IV: 1

skjærgårdsø Det vilde kor 1

skrotgård Men livet lever 1

sædegård Knut Hamsuns brev V: 2

smågård Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1

sorenskrivergård Ny jord 3, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1

sorenskrivergård|stil En vandrer spiller med sordin 1, Knut Hamsuns brev IV: 3

storgård Knut Hamsuns brev V: 1

tilgårds Bjørger 2, Munken Vendt 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 3, Børn av tiden 6, Segelfoss by 1, Markens grøde 4, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, Men livet lever 3

urtegård Men livet lever 1

utliggergård Munken Vendt 1

vingård Stridende liv 1, August 1, Hamsuns polemiske skrifter 1 [til boklister] [til toppen]

Fattiggården Knut Hamsun som han var 1

Fosen gård Landstrykere 1

Fossegaard [M.] På turné 1

Grøgaard [J.] Mysterier 17

Hamarøy kirkegård Men livet lever 1

Herregården Victoria 1

Iselingården Munken Vendt 2

Kierkegaard [S.] Artikler 1889-1928 1, På turné 3, Hamsuns polemiske skrifter 1

Krist kirkegård Sult 1, Kratskog 2, Livsfragmenter 3

Ladegaarden Siesta 1

Langaard Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1

Molands kirkegård Artikler 1889-1928 1

Nergaard Brev til Marie 1

Nigård [R.G.] Romanen om Reban 2

Nygaard Knut Hamsun som han var 1

Nygaardsvold Hamsuns polemiske skrifter 3

Nygaardsvold-regjeringen Hamsuns polemiske skrifter 1

Oppigard Garmo Markens grøde 1

Os gård Rosa 1

Rosengaard Sværmere 13, Benoni 5

Segelfoss gård Børn av tiden 1, Segelfoss by 6, Men livet lever 15

Sellanrå gård Markens grøde 3

Sirilund gård Benoni 3

Solli gård Brev til Marie 1

Stiftsgården Sult 2 [s-], Redaktør Lynge 2

Storborg gård Markens grøde 1

Toretind gård/Toretind [gård] Den siste glæde 1/12

Ødegaard Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsun som han var 1

Øvre-Nigards-manden Romanen om Reban 1

Aagaard Brev til Marie 1

bruk, gods, jord [-|stykke], slot [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

hammer (I) [berg|-] Den siste glæde 1

berghammer Pan 2, I æventyrland 1, Sværmere 2, Benoni 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 3, Markens grøde 6, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1

fjeldhammer Landstrykere 1, På gjengrodde stier 1

stenhammer I æventyrland 1, Sværmere 2

Hammer Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 2

Hammerfest Landstrykere 1, Men livet lever 1

Hammersborg Sult 1, Redaktør Lynge 4, Livsfragmenter 1

Hammersund Livsfragmenter 1

Lillehammer Brev til Marie 1

berg, klippe, knaus [s.d.]

 

hammer (II) [redskap] Redaktør Lynge 1, Munken Vendt 4, Kratskog 1, Under høststjærnen 1, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 7, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-merke I æventyrland 2

-skaft Ny jord 1, August 1

-slag Kratskog 1, Børn av tiden 1, Markens grøde 1, Livsfragmenter 1

auksjonshammer Munken Vendt 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

damphammer Konerne ved vandposten 5

damphammerslag Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Livsfragmenter 2, Over havet 2

damphammerstøj Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2

forhammer Konerne ved vandposten 1

maskinhammer Konerne ved vandposten 1

spidshammer Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

sæthammer Markens grøde 2

træhammer Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

å finhamre Mne livet lever 1

å hamre Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 1 [til boklister] [til toppen]

 

haug Ny jord 2, Siesta 1, Victoria 2, Munken Vendt 1, I æventyrland 2, Det vilde kor 1, Sværmere 1, Stridende liv 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 3, Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, Markens grøde 5, Konerne ved vandposten 4, Siste kapitel 2, Landstrykere 5 [+ hou-], August 4, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 6, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev I: 2, II: 1, III: 5, IV: 5, V: 5, VI: 5, VII: 1

-esunder|en Over havet 5

-tat Landstrykere 1, Brev til Marie 3

-a/folk Men livet lever 2

aspehaug Rosa 3

barhaug Den siste glæde 1

flaghaug Segelfoss by 4 [også: Flaghaugen, s.d.]

furuhaug Victoria 1

gravhaug Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

grushaug Men livet lever 1

jordhaug Segelfoss by 1, Landstrykere 1 [-|hou-], Knut Hamsuns brev II: 1

kjæmpehaugene Mysterier 1 [= grav|h-]

kulhoug Konerne ved vandposten 1

lynghaug Mysterier 1, Markens grøde 1

posthaug Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

rishoug August 1

risvedhaug Knut Hamsuns brev IV: 1

sandhaug Kratskog 1, Livsfragmenter 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

snehaug Den siste glæde 2

søppelhaug Segelfoss by 1

Alstahoug August 2

Aschehoug Knut Hamsun som han var 2, Knut Hamsuns brev I: 2, II: 1, III: 2, IV: 1, V: 2, VI: 7, VII: 2

Flaghaugen Segelfoss by 9 [også: flaghaug, s.d.]

Haug Mysterier 1, Over havet 1 [C.], Hamsuns polemiske skrifter 1

Hauge Mysterier 1, Brev til Marie 1, På gjengrodde stier 1 [H.N.]

Haugen Brev til Marie 2

Haugesund Sværmere 1, August 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1

Haugsbygda Brev til Marie 1

Haugstøl Brev til Marie 1

Hægdehaugen Sult 2, Redaktør Lynge 4, Brev til Marie 1 [til boklister] [til toppen]

St. Hanshaugen Sult 2, Redaktør Lynge 1 [Sankt H-], Siesta 1, På turné 2, Knut Hamsun som han var 1,Brev til Marie 1

 

hav Lurtonen 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 5 Sult 5, Mysterier 5, Redaktør Lynge 4, Ny jord 5, Pan 17, Livets spil 10, Siesta 7, Victoria 3, Munken Vendt 3, I æventyrland 5, Kratskog 4, Dronning Tamara 1, Det vilde kor 10, Sværmere 4, Stridende liv 15, Under høststjærnen 1, Benoni 7, Rosa 6, Livet ivold 4, Den siste glæde 2, Børn av tiden 4, Segelfoss by 5, Markens grøde 4, Konerne ved vandposten 16, Siste kapitel 1, Landstrykere 24, August 11, Men livet lever 11, Ringen sluttet 6, På gjengrodde stier 1, På turné 1, Artikler 1889-1928 7, Livsfragmenter 3, Over havet 6, Hamsuns polemiske skrifter 16, Knut Hamsun som han var 4, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev I: 8, II: 1, III: 4, IV: 4, VII: 1

-blomster Mysterier 1

-bredd Victoria 1

-bund Mysterier 1, Pan 1, Siesta 1

-bølge Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-dyr Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-flate Romanen om Reban 1 [-ade], Stridende liv 1, Knut Hamsuns brev I: 1 [-ade]

-frue På turné 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-gast Hamsuns polemiske skrifter 3

-gast|natur Hamsuns polemiske skrifter 1

-gud Pan 1

-linje Landstrykere 1

-mand Pan 1

-masse Den siste glæde 1

-rand Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 2, Hamsuns polemiske skrifter 1

-skjær Ny jord 1

-skog Hamsuns polemiske skrifter 1

-strand Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-strækning Sværmere 1

-strøm Kratskog 1, Stridende liv 3, En vandrer spiller med sordin 1

-stykke Landstrykere 2

-s/bund Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1 [-v|b-], Knut Hamsuns brev IV: 1 [-/botn]

-s/båt Konerne ved vandposten 1

-s/nød Benoni 2, Landstrykere 1, August 1, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1

dyphavsline Konerne ved vandposten 1

dyphavsfisk Siste kapitel 1

flammehav Siste kapitel 1

folkehav Livsfragmenter 1

græshav Over havet 1

hvetehav Kratskog 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1 [til boklister] [til toppen]

ildhav Siste kapitel 1

ishavs|farer En vandrer spiller med sordin 1

ishavs|fisker Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

ishavs|folk Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

ishavs|interesse Knut Hamsuns brev VI: 1

ishavs|skipper Hamsuns polemiske skrifter 1

lyshav Siste kapitel 1

menneskehav Sult 1, Over havet 1

præriehav Stridende liv 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

sandhav Ny jord 1

solhav Knut Hamsuns brev I: 1

storhav Konerne ved vandposten 1

strålehav Lurtonen 1

sydhavsøy På gjengrodde stier 1

sølvhav I æventyrland 1

tarlatanhav Livsfragmenter 1

tilhavs Pan 4, Stridende liv 1, Benoni 2, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 6, Landstrykere 1, August 3, På turné 1, Livsfragmenter 1

tåkehav Knut Hamsuns brev V: 1

uthavsbåt Benoni 1

Atlanterhavet Bjørger 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Stridende liv 4, August 1, Artikler 1889-1928 3, Livsfragmenter [n.] 1, Over havet 4, Hamsuns polemiske skrifter 2

Atlanterhavsflukt Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

det Kaspiske Hav I æventyrland 4, Under høststjærnen 1

Frohavet Landstrykere 1

Havstad Hamsuns polemiske skrifter 1

Hvitehavet Pan 2

Middelhavet Mysterier 2, Ny jord 2, Rosa 1, Konerne ved vandposten 3, Landstrykere 1, Over havet 1

Middelhavsfarer Rosa 1

Middelhavsfolkene Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Middelhavslandene Over havet 1

Sortehavet Ny jord 1, I æventyrland 4, Stridende liv 3, Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, August 1

Sortehavsbåt Børn av tiden 1

Stadthavet Markens grøde 4, Landstrykere 1

Stillehavet Segelfoss by 2, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1, August 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2

Stillehavskysten Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Kratskog 1, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 2

Sydhavet Stridende liv 1, August 1

Ægæerhavet En vandrer spiller med sordin 1

Eismeerfolk Knut Hamsuns brev VI: 1 [til boklister] [til toppen]

 

have Den Gaadefulde 2, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Sult 1, Mysterier 9, Ny jord 2, Pan 1, Ved rikets port 11, Aftenrøde 1, Victoria 17, Munken Vendt 3, I æventyrland 5, Kratskog 1, Dronning Tamara 1, Det vilde kor 7, Sværmere 1, Stridende liv 12, Under høststjærnen 2, Benoni 2, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 3, Livet ivold 14, Den siste glæde 4, Børn av tiden 8, Segelfoss by 8, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 12, Siste kapitel 1, August 2, Men livet lever 1, Ringen sluttet 8, På gjengrodde stier 2 [1: -age], På turné 1, Artikler 1889-1928 5, Livsfragmenter 1, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 4, Brev til Marie 7, Knut Hamsuns brev II: 1, III: 5 [1: Garten, ty.], IV: 13, V: 12, VI: 11, VII: 1

-arbeide Konerne ved vandposten 1, Artikler 1889-1928 1

-blomster Den Gaadefulde 1

-bruk Knut Hamsuns brev IV: 2

-bænk Aftenrøde 2, På gjengrodde stier 1 [-|ben-]

-duft Knut Hamsuns brev II: 1

-dør Ved rikets port 1

-eier Konerne ved vandposten 1, Ringen sluttet 1

-fest Segelfoss by 5

-figur Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VI: 2, VII: 1

-flæk Konerne ved vandposten 2, Ringen sluttet 1

-gang Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-gjærde Pan 1

-grind Pan 1, Ved rikets port 18, Kratskog 1, Stridende liv 1, Artikler 1889-1928 1

-lap I æventyrland 1

-mur Den Gaadefulde 1, Under høststjærnen 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 4

-port Børn av tiden 1, Knut Hamsuns brev II: 1

-rive Kratskog 1, Livsfragmenter 1

-saks På gjengrodde stier 1

-seng Munken Vendt 1, Konerne ved vandposten 1 [til boklister] [til toppen]

-stakit En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Artikler 1889-1928 2, Knut Hamsuns brev IV: 1

-stel Siste kapitel 1

-stue Victoria 3, Munken Vendt 1, Børn av tiden 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-vei Ved rikets port 1

blomhave Stridende liv 1

botanisk have I æventyrland 1

fabelhave Det vilde kor 2, Hamsuns polemiske skrifter 1

forårshave Det vilde kor 1

frugthave Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, I æventyrland 1

havnehage [!] Knut Hamsuns brev IV: 1

kalvehage [!] En vandrer spiller med sordin 1

kjøkkenhave Ringen sluttet 1

kålhave Siesta 1, Knut Hamsuns brev II: 1

kålrabihave Livsfragmenter 1

nøttehave Det vilde kor 1

poteteshave Knut Hamsun som han var 1

rosenhave Det vilde Kor og andre dikte (GK 1993) 1, På gjengrodde stier 1 [-age], Livsfragmenter 2 [-e|h-]

slotshave Victoria 1

sophave Victoria 1

tehave Pan 1

vinhave I æventyrland 3, Dronning Tamara 2, Stridende liv 1

vinterhave Knut Hamsuns brev III: 1

Edens have Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Ringen sluttet 1

Haganæs Knut Hamsun som han var 2

Hagen [A., hr.] Men livet lever 19

Nyhaven Brev til Marie 1

Østhagen Brev til Marie 1

gartneridrivhus, rabat bedparti (II)seng [s.d.]

 

havn (I) [sjå: beite ●havn (I)] [til boklister] [til toppen]

 

havn (II) [båt|-] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Sult 3, Mysterier 2, Ny jord 16, Pan 5, Siesta 1, Aftenrøde 2, Munken Vendt 3, I æventyrland 2, Kratskog 1, Sværmere 1, Benoni 2, Rosa 3, Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 6, Siste kapitel 2, Landstrykere 7, August 4, Men livet lever 1, Ringen sluttet 4, På turné 2, Artikler 1889-1928 3, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsuns brev I: 1

-e/by Konerne ved vandposten 2, August 1, Ringen sluttet 2

-e/gate Landstrykere 1

-e/gut Men livet lever 1

-e/sjauer Konerne ved vandposten 1

fæstningshavn Ny jord 1

københavnsk Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

lodshavn Artikler 1889-1928 2

nødhavn Landstrykere 1

sjøhavn Konerne ved vandposten 2

uthavn Rosa 2

å havne [komme til havn] Ringen sluttet 1

Havnegaten Sult 1

Grislehamn Knut Hamsun som han var 4

Kjøbenhavn Fra det moderne Amerikas Aandsliv 6 [Kø-], Redaktør Lynge 2, Ny jord 1, Siesta 7, I æventyrland 1, Kratskog 1, Siste kapitel 1, August 2, Artikler 1889-1928 2 [Kø-], Livsfragmenter 4, Over havet 3, Hamsuns polemiske skrifter 8 [Kø-], Knut Hamsun som han var 22 [1: Copenhagen], Brev til Marie 6

Kjøbenhavnreise Brev til Marie 1

Bremerhafen Siesta 1

Welhaven Knut Hamsun som han var 2

brygge kai [s.d.]

 

hei Bjørger 1 [-ej], Mysterier 2, Pan 1, Munken Vendt 6, Det vilde kor 1, Konerne ved vandposten 5, På gjengrodde stier 4, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-pike Pan 1

Heia Konerne ved vandposten 8

Heiberg Konerne ved vandposten 19, Knut Hamsun som han var 1

 

hesje Under høststjærnen 1, En vandrer spiller med sordin 2, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1 [-hæs-], Knut Hamsuns brev IV: 1

høihesje Sult 1 [-|hæs], En vandrer spiller med sordin 1

hæsjing Knut Hamsuns brev V: 1

å hæsje Knut Hamsuns brev V: 2

enggræshøi [sjå: Plantenamn]

 

holme Pan 3, Siesta 1, Sværmere 1, Den siste glæde 3, Børn av tiden 11, Segelfoss by 3, August 1, Ringen sluttet 5, Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

holmsensk Børn av tiden 6

stockholmsk Knut Hamsun som han var 1

Hessleholm Siesta 1

Holm Konerne ved vandposten 1 [J.], Men livet lever [L., K.] 72, Livsfragmenter 1

Holmengrå Børn av tiden 91, Segelfoss by 113, Men livet lever 7

Holmenkolhopping Brev til Marie 1

Holmes Børn av tiden 1

Holmestrand Sult 1, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 2

Holmsen Børn av tiden 28, Segelfoss by 51, Men livet lever 9

Korholmerne Pan 5

Lysholm/er August 2/1

Nørholm På gjengrodde stier 7, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 7 [2: -men], Knut Hamsun som han var 16, Brev til Marie 12

Nørholmkilen På gjengrodde stier 2

Nørholmisen På gjengrodde stier 1

Rosmersholm På turné 3

Saltholmen Fyr Artikler 1889-1928 1

Stockholm Redaktør Lynge 2, Siesta 4, Siste kapitel 1, På turné 1, Hamsuns polemiske skrifter 3, Knut Hamsun som han var 8, Brev til Marie 3

Stockholmsfareri Hamsuns polemiske skrifter 1

Stockholmslinjen Siesta 1

Æggeholmerne Pan 1

 

hul (I) {-ll} [natur|-] Siesta 1 [fjordbotn], I æventyrland 1 [fjældpas], Landstrykere 1 [i kyst], Knut Hamsuns brev IV: 1 [sted, gård]

myrhul Markens grøde 1

smuthul [i kyst] Landstrykere 1

vandhul Rosa 1 [til boklister] [til toppen]

 

hul (II) {-ll} [kultur] Konerne ved vandposten 3 [by]

hundehul Landstrykere 1 [Levanger]

rakkerhul Landstrykere [Levanger]

 

hule Victoria 5, Munken Vendt 8, I æventyrland 2, Stridende liv 1, Benoni 1, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 2, Segelfoss by 7, Siste kapitel 2, August 1, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 3

-folk August 1

-hyæne Mysterier 1

basalthule På gjengrodde stier 1

diamanthule Mysterier 1, Ny jord 1, Segelfoss by 4

nabohule I æventyrland 1

holla Benoni 4

Staurholla Men livet lever 1

●grotte Børn av tiden 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

●gryte [jette|-] Landstrykere 1

jotungryte Landstrykere 2

evje [s.d.]

 

hytte Lurtonen 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Mysterier 2, Ny jord 1, Pan 47, Siesta 2, Munken Vendt 5, I æventyrland 4, Kratskog 1, Det vilde kor 2, Benoni 1, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 2, Segelfoss by 5, Markens grøde 2, Siste kapitel 3, Landstrykere 4, August 2, Men livet lever 9, Ringen sluttet 5, På gjengrodde stier 1, På turné 2, Artikler 1889-1928 2, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 5, Brev til Marie 4, Knut Hamsuns brev I: 2, II: 1, III: 3, IV: 2, V: 1

-søn Lurtonen 1

bambushytte Stridende liv 1

bordhytte August 1

fangsthytte Knut Hamsuns brev VI: 1

fiskerhytte Pan 2, Under høststjærnen 1 [til boklister] [til toppen]

husmandshytte Den Gaadefulde 2

hytta [kneipe] Livsfragmenter 2

jakthytte Men livet lever 16

jordhytte Knut Hamsuns brev II: 1

menneskehytte Landstrykere 1

nabohytte Pan 1

røkhytte Siste kapitel 1

småhytte I æventyrland 1

stokhytte Mysterier 1

sæterhytte Siste kapitel 1

Onkel Toms Hytte Fra det moderne Amerikas Aandsliv 5

Cottage-linjen Stridende liv 1

Cottage-stationen Stridende liv 1

Jägerhütte Knut Hamsuns brev VI: 1

●kiosk Ringen sluttet 1, Knut Hamsun som han var 2, Brev til Marie 1 [kjo-], Knut Hamsuns brev III: 2, IV: 10, VII: 1

-kompany Knut Hamsuns brev VI: 1 [kjo-]

skarvekiosk Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

●koie En vandrer spiller med sordin 6, Brev til Marie 1 [-oje], Knut Hamsuns brev III: 2 [-oje]

tømmerkoie En vandrer spiller med sordin 6

 

hæk {hekk} Victoria 1, Det vilde kor 1

rosenhæk Livsfragmenter 1

syrinehæk Det vilde kor 1

●mur [plante|-]:

vinmur Livsfragmenter 1

●væg [plante|-] Rosa 1 [av vidjer]

●væv I æventyrland 1 [av slyngplanter]

allé, plante [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

høide {-y-} [topografisk] Bjørger 1 [-øjd-], Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, I æventyrland 2, Stridende liv 1, Rosa 1, Den siste glæde 2, Segelfoss by 1, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 4, Landstrykere 1, August 2, Artikler 1889-1928 2 [-øjd-], Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-måling Hamsuns polemiske skrifter 2

Perahøiden Stridende liv 1

●høi [dansk] Den Gaadefulde 4, Det vilde kor 3

Elverhøi Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 7

Høivåg Mysterier 1

Høy Den siste glæde 8

fjæld: høifjeld(-), land: høiland; slette: høislette [s.d.]

 

indhegning {inn-} Den siste glæde 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev V: 1

indmarkgjærde Den siste glæde 1

●bø:

Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1 [M.]

Nedrebø En vandrer spiller med sordin 1

Øvrebø Under høststjærnen 11, En vandrer spiller med sordin 28

●kve:

sommerkvé August 1

Grankveen Den Gaadefulde 4

Kveen Bjørger 2

●løkke [(fri)område] August 1, Knut Hamsuns brev I: 1

Grünerløkken Brev til Marie 1

Tullinløkken Livsfragmenter 1

●trø:

Trøen Brev til Marie 2

●vang:

Vangen Konerne ved vandposten 23

eng, mark [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

indsjø {-nn-} Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2 [1: -sø], Mysterier 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, August 1, Men livet lever 2, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev I: 1

Indsjøerne Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

●sjø (II) [ind|-] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Livsfragmenter 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

fjeldsjø Men livet lever 1

indsjø [s.d.], Indsjøerne [s.d.]

Sjøerne Artikler 1889-1928 1 [de finske], Hamsuns polemiske skrifter 1 [de finske], Ringen sluttet 1 [de amerikanske]

Superiorsjøen Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

●tjern Lurtonen 1, Markens grøde 1, Men livet lever 3, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev V: 3

●vand {-nn} [innsjø o.l., ikkje stoffet H2O] Bjørger 3, Ny jord 1, Victoria 1, Munken Vendt 3, Stridende liv 2, Rosa 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, Markens grøde 13 [1: vatn], Siste kapitel 11, Landstrykere 1, Men livet lever 9, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 3, Knut Hamsuns brev II: 3, III: 4, IV: 1, V: 1, VI: 1

-fald Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, I æventyrland

-hul Rosa 1

-pyt Mysterier 2, Rosa 1, Den siste glæde 1, Men livet lever 1

ferskvand Landstrykere 1

fiskevand Markens grøde 2

fjældvand Bjørger 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 5, Markens grøde 8, Siste kapitel 6, Men livet lever 12

fjældvandspejl Bjørger 1

småvand En vandrer spiller med sordin 1

Dåsvand Brev til Marie 1

Glimmavandet Den siste glæde 1

Storvatnet Hamsuns polemiske skrifter 1

Torpelvand På gjengrodde stier 1

Trovatn En vandrer spiller med sordin 5

Vatnan Brev til Marie 1

damdæmning [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

jord [-|stykke, ikkje substrat; upresis term, og fleire enn dei som er notert] Børn av tiden 5, Segelfoss by 1, Markens grøde 3, Landstrykere 2 [= gård], Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 2, Knut Hamsuns brev IV: 2+, V: 1

-bruk(-) [sjå: bruk: jordbruk(-)]

-dyrker|hjem Knut Hamsuns brev IV: 1

-dyrkning Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-dyrknings|redskap Markens grøde 1

-eiendom Men livet lever 2

-fjerding August 2

-flek Mysterier 1 [-læk], Landstrykere 2 , August 1 [-læk], Men livet lever 1, Ringen sluttet 1

-haug Segelfoss by 1, Landstrykere 1 [-|hou-], Knut Hamsuns brev II: 1

-lap Munken Vendt 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 1, Landstrykere 1, August 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VI: 1

-part Landstrykere 1

-stykke Livsfragmenter 1, Den siste glæde 2, Børn av tiden 3, August 4

-teig Børn av tiden 1, Landstrykere 1, August 4

-vei Knut Hamsuns brev IV: 5, V: 1

-vidde August 2

-vold Ringen sluttet 7

-e/gods Stridende liv 1, Benoni 1 [-d|g-], Børn av tiden 1

-e/gods|historie Segelfoss by 1

dyrkbar jord Artikler 1889-1928 1

dyrkningsjord Knut Hamsuns brev VI: 1

frugtjord Stridende liv 1

landjord|en Siesta 1, Rosa 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 2, Over havet 1

nydyrkingsjord Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev IV: 1 [-kni-]

potetjord Brev til Marie 1

Jordgodset Benoni 1

●part [jord|-] Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

gårdpart Bjørger 1

jordpart Landstrykere 1

●remse [land|-] Markens grøde 1, August 2

●strime [land|-] Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 2

strimmel [land|-] Segelfoss by 1, Landstrykere 1

lap flæk lod plet, nybrot bråte nybygg nydyrkning nyland [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

jorde [eng|-/åkerstykke] Siesta 1, Munken Vendt 1, Det vilde kor 1, Under høststjærnen 5, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 19, Den siste glæde 11, Børn av tiden 4, Segelfoss by 1, Markens grøde 29, Siste kapitel 1, Landstrykere 7, August 2, Men livet lever 9, På gjengrodde stier 4, Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsun som han var 3, Brev til Marie 3, Knut Hamsuns brev IV: 7, VI: 1

hjemmejorde Men livet lever 1

jagtjorde Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

nedover-jordet Brev til Marie 1

øvrejordet August 1

aker, eng [s.d.]

 

jungel Knut Hamsuns brev III: 1

 

jøkel Lurtonen 1, I æventyrland 1

alpe-jøkel Lurtonen 1

alpejøkel-mur Lurtonen 1

●bræ {-e} I æventyrland 1, Artikler 1889-1928 1

glasbræ Stridende liv 1

isbræ Stridende liv 1

snebræ Men livet lever 1

gletscher Den siste glæde 1 [til boklister] [til toppen]

 

kanal Landstrykere 1, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VI: 1

-anlæg Artikler 1889-1928 2

-væsen Redaktør Lynge 2

Bristolkanalen Hamsuns polemiske skrifter 1

Delawarekanalen Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Eriekanalen Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Kanalen [Den britiske] Landstrykere 1 [k-], Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1

Suezkanalen Ny jord 1

 

kil Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev V: 3, VI: 2

Nørholmkilen På gjengrodde stier 2

vik [s.d.]

 

kilde [vand|-] Mysterier 2, Redaktør Lynge 1, Pan 1, Ved rikets port 2, Munken Vendt 1, I æventyrland 4, Kratskog 2, Det vilde kor 1, Stridende liv 1, En vandrer spiller med sordin 2, Børn av tiden 1, Markens grøde 2, Siste kapitel 2, Landstrykere 2, Artikler 1889-1928 5, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 7, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 4, Knut Hamsuns brev II: 2, III: 1, IV: 2, V: 4, VI: 1

-angivelse Siste kapitel 2, Artikler 1889-1928 1

-land I æventyrland 1, Det vilde kor 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-spring Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-skrift Knut Hamsuns brev IV: 1

-studie Knut Hamsun som han var 1

-studium Knut Hamsuns brev IV: 1 [= -|die?]

-vand Victoria 1

-væld Bjørger 1, Landstrykere 1

hjælpekilde Sult 1

ildkilde I æventyrland 1

livskilde Over havet 1n.

petroleumskilde I æventyrland 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

svovlkilde I æventyrland 1

ulivskilde Mysterier 1

urkilde Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

visdomskilde Brev til Marie 1

Kilden I æventyrland 1

spring [eng.] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [til boklister] [til toppen]

 

kirke Den Gaadefulde 2, Bjørger 5, Lurtonen 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 10, Sult 5, Mysterier 6, Redaktør Lynge 2, Ny jord 1, Pan 1, Siesta 5, Victoria 1, Munken Vendt 22, I æventyrland 8, Kratskog 8, Det vilde kor 3, Sværmere 6, Stridende liv 7, Under høststjærnen 6, Benoni 19, Rosa 6, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 2, Børn av tiden 27, Segelfoss by 3, Markens grøde 14, Konerne ved vandposten 9, Siste kapitel 9, Landstrykere 22, August 27, Men livet lever 16, Ringen sluttet 15, På gjengrodde stier 3, Artikler 1889-1928 5, Livsfragmenter 5, Over havet 6 [1: Kirken]; Hamsuns polemiske skrifter 16, Knut Hamsun som han var 3, Brev til Marie 3, Knut Hamsuns brev I: 2, II: 2, III: 1, IV: 5, V: 1, VI: 2

-almue Munken Vendt 1, Sværmere 1

-bakke Munken Vendt 2, Stridende liv 1, Benoni 8, Markens grøde 1, Landstrykere 2, Ringen sluttet 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-besøk Stridende liv 1, Børn av tiden 1, På turné 1

-bok Knut Hamsuns brev III: 1

-brug Knut Hamsuns brev II: 1

-bygning Børn av tiden 2

-departement Konerne ved vandposten 1, Knut Hamsuns brev II: 1, IV: 1, VII: 1

-dør Romanen om Reban 1, Munken Vendt 1, Rosa 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-fløi Segelfoss by 1

-folk Munken Vendt 1, I æventyrland 1, Sværmere 1, Benoni 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Landstrykere 7, August 3, Knut Hamsuns brev II: 1, VII: 1

-færd Munken Vendt 1

-gang Siesta 1, Landstrykere 1

-gjænger Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2 [gæn-], Munken Vendt 1, Sværmere 1, Den siste glæde 1

-g[j]ængeri Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2

-gulv Mysterier 1, Sværmere 1, Børn av tiden 2, Markens grøde 1, August 1

-gård Sult 5, Mysterier 7, Kratskog 7, Stridende liv 3, Under høststjærnen 7, Benoni 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 4, Segelfoss by 5, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 7, August 2, Men livet lever 2, Ringen sluttet 9, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 3, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsuns brev III: 1, VI: 1

-gårds|grind Landstrykere 2

-gårds|muld Mysterier 1

-gårds|port Sult 1, Mysterier 1, Kratskog 1, Børn av tiden 1

-historie Sværmere 1

-hus Munken Vendt 1, Børn av tiden 1

-inventar Segelfoss by 1

-kjole Stridende liv 1

-klokke Sult 2, Mysterier 6, Kratskog 1, Stridende liv 1, Under høststjærnen 1, Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 2, På turné 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-klær Landstrykere 1

-lig I æventyrland 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-minister Aftenrøde 1, Segelfoss by 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VII: 1

-nøkkel Ringen sluttet 1

-orgel [= veggklokke] Markens grøde 1

-publikum Stridende liv 1

-ran Ringen sluttet 1

-reise Rosa 1

-samfund Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, På gjengrodde stier 1

-røver Munken Vendt 1

-sang Hamsuns polemiske skrifter 1

-sanger Konerne ved vandposten 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-skjorte Benoni 2

-spir Mysterier 1, På gjengrodde stier 1

-sprog August 1

-statsråd Hamsuns polemiske skrifter 1 [til boklister] [til toppen]

-stol Landstrykere 1

-søkning Sværmere 1

-tak Børn av tiden 2

-tid August 1

-tårn Kratskog 1, Konerne ved vandposten 1, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1

-ur På gjengrodde stier 1

-vei I æventyrland 1, Kratskog 1, Børn av tiden 1, Landstrykere 2, August 2

-veir Siesta 1

-vott Landstrykere 1

-væg Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-væsen Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Knut Hamsuns brev I: 1

annekskirke Pan 2, Under høststjærnen 2, Børn av tiden 1

baptistkirke Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

domkirke Sult 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, V: 1

hovedkirke Pan 2

korskirke Kratskog 1

kulturkirke Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

marmorkirke Markens grøde 1

moderkirke Knut Hamsuns brev I: 1

nabokirke Benoni 1

presbyterianerkirke Over havet 1

statskirke Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev II: 1, IV: 1

unitarkirke Knut Hamsuns brev V: 1

Aker kirke Knut Hamsun som han var 1

Appollinariskirke Knut Hamsun som han var 1

Domkirkegaden Knut Hamsun som han var 1

Hamarøy kirkegård Men livet lever 1

Isakskirken I æventyrland 1

Kierkegaard [S.] Artikler 1889-1928 1, På turné 1

Kirkegaten Sult 2

Kirkeøen Stridende liv 8

Krist kirkegård Sult 1, Kratskog 2, Livsfragmenter 3

Kristi opstandelses kirke I æventyrland 1

Molands kirke Artikler 1889-1928 1

Molands kirkegård Artikler 1889-1928 1

Notre-dame-kirken Over havet 1

Nykirke Brev til Marie 1

Os kirke Munken Vendt 1

Petri Kirke Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

St. Peterskirken Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Segelfoss kirke Børn av tiden 1, Men livet lever 1

Vikør kirke Hamsuns polemiske skrifter 1

Vor Frelsers kirke Sult 1, Ny jord 1

Vor frues kirke Kratskog 1 [v-]

Trondhjems domkirke Markens grøde 1

Østensjø kirke Hamsuns polemiske skrifter 1

Trinity Church Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

●kapel {-ll} Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Sult 1, I æventyrland 2, Det vilde kor 1, Over havet 3, Hamsuns polemiske skrifter 2

-lan Benoni 1, August 14, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev II: 1, Knut Hamsuns brev II: 1

-lani Hamsuns polemiske skrifter 1

huskapellan Ringen sluttet 1

kapellanstid Segelfoss by 1

stiftskapellan Sværmere 1, Børn av tiden 1, August 1

stiftskapellanembede Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

gjeld sognanneks [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

klippe Pan 2, Munken Vendt 1, I æventyrland 1, Kratskog 1, Stridende liv 2, En vandrer spiller med sordin 2, Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsuns brev II: 2

-blok Pan 4

-borg Lurtonen 1

-fast Knut Hamsuns brev IV: 1

-stykke Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-tro Det vilde kor 1

-verden Den siste glæde 1

-væg Pan 1

klipfisk Siesta 1, Munken Vendt 1, Sværmere 1, Benoni 9, Rosa 7, Segelfoss by 4, Landstrykere 4, På turné 1

klipfiskberg Pan 2, Benoni 4, Rosa 2, Segelfoss by 1, Landstrykere 3

klipfiskjagt Siesta 1

klipfisklast Benoni 1, Segelfoss by 6

klipfiskskib Rosa 1

klipfiskskute Rosa 1

klipfisktur Sværmere 1

klipfisktørker Landstrykere 1

klipfisktørking Segelfoss by 1, Landstrykere 1

berg, hammer, knaus [s.d.]

 

klynge (I) [plante|-] I æventyrland 1 [pil/lind], Under høststjærnen 1 [ener|-], Børn av tiden 1 [roser], Landstrykere 1 [brægne|-], August 1 [aspe|-]

enerklynge Mysterier 4, Landstrykere 1

pilklynge I æventyrland 1

skogklynge I æventyrland 1

●bol [klynge, gruppe]:

bregnebol I æventyrland 1

●flok {-kk} [plantegruppe] I æventyrland 1

 

klynge (II) [folk o.a.] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [folk], Sult 2 [folk], I æventyrland 1 [folk], Kratskog 5 [fugl/folk], Stridende liv 2 [folk], Benoni 1 [folk], Konerne ved vandposten 5 [folk], Siste kapitel 1 [folk], August 2, Livsfragmenter 4 [folk], Over havet 2 [hus/folk], Hamsuns polemiske skrifter 1

folkeklynge Munken Vendt 1, Konerne ved vandposten 1

småklynge Men livet lever 1

 

kløft [topografisk] Munken Vendt 3, I æventyrland 1, (Konerne ved vandposten 1)

bergkløft I æventyrland 1, En vandrer spiller med sordin 1, Men livet lever 2, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev III: 1

●klype [topografisk] Markens grøde 1

bergklype Markens grøde 4

●revne [berg|-] Redaktør Lynge 1, (Ny jord 1), Pan 1, Munken Vendt 3, (Markens grøde 1), Men livet lever 4

væggerevne Bjørger 1

●rift [berg|-] Munken Vendt 2, Landstrykere 1 [til boklister] [til toppen]

 

knaus I æventyrland 1, Konerne ved vandposten 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

bergknaus I æventyrland 1

stenknaus Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

●knoll [bergknaus] Men livet lever 1

●kolle Men livet lever 5 [1: koll]

Holmenkollhopping Brev til Marie 1

 

kommune Mysterier 3, Sværmere 1, Markens grøde 2, August 6, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 3, V: 1

-bestyrelse Livsfragmenter 1

-geni Mysterier 1

-hus August 2

-lokale Markens grøde 1, August 4, Knut Hamsuns brev V: 1

-mand Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev VII: 2

-myndighet Knut Hamsuns brev VI: 1

-møte Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev VI: 2

-skat Men livet lever 1, Knut Hamsuns brev III: 1, VII: 1

-styre Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, Men livet lever 2, Knut Hamsuns brev V: 1

hjemkommune August 1

skolekomune Knut Hamsuns brev I: 1

kommunal Markens grøde 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Polden kommune August 1

●herred Knut Hamsuns brev IV: 1

-s/kasserer Markens grøde 1, Knut Hamsuns brev VII: 1

-s/rett På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev VI: 3 [-et]

-s/skat Knut Hamsuns brev VI: 1

-s/styre Markens grøde 1, Landstrykere 7, August 4, Brev til Marie 1 [-d|s-], Knut Hamsuns brev V: 5 [3: -d|s-]

-s/styrebeslutning Knut Hamsuns brev III: 1

-s/styremøte Landstrykere 2, August 1

Indherredsbygderne Landstrykere 1 [til boklister] [til toppen]

 

krans [botanisk] Bjørger 1 [-nds], Munken Vendt 1, Kratskog 2, Børn av tiden 2, August 1, Livsfragmenter 3, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1

-bepyntet Den Gaadefulde 1

bladkrans August 2

blomsterkranset I æventyrland 1

ekekrans Artikler 1889-1928 1

ovnskrans Konerne ved vandposten 1

rosenkrans Brev til Marie 1

skovbekrandset Den Gaadefulde 1

Rosenkrantzgaten Siesta 1, Livsfragmenter 1

bladflætning Pan 1

blomstergjord Munken Vendt 1

blomsterguirlander I æventyrland 1

blomstersmykket I æventyrland 1

fikenbladbælte Stridende liv 1

 

krat {-tt} Romanen om Reban 1, Redaktør Lynge 1, Ny jord 1, Pan 2, Victoria 1, Munken Vendt 5, I æventyrland 2, Kratskog 1, Dronning Tamara 2, Det vilde kor 3, Rosa 1, Den siste glæde 3, Siste kapitel 2, På gjengrodde stier 1

-bevokset I æventyrland 1

-skog Pan 1, Kratskog 1

alrunekrat Dronning Tamara 1

bjørkekrat Munken Vendt 1

ekekrat På gjengrodde stier 1

enerkrat Det vilde kor 1, Den siste glæde 1

hasselkrat I æventyrland 1

løvkrat I æventyrland 3

nøttekrat I æventyrland 1

vidjekrat Pan 1, Rosa 5

●buskads {-as} Victoria 1, Segelfoss by 4

●kjær {kjerr} I æventyrland 1, Stridende liv 1, Den siste glæde 1, Segelfoss by 1 [-rr]

vidjekjær Den siste glæde 1, Landstrykere 1

viekjerr Børn av tiden 1, Segelfoss by 1 [-jær-]

●snar [skog|-] Munken Vendt 1, Det vilde kor 1

skogsnar Knut Hamsuns brev III: 1

skog: underskog [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

kvist [-|rum] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Sult 3, Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Pan 3, Siste kapitel 2, Ringen sluttet 6, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 3, Brev til Marie 12, Knut Hamsuns brev I: 2, II: 1, III: 9, IV: 4, V: 1, VI: 1

-etage Pan 1

-kammer Bjørger 4

-loft Bjørger 1

-møne Siste kapitel 1

-rum Sult 1, Konerne ved vandposten 1, Ringen sluttet 2, Knut Hamsuns brev V: 1, VI: 1

-værelse Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

sovekvist August 1

Kvisten Knut Hamsun som han var 3

gavlrom Knut Hamsuns brev VI: 1

en sjå i stuerøstet Landstrykere 1

kammers i røstet Landstrykere 1

kot Knut Hamsuns brev I: 1, IV: 3 [1: kot opi gavlen]

 

kyst Mysterier 1, Redaktør Lynge 2, Pan 3, Livets spil 1, Siesta 1, Victoria 1, Det vilde kor 4, Sværmere 4, Benoni 4, Rosa 1, Børn av tiden 3, Segelfoss by 2, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 8, August 4, Men livet lever 2, På gjengrodde stier 1, Over havet 4, Hamsuns polemiske skrifter 4, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 1, III: 2, IV: 5, V: 1

-bark Stridende liv 1

-by Mysterier 1, Redaktør Lynge 2, Konerne ved vandposten 9, Knut Hamsuns brev II: 1

-by|dame Redaktør Lynge 1

-by|matador Konerne ved vandposten 1

-båt Sværmere 5, Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 2, August 1, Men livet lever 6, Ringen sluttet 9, Knut Hamsuns brev IV: 1

-kart Men livet lever 1

-marked Landstrykere 1

-rute Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 1, Ringen sluttet 2

-vei Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

nordkyst Ny jord 1

sjørøverkyst Den siste glæde 1

østkyst Under høststjærnen 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Afrikakysten Stridende liv 1

Helgelandskysten August 3

Malebarkysten August 1

Nordlandskysten Segelfoss by 1 [n-]

Skotlandskysten Landstrykere 1

Stillehavskysten Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Kratskog 1, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 2

Vestkysten Livsfragmenter 1 [v-] [til boklister] [til toppen]

 

(-)land(-) [svært vanleg, berre samansetningar]

-adelsmand Knut Hamsuns brev III: 1, V: 1

-bedrageri Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-brug Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1 [-uk], Knut Hamsuns brev IV: 2 [-uk]

-bruger Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-brugs|skole Bjørger 1

-brugs|streik Hamsuns polemiske skrifter 1

-bruks|lærer Knut Hamsuns brev IV: 1

-distrikt Men livet lever 1, Ringen sluttet 1

-drot Børn av tiden 2

-dyr Kratskog 1, På turné 1

-eie Knut Hamsuns brev II: 1

-eiendom Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [|eje-], Mysterier 4, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-fast Knut Hamsuns brev V: 1

-flygtig Konerne ved vandposten 1

-gang [invasjon] Knut Hamsuns brev VI: 1

-gang [skips|-] Sult 1, Kratskog 1, Konerne ved vandposten 4, Men livet lever 2, Ringen sluttet 4, Hamsuns polemiske skrifter 1

-gangs|bro Konerne ved vandposten 1

-gangs|bræt Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-handel Landstrykere 2, Knut Hamsuns brev III: 1

-handler Bjørger 7, Landstrykere 2

-handleri Under høststjærnen 1, Landstrykere 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-herre Knut Hamsuns brev I: 1

-ings|plass Kratskog 1

-ings|sted Victoria 1

-jord|en Siesta 1, Rosa 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 2, Over havet 1

-kort [-|kar-] Knut Hamsuns brev I: 1

-krabbe Konerne ved vandposten 3, Ringen sluttet 1

-ligge Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 2, August 2 [dss. -|læge]

-ligger Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1

-ligger|veir Landstrykere 1

-liv Sværmere 1, Børn av tiden 1

-lov Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 9, August 1, Ringen sluttet 1

-lov|klær Konerne ved vandposten 1

-luft Stridende liv 1

-læge August 2 [dss. -|ligge]

-mand Bjørger 1, Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Siesta 1, Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1

-måling Livet ivold 1

-namsmand [!] Markens grøde 1

-officer Over havet 1 [til boklister] [til toppen]

-område Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 2

-omsætnings|kontor Knut Hamsuns brev V: 1

-ophold Ny jord 3, Knut Hamsuns brev V: 1

-opkjøb Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-opkjøber Over havet 1

-post Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 3

-postbud Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, VI: 1

-pris Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-rejse Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-ræpresentant Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-sens Stridende liv 1, Under høststjærnen 2, Den siste glæde 2, Siste kapitel 1, August 1, På gjengrodde stier 2, På turné 1, Artikler 1889-1928 3, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev II: 1, III: 2, IV: 1

-skap Fra det moderne Amerikas Aandsliv 3, Mysterier 1, Livets spil 2, Aftenrøde 1, Victoria 2, Munken Vendt 1, I æventyrland 7, Kratskog 1, Dronning Tamara 1, Stridende liv 2, En vandrer spiller med sordin 2, Børn av tiden 3, Segelfoss by 2, Markens grøde 2, Landstrykere 2, August 6, Men livet lever 5, Ringen sluttet 3, På gjengrodde stier 2, Artikler 1889-1928 4 [-ab], Livsfragmenter 1 [-ab], Hamsuns polemiske skrifter 2 [-ab], Knut Hamsuns brev II: 1 [maleri], III: 2, IV: 1, VI: 2 [maleri]

-skap|smaleri [-abs|-] Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev II: 1

-skyld Børn av tiden 1

-sogn Ringen sluttet 1

-sted Ny jord 9, Livet ivold 11, Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 13, August 1, Men livet lever 3, Ringen sluttet 22, Knut Hamsuns brev I: 1

-stryker Kratskog 1, Benoni 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 8, August 7, Men livet lever 5, Knut Hamsuns brev V: 1

-strykeri August 1

-stryker|liv Landstrykere 1

-strækning Landstrykere 1

-tur Ved rikets port 1, Kratskog 1, Landstrykere 1, Ringen sluttet 2, På turné 4, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsun som han var 3, Knut Hamsuns brev I: 5

-veis|farende Mysterier 1

-vidde Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2

-vin I æventyrland 1, Børn av tiden 2

-e/grense På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev I: 2

-e/plage Rosa 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 3

-e/sorg Ny jord 1

-e/tap Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/vei Den Gaadefulde 3, Sult 1, Mysterier 2, I æventyrland 1 [-d|v-], Kratskog 1, Under høststjærnen 2, Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 2 [1: -d|v-], Landstrykere 3 [2: -d|v-], August 2 [-d|v-], Men livet lever 1, Ringen sluttet 2 [-d|v-], På turné 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev V: 1 [-d|v-]

-e/veis|farer Munken Vendt 1

-s/butik Segelfoss by 1

-s/by Redaktør Lynge 1, Pan 3, I æventyrland 10, Kratskog 1, Over havet 1

-s/bygd Redaktør Lynge 2, Konerne ved vandposten 1, Hamsuns polemiske skrifter 2

-s/bygds|jakrer Ny jord 1

-s/del Børn av tiden 1, Segelfoss by 3, Markens grøde 1, August 4, Men livet lever 2, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-s/ende Hamsuns polemiske skrifter 2

-s/folk Stridende liv 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-s/forræder På gjengrodde stier 3, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsuns brev II: 1, VI: 3

-s/forræderi Knut Hamsuns brev VI: 2

-s/forvisning Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Hamsuns polemiske skrifter 1 [til boklister] [til toppen]

-s/gut Redaktør Lynge 3

-s/gyldig På turné 1

-s/hotel Siste kapitel 1

-s/høvding Markens grøde 3

-s/kjendt Det vilde kor 1, Segelfoss by 1, Siste kapitel 2

-s/lot Benoni 1 [-odd], Markens grøde 1, August 1 [-tt]

-s/mand Fra det moderne Amerikas Aandsliv 8, Siesta 3, I æventyrland 1, Kratskog 2, Markens grøde 1, Landstrykere 1, Men livet lever 2, Ringen sluttet 2, På gjengrodde stier 1, Over havet 4, Hamsuns polemiske skrifter 8, Knut Hamsun som han var 3, Knut Hamsuns brev I: 6 [1: countryman], II: 1, V: 1, VI: 4, VII: 1

-s/mål Hamsuns polemiske skrifter 10, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 1, IV: 1

-s/måls|folk Knut Hamsuns brev VI: 1

-s/måls|forfatter Hamsuns polemiske skrifter 1

-s/viktig Mysterier 1

-s/øl Knut Hamsun som han var 1

bomuldsland Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

bondeland Segelfoss by 1, Ringen sluttet 2

broderland Redaktør Lynge 1

brødland Artikler 1889-1928 1

estlandsk Landstrykere 1

fabelland I æventyrland 1

farmerland August 1

fastland|et Under høststjærnen 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 1

fastlandsmakt Hamsuns polemiske skrifter 1

félandskab Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Knut Hamsuns brev II: 1

fosterlandet På gjengrodde stier 1

fremmedland Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

frugtland Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

fædreland Fra det moderne Amerikas Aandsliv 6, Mysterier 1, Redaktør Lynge 4, Benoni 1, Konerne ved vandposten 2, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1 [fed-], Over havet 6, På turné 1, Hamsuns polemiske skrifter 9, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 3, III: 2 [1: Vaterland, ty.], V: 1, VI: 1

fædrelands|forræder Knut Hamsuns brev VII: 1

fædrelands|følelse Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

fædrelands|historie Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

fædrelands|kjærlighed Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

fædrelands|løs Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

fædrelands|sang Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev III: 1

fædrelands|sind Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

fædrelands|stolthed Over havet 1

fødeland Stridende liv 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

gamlelandet August 2

grænseland Ringen sluttet 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 2

grønforland Børn av tiden 1

guldland Segelfoss by 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

hertillands Børn av tiden 1

hjemland Stridende liv 1, Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, August 1, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 5, Artikler 1889-1928 1, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev II: 2, III: 1

hjemlandstone Den siste glæde 1 [til boklister] [til toppen]

hollandsk Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Siesta 1, Sværmere 1, Stridende liv 1, Konerne ved vandposten 1, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1

hveteland Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Kratskog 1, Over havet 1

høiland I æventyrland 1, Livet ivold 1

ilandstigning Livsfragmenter 1

indenlands Sværmere 1, Men livet lever 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1, V: 1

indenlandsk Over havet 1, Knut Hamsuns brev V: 1

indland Mysterier 1, Ny jord 1, Markens grøde 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 4, Knut Hamsun som han var 3, Knut Hamsuns brev III: 2, IV: 1, V: 1

indlandsby Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, En vandrer spiller med sordin 1

indlandsdyr Hamsuns polemiske skrifter 1

indlandsis Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

indlandsklima Ringen sluttet 1

indlandsluft Knut Hamsun som han var 2, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev III: 5, IV: 2, V: 1, VII: 1

islandsk Den siste glæde 1, Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1

islandsskjorte Pan 1

islandtrøie Konerne ved vandposten 2

jernbaneland Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

kildeland I æventyrland 1, Det vilde kor 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

koloniland Hamsuns polemiske skrifter1, Knut Hamsuns brev III: 1

kornland En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 1

kråkeland Men livet lever 1

kulturland Fra det moderne Amerikas Aandsliv 3

kunstland Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

kunstnerland Livet ivold 1

lavland Knut Hamsuns brev IV: 1

lavlandsklima Knut Hamsuns brev IV: 1

menneskeland Markens grøde 1

moderland Hamsuns polemiske skrifter 1

morgenland Munken Vendt 2, Det vilde kor 1 [til boklister] [til toppen]

måneland Det vilde kor 1 [sjå òg: M-]

naboland Stridende liv 4, Segelfoss by 1, August 1, På gjengrodde stier 1, Hamsuns polemiske skrifter 3

negerland|et Landstrykere 1

negerlandsby Ringen sluttet 1

nordland|e [dvs. nordlige l.] Børn av tiden 2, Segelfoss by 2, Men livet lever 5

nordlands|dame Segelfoss by 1

nordlands|jækt Mysterier 1

nordlandsk Munken Vendt 1, Benoni 1, Børn av tiden 1, Landstrykere 1, August 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev III: 3, V: 1

nordlands|kald Børn av tiden 1

nordlands|kysten Segelfoss by 1

nordlands|luft Knut Hamsuns brev III: 1

nordlands|nat Landstrykere 1

nordlands|reise Segelfoss by 1, Landstrykere 1 [N-]

nordlands|sprog Landstrykere 2

nordlands|tur Landstrykere 1

nyland Markens grøde 4, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev V: 1

opland Børn av tiden 1, Landstrykere 1, August 3, Men livet lever 1

overland Pan 1

oversætterland Knut Hamsuns brev II: 1

palmeland Kratskog 1, Stridende liv 1, Knut Hamsuns brev III: 2

paplandskab Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

potetland En vandrer spiller med sordin 1

rugland En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 1

rydningsland Markens grøde 2, Knut Hamsuns brev VII: 1

saga-land Lurtonen 1

småland Den siste glæde 1

solland Kratskog 1, Det vilde kor 1

sydlandsk Ny jord 2

sølvmineland Over havet 1

sørlandsk August 1

sørlandsreis August 1

tillands Landstrykere 1, På turné 1

u-gyldendalsk Knut Hamsuns brev V: 1

urland Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

utenlands [adv.] Mysterier 1, Ny jord 2, Victoria 1, Kratskog 1, Sværmere 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 2, Segelfoss by 3, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, Men livet lever 2, På gjengrodde stier 1, På turné 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 2, II: 2, III: 1, V: 1, VI: 3

utenlandsfærd Bjørger 1 [ude-], Konerne ved vandposten 1

utenlandsophold Knut Hamsuns brev VI: 1 [til boklister] [til toppen]

utenlandstur Knut Hamsuns brev VI: 1

utenlandsk [adj.] Den Gaadefulde 1 [ude-], Fra det moderne Amerikas Aandsliv 7 [ude-], Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Ny jord 1, I æventyrland 2, Sværmere 1, Stridende liv 1, Rosa 3, Børn av tiden 3, Segelfoss by 4, Konerne ved vandposten 4, Siste kapitel 7, Landstrykere 4, August 17, Men livet lever 9, Livsfragmenter 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev II: 1, III: 2, IV: 4, V: 6

utenlandsophold Siste kapitel 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

utenlandsreise Siste kapitel 1,

utland Den Gaadefulde 1 [ud|-], Fra det moderne Amerikas Aandsliv 6 [ud|-], Sult 1, Mysterier 6, Redaktør Lynge 1, Ny jord 3, Pan 2, Ved rikets port 1, Aftenrøde 1, Siesta 1, Victoria 2, Stridende liv ?, Benoni 2, En vandrer spiller med sordin 2, Den siste glæde 1, Børn av tiden 3, Segelfoss by 6, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 12, Siste kapitel 5, Landstrykere 5, August 13, Men livet lever 11, På gjengrodde stier 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 5, Knut Hamsun som han var 6, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 2, II: 6, III: 15, IV: 8, V: 26, VI: 22, VII: 1

utliggerland Munken Vendt 1

vesterland Stridende liv 1

vesterlandsk I æventyrland 1, Stridende liv 4

vestlandsbonde Over havet 1

vestlandsby Børn av tiden 1, Siste kapitel 1

vinland Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

yankeeland Fra det moderne Amerikas Aandsliv 4, Kratskog 1, Stridende liv 3, Artikler 1889-1928 1, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 3, Knut Hamsuns brev I: 1, III: 1, IV: 2, V: 1

æventyrland I æventyrland 1, August 1 [ev-], Artikler 1889-1928 5, Hamsuns polemiske skrifter 6

ødeland Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev II: 1

ønskeland August 1

østlandsbygd Børn av tiden 1

østerland I æventyrland 2, Stridende liv 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 2

østerlandsk I æventyrland 2, Dronning Tamara 1, Stridende liv 3, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

østlandsk Knut Hamsuns brev V: 1

østlandsluft Knut Hamsuns brev III: 1

Amerikaland Landstrykere 2

Askeland Knut Hamsun som han var 3

Bergsland Brev til Marie 1

Birkeland Redaktør Lynge 5

Busklandet Kratskog 2, På turné 2

Cleveland Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 1

det hellige Land Over havet 1

Engelland Børn av tiden 1

England Bjørger 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 10, Sult 1, Mysterier 1, Ny jord 8, Siesta 1, Aftenrøde 1, Munken Vendt 1, I æventyrland 2, Kratskog 1, Stridende liv 5, Benoni 3, Rosa 4, Den siste glæde 1, Børn av tiden 22, Segelfoss by 4, Konerne ved vandposten 6, Siste kapitel 4, August 1, Men livet lever 8, På gjengrodde stier 2, På turné 1, Artikler 1889-1928 3, Over havet 3, Hamsuns polemiske skrifter 27, Knut Hamsun som han var 4, Brev til Marie 2

Englandsreise Ny jord 1, Børn av tiden 3

Englandstur/en Børn av tiden 1/1

Estland Men livet lever 2 [til boklister] [til toppen]

Filisterlandet Knut Hamsun som han var 1

Finland Mysterier 2, Ny jord 2, I æventyrland 8, Benoni 1, Rosa 3, Markens grøde 1, Siste kapitel 8, På gjengrodde stier 3, Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 7, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 2

Fosenlandet Landstrykere 22, August 2

Frolandet Landstrykere 1

Frøland Knut Hamsun som han var 1

Fædrelandet Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Fædrelandslaget Hamsuns polemiske skrifter 1

Fædrel.[ands]vennen Brev til Marie 1

Grækenland I æventyrland 1, Stridende liv 3, Benoni 2, Rosa 2, Den siste glæde 1, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2

Grønland [i Oslo] Sult 1, Artikler 1889-1928 1

Grønland August 1, Hamsuns polemiske skrifter 10

Grønlandsaken Hamsuns polemiske skrifter 1

Grønlandsfareriet Hamsuns polemiske skrifter 1

Grønlandsfarere Hamsuns polemiske skrifter 5

Grønlandsfart Hamsuns polemiske skrifter 1

Grønlandsleret [i Oslo] Sult 2

Grønlandsrejse Hamsuns polemiske skrifter 1

Helgeland Benoni 3, Markens grøde 3, Landstrykere 3, August 1, Men livet lever 10, På gjengrodde stier 4, Brev til Marie 2

Helgelandsbåt Benoni 1

Helgelandskysten August 3

Helgelandsruten Men livet lever 1

Hetland Hamsuns polemiske skrifter 1

Holland Mysterier 1, Benoni 2, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 1, August 1, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1

Hollandsk Ostindien August 1

Irland Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Ringen sluttet 5, På gjengrodde stier 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Island Den siste glæde 4

Islands-racen Stridende liv 1

Jafets land Ved rikets port 1

Jomfruland Hamsuns polemiske skrifter 1

Jylland Over havet 1

Jämtland Hamsuns polemiske skrifter 1

Jødeland Rosa 1, Markens grøde 1, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 3, Hamsuns polemiske skrifter 2

Kanaans land Landstrykere 1

Kielland [D.] Mysterier 35, Redaktør Lynge 2

Kielland [A.] Kratskog 1, På turné 11, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 5, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1

Kiellandsagen Hamsuns polemiske skrifter 4

Landmarck Segelfoss by 18

Landsen Men livet lever 5

Landstad Mysterier 1

Landquist Knut Hamsun som han var 3 [til boklister] [til toppen]

Landvik På gjengrodde stier 3, Knut Hamsun som han var 3, Brev til Marie 1

Landvikgut Brev til Marie 1

Letland Men livet lever 3

Lifland Men livet lever 1

Lovelands På gjengrodde stier 2

Løvland Hamsuns polemiske skrifter 11

Maryland Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Mellemrusland I æventyrland 1

Middelhavslandene Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Molands kirke Artikler 1889-1928 1

Molands kirkegård Artikler 1889-1928 1

Måneland Markens grøde 31 [sjå òg: m-]

Nederlandene Hamsuns polemiske skrifter 1

Nederlandsbilder Hamsuns polemiske skrifter 1

New Foundland Landstrykere 1, August 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

New Foundlandsbankene Over havet 2

New Foundlandsfisker Siesta 1

New Zealand Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Nordland Bjørger 1, Mysterier 2, Pan 4, Aftenrøde 1, I æventyrland 3, Kratskog 2, Det vilde kor 3, Sværmere 1, Stridende liv 3, Under høststjærnen 2, Benoni 1, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 8, Segelfoss by 7, Landstrykere 5, August 1, Men livet lever 3, På gjengrodde stier 5, Artikler 1889-1928 8, Hamsuns polemiske skrifter 9, Knut Hamsun som han var 7, Brev til Marie 6

Nordlandsbanen Den siste glæde 1

Nordlandsbefolkningen Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Nordlandsbyerne Men livet lever 1

Nordlandsgut Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Nordlandsluften Brev til Marie 1

Nordlandssommeren Pan 1

Norsk-Hollandsk Brev til Marie 1

Ny-England Hamsuns polemiske skrifter 1

Oplandsavis Redaktør Lynge 1

Oplandske Sult 3

Portland Knut Hamsun som han var 1 [til boklister] [til toppen]

Roland Artikler 1889-1928 1

Rolandsen [ulike pers.] Sværmere 50 [O.], Den siste glæde 1, August 22, Ringen sluttet 10 [L.]

Rusland Fra det moderne Amerikas Aandsliv 3, Sult 1, Mysterier 1, Ny jord 10, Pan 2, I æventyrland 22, Sværmere 1, Stridende liv 2, Rosa 1, Landstrykere 6, August 1, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 5, På turné 2, Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 8, Knut Hamsun som han var 4, Brev til Marie 3

Rutland På turné 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Rydland Brev til Marie 1

Saltenlandet Rosa 1

Skjæveland Hamsuns polemiske skrifter 2

Skotland Munken Vendt 1, Benoni 2, Den siste glæde 1, Siste kapitel 1, Over havet 2

Skotlandskysten Landstrykere 1

Sortland Brev til Marie 5

Sovjetrussland Hamsuns polemiske skrifter 2

Svartland [= Sortland] Brev til Marie 1

Sviland Hamsuns polemiske skrifter 3

Sydlandet Bjørger 1

Sydrusland I æventyrland 2

Sydtyskland En vandrer spiller med sordin 1, Livsfragmenter 2

Sørlandet Rosa 1, August 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1

Tyskland Fra det moderne Amerikas Aandsliv 4, Ny jord 1, Siesta 1, Ved rikets port 2, Aftenrøde 1, Den siste glæde 3, Børn av tiden 5, Landstrykere 1, Men livet lever 2, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 2, Artikler 1889-1928 4, Livsfragmenter 2, Hamsuns polemiske skrifter 32, Knut Hamsun som han var 13, Brev til Marie 6

Vaterland Sult 3, Livsfragmenter 1

Vesterland Stridende liv 2

Vestlandet Redaktør Lynge 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 3, Ringen sluttet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1

Vestlandske Tidende Kratskog 1

Vestlandsmoralen Hamsuns polemiske skrifter 3

Vestlandsposten Redaktør Lynge 1, Hamsuns polemiske skrifter 3

Vigeland Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1

Værkland Knut Hamsun som han var 1

Wergeland En vandrer spiller med sordin 1, Artikler 1889-1928 3, Hamsuns polemiske skrifter 5, Knut Hamsun som han var 2, Brev til Marie 2

Öland Den siste glæde 1

Ørlandet På gjengrodde stier 1

Østerland På gjengrodde stier 1, Hamsuns polemiske skrifter 3

Østersjølandene Men livet lever 1

Østlandet Børn av tiden 2

Øverland Knut Hamsun som han var 1

Åland Knut Hamsun som han var 1 [til boklister] [til toppen]

 

lap {-pp} [jord|-] Markens grøde 1 [-pp], August 2, Knut Hamsuns brev IV: 1

akerlap I æventyrland 4, Børn av tiden 1, August 2

gårdlap Men livet lever 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 13, V: 2, VII: 2

havelap I æventyrland 1

jordlap Munken Vendt 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 1 [-pp], Landstrykere 1, August 1, Artikler 1889-1928 1 [-pp], Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VI: 1

myrlap Knut Hamsuns brev III: 1

●flæk {flekk} [område, berre samans.]:

akerflæk I æventyrland 1, August 1

græsflæk Rosa 1

haveflæk Konerne ved vandposten 2, Ringen sluttet 1

jordflek Mysterier 1 [-læk], Landstrykere 2, August 1 [-læk], Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev IV: 2 [berre ”flæk”]

småflæk I æventyrland 1 [jord]

●lod:

jordlod Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

●plet [jord|-] Mysterier 1, I æventyrland 1, Munken Vendt 1, Kratskog 2, Sværmere 1, Under høststjærnen 1 [skog|-], Artikler 1889-1928 1, Artikler 1889-1928 Livsfragmenter 1, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 5, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 1

græsplet Pan 1

småplet|ter I æventyrland 1

●snip {-pp} Segelfoss by 1 [område], August 1 [myr], Brev til Marie 1 [skog], Knut Hamsuns brev III: 1 [skog]

jord [-|stykke] [s.d.]

 

lei [skips|-] Livets spil 1 [led], Munken Vendt 4 [led], Rosa 2, Landstrykere 4, Men livet lever 4, Ringen sluttet 1

dampskibslei Konerne ved vandposten 1

vesterled Mysterier 1, På turné 1, Artikler 1889-1928

ytterleia Børn av tiden 6

østerled Livets spil 1, Munken Vendt 1, Det vilde kor 2

Pistleia Ringen sluttet 5

Pistleia-saken Ringen sluttet 1

Trondhjemsleien Landstrykere 2

Utleia Men livet lever 1

kyst, skjærgård [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

li Bjørger 5, Lurtonen 1, Munken Vendt 2, Den siste glæde 2, Markens grøde 20, Siste kapitel 1

Bjellelid Den Gaadefulde 1

Bratlie Hamsuns polemiske skrifter 1

Lia Bjørger 1

Lian Men livet lever 1

Lie Bjørger 1, Mysterier 1

Lie [E.] Knut Hamsun som han var 1

Lie [B.] Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1

Lie [J.] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, På turné 4, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 2

Liestøl Hamsuns polemiske skrifter 1

Molie Den siste glæde 11

Nerlien Brev til Marie 1

Norli Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1

Solli gård Brev til Marie 1

Sollien Knut Hamsun som han var 4, Brev til Marie 4

Solliens poståpneri Brev til Marie 1

Sørli [L.] Brev til Marie 1

Undlien Knut Hamsun som han var 1

Vråliosen Brev til Marie 2

åsside Bjørger 1

skråning heldning, skrænt [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

lime [sop|-] Stridende liv 1, Livet ivold 1

-ris Bjørger 1

soplime Segelfoss by 3

soplimeris Markens grøde 3

 

lund Bjørger 1, Lurtonen 1, Munken Vendt 1, Det vilde kor 2, Stridende liv 3, Rosa 2, Segelfoss by 3, Markens grøde 1, Men livet lever 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

lunden [= Studenter|-] Sult 2, Ny jord 3, Livsfragmenter 1

aspelund Under høststjærnen 1

offerlund Hamsuns polemiske skrifter 1

olivenlund Det vilde kor 1

oljelund På gjengrodde stier 1

palmelund Stridende liv 2

rosenlund Bjørger 1

sangerlund Det vilde kor 1

Aftenlund Ny jord 2

Frydenlund [E.] På gjengrodde stier 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 3

Lund August 2 [K.], Men livet lever 28 [E., K.]

Lund [H.] Knut Hamsun som han var 5, Brev til Marie 4

Lund [sv. by] Siesta 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 2

Lundarnæs Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1 [Lind-]

Lundbohm Hamsuns polemiske skrifter 1

Lunde Livsfragmenter 1, Knut Hamsun som han var 2

Mamre Lund August 1

Rosenlund Den siste glæde 1

Sirilund Pan 13, Benoni 78, Rosa 54

Sirilund gård Benoni 3

Sirilundsbygden Benoni 2, Rosa 2

Studenterlunden Sult 1 [+ 2: lunden, s.d.], Redaktør Lynge 1, Konerne ved vandposten 1

Vor Frelsers gravlund Sult 1

●oase Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

plantasje [s.d.]

 

mark [område, også jordoverflate/bakke] Den Gaadefulde 1, Bjørger 4, Romanen om Reban 3, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Sult 6, Mysterier 4, Redaktør Lynge 5, Ny jord 2, Pan 11, Ved rikets port 1, Livets spil 7, Siesta 1, Victoria 4, Munken Vendt 13, I æventyrland 19, Kratskog 4, Dronning Tamara 2, Det vilde kor 6, Sværmere 2, Stridende liv 3, Under høststjærnen 7, Benoni 7, Rosa 6, En vandrer spiller med sordin 8, Livet ivold 2, Den siste glæde 16, Børn av tiden 12, Segelfoss by 10, Markens grøde 108, Konerne ved vandposten 4, Siste kapitel 21, Landstrykere 25, August 9, Men livet lever 14, Ringen sluttet 2, På gjengrodde stier 2, På turné 1, Artikler 1889-1928 5, Livsfragmenter 2, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 9, Knut Hamsun som han var 5, Knut Hamsuns brev IV: 8, V: 6, VI: 2 [1: field], VII: 1

-blomster Mysterier 1, Munken Vendt 1

-bo Markens grøde 8

-greve Markens grøde 11

-grevinde Markens grøde 1

-mus Markens grøde 1, Landstrykere 1 [til boklister] [til toppen]

-stykke Den siste glæde 3,
beitesmark Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Siste kapitel 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

beitingsmark Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

bumark Markens grøde 4, Landstrykere 1, August 3, Men livet lever 5, Knut Hamsuns brev VI: 1

bærmark Munken Vendt 1, En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 2, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1

dyrkningsmark Markens grøde 1, Knut Hamsuns brev IV: 2

fjældmark Den siste glæde 1

gjætermark Landstrykere 2

g[j]ætermarklig Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

glasmark [frossen] Livsfragmenter 1

græsmark Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, I æventyrland 1, På gjengrodde stier 1, Livsfragmenter 1

guldmark [= -|felt] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [-ll|-], Markens grøde 1, Artikler 1889-1928 1 [-ll|-], Hamsuns polemiske skrifter 1 [-ll|-]

indmark Børn av tiden 2, Markens grøde 4, August 2, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 7, VI: 1

indmarksgjærde Den siste glæde 1

ismark Livsfragmenter 1, Over havet 1

jaktmark Segelfoss by 1, Over havet 2 [-agt|-], Hamsuns polemiske skrifter 2

lyngmark Mysterier 1

myrmark Markens grøde 1

rakemark Markens grøde 3

rydningsmark Knut Hamsuns brev IV: 2

rismark Pan 1

saumark Men livet lever 1

skogmark Kratskog 1, Livsfragmenter [n.] 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

slagmark Bjørger 1, Det vilde kor 1, Stridende liv 1, Konerne ved vandposten 1, Hamsuns polemiske skrifter 3, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

slåtmark Den siste glæde 1, Markens grøde 2, Landstrykere 5, Knut Hamsuns brev IV: 1

snemark Markens grøde 1

urmark Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

utmark Benoni 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 2, Segelfoss by 2, Markens grøde 4, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 9, August 11, Men livet lever 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 8, V: 3, VI: 2

utmarkteig Landstrykere 1, August 1

vildmark Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 1, Knut Hamsuns brev I: 1, III: 1, IV: 1

voldmark En vandrer spiller med sordin 1

ødemark Munken Vendt 1, Markens grøde 20 [1: marken øde], Knut Hamsuns brev IV: 1

Bismarch Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Mysterier 1, Men livet lever 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 4

Danmark Det vilde kor 1, Børn av tiden 1, Landstrykere 1, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 7, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 18, Knut Hamsun som han var 2, Brev til Marie 3

Finmarken Mysterier 1, I æventyrland 1, Sværmere 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 5, Landstrykere 4, August 2, Men livet lever 5, Ringen sluttet 4, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Finmarksbyerne Sværmere 1, Landstrykere 1

Finmarksfiske(t) Segelfoss by 1, Landstrykere 1, August 1

Finmarksfisker I æventyrland 1

Finmarkstur Sværmere 1

Fladmark På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1 [O.]

Hedemarken August 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Landmarch Segelfoss by 18

Mindste-Bismarch Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

Nordmarken Hamsuns polemiske skrifter 1

Stokmarknes Landstrykere 8, August 1, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Telemarken Konerne ved vandposten 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 2, Brev til Marie 1

Utterslev-marken Siesta 1 [til boklister] [til toppen]

 

marked Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Ny jord 4, Livets spil 1, Kratskog 2, Dronning Tamara 2, Benoni 3, Rosa 1, Den siste glæde 2, Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 22, August 6, Men livet lever 2, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 3

-s/bod|komik Over havet 1

-s/bod|kunst Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-s/dag Landstrykere 3

-s/folk Livets spil 2, Siesta 2

-s/færd Landstrykere 1

-s/gjest Landstrykere 1

-s/gjøgler Segelfoss by 1

-s/liv Landstrykere 1

-s/niste Landstrykere 1

-s/plass Livets spil 6, Kratskog 1, Landstrykere 4

-s/pris Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2

-s/reise Landstrykere 1

-s/sjau Stridende liv 1, August 1

-s/stævne Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-s/tid Benoni 1

-s/tur Landstrykere 1

bokmarked Over havet 1 [-og|-], Knut Hamsuns brev I: 1, VI: 1

fiskemarked Konerne ved vandposten 1

julemarked En vandrer spiller med sordin 2, Hamsuns polemiske skrifter 1

kvægmarked Stridende liv 1

kystmarked Landstrykere 1

lånemarked Knut Hamsuns brev V: 1

markensgang Livets spil 1

markskrikeri Redaktør Lynge 1

svinemarked Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

verdensmarkedet August 1

Chicago marked Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

Levanger marked Landstrykere 7

New York marked Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

Stokmarknes marked Landstrykere 1, Men livet lever 1

å markskrike Mysterier 1

 

matte [plante|-] Mysterier 1, Ny jord 1, Pan 2, Kratskog 1

bastmatte Kratskog 1

 

mo Bjørger 2, En vandrer spiller med sordin 2, Markens grøde 1

moen [mil.] En vandrer spiller med sordin 8, Knut Hamsuns brev V: 1

Kråkmo Brev til Marie 3

Mo/Moe Bjørger 6/4

Moe Brev til Marie 1 [A.], Hamsuns polemiske skrifter 1 [J.]

Moa Rosa 1

Molands kirke Artikler 1889-1928 1

Molands kirkegård Artikler 1889-1928 1

Molie Den siste glæde 11

Mosjøen Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Nymo Knut Hamsun som han var 1

Oppigard Garmo Markens grøde 1

Slutnings-Nymo Knut Hamsun som han var 1

Stormoen Knut Hamsun som han var 1

sletteflate [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

myr Mysterier 3, Pan 1, Livets spil 1, Munken Vendt 3, Det vilde kor 5, Stridende liv 2, Benoni 2, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 2, Den siste glæde 1, Markens grøde 33, Siste kapitel 3, Landstrykere 30, August 12, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 5, Knut Hamsuns brev III: 2, IV: 6, V: 27, VI: 6 [+ 1: mose]

-arbeide Knut Hamsuns brev V: 1, VII: 3

-bund Mysterier 1

-dræning Knut Hamsuns brev V: 1

-dyrkning Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-hul Markens grøde 1

-kant Landstrykere 1

-lap Knut Hamsuns brev III: 1

-lomp Markens grøde 1

-lænde Siste kapitel 1

-mark Markens grøde 1

-stykke Markens grøde 1

-teig Markens grøde 3

-vand Munken Vendt 1

-væsen [= -|arbeid] Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-ånd Victoria 1

dyrkningsmyr Markens grøde 1

gormyr Landstrykere 7, August 6, Men livet lever 1

hængemyr Landstrykere 1

multebærmyr Markens grøde 2

multemyr Benoni 1, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

sandmyr Markens grøde 1

torvmyr Stridende liv 2, August 1, Knut Hamsun som han var 1

turnipsmyr Markens grøde 1

Myre Brev til Marie 1

Myren Kratskog 1

mose [= torv(mose)myr, da.] Det vilde kor 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

●dye [blautmyr] Landstrykere 1

●pøl [eg. myrpytt] Sult 1 [helvedes], Segelfoss by 1, Siste kapitel 2

helvedespøl Landstrykere 1 [om myr]

mudderpøl Knut Hamsuns brev III: 1 [Kristiania]

 

natur [konkret og abstrakt] Den Gaadefulde 2, Bjørger 2, Romanen om Reban 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 12, Sult 4, Mysterier 4, Redaktør Lynge 2, Ny jord 2, Pan 1, Siesta 1, Aftenrøde 1, Victoria 2, I æventyrland 1, Kratskog 1, Det vilde kor 1, Sværmere 3, Stridende liv 6, Under høststjærnen 3, Rosa 5, En vandrer spiller med sordin 2, Den siste glæde 13, Børn av tiden 4, Selfoss by 5, Markens grøde 6, Konerne ved vandposten 16, Siste kapitel 6, August 3, Men livet lever 3, Ringen sluttet 2, På turné 4, Artikler 1889-1928 21, Livsfragmenter 1, Over havet 3, Hamsuns polemiske skrifter 28, Knut Hamsun som han var 6, Brev til Marie 4, Knut Hamsuns brev I: 5, II: 1, III: 9, V: 2, VI: 3

-alisme Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev I: 1 [-sm, eng.]

-alist Artkler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-alistisk Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-anlæg Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-barn Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Mysterier 1, I æventyrland 1 [til boklister] [til toppen]

-begavelse Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-beskrivelse Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-bestemt Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-dannet [part., = -|skapt] Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-drift Segelfoss by 1

-el Ny jord 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-element Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-fag Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-folk Den siste glæde 1

-forhold Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsuns brev IV: 1

-forsker Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-følelse Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsuns brev III: 3

-historie Rosa 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-historisk Bjørger 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-kundskap Benoni 1, Konerne ved vandposten 1, Artikler 1889-1928 1

-lov Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-lyd Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-lære Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-magt Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Børn av tiden 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-menneske Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-nødvendighet Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsuns brev I: 1, III: 1 [Naturnotwendigkeit, ty.] 

-omgivelse Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-proces Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-produkt Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2

-sammenhæng Kratskog 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-sand [-|ferdig] Over havet 1

-sandhed Over havet 1

-side På turné 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-skildring Knut Hamsuns brev III: 1

-skjøn Stridende liv 1, Børn av tiden 1

-skjønhet Siste kapitel 1, Artikler 1889-1928 1 [-ed], Over havet 1 [-ed], Hamsuns polemiske skrifter 1

-stemning Knut Hamsuns brev III: 1

-stridig Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-studie Over havet 1

-sværmer Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-symbolik Over havet 1

-tilstand Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2

-trang På turné 1

-tro Segelfoss by 1, August 1

-troskab Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-ven Knut Hamsuns brev III: 1

-videnskabelig Knut Hamsuns brev I: 1

alnatur|en Pan 1

fjældnatur Den siste glæde 1

godtfolksnaturel Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

havgastnatur Hamsuns polemiske skrifter 1

høifjældsnatur Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

jægernatur Rosa 1

kunstnernatur Ny jord 1

menneskenatur Børn av tiden 1

pionernatur Over havet 1

skøiernatur Hamsuns polemiske skrifter 1

unatur Den siste glæde 2, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

urnatur|en Markens grøde 1

værtindenatur Den siste glæde 1

yankeenatur Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

nature [eng.] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

nature-worshipping Knut Hamsuns brev I: 1

●náttur [brunst, fyrighet] Under høststjærnen 2, August 1, Men livet lever 2 [1: -atu-], Ringen sluttet 1 [-atu-]

unatur [s.d.]

fyrighed Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 2

ri Men livet lever 2 [om hest]

land: -skap [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

naust Siesta 4, Munken Vendt 1 [nøst], Sværmere 6, Benoni 9, Rosa 6, Børn av tiden 6, Segelfoss by 13, Markens grøde 5, Landstrykere 9, August 13, Men livet lever 4

-dør Benoni 1, Markens grøde 1, Men livet lever 1

-leie August 1

-tak Benoni 1

-væg Benoni 1, Men livet lever 1

båtnaust Pan 2, Sværmere 1, Segelfoss by 1, August 1

præstegårdsnaust Sværmere 1

stø [s.d.]

 

nes Livets spil 6 [næ-], Munken Vendt 3 [næs], Sværmere 2 [næs], Segelfoss by 1 [næs], sBørn av tiden 4, Landstrykere 3, August 2

Alnæs Hamsuns polemiske skrifter 3

Haganæs Knut Hamsun som han var 2

Hornnes Brev til Marie 3

Imenes Brev til Marie 1

Klaveness Knut Hamsun som han var 1

Kråknes Brev til Marie 1

Langnes August 1

Leines Brev til Marie 1

Lundarnæs Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1 [Lind-]

Nedenes Brev til Marie 1

Nesset Den siste glæde 2

Næss På gjengrodde stier 1

Naalnes Brev til Marie 1

Rønnes Knut Hamsun som han var 1

Skautnesveien Brev til Marie 1

Solness Knut Hamsun som han var 1

Stokmarknes Landstrykere 8, August 1, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Strandenæs Brev til Marie 1

Trondenes Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Tømmernes Brev til Marie 1

Veblungsnes Sult 1

Øksnesfjord August 1

Aarnes Brev til Marie 1

●eid Knut Hamsuns brev IV: 1

Eide Brev til Marie 4

Eidesokninger/-ene Brev til Marie 3

Eidsfjorden August 3

Eidsvig Brev til Marie 1

Eidsvold Redaktør Lynge 1

Eidsvoldsmanden Mysterier 1, Hamsuns polemiske skrifter 1 [-|mændene]

●odde Konerne ved vandposten 1, Men livet lever 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

●pynt (I) Stridende liv 2

●tange Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

Tangen Sult 7, Knut Hamsun som han var 1 [til boklister] [til toppen]

 

nut Lurtonen 3, Romanen om Reban 1 [-te], Munken Vendt 1, Konerne ved vandposten 1

Nuten Siste kapitel 13

kult Konerne ved vandposten 1

●hø [stort fjell]

Galdhøpiggen På gjengrodde stier 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Høen Bjørger 2

Murruhøen Bjørger 1

●kamp [fjell/knaus]:

Kampen Bjørger 3, Redaktør Lynge 2, Hamsuns polemiske skrifter 1

 

nybrot {-tt} Den siste glæde 1, Markens grøde 2, Landstrykere 2, Knut Hamsuns brev V: 1

-harv Markens grøde 6 [1: -s/-]

brotharv Markens grøde 1

●bråte (Det vilde kor 1)

-næpe August 1, Men livet lever 1

●dyrkning [å dyrke] Markens grøde 1, Knut Hamsuns brev IV: 5

-s/jord Knut Hamsuns brev VI: 1

-s/mark Markens grøde 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-s/myr Markens grøde 1

akerdyrkning Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

dyrkbar jord Artikler 1889-1928 1

jorddyrkerhjem Knut Hamsuns brev IV: 1

jorddyrkning Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsuns brev V: 1

jorddyrkningsredskap Markens grøde 1

myrdyrkning Artikler 1889-1929 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev V: 1

myrrydning Knut Hamsuns brev IV: 1

nydyrket Knut Hamsuns brev IV: 1

nydyrkning Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 2, V: 1

nydyrknings|arbeide Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

nydyrkingsjord Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev IV: 1 [-kni-]

opdyrkning Knut Hamsuns brev IV: 3

tvangsdyrkning Knut Hamsuns brev IV: 2

å nydyrke Knut Hamsuns brev IV: 1

nybrytning Knut Hamsuns brev IV: 1

●nybygg [nyrydningsbruk] Markens grøde 43, Landstrykere 12, August 37

-er Markens grøde 18

-er|aktig Børn av tiden 1

-er|hus Over havet 1

-er|samfund Fra det moderne Amerikas Aandsliv 3

-er|vis Landstrykere 1

●nyland Markens grøde 4, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, V: 1

aker, grøft veit, rydning [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

nying [bål] Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Pan 4, Det vilde kor 1, En vandrer spiller med sordin 2, Markens grøde 2

 

os [elve|-] Den siste glæde 1

Atneosen Brev til Marie 1

Os Munken Vendt 7, Rosa 2

Os gård Rosa 1

Os kirke Munken Vendt 1

Os-Anders Markens grøde 13

Vråliosen Brev til Marie 2

●munding Segelfoss by 1 [elve|-]

bækkemunding Siste kapitel 2, Knut Hamsuns brev V: 1

elvemunning Benoni 1, Børn av tiden 1

utløp [bække|-] Siste kapitel 1, Men livet lever 1

veimunding Den siste glæde 1

bæk, elv [s.d.]

 

park Fra det moderne Amerikas Aandsliv 3, Sult 5, Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Ny jord 7, Siesta 6, Victoria 2, Munken Vendt 2, I æventyrland 7, Kratskog 2, Stridende liv 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 4, Ringen sluttet 4, På turné 2, Livsfragmenter 3, Knut Hamsuns brev IV: 4, V: 1, VI: 1

-anlæg Segelfoss by 1

-mand Sult 1

-pavillon Livsfragmenter 2

-styrelse Livsfragmenter 2

-træ Knut Hamsuns brev IV: 1

oldingpark Knut Hamsuns brev VI: 1

Parkpavillonen Kratskog 4, På turné 5, Livsfragmenter 2

Parkveien Redaktør Lynge 4

Slotsparken Sult 2, Redaktør Lynge 2, Ny jord 1, Siesta 1, Knut Hamsuns brev II: 2

Ørsted park Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

Central Park Over havet 3, Hamsuns polemiske skrifter 3

City park Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

allé, hæk, plante, træ; hagetre [sjå: Plantenamn]

 

plantage {-asje} Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, August 11

-adel Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-drift Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-ejer Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-konge Livet ivold 1

bomuldsplantage Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

naboplantage August 1

tobaksplantage August 1 [til boklister] [til toppen]

 

plante Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Pan 1, I æventyrland 2, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 2, Konerne ved vandposten 1, August 14, Artikler 1889-1928 3, Livsfragmenter 2, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev VI: 6

-felt Ringen sluttet 1

-liv August 1

-skole August 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-verden I æventyrland 1

beplantet I æventyrland 1

bladplante Mysterier 1

blomsterbeplantet Bjørger 1

forplantningsinstinkt Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

granplante August 8, Men livet lever 3

granplanting [plantefelt] Men livet lever 1

gulrotplante Siste kapitel 1

hekseplante Det vilde kor 1

matplante August 1

murplante Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

nardusplante Hamsuns polemiske skrifter 1

nyplantning [å plante] Stridende liv 1

nyplantning [= -|be-] Knut Hamsuns brev VII: 1

omplantet Knut Hamsuns brev VI: 1

omplantning Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev VII: 1

opplantet I æventyrland 1

planter [en p-] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Under høststjærnen 1

plantet Den siste glæde 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, August 1, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, Brev til Marie 1

planting [å plante] August 1, Knut Hamsuns brev VI: 3

plantning [= be|-] Kratskog 1, Segelfoss by 3, Knut Hamsuns brev V: 2 [1: planting]

potteplante Sult 1

skogplantning [å plante] Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev VI: 2 [-|ting]

slyngplante I æventyrland 1, Kratskog 1

stueplante Men livet lever 2

tobaksplante På gjengrodde stier 1

å forplante Sult 1, Benoni 1

å omplantes På gjengrodde stier 1

å plante Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Kratskog 1, Stridende liv 1, Under høststjærnen 1, Livet ivold 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, August 16, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsuns brev IV: 2, V: 3, VI: 6

planten fra Mexico Over havet 2

allé, busk, træ, vækst (I) [s.d.]; busk- og treartar [sjå Plantenamn] [til boklister] [til toppen]

 

plass (I) [område, og samans.] Den Gaadefulde 1 [-ads], Ny jord 3, Pan 1, Livets spil 2, Victoria 2, I æventyrland 1, Kratskog 2, Stridende liv 2, Under høststjærnen 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 3, Livsfragmenter 2 [-ads]

-mangel Landstrykere 1

arbeidsplass Under høststjærnen 2, Segelfoss by 1, Men livet lever 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

begravelsesplass Kratskog 1, Siste kapitel 2, Livsfragmenter 1

buplads Hamsuns polemiske skrifter 2

fiskeplass Victoria 1, Sværmere 1

friplass Konerne ved vandposten 2

gravplass Segelfoss by 1, August 1, Artikler 1889-1928 1 [-ads], Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev III:1 [-ads]

gydeplass Ringen sluttet 1

gårdsplass Sult 1, Mysterier 2, Pan 1, Livets spil 1, Siesta 2, Victoria 1, Kratskog 1, Under høststjærnen 1, Rosa 3, En vandrer spiller med sordin 4, Segelfoss by 2, Markens grøde 1, Siste kapitel 3, Landstrykere 2, August 2, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VI: 1

holdeplass Ny jord 1, Aftenrøde 1, Kratskog 1, Ringen sluttet 1, Livsfragmenter 1

hospitalsplass Siste kapitel 1

husbestyrerinde|plass Rosa 1

kaiplass Ringen sluttet 1

kalvingsplads Hamsuns polemiske skrifter 1

karuselplass Ringen sluttet 1

landingsplass Kratskog 1

lekeplass Kratskog 1

markedsplass Livets spil 6, Kratskog 1, Landstrykere 4

mosképlass Stridende liv 2

rydningsplass Knut Hamsuns brev IV: 1

sitteplass Men livet lever 1

skueplass Mysterier 1

sommerbuplads Hamsuns polemiske skrifter 1

soveplass Under høststjærnen 2

spalteplass Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1 [til boklister] [til toppen]

styrmandsplass Sværmere 1

sælgeplads Livsfragmenter 1

tennisplass Stridende liv 1

tomteplass Ringen sluttet 5

tørkeplass Pan 5, Siesta 3, Benoni 7, Rosa 5, Landstrykere 12

valplass Stridende liv 1, Konerne ved vandposten 2

vedhuggerplass Sult 1

virkeplass Benoni 1, Men livet lever Men livet lever 1

ønskeplass Ringen sluttet 1

St. Olavs plass Sult 5

Stortingsplass Sult 2

Trampes plads Livsfragmenter 1

Madison square Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

Union Square Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

by, stad, torv [by|-], tun [s.d.]

 

plass (II) [jordeiendom] Den Gaadefulde 2 [-ads], En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 4, Børn av tiden 4, Landstrykere 1, Knut Hamsuns brev IV: 2, V: 1

husmandsplass Den Gaadefulde 4 [-ads], Siesta 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 2

husmandshytte Den Gaadefulde 2

gård, nybrot bråtenybyggnydyrkningnyland, sæter [s.d.]

 

plæn {-e-} Livet ivold 4, Segelfoss by 2, Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, V: 3, VI: 1

græsplæn Ved rikets port 1, Segelfoss by 1

småplæn|er Livet ivold 1

 

pold {-ll} Landstrykere 1, Men livet lever 1

-væring Landstrykere 3, August 43, Men livet lever 3 [1: adv. = -|dialekt, snakke p.]

sildpold Landstrykere 1, August 6, Men livet lever 1

Indrepolden Landstrykere 1

Polden [grænd] Landstrykere 89, August 142, Men livet lever 34

Polden [E.] Siesta 3

Polden kommune August 1

Polden poståpneri Landstrykere 1 [Polden p.o.], August 1

Polden posthus August 1

Polden skole August 1

Polden sparebank August 10

Poldengrænden August 1

Ytrepolden Landstrykere 11, August 31

●lagune:

lystlagune Dronning Tamara 1, Det vilde kor 1

storlagune Det vilde kor 1

vik, bukt, våg [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

prærie Fra det moderne Amerikas Aandsliv 12, Mysterier 1, I æventyrland 3, Kratskog 14, Stridende liv 10, Landstrykere 1, August 3, På gjengrodde stier 2, Artikler 1889-1928 4, Over havet 5, Hamsuns polemiske skrifter 6, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 4, II: 2, V: 1, VI: 1, VII: 1

-arbeider Kratskog 1

-by Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Kratskog 4, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-eng Stridende liv 1

-eventyr Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-hav Stridende liv 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-høne Over havet 1

-menneske Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-rike Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-verden Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-vind Over havet 1 [prairie|-], Hamsuns polemiske skrifter 1 [prairie|-]

græsprærie Stridende liv 1

hveteprærie I æventyrland 1, Stridende liv 1

sneprærie Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

farm, steppe [s.d.]

 

rabat {-tt} [blomsterbed]

astersrabat Segelfoss by 1

valmuerabat Segelfoss by 1

●bed Det vilde Kor og andre dikte (GK 1993) 1

blomsterbed Livet ivold 1, På gjengrodde stier 1

rosenbed Stridende liv 1

●parti (II) Ringen sluttet 1 [roser og busker]

●seng [plante|-] Markens grøde 1

blomsterseng Kratskog 1

haveseng Munken Vendt 1, Konerne ved vandposten 1

moseseng Det vilde kor 1

 

ranke:

akantusranke Knut Hamsuns brev I: 2

mønsterranke Stridende liv 1 [kornstakk]

vinrank [!] [= -|stokk] Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

å ranke Munken Vendt 1 [til boklister] [til toppen]

 

ruin [konkret og abstrakt] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Ved rikets port 1, Livets spil 1, Munken Vendt 3, I æventyrland 4, (Kratskog 1), Stridende liv 2, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 2, Segelfoss by 2, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 3, Siste kapitel 2, Landstrykere 2, Men livet lever 2, Artikler 1889-1928 1, Over havet 4, Hamsuns polemiske skrifter 3

-erende Redaktør Lynge 1, Ny jord 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-eret Ny jord 1, Pan 1, Livets spil 1, Benoni 2, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, August 1, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 2, Over havet 3, Hamsuns polemiske skrifter 4, Knut Hamsuns brev VI: 1

-ering Ny jord 1

borgruin I æventyrland 2

byruin Markens grøde 1

mølleruin Livsfragmenter 1

uruineret August 1

å ruinere Den Gaadefulde 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Sult 1, Mysterier 1, Ny jord 3, Livets spil 1, Victoria 1, Kratskog 3, Sværmere 1, Benoni 2, Segelfoss by 3, Markens grøde 1, Siste kapitel 2, Landstrykere 2, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 4, Over havet 3, Hamsuns polemiske skrifter 4, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 1, III: 1, V: 2, VI: 2, VII: 1

å ruineres Knut Hamsuns brev VI: 1

fæstningborg, slot [s.d.]

 

rydning [område] Munken Vendt 3, Sværmere 1, Under høststjærnen 1, En vandrer spiller med sordin 15, Segelfoss by 1, Markens grøde 6, Knut Hamsuns brev IV: 1 [å rydde]

-s/folk Knut Hamsun som han var 1

-s/land Markens grøde 2, Knut Hamsuns brev VII: 1

-s/mand Markens grøde 2

-s/mark Knut Hamsuns brev IV: 2

-s/plass Knut Hamsuns brev IV: 1

-s/sted Knut Hamsuns brev IV: 1

nyrydning Markens grøde 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

nyrydningsmand Markens grøde 1

rydning [= å rydde] Børn av tiden 1

Aanrud Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 2, Brev til Marie 1

nybrot bråte nybygg nydyrkning nyland [s.d.]

 

ryg {-gg} [topografisk] Bjørger 1

åsryg Bjørger 1, I æventyrland 1

●rabb [jordrygg] Romanen om Reban 2, Markens grøde 1

Rabben Romanen om Reban 2

 

røis {-y-}:

-kat Victoria 1

steinrøis Munken Vendt 1, Knut Hamsuns brev VII: 1 [-øys-]

blok bruddsten, ur [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

sanatorium Den siste glæde 10, Siste kapitel 126, Knut Hamsuns brev III: 1, VI: 1

fjældsanatorium Den siste glæde 1, Knut Hamsuns brev II: 4, VII: 1 [-jel-]

sanatorie|anlæg Siste kapitel 1

sanatorie|bygning Siste kapitel 1

sanatorie|eier Den siste glæde 1

sanatorie|folk Siste kapitel 1

sanatorie|gjest Siste kapitel 2

sanatorie|læge Siste kapitel 2

sanatorie|virksomhet Siste kapitel 1

sanatorie|vært Den siste glæde 1

Sanatorieveien Siste kapitel 1

Torahus sanatorium Siste kapitel 14

Toretind sanatorium Den siste glæde 3

 

sjø (I) [hav] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 3, Sult 6, Mysterier 16, Ny jord 5, Pan 10, Livets spil 1, Siesta 3, Victoria 3, Munken Vendt 12, I æventyrland 4, Kratskog 5, Det vilde kor 7, Sværmere 9, Stridende liv 3, Under høststjærnen 3, Benoni 12, Rosa 5, En vandrer spiller med sordin 1, Livet ivold 1, Den siste glæde 7, Børn av tiden 20, Segelfoss by 9, Markens grøde 11, Konerne ved vandposten 28, Siste kapitel 2, Landstrykere 37, August 18, Men livet lever 28, Ringen sluttet 11, På gjengrodde stier 1, På turné 1, Artikler 1889-1928 5, Livsfragmenter 1 [sø], Over havet 7, Hamsuns polemiske skrifter 4, Knut Hamsun som han var 3, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev II: 2, III: 4, IV: 9, V: 2, VI: 8

-almue Livets spil 1

-bod Men livet lever 1

-bund Konerne ved vandposten 1

-dyr Pan 1, Siesta 1

-farende Rosa 1, Konerne ved vandposten 1

-farer Segelfoss by 1

-fart Konerne ved vandposten 1, Hamsuns polemiske skrifter 3

-folk Redaktør Lynge 2, August 4, Hamsuns polemiske skrifter 4

-folk|liv Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-fugl Pan 6, Siesta 1, I æventyrland 1, Stridende liv 1, Benoni 2, Rosa 3, Landstrykere 2

-fugl|jakt Landstrykere 1

-fugl|æg Munken Vendt 1, Kratskog 1, Benoni 1

-gang Siste kapitel 1, Over havet 1, Knut Hamsuns brev II: 1 [til boklister] [til toppen]

-gut Kratskog 1, Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 8, August 8, Men livet lever 2, Ringen sluttet 5, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsuns brev VI: 1 [-tt]

-gut|løn Landstrykere 1

-havn Konerne ved vandposten 2

-hård Rosa 1

-kant|en Markens grøde 1

-kart Landstrykere 4

-kjæmpe Rosa 1

-liv Ny jord 1, Landstrykere 1, På turné 2

-luft Stridende liv 1, Den siste glæde 2, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev III: 3, VII: 1

-løve Landstrykere 1

-løve|pels Benoni 1

-mand Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Sult 4, Mysterier 3, Redaktør Lynge 1, Siesta 2, Sværmere 1, Under høststjærnen 1, Rosa 1, Livet ivold 1, Den siste glæde 3, Børn av tiden 3, Segelfoss by 4, Konerne ved vandposten 4, Siste kapitel 2, Landstrykere 4, August 1, Men livet lever 4, Ringen sluttet 6, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 3, Livsfragmenter 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev IV: 1.

-mands|brud Men livet lever 1

-mands|by Konerne ved vandposten 1

-mands|dåd Konerne ved vandposten 4

-mands|engelsk Konerne ved vandposten 1, Livsfragmenter 1

-mands|flot [-|het] Konerne ved vandposten 1

-mands|hjærte Konerne ved vandposten 2

-mands|jakke Livsfragmenter 1

-mandskap Ringen sluttet 3

-mands|klædt Artikler 1889-1928 1

-mands|klær Konerne ved vandposten 1, Artikler 1889-1928 1

-mands|knute Den siste glæde 1

-mands|kone Sult 1

-mands|liv Landstrykere 1

-mands|præst Hamsuns polemiske skrifter 2

-mandsrum Ringen sluttet 1

-mands|skole Ringen sluttet 6

-mands|vise Landstrykere 1

-merke Landstrykere 1, August 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-officer Mysterier 2, Over havet 1

-reise Siste kapitel 1, Men livet lever 3, Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1 [-ejs-], Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 2

-røver|jager Konerne ved vandposten 1

-røver|kyst Den siste glæde 1

-røver|togt Landstrykere 1

-side Benoni 1, Markens grøde 1, August 1

-slag Knut Hamsuns brev III: 1

-sprøit Landstrykere 1

-stad Stridende liv 1

-stærk Landstrykere 1, Knut Hamsuns brev IV: 2 [-ter-] [til boklister] [til toppen]

-støvel Livets spil 1, Siesta 1

-syk Ny jord 2, Sværmere 1, Landstrykere 4, Over havet 6 [-yg], Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 1, III: 2, VI: 1

-syke Sværmere 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 2, Landstrykere 1, Men livet lever 1, Over havet 3 [søsyge], Knut Hamsun som han var 1 [-yge], Brev til Marie 3 [-yge], Knut Hamsuns brev I: 4, II: 2, III: 3, IV: 1, VI: 2

-syke|patient Over havet 1 [-yge|-]

-tur Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1, V: 3

-vand Ny jord 1, Rosa 1

-vant Landstrykere 1

-vei Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [-ej], Mysterier 1, I æventyrland 1, Den siste glæde 1, Landstrykere 2, August 6, Ringen sluttet 2, Knut Hamsuns brev II: 1 [-ej]

-veir Konerne ved vandposten 1

-værk Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 1 [-|ver-], Landstrykere 1 [-|ver-]

-væsen Konerne ved vandposten 1

dødssjøsyke Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

fjeldsjø Men livet lever 1

indsjø Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Mysterier 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, August 1, Men livet lever 2, På gjengrodde stier 1

oversjøisk Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, August1, Knut Hamsuns brev IV: 1

saltvandssjø Det vilde kor 1

spanskesjøen Ringen sluttet 1

tilsjøs Mysterier 2, Munken Vendt 1, Det vilde kor 1, Børn av tiden 3, Konerne ved vandposten 5, Landstrykere 6, Men livet lever 2, Ringen sluttet 8, På turné 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev III: 1

Marmorasjøen Stridende liv 1

Mosjøen Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Nordsjøen Rosa 1, Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 2, Over havet 1

Nordsjøfarer Benoni 1

Sjøfarts-Tidning Knut Hamsun som han var 2

Sjømandsbruden Men livet lever 2

Sjømandshjemmet Ringen sluttet 20

Østensjø [= Øystese] Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1

Østersjøbyerne Munken Vendt 1

Østersjøen Siesta 1, Munken Vendt 1, Rosa 1, Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 5, August 1, Men livet lever 1

Østersjølandene Men livet lever 1

New Zealand Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

hav, lei [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

sjø (II) [ind|-] [sjå: indsjø ●sjø (II)]

 

skar [fjellkløft] Men livet lever 1

Blåskaret Bjørger 3

●gap [fjeld|-] Bjørger 1 [-ab], I æventyrland 2, Landstrykere 1

Smalgapet Bjørger 1

●pas {-ss} [fjeld|-] Men livet lever 1

Darjalpasset I æventyrland 2

 

skjær [hav|-] Redaktør Lynge 1, Ny jord 2, Pan 3, Livets spil 2, Siesta 1, (Kratskog 1), Det vilde kor 1, Rosa 1, Segelfoss by 3, Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 1, August 1, Ringen sluttet 3, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-gård Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev II: 1, IV: 1

-gårds|ø Det vilde kor 1

blindskjær Pan 1, Ringen sluttet 2

havskjær Ny jord 1

indenskjærs Landstrykere 2

undervandsskjær Rosa 1

utenskjærs Landstrykere 1

Kontraskjæret Brev til Marie 1

●båe [grunne i sjømålet]:

Grisebåerne Hamsuns polemiske skrifter 1

Grisebåsaken Hamsuns polemiske skrifter 1

kyst, lei [s.d.]

 

skjærgård Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev II: 1, IV: 1

-s/ø Det vilde kor 1

kyst, skjær [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

skog Den Gaadefulde 2 [-ov], Bjørger 7 [1: -og +-ov], Lurtonen 3, Romanen om Reban 1 [-ov], Fra det moderne Amerikas Aandsliv 7, Sult 4, Mysterier 50, Redaktør Lynge 1, Ny jord 9, Pan 38, Ved rikets port 1, Siesta 1, Aftenrøde 1, Victoria 22, Munken Vendt 28, I æventyrland 14, Kratskog 4, Det vilde kor 20, Sværmere 15, Stridende liv 6, Under høststjærnen 35, Benoni 11, Rosa 30, En vandrer spiller med sordin 34, Livet ivold 3, Den siste glæde 37, Børn av tiden 26, Segelfoss by 15, Markens grøde 63, Konerne ved vandposten 6, Siste kapitel 49, Landstrykere 15, August 8, Men livet lever 5, Ringen sluttet 5, På gjengrodde stier 11, På turné 1, Artikler 1889-1928 9, Livsfragmenter 1, Over havet 5, Hamsuns polemiske skrifter 15, Knut Hamsun som han var 6, Brev til Marie 13, Knut Hamsuns brev I: 5 [1: wood], II: 7, III: 21 [1: wood, 2: wald], IV: 31 [1: Walde], V: 11, VI: 9, VII: 4

-arbeide Under høststjærnen 2

-befaring Segelfoss by 1

-bekrandset Den Gaadefulde 1 [-ov|-]

-brand Sværmere 3, Knut Hamsuns brev V: 1

-bruk Knut Hamsuns brev IV: 1

-bryn Markens grøde 1

-bund Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1

-bær I æventyrland 1

-dragt Under høststjærnen 1

-duft Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-dyrker En vandrer spiller med sordin 1

-egn Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-eier Under høststjærnen 2, Segelfoss by 1

-fugl Den Gaadefulde 1 -ov|-]

-fælle Under høststjærnen 1

-græs Markens grøde 1

-handel Ringen sluttet 3

-hjem Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-ing [hogst] Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-kant Ny jord 1, Pan 1, Under høststjærnen 2, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 8, Siste kapitel 3, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1