F l o r u l a   H a m s u n i a n a

Plantedelar og -produkt hos Knut Hamsun

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for plantedelar og -produkt i Knut Hamsuns bøker og brev

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

Alfabetisk referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamn

Gruppering av registrerte hovudnamn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord på plantedelar og -produkt

 

Til Hamsun forside

Til Plantenamn

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn  [til gruppering] [til undergruppenamna] [til samleliste]

 

agne >så, aks, ar (I), art (I), avlægger

bar, bark, bast, batten|s, bjælde, bjælke ▪>box, blad (I), blod, blomme, blomster >rakle >buket >vase, blomsterblad, blomsterstøv, blære, bord, botanik >flora (II) >latinsk navn >manuskript >prøve >vegetation, bæger, bælg, bær, bønne

celle

drøv, duft, dunst, dusk

farve >blå >brun >grøn >gul >hvit >rød >rød og gul >sort, fiber >hår, fjæl, flis (I), flor, flora (I), frugt, frø (I), frøhus, fyrstik >svovlstikke >tændstikke

garvestof, gift, gren (I), groe, grut, gryn, gummi, gåsunger

halm, hat, hode, honning, hun >avskjær

kart, kautsjuk, kime, kind, kjærne, kjøt, klase, kløft, knold, knop, knusk, kolv, kompot, kongle, kork, korn, kors, krone (I) [tre|-], krone (II) [blomster|-], kubbe, kurv, kvae >harpiks, kvast, kvist >sjurreir

lakrits, last, list, lukt >luft, løk, løv, låg

malm >jern, malt, melk, morfin, muscarin

nype, næver, nøtt >filipine, nål (I) [bar|-]

olje (I), os

parfume >sminke, pinde >kjep, pisk (I) >vie, planke, props

rag >bust, rakle, rav, ris (I), ris (II) [bladverk] >græs, rot, røgelse, rør (I)

saft, sevje, skal >hinde, skat, skie >brand, skud, slag (I), snarp, sort (I) >appelsin + 7 undergr., spile, spire (I), spiss, spæt, spån (I) >høvl, stabbe, stake, stamme (I) >legg, stang, staur >pæl >påle, stav, stikke, stilk, stok (I) [tre|-], stok (II) [stængel], strange, strø (I) [-|fall], strå, stubbe, stuv, stængel, sville, syltetøi, sæd

takk, terpentin, tjære, top, torn, torvstrø >strø (II) [mose|-], treak, træ [-|virke], tråd, tvare, tyri >fett, tømmer >soppe, tåg

ved >brændsel, vidjespenning, virke

ært

øie (I) [frø], øje (II) [blomster|-]

årenet, årring, ås, å pode, å så

ubotaniske namn: ar (II), art (II), flis (II), frø (II), gren (II), nål (II) olje (II), pisk (II), rør (II) slag (II), sort (II), spire (II), spån (II), stamme (II)

 

Fjorten namn utan botanisk tyding (merka romertal II) er likt skrivne (og er same ord) som namn méd botanisk tyding (merka I), dei er kursiverte og står sist i lista ovafor. Fem namn (blad, krone, ris, stok, øie) har to botaniske tydingar, og er likeins merka (I) eller (II). Undergruppenamna (merka >) er i mindre skrift i dette oversynet. Nedafor er dei ordna alfabetisk og refererte til hovudnamn.

 

 

Alfabetisk referanseliste frå 42 undergruppenamn (●) til hovudnamnet [til hovudnamna] [til samleliste] [til toppen]

Kan kombinerast med søking etter hovudnamn i oppsettet ovafor.

 

appelsin + 7 undergr. → sort, avskjær → hun

blå → farve, box → bjælke, brand → skie, brun → farve, brændsel → ved, buket → blomster, bust → rag

fett → tyri, filipine → nøtt, flora (II) → botanik

græs → ris (II), grøn → farve, gul → farve

harpiks → kvae, hinde → skal, hvit → farve, høvl → spån, hår → fiber

jern → malm

kjep → pinde

latinsk navn → botanik, legg → stamme, luft → lukt

manuskript → botanik

pæl → staur, påle → staur

rakle → blomster, rød → farve, rød og gul → farve

sjurreir → kvist, sminke → parfume, soppe → tømmer, sort → farve, strø (II) → torvstrø, svovlstikke → fyrstik, så → agne

tændstikke → fyrstik

vase → blomster, vegetation → botanik, vie → pisk

 

 

Gruppering av registrerte hovudnamn [til samleliste]  [til toppen

 

Sjølv om mange avvik i tyding finst, er namna plasserte der dei best høyrer heime; tre namn (hode, knop, lukt) er like viktige med to ulike meiningar, og er merka ’p.p.’ (t.d. ’knop p.p.’ for blomsterknopp og for bladknopp under vegetative små delar). Romertal (I) er sløyfa der romertal (II) dekkjer eit ubotanisk innhald, og manglar i lista nedafor. Undergruppene er heller ikkje med.

 

Reproduktive delar (43 + 3 p.p.)

blomster (m. delar, 16 + 3 p.p.): ar, bjælde, blomme, blomster, blomsterblad, blomsterstøv, bæger, duft, dunst, farve, flor, gåsunger, hode p.p., knop p.p., krone (II), kvast, lukt p.p., rakle, øje (II)

frukt (m. delar, 14): aks, bælg, bær, frugt, frøhus, kart, kind, kjøt, klase, kolv, kongle, kors, nype, skal

frø (m. delar, 13): agne, bønne, frø, gryn, kime, kjærne, korn, nøtt, snarp, sæd, ært, øie (I), å så

 

Vegetative delar (57 + 3 p.p.)

store delar (24 + 2 p.p.): bar, bark, dusk, gren, halm, hat, hode p.p., kløft, knold, krone (I), kvist, lukt p.p., løk, næver, pisk, ris (I), ris (II), rot, skud, stamme, stok (II), strå, stubbe, stuv, stængel, top

små delar (11 + 1 p.p.): avlægger, blad, groe, knop p.p., løv, nål [bar|-], rag, spire, stilk, torn, tåg, å pode

fragment (9): blære, celle, knusk, spiss [blad|-], spæt, strø (I) [-|fall], takk [blad|-], torvstrø, årenet

indre delar (13): bast, blod, fiber, kautsjuk, kvae, malm, melk, muscarin, os, sevje, tråd, tyri, årring

 

Produkt  (56)

trevirke (35): batten|s, bjælke, bord, fjæl, flis, fyrstik, hun, kubbe, kurv, last [tre|-], list, pinde, planke, props, rør, skat, skie, spile, spån, stabbe, stake, stang, staur, stav, stikke, stok (I), strange, sville, træ [-|virke], tvare, tømmer, ved, vidjespenning, virke, ås

andre produkt (21): drøv, garvestof, gift, grut, gummi, honning, kompot, kork, lakrits, låg, malt, morfin, olje, parfume, rav, røgelse, saft, syltetøi, tjære, terpentin, treak

 

systematikk (5): art, botanik >flora (II) >latinsk namn >vegetation, flora (I), slag, sort

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av 164 registrerte hovudnamn for plantedelar og -produkt [til boklister] [til toppen]

Utvalde hovudnamn kan søkjast etter, og andre i alfabetisk nærleik vil finnast før eller etter. [søk etter namn]

 

Lista nedafor er alfabetisk (og altså ikkje ordna etter grupperinga ovafor). Eit hovudoppslagsord refererer alltid til den botaniske tydinga av ordet. Dette kan vera ei svært sjeldan tyding (t.d. ar (I), blod (I)). Oppslagsorda i små skrift med romertal II er (oftast) ord med botanisk grunntyding, som har fått avleidd meining (t.d. frø (II), gren (II)). Desse måtte òg vurderast under registreringa, og er førde opp med verk og tal for sider nedafor, men er ikkje med i boklista. Nokre gonger er ord med ubotanisk tyding tekne med utan at dei er skilde ut. Kursiverte hovudnamn har eigne oppsalg.

 

agne I æventyrland 1, Kratskog 1, Siste kapitel 2, August 2, Brev til Marie 1 [avn-], Knut Hamsuns brev III: 1 [avn-]

å agnes Ny jord 1

●så

havreså Livsfragmenter 1

snarp [s.d.]

 

aks Victoria 1, Munken Vendt 1, I æventyrland 1, Kratskog 1, En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 1, Landstrykere 1, August 1

seksradet byg En vandrer spiller med sordin 1

agne, snerp [s.d.]

 

ar (I) {arr} [blomster|-] Pan 2

blomsterstøv [s.d.]

 

ar (II) {arr} [sår|-] Munken Vendt 1, Kratskog 2, Stridende liv 1, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 6, August 1, Siste kapitel 2, Livsfragmenter 2

sårtomt Markens grøde 1

 

art (I) [bot.]:

tangart Pan 1

Arternes oprindelse [Darwins bok] Livsfragmenter 1

 

art (II) [ubot.: sort/slag] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 18, Sult 1, Mysterier 5, Redaktør Lynge 3, Ny jord 2, Munken vendt 2, Stridende liv 1, Under høststjernen 1, Benoni 1, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 2, Landstrykere 2, August 1, Men livet lever 3, På turné 5, Artikler 1889-1928 4, Livsfragmenter 3, Over havet 5, Hamsuns polemiske skrifter 12, Knut Hamsun som han var 4, Knut Hamsuns brev I: 2, III: 2, IV: 3

-et Landstrykere 1

-s/bestemt På turné 1, Hamsuns polemisk skrifter 1

-s/mærke Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Over havet 1

avart Over havet 1, Hamsuns polemisk skrifter 1 [af|-]

avartet Ny jord 1

avartning Ny jord 1 [til boklister] [til toppen]

digtart På turné 2

egenart Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

egenartet Mysterier 1, Segelfoss by 1, Men livet lever 1

egenartethet Ny jord 1

ensartet Pan 1, Brev til Marie 1

flerartethet Fra det moderne Amerikas Aandsliv 3, På turné 1

forskjelligartet Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 1

forskjelligartethet Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

fremmedartet Mysterier 1, Men livet lever 1

fremmedartethet Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

kunstart Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemisk skrifter 1

lerart Pan 1

ondartet Konerne ved vandposten 1

præmiestorartet Brev til Marie 1

sindsart Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

smergelart Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

storartet Bjørger 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 5, Sult 5, Mysterier 4, Redaktør Lynge 2, Ny jord 9, Pan 2, Ved rikets port 1, Livets spil 1, Siesta 2, Victoria 1, Aftenrøde 4, I æventyrland 4, Kratskog 1, Sværmere 4, Stridende liv 1, Under høststjærnen 2, Livet ivold 6, Den siste glæde 1, Børn av tiden 5, Segelfoss by 20, Markens grøde 5, Konerne ved vandposten 7, Siste kapitel 4, August 2, Men livet lever 1, Ringen sluttet 2, Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 12, Knut Hamsun som han var 18, Brev til Marie 26

storartethet I æventyrland 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Hamsuns polemisk skrifter 1

storartig Stridende liv 1

uensartet Redaktør Lynge 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

utartet Hamsuns polemisk skrifter 1 [ud|-]

utartning [ud|-] Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemisk skrifter 1

vanart Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1

vanartet Kratskog 1, Konerne ved vandposten 2

vanartethet I æventyrland 1

vanartig August 1

å arte Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Ny jord 1, Siste kapitel 1, August 1, Over havet 1, Hamsuns polemisk skrifter 1

å utarte Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [ud|-], Mysterier 1, Stridende liv 1, Den siste glæde 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 2, August 1, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 2 [ud|-], Hamsuns polemisk skrifter 1

å vanarte Konerne ved vandposten 1

slag (II), sort (II)[s.d.]

 

avlægger {-|leg-} Markens grøde 2

avkom Knut Hamsuns brev IV: 1 [= nyskudd]

groe, spire [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

bar [nåletre|-] Rosa 2, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 4, Børn av tiden 1

-gren Siste kapitel 1

-haug Den siste glæde 1

-leie Den siste glæde 2, Markens grøde 1

-luft Børn av tiden 2

-lukt Børn av tiden 1

-nål Kratskog 1, En vandrer spiller med sordin 1, Siste kapitel 2, Knut Hamsuns brev III: 1

-skog Munken Vendt 1, Under høststjernen 1, Benoni 1, Rosa 2, Børn av tiden 2, Segelfos by 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-strødd Den siste glæde 1

-træ Under høststjernen 1, Benoni 1, Knut Hamsuns brev V: 1, VI: 1

nål [s.d.]; furu, gran [sjå: Plantenamn]

 

bark [tre|-] Ny jord 1, Pan 2, Victoria 1, Munken Vendt 1, Det vilde kor 1, Stridende liv 1, Den siste glæde 2, Markens grøde 2, Siste kapitel 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-e/kar Landstrykere 1

avbarket Ny jord 1

ekebarket Landstrykere 1

granbark Ny jord 1

hårdbarket Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

sagradamagt [barken, medisinsk] Livet ivold 1 [sjå: Plantenamn]

bast, garvestof, kork, næver [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

bast [plante|-] Ny jord 1

-matte Kratskog 1

bastet Men livet lever 1, På turné 1

å baste Ny jord 1, Munken Vendt 1

å bastes Munken Vendt 1

 

batten|s [hogst, små dimensjonar] En vandrer spiller med sordin 4

battenskat En vandrer spiller med sordin 1

bord, list, spile, stake, stang [s.d.]

 

bjælde {-jelle} [blomsterform] Det vilde kor 1, Dronning Tamara 1

blåklokke Pan 2, I æventyrland 1, Det vilde kor 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 1

 

bjælke {-jel-} [tre|-] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Ved rikets port 1, I æventyrland 1, Børn av tiden 2, Markens grøde 2, Landstrykere 1 [-jel-], August 2 [-jel-], Ringen sluttet 1 [-jel-], Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev I: 1, Knut Hamsuns brev III: 2, V: 2 [-jel-]

loftsbjelke Markens grøde 1

skråbjælke Artikler 1889-1928 1

stålbjelke August 2, Men livet lever 2  

takbjælke Børn av tiden 1, Markens grøde 1, Landstrykere 1, Men livet lever 1 [-jel-]

●box {-oks} Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

ås [s.d.]

 

blad (I) [grønt plante|-] Den Gaadefulde 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 6 [leaf], Mysterier 4, Pan 1 [blomster|-], Siesta 1 [blomster|-], Victoria 1, I æventyrland 1, Kratskog 2, Det vilde kor 1, Stridende liv 2, Under høststjernen 2, Rosa 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Siste kapitel 1, August 14, Men livet lever 3, Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 2, Livsfragmenter 1 [blomster|-], Over havet 1 [leaf], Hamsuns polemiske skrifter 2 [1: leaf], Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1 [Karvet Blad], Knut Hamsuns brev I: 2 [1: a leave!], Knut Hamsuns brev III: 2 [1: Karvet Blad; 1: blomster|-], IV: 1 [Karvet Blad], V: 2

-flætning Pan 1

-krans August 2

-orm Pan 1

-plante Mysterier 1

-rik Artikler 1889-1928 1

-salat Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-tare Børn av tiden 1

-tobak Benoni 1, Landstrykere 1

-væld August 1

aspeblad August 2, Men livet lever 2, Ringen sluttet 1

blomsterblad I æventyrland 1, Ringen sluttet 1, Livsfragmenter 1

bregneblad Victoria 1

figenblad Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 1

fikenbladbælte Stridende liv 1

græsblad Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Pan 1, Livsfragmenter 1

laurbærblad Knut Hamsuns brev III: 1

løvblad Pan 2, Under høststjernen 2, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1

næpeblad Stridende liv 1

rosenblad Konerne ved vandposten 1

skeblad Markens grøde 1, Landstrykere 1, August 4, Men livet lever 1

skjebladvis August 1, Knut Hamsuns brev VI: 1, VII: 1

småblad På gjengrodde stier 1

sølvblad Landstrykere 1

teskedblad Benoni 1

tobaksblad August 3

topblad Knut Hamsuns brev V: 1

turnipsblad Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

blomsterblad: blad (II) [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

blod [bot.] Markens grøde 1 [drue|-]

-appelsin Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-rød Sult 1 [rose]

rosenblod Benoni 1

å bløde Det vilde kor 1 [sorbusbusk], Konerne ved vandposten 1 [blø, om fuchsia], Pan 1 [å bløde rødt: dværgbjørk], Knut Hamsuns brev I: 1 [rose]

å ulme blodig Sult 1 [rose]

farverød [s.d.]

 

blomme Det vilde kor 1, Knut Hamsuns brev III: 1 [-ma, sv.]

blommet Bjørger 2

blomhave Stridende liv 1

dalablomme [jente] Bjørger 1

forblommet Ny jord 1, Rosa 1, Siste kapitel 1

forblommethet En vandrer spiller med sordin 1

Blomstedt [W.] Knut Hamsuns brev II: 1

Blomquist Sult 1, Redaktør Lynge 1, Siesta 1, Knut Hamsuns brev V: 1 [J.]

blomster [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

blomster Den Gaadefulde 4, Bjørger 2 [-t], Romanen om Reban 1, Sult 2, Mysterier 7, Ny jord 4, Pan 7, Ved rikets port 1, Livets spil 1 [-t], Siesta 2, Victoria 7, Munken Vendt 9, I æventyrland 6, Kratskog 19, Dronning Tamara 14, Det vilde kor 10, Stridende liv 8, Under høststjernen 3, Benoni 3, Rosa 3, En vandrer spiller med sordin 6, Livet ivold 18, Den siste glæde 4, Børn av tiden 7, Segelfoss by 9, Markens grøde 5, Konerne ved vandposten 7, Siste kapitel 8, Landstrykere 2, August 4, Men livet lever 7, Ringen sluttet 9, På gjengrodde stier 4, På turné 1, Artikler 1889-1928 8, Livsfragmenter 21, Hamsuns polemiske skrifter 8, Knut Hamsun som han var 6, Brev til Marie 7, Knut Hamsuns brev I: 3 [1: flower], II: 2, III: 7, IV: 6, V: 4, VI: 8, VII: 3

-aktig Børn av tiden 1

-bed Livet ivold 1, På gjengrodde stier 1

-beplantet Bjørger 1

-bevokset Den Gaadefulde 1

-bjerg Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-blad I æventyrland 1, Ringen sluttet 1, Livsfragmenter 1

-bord Munken Vendt 1

-buket Mysterier 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-duft Kratskog 1, Det vilde kor 1, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 2, Knut Hamsuns brev III: 1

-flor Lurtonen 1, Kratskog 1 , Markens grøde 1

-gjord Munken Vendt 1

-glas Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-guirlander I æventyrland 1

-gård Dronning Tamara 2

-handel Livet ivold 1, Ringen sluttet 1

-hode Kratskog 1, En vandrer spiller med sordin 1

-kone Kratskog 2

-kranset I æventyrland 1

-kurv Munken Vendt 1

-ladning Knut Hamsuns brev III: 1

-pike Munken Vendt 5

-plukning I æventyrland 1

-potte Bjørger 2, Sult 1, Victoria 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 2, Markens grøde 1, Ringen sluttet 3

-regn Livsfragmenter 1

-rest Kratskog 1

-seng Kratskog 1

-smykket I æventyrland 1

-stas Konerne ved vandposten 1

-støv Pan 1, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-trappe Victoria 1, Den siste glæde 1 [-|trap]

avblomstret En vandrer spiller med sordin 2

avblomstring I æventyrland 1

avblomstringsalder Knut Hamsuns brev II: 1 [af|-]

blomstrende Ny jord 1, Munken Vendt 2, Det vilde kor 1, Segelfoss by 2, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, August 1, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev III: 1

blomstring Stridende liv 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

evighedsblomst Bjørger 1

fuchsiablomst Markens grøde 1

giftblomstflor Det vilde kor 1

granatblomster Livet ivold 1

grøn blomst Livets spil 1

guldblomster Stridende liv 1, Men livet lever 3 [1: gyldne]

havblomster [!] Mysterier 1

haveblomster Den Gaadefulde 1

hvit blomster [vill|-] Pan 2

hvit blomster [potte|-] Mysterier 6, Livsfragmenter 1

lilafarvet blomster Pan 1

lotusblomst Det vilde kor 1

lyngblomst Pan 1, August 1 [-|er], Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

maiblomster Segelfoss by 1

markblomster Mysterier 1, Munken Vendt 1

opblomstrende Redaktør Lynge 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1

opblomstring Hamsuns polemiske skrifter 1

rødblomstret En vandrer spiller med sordin 1

smørblomster I æventyrland 1

småblomster Den siste glæde 1

stedmorsblomster Pan 1, Den siste glæde 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

storblomstrethet En vandrer spiller med sordin 1

tjæreblomster Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

å blomstre Den Gaadefulde 1, Mysterier 1, Pan 1, Victoria 2, Det vilde kor 3, Sværmere 1, Under høststjernen 1, Rosa 6, Den siste glæde 1, Børn av tiden 2, Segelfoss by 1, Markens grøde 10, Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 1, Landstrykere 2, August 1, Men livet lever 4, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 1, På turné 1, Artikler 1889-1928 2, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 7, Knut Hamsun som han var 3, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev II: 1, Knut Hamsuns brev III: 3 [1: Blühen], IV: 1, V: 2, VI: 1

å storblomstre Markens grøde 1

Blomstermålningar [bok] Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

Chateau de fleur Knut Hamsuns brev III: 1

Hvide flodblomst [h-] [jente] Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Sumatras blomst [jente] Livets spil 1

Blumen[schøn] Livet ivold 3

Blumenschøn Livet ivold 85, Knut Hamsuns brev III: 2

White river-flower [jente] Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 3

gåsunger [hanblomsterstand hos selje/vier] Den siste glæde 2, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, Knut Hamsun som han var 1,  Knut Hamsuns brev V: 1, VI: 1

●rakle [blomsterstand hos bjørk, or ofl.] Under høststjærnen 1, Den siste glæde 1

hanrakle Under høststjærnen 1

●buket {-tt} [blomster|-] Den Gaadefulde 4 [bouk-], Mysterier 1, Munken Vendt 3, I æventyrland 1, Kratskog 2, Stridende liv 1, Livet ivold 1, Ringen sluttet 1, Livsfragmenter 2

blomsterbuket Mysterier 1, Knut Hamsuns brev I: 1

violbuket Siesta 1

bordopsats Artikler 1889-1928 1

●vase [blomster|-] Den Gaadefulde 1, Livet ivold 2, Segelfoss by 1, Men livet lever 1, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev II: 1, V: 2

bronsevase Knut Hamsuns brev II: 1 [-nze|-v-], IV: 1, V: 1 [-nce-]

glasvase Sult 1, Knut Hamsuns brev II: 1

sølvkakevase Børn av tiden 1

blomsterglas Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

rosekaraffel Siesta 3

blomme [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

blomsterblad [kronblad] I æventyrland 1, Ringen sluttet 1, Livsfragmenter 1

blad (II) [blomster|-] Pan 1 [hvite], Siesta 1 [’en uhyre stor blomst’], Livsfragmenter 1 [store lyserøde], Knut Hamsuns brev III: 1

rosenblad Konerne ved vandposten 1

krone (II) [blomster|-] Livsfragmenter 1

bæger [s.d.]

 

blomsterstøv [pollen] Pan 1, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev V: 1

ar [s.d.]

 

blære [bot.]:

-tang Landstrykere 1

 

bord [fjæl/fjøl] Kratskog 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 1, Markens grøde 12, Landstrykere 4, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 2, IV: 1

-bete Ringen sluttet 1

-hytte August 1

-klædning En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 2, Markens grøde 1, Landstrykere 2, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, V: 1

-klædnings|sjå Knut Hamsuns brev III: 1

-panel Markens grøde 1

-stabel Sult 1, Stridende liv 2

-stub Artikler 1889-1928 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-væg Den siste glæde 1, På gjengrodde stier 1 [-|vegg]

overbord Knut Hamsuns brev V: 1

sagbord Markens grøde 1, Knut Hamsuns brev III: 1

trobord August 1

underbord Knut Hamsuns brev V: 1

å bordklæ Stridende liv 1, Markens grøde 1 [-æde]

fjæl, planke, [s.d.]

 

botanik:

biologisk Knut Hamsuns brev IV: 1

blomsterplukning I æventyrland 1

botaniker Knut Hamsuns brev II: 1

kandidatus realium Redaktør Lynge 1

en fremmed nuance Kratskog 1 [variasjon hos plantar]

forhistorisk planteverden I æventyrland 1

å botanisere Hamsuns polemiske skrifter 1

å forevise [bl.a. plantar] Pan 1

å plukke blomster Victoria 3, Kratskog 1, Det vilde kor 1 [-e ... b-]

å sanke planter Den siste glæde 1

●flora (II) I æventyrland 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1

botanisk have I æventyrland 1

celle Hamsuns polemiske skrifter 1 [’de førte tilværelsen tilbake til en c-’]

celledeling Hamsuns polemiske skrifter 1 [kisle-alge: ”dele sig op”]

familje Den siste glæde 1 [champignonernes], Hamsuns polemiske skrifter 1 [kisel-algar]

højere form Hamsuns polemiske skrifter 1

klasse [plante|-] Den siste glæde 1

lav form [algar] Hamsuns polemiske skrifter 1

prøve (av tang) Pan 1 [innsamling, belegg]

samlinger [bl.a. plantar] Pan 2

tangart Pan 1

tarmflora Segelfoss by 1

vitenskap [plante|-] Redaktør Lynge 1

å klassisficere planter Den siste glæde 1

●latinsk navn [for kommentarar, sjå: Plantenamn] Den siste glæde 1

Artemis cotula Den siste glæde 1

asfodelos Benoni 1

fønix Siste kapitel 1

kurkuma Ny jord 1

lotus i Norden Det vilde kor 1

Secale cornutum Landstrykere 1

sorbusbusk Det vilde kor 1

●manuskript Redaktør Lynge 4 [om bærsorter]

arbeide [skriftlig] Redaktør Lynge 1 [om sop]

artikel Redaktør Lynge 11 [om bær, gjær, sop]

avhandling Redaktør Lynge 9 [vitskapleg, om bær, gjær, sopp]

debutarbeide Redaktør Lynge1 [om bær]

overskrift [på artikel] Redaktør Lynge 2

tidsskrift Redaktør Lynge 3 [om plantar, sopp]

titel [på artikkel] Redaktør Lynge 2

vitenskapsmand [også bot.] Pan 1

Litt om våre bærsorter’ Redaktør Lynge 3 [manuskript, tittel]

’Bær. 2 millioner sparet. Et nationalspørsmål’ Redaktør lynge 1 [manuskript, tittel]

Letterstedtska Tidskrift Redaktør Lynge 3

●prøve [eksperiment, rendyrking av gjær] Redaktør Lynge 1

●vegetation {-asjo-} I æventyrland 5, Kratskog 1, Stridende liv 1, Den siste glæde 1

vegeteren Knut Hamsuns brev II: 1 [= -|ing]

å vegetere Siste kapitel 1, Ringen sluttet 1

blomster, slag, sort [s.d.]; plante [sjå: Habitat]

 

bæger {be-} [blomster|-] Siste kapitel 1

krone (II) [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

bælg {be-} [erteplantefrukt]:

-vækst Den siste glede 1

frøhus [s.d.]; bønne, guldregn, kløver, linse, sibirsk ærtetræ, tiriltunge, ært [sjå: Plantenamn]

 

bær Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [’alle slags’], Redaktør Lynge 4, Pan 1, Munken Vendt 4, I æventyrland 1, Det vilde kor 1, Under høststjernen 1, En vandrer spiller med sordin 3, Den siste glæde 1, Markens grøde 2 [1: potet|-], Landstrykere 1, Men livet lever 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 2, VII: 1

-busk Knut Hamsuns brev IV: 1

-mark Munken Vendt 1, En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 2, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1

-plukker Knut Hamsuns brev V: 1

-saft Landstrykere 1

-sankerske Munken Vendt 2

-skog En vandrer spiller med sordin 2

-sort Redaktør Lynge 7

-tid Men livet lever 1

blåbær Landstrykere 1, Men livet lever 3, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev V: 2

blåbærlyng Markens grøde 1

bringebær Victoria 1, Kratskog 1, Stridende liv 1, Segelfoss by 1

bringebærbusk Pan 1

bringebærsyltetøi Segelfoss by 2

enebær Men livet lever 1

enebærolje Redaktør Lynge 1

hestebærlyng Pan 1

høstbær En vandrer spiller med sordin 1

jordbær Knut Hamsuns brev III: 1, VI: 1

jordbærfest Knut Hamsuns brev I: 1

kirsebærtræ I æventyrland 1, Knut Hamsuns brev V: 1

koralbær Under høststjernen 1

laurbær Bjørger 1, Redaktør Lynge 1, Segelfoss by 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

laurbærblad Knut Hamsuns brev III: 1

melbærlyng Pan 1

multebær Rosa 1

multebærmyr Markens grøde 2

rognebær Under høststjernen 1

rognebærklase Under høststjernen 2

skogbær I æventyrland 1

tyttebær Sult 1, Munken vendt 1, En vandrer spiller med sordin 1, Knut Hamsuns brev V: 2

tyttebærlyng Markens grøde 1

tyttebærsanking Munken vendt 1

tyttebærs|tue Det vilde kor 1

syltetøi [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

bønne [frø] Over havet 1 [hage|-]

kaffebønne Den siste glæde 1, Konerne ved vandposten 1 [-ønde]

kaffeøie Landstrykere 1

frø, øie (I) [s.d.]; kaffe: -|gryn, -|korn [sjå: Plantenamn]

 

celle [plante|-] Artikler 1889-1928 1 [’føre tilværelsen tilbake til en celle’]

-deling Hamsuns polemiske skrifter 1 [’dele sig op’, om kisel-alge]

protist|er Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

bakterie, kisel-alge, morild [sjå: Plantenamn]

 

drøv [halvtygd fôr] I æventyrland 1

å jorte Rosa 1

beite [sjå: Habitat]

 

duft [plante|-] Mysterer 2 [skog og græs, råt græs], Pan 2 [røtter og løv, vild nellik], Victoria 3 [’av aurikler og pinseliljer, jasminer og liljekonvaller’], Munken Vendt 1 [blomster], Det vilde kor 3 [spiræa, forårshave, blomster], Stridende liv 1 [parfume], En vandrer spiller med sordin 4 [trær, grønt småløv, jasminer (2)], Konerne ved vandposten 1 [blomster], Siste kapitel 1 [av vår], Landstrykere 1 [hår], Ringen sluttet 1 [hår], Over havet 2 [planter, ildvand], Hamsuns polemiske skrifter 2 [planter, ildvand], Knut Hamsuns brev I: 1 [rose]

-en [= -|ing] Den Gaadefulde 1 [blomster]

-ende Mysterer 4 [tre(virke)], Stridende liv 3 [krydderier], Siste kapitel 1 [hæg], Livsfragmenter 1 [’blomsterregnens ... duftende, stærke luft’]

blomsterduft Kratskog 1, Det vilde kor 1, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 2, Knut Hamsuns brev III: 1

haveduft Knut Hamsuns brev II: 1

løvduft Kratskog 1, Siste kapitel 1

parfumeduftende Ny jord 1

roseduft Livsfragmenter 1

skogduft Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

syrinduft Konerne ved vandposten 1

tobaksduft Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

å dufte Mysterer 2 [skog], Ny jord 1 [sydlandske varer], Victoria 2 [rose, syrin], Munken Vendt 1 [’av løv og av fetfurulukt’], I æventyrland 1 [æple], Det vilde kor 2 [blomster, fiol], Stridende liv 1 [parfume], Den siste glæde 1 [hæg], Men livet lever 2 [ener, blomster], Knut Hamsun som han var 1 [tobak], Knut Hamsuns brev VI: 1 [jasmin]

røgelse Livsfragmenter 1

kongerøgelse Livsfragmenter 1

dunst, lukt, parfume [s.d.]; jasmin (I), liljekonval, nellik (I/II), rose, stokrose, syrin ofl. [sjå: Plantenamn]

 

dunst Victoria 1 [skog og mark], Munken Vendt 2, Dronning Tamara 1 [alrune], Det vilde kor 2 [giftblomstflor, alrune], Livsfragmenter 1 [parfume]

-ende Det vilde kor 1 [giftblomstflor]

øldunstende Ny jord 1

å dunste vellukt Segelfoss by 1 [bananer og sukkerrør]

duft, lukt [s.d.]

 

dusk [einer|-] Det vilde kor 1, Den siste glæde 1

å duske (seg) August 1

bar, ris (I) [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

farve [plante|-] Sult 2 [høst, rose], Redaktør Lynge 1 [’sop med de deiligste farver’], Munken Vendt 1 [rød orchidé], I æventyrland 2 [på druer, henna], Det vilde kor 1 [rød orchidé], Under høststjærnen 1 [rød: fluesop], Livsfragmenter 1 [planter], Brev til Marie 1 [’svibler ... i de utroligste farver’], Knut Hamsuns brev V: 2 [svibel, vildvin]

-blyant Børn av tiden 1, Markens grøde 5

farvet [part.] [svibler] Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

farvning [av svibler] Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

brune, grønne og blå [druer] I æventyrland 1

gule, røde og blå blomster Victoria 1

røde og blå [blomster] Det vilde kor 1

å farve [med henna] I æventyrland 1, Stridende liv 1

●blå blomster Ny jord 1

blå forglemmigei Den Gaadefulde 1

blå nellik I æventyrland 1

blå potet Konerne ved vandposten 2

blå viol Det vilde kor 1

blåbær Landstrykere 1, Men livet lever 3, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev V: 2

blåklokke Pan 2, I æventyrland 1, Det vilde kor 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 1

blåt på plommerne Landstrykere 1

blåveis Knut Hamsuns brev V: 1

indigofarve I æventyrland 2

lilafarvet blomster [vendelrot] Pan 1

mørkeblå moreller Konerne ved vandposten 1

violet blomster Benoni 1

violet figur i potet Ny jord 1

Blåveisen [jente] Konerne ved vandposten 6

●brun|t appelsinskal Sult 1

brunet potet Konerne ved vandposten 1

brunstekt [græs] I æventyrland 1

brunsukker Men livet lever 1

nøttebrun Victoria 1

grøn bargren Siste kapitel 1

grøn bladplante Mysterier 1

grøn blomst Livets spil 1

grøn mark og skog På gjengrodde stier 1

grøn tuve Landstrykere 3

grønfoder Den siste glæde 2 [-|for], Markens grøde 2 [1: -nn|for], Artikler 1889-1928 1 [-nt|f-], Hamsuns polemiske skrifter 1 [-nt|f-], Knut Hamsun som han var 1 [-|for], Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 2 [1: -|for], VI: 1 [-|for], VII: 1 [-|for]

grønsvær Bjørger 1

grønt bladvæld August 1

grønt fjeldgræs Men livet lever 1

grønt græs Sult 1, Mysterier 1, Kratskog 1, Segelfoss by 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, August 1

grønt løv Pan 1

grønt på vindruerne Landstrykere 1

eviggrønne nåler [ener] Det vilde kor 1, Den siste glæde 1

grønt (I) [pynte|-] [sjå: Plantenamn]

●gul evighetsblomster Knut Hamsuns brev V: 1

gul kvast [sennep] Kratskog 1

gul morild Victoria 1

gul potet Konerne ved vandposten 2

gul rose Sult 3

gul skapning [sop] Den siste glæde 1

gul soleie August 1

gul stokrose I æventyrland 1

gul stråhat Kratskog 1, Konerne ved vandposten 1

guldblomster Stridende liv 1, Men livet lever 2

guldregn Knut Hamsuns brev VI: 1

gulnende skog Pan 1

gulsot Knut Hamsuns brev VI: 1

gulrot Den siste glæde 1, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 1, Ringen sluttet 5, Over havet 1 [-le|-], Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, VI: 1

gulsvidd græs I æventyrland 1

gult blad Knut Hamsuns brev V: 1

gult bær Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1, :

gult løv Pan 1

gult løvblad Under høststjærnen 1

gult på hveten Landstrykere 1

gult strå En vandrer spiller med sordin 1

ildgul blomst Munken Vendt 1

ildgul skog [solsikker] I æventyrland 1

gyldne aks Victoria 1

å gulne Benoni 1 [asp], Segelfoss by 1 [løv]

hvit bark Pan 1

hvit blomster Mysterier 6 [i potte], Livsfragmenter 1

hvit blomster [vill] Pan 2

hvit næver I æventyrland 1

hvit spiræa Det vilde kor 1

hvit syrin Det vilde kor 1

hvitveis Victoria 2

hvide flodblomst [jente] Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

White river-flower [jente] Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 3

sølvlét Men livet lever 1 [på asp]

●rød:

bleg rose Bjørger 1, Livsfragmenter 1

blodrød [rose] Sult 1

dunkel vin Pan 1

dybrød [rose] Livsfragmenter 1

hennafarvet I æventyrland 1, Dronning Tamara 1

lyserød [kronblad] Livsfragmenter 1

mørk pion I æventyrland 1

mørkerød [rose] Livets spil 1, Siesta 1

rosa [adj.] Men livet lever 2

rosefarvet En vandrer spiller med sordin 1

rosenrød Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Pan 1, Victoria 2, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 2, August 1

rød dot [kaktusknopp] Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev V: 1

rød georgine Ringen sluttet 1

rød hestebærlyng Pan 1

rød lilje Det vilde kor 1

rød orkidé Munken Vendt 1, Det vilde kor 1

rød rose Sult 2, Victoria 1 (’næsten sort’), Dronning Tamara 2, Det vilde kor 1, Knut Hamsun som han var 1

rød valmue Stridende liv 1

rød vin Knut Hamsuns brev II: 1

rødblomstret En vandrer spiller med sordin 1

rødkløver I æventyrland 1

rødlig aster Siste kapitel 1

rødme [subst.] Sult 1 [roser]

rødmende rogn og hæg Det vilde kor 1

rødt aspeblad Men livet lever 1

rødt blad Men livet lever 1

rødt på eplerne Landstrykere 1

rødvin Segelfoss by 1, Siste kapitel 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev II: 1 [-d v-], III: 1, VII: 1

rødvinsglas Rosa 3

blod [s.d.]

●rød og gul:

røde og gule flækker (i skogen) Rosa 1

røde og ... gule æpler Konerne ved vandposten 1

rødt og gult løv Victoria 1

gul og rød [skog] Det vilde kor 1

gult og rødt løv En vandrer spiller med sordin 1, Knut Hamsuns brev II: 1

glødende planter Livsfragmenter 2

høstbrændt Rosa 1 [løv]

høstglød Knut Hamsuns brev III: 1

å rødne og gløde [løv] Det vilde kor 1

●sort svamp Sult 1

næsten sort [rød rose] Victoria 1

 

fiber Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

●hår [plante|-]:

krøllhårsmadras Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

rag [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

fjæl {fjel/fjøl} [bord] Romanen om Reban 1 [-jel], Sult 1, Munken Vendt 1, Knut Hamsuns brev I: 1

gulvfjæl Ringen sluttet 2

spekefjæl Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

træfjæl I æventyrland 1

Fjæleboden [teateret] Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 2, VII: 1

Fjælebodschefen Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

Fjælebodslivet Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

Nationalfjæleboden Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

brædderne [teateret] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1, Livsfragmenter 1 [-æde-]

bord, planke [s.d.]

 

flis (I) [tre|-] Sult 1, Siesta 2, Munken Vendt 3, En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 2, August 4, Men livet lever 2, Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1

-et Bjørger 1, Siesta 1, Markens grøde 1

bjerkeflis Siste kapitel 1

høvlflis Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1

opfliset Men livet lever 1

sagflis Under høststjernen 1, Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 1

træflis Sult 2, Landstrykere 1, Ringen sluttet 1

tørflisvarme Siste kapitel 1

vedflis Landstrykere 1

 

flis (II) [ubot.] Markens grøde 1 [sten|-], Knut Hamsuns brev VI: 1

fortaugsflis Ny jord 1

stenflis Sult 1, Pan 1, Benoni 1, Livsfragmenter 1

 

flor [blomster|-] Ny jord 2, Aftenrøde 1, Victoria 1, Dronning Tamara 1, Det vilde kor 1, Under høststjernen 1, Benoni 2, Den siste glæde 1, Børn av tiden 2, Segelfoss by 1, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 1, August 2, Men livet lever 3, Ringen sluttet 2, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsuns brev III: 1

-erende Børn av tiden 1

-isant Segelfoss by 1

-omvundet Børn av tiden 1

blomsterflor Lurtonen 1, Kratskog 1, Markens grøde 1

giftblomstflor Det vilde kor 1

å florere Den Gaadefulde 1, Lurtonen 1 [“å flore”], Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Kratskog 1, Victoria 1, Munken Vendt 2, I æventyrland 1, Benoni 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 2, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, August 2, Ringen sluttet 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev II: 2

botanikflora (II), flora (I) [s.d.]; krans [sjå: Habitat]

 

flora (I) I æventyrland 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1

tarmflora Segelfoss by 1

Florina Segelfoss by 24

flor, botanik flora (II) [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

frugt [sjå: Plantenamn, A2 Hagetre og -buskar]

 

frø (I) [plante|-] Munken Vendt 4, Det vilde kor 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 1, August 7, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-hus August 2

-pakke Munken Vendt 1

-sat Landstrykere 1

-sort August 1

-sætning En vandrer spiller med sordin 1

græsfrø Munken Vendt 1

mirakelfrø August 1

såfrø Knut Hamsuns brev IV: 1

sæd Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Stridende liv 1, En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 1, August 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

bær, bønne, kjærne, nøtt, å så [s.d.]; korn, ært [sjå: Plantenamn]

 

frø (II) [ubot.] Munken Vendt 1, Den siste glæde 1 [dame], Segelfoss by 1 [jente], Markens grøde 1 [jente], Konerne ved vandposten 3 [jente], Siste kapitel 1, Landstrykere 1, Artikler 1889-1928 1 [jente]

byråkratfrø Men livet lever 1

pikefrø Under høststjernen 1

 

frøhus August 2

bæger, bælg, frø, kongle, rakle [s.d.]

 

fyrstik {-kk} Mysterier 2, Ved rikets port 3, Siesta 4, Victoria 1, Kratskog 1, Den siste glæde 1, Segelfoss by 12, Konerne ved vandposten 3, Siste kapitel 2, August 3, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1, VI: 1 [-kke]

-beholder Kratskog 1

-fabrik August 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-hus Sværmere 1

-lek Siste kapitel 1

-maker Victoria 1

-salg Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-stub Knut Hamsuns brev I: 1

-stump Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-æske Ved rikets port 1, Segelfoss by 1, August 1

sikkerhedsfyrstik Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 2 [1: -kke]

●svovlstikke {-vel|-} Mysterier 1, Redaktør Lynge 1

●tændstikke {tenn|-} I æventyrland 3, Under høststjernen 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, August 1, Ringen sluttet 1

stikke [s.d.]

 

garvestof {-ff} Ny jord 1

garveri Ny jord 3, Men livet lever 1

garvet Siste kapitel 1, På gjengrodde stier 1

gjennemgarvet Børn av tiden 1

å garve Munken Vendt 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

barkekar Landstrykere 1

ekebarket Landstrykere 1

hårdbarket Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

bark [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

gift [plante|-] Rosa 1, Ringen sluttet 1

-blomstflor Det vilde kor 1

-bæger Segelfoss by 1

-stof Rosa 1

forgiftet Segelfoss by 1 [dolk], August 1 [pil]

giftig Redaktør Lynge 1 [sopp], Landstrykere 1 [kaffe], Ringen sluttet 1 [pil]

insektpulver [av Artemis cotula; sjå: Plantenamn, C Fantasivokstrar] Den siste glæde 1

muscarin Under høststjærnen 1

morfin [s.d.]; fluesop [sjå: Plantenamn]

 

gren (I) [plante|-] Bjørger 1, Romanen om Reban 1, Mysterier 3, Redaktør Lynge 1, Pan 5, Victoria 4, Munken Vendt 4, I æventyrland 1, Det vilde kor 2, Sværmere 1, Rosa 2, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 3, Siste kapitel 3, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 4, På turné 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 1, IV: 1, V: 1, VI: 1 [-ein]

-skud Livsfragmenter 1

bargren Siste kapitel 1

bjørkegren Sværmere 1

oljegren Sværmere 1

palmegren Munken Vendt 1

syringren Victoria 1

å grene (seg) Men livet lever 1

kvist [s.d.]

 

gren (II) [ubot.] Livets spil 1 [marmor|-], Landstrykere 1 [virksomhet], Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 2 [abstr.]

forgrenet Ny jord 1, Artikler 1889-1928 1

næringsgren Stridende liv 1

våpengren Hamsuns polemiske skrifter 1

 

groe [spire]:

grodd [part.] Munken Vendt 1, Markens grøde 2, Siste kapitel 1, Knut Hamsuns brev III: 1

grojord Det vilde kor 1

grosmak På gjengrodde stier 1

groveir En vandrer spiller med sordin 1, Segelfoss by 2, Knut Hamsuns brev VI: 1

gjengrodd Victoria 1, Under høststjernen 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 1, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1

igjengrodd I æventyrland 1

indgrodd Segelfoss by 1, Siste kapitel 1

mosegrodd Den siste glæde 1

overgrodd Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [-oet], Den siste glæde 1, Konerne ved vandposten 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

staurgrodd [om korn] En vandrer spiller med sordin 1

å gro Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Ny jord 1, Aftenrøde 2, Munken Vendt 1, Dronning Tamara 2, Det vilde kor 4, Stridende liv 2, Under høststjærnen 1, Benoni 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, Markens grøde 3, Siste kapitel 1, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 2, Knut Hamsuns brev III: 1, V: 1, VI: 1

å grøde [få til å gro] Det vilde kor 1, Segelfoss by 1 [grø], Markens grøde 1 [grø], Men livet lever 1 [grø], Ringen sluttet 1

spire [s.d.]

 

grut [kaffe|-] Redaktør Lynge 1, Stridende liv 1

kaffebusk kaffe: -|kjedel, -|kop ofl. [sjå: Plantenamn] [til boklister] [til toppen]

 

gryn Sult 1, Mysterier 1, Ny jord 1, Victoria 1, Kratskog 1, Benoni 1, Den siste glæde 2, Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 1, August 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VI: 1

-mel Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-mels|grøt Markens grøde 1

-mels|handel Konerne ved vandposten 1

-små Bjørger 1, Børn av tiden 1, August 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-velling Kratskog1

byggryn Kratskog 1, Segelfoss by 1, Over havet 1

byggrynsuppe Den siste glæde 1

grynet [adj.] Stridende liv 1, Landstrykere 1

havregryn Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1, VI: 1

helgryn Landstrykere 1

kaffegryn Men livet lever 1

lappegryn Den siste glæde 1

menneskegryn Den siste glæde 2

pengegryn Landstrykere 1

risengryn Knut Hamsuns brev VII: 1

risengrynsgrød Livsfragmenter 1

sandgryn August 1

gryn-Olsen Konerne ved vandposten 29

Bjørnson-gryn Knut Hamsuns brev II: 1

 

gummi Mysterier 1, Under høststjernen 1, August 1, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VI: 1

-ball Børn av tiden 1

-beholder Knut Hamsuns brev VI: 1

-botfor Segelfoss by 1

-dukke Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-fabrik Knut Hamsun som han var 1

-galosche Ny jord 2, August 1

-hansker Knut Hamsuns brev VI: 1

-hjul Den siste glæde 1

-prøve Sværmere 1

-rem Den Gaadefulde 1

-ring Knut Hamsuns brev V: 1

-rør Knut Hamsuns brev V: 2

-snor Stridende liv 2

-strikk Knut Hamsuns brev V: 1

-støvel På gjengrodde stier 1

-trinse Ny jord 1

-vest August 1

-vækst Pan 1

bondegummi Mysterier 1

fiskegummi Sværmere 1

Askim Gummifabrik Knut Hamsuns brev VI: 1

kautsjuk [s.d.]; gummivækst [sjå: Plantenamn]

 

gåsunger [hanblomsterstand hos selje/vier] Den siste glæde 2, Siste kapitel 1, Landstrykere 1 [’på et vidjekjær’], Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev V: 1, VI: 1

selje, vidje [sjå: Plantenamn] [til boklister] [til toppen]

 

halm Mysterier 1, Victoria 2, En vandrer spiller med sordin 1, Landstrykere 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsuns brev VI: 1, VII: 1

-bunk Over havet 1

-bunt Hamsuns polemiske skrifter 1

-hat Markens grøde 2

-stak I æventyrland 2

-strå Sult 1, Segelfoss by 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-visk En vandrer spiller med sordin 1

havrehalm En vandrer spiller med sordin 1

 

hat {-tt} [sopp|-] Under høststjernen 1

stormhat Pan 1 [= tyrihjelm]

halm: -hat, strå: -hat [s.d.]

 

hode [bot.]:

blomsterhode Kratskog 1, En vandrer spiller med sordin 1

knappenålshode Men livet lever 1 [’(aspe)blad hang som på et k.’]

kålhode Sult 2, Over havet 1 [-oved], Hamsuns polemiske skrifter 1 [-oved]

 

honning Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Munken Vendt 1, Stridende liv 1, Markens grøde 1, Landstrykere 1, August 2, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-kake Artikler 1889-1928 1

mjød Munken Vendt 1, Knut Hamsun som han var 1

 

hun [bak|-] Markens grøde 1

bakhun Markens grøde 1

●avskjær Ny jord 2 [til boklister] [til toppen]

 

kart [umoden frugt] Munken Vendt 1 [ormstukken; om jægt], Landstrykere 1 [potet], Knut Hamsuns brev V: 2 [kirsebær/tyttebær]

 

kautsjuk Men livet lever 1

gummi, sevje [s.d.]

 

kime På turné 1

frø, groe, spire [s.d.]

 

kind {-nn} [enebær|-] Det vilde kor 1, Den siste glæde 1

kors [s.d.]; ener: enebær(-) [sjå: Plantenamn]

 

kjærne {-jer-} [frø/i frukt] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 3 [kæ-], Redaktør Lynge 1, Munken Vendt 1, Under høststjernen 1, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Men livet lever 1 [-jer-], Artikler 1889-1928 6 [kæ-], Hamsuns polemiske skrifter 5 [kæ-]

-dame Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-gut Konerne ved vandposten 1, Men livet lever 1

-kar Redaktør Lynge 1, Ny jord 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev I: 2

-mand Stridende liv 1

-sund Redaktør Lynge 1, Stridende liv 2

-sundhet Stridende liv 1

-ting Knut Hamsuns brev V: 1

-tingest Knut Hamsuns brev V: 1

-trop Redaktør Lynge 1

småkjærner Stridende liv 1

solsikkekjærne I æventyrland 1

frø [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

kjøt {-tt} [frukt|-] I æventyrland 1 [drue], Markens grøde 1 [kastanje]

 

klase Under høststjernen 2, Ringen sluttet 1

drueklase I æventyrland 1, Stridende liv 1, Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 1

rognebærklase Under høststjernen 2

tangklase Pan 1

vindrueklase I æventyrland 1

 

kløft [gren|-] Segelfoss by 1, Siste kapitel 1

grenens vinkel Den siste glæde 1

 

knold {-ll} [plante|-] Markens grøde 1

løk, rot [s.d.]

 

knop {-pp} [plante|-] Bjørger 1, Victoria 1, Det vilde kor 1, Segelfoss by 2, Markens grøde 2, Landstrykere 1, Men livet lever 1, På turné 1, Knut Hamsuns brev V: 1 [dot]

-pet [part.] Sværmere 1

løvknopning Stridende liv 1

rosenknop Segelfoss by 1, Siste kapitel 1

å knoppe Sværmere 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

dot [på kaktus (II), s.d.] Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev V: 1

blomster [s.d.]

 

knusk Munken Vendt 1, Markens grøde 1, Men livet lever 2

-tør Knut Hamsuns brev III: 1, VI: 1

å knusktørke Sværmere 1

kote [sjå: Plantenamn]

 

kolv [(i klokke:) Markens grøde 1, Ringen sluttet 1]

maiskolv Ringen sluttet 1

 

kompot:

kastanjekompot Segelfoss by 1

multegrøt Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

 

kongle Under høststjernen 1

furukongle Pan 1, Benoni 1, Børn av tiden 1

grankongle Pan 1, Under høststjernen 1

furu, gran [sjå: Plantenamn] [til boklister] [til toppen]

 

kork [sjå: Plantenamn: kork (-|eik)]

bark, næver [s.d.]

 

korn [frø; unntatt er matkorn, sjå: Plantenamn: korn og slike artsnamn] Benoni 1 [kaffe|-]

kaffekorn Benoni 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 2

guldkorn På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev III: 1, V: 1, VI: 2

guldkornet [adj.] Munken Vendt 1

støvkorn Ny jord 1

sennepskorn I æventyrland 1, På gjengrodde stier 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

frø, gryn, øie (I) [s.d.]; korn [mat|-] [sjå: Plantenamn]

 

kors [enebær|-] Munken Vendt 1, Det vilde kor 1, Den siste glæde 1, Men livet lever 1

kind [s.d.]; ener: enebær(-) [sjå: Plantenamn]

 

krone (I) [tre|-] Lurtonen 1, I æventyrland 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev III: 1 [Krone, ty.]

top [tre|-] [s.d.]; plante, træ [sjå: Habitat]

 

krone (II) [blomster|-] Livsfragmenter 1

blomster, blomsterblad, bæger [s.d.]

 

kubbe [tre|-] Markens grøde 5 [= Isak], Brev til Marie 2 [1: kubb], Knut Hamsuns brev III: 1 [kubb], V: 1, VI: 1

-stol En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 3, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1

-stol|fest Knut Hamsuns brev III: 1

vedkubbe August 1

stabbe [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

kurv Sult 2, Mysterier 3, Pan 6, Ved rikets port 3, Aftenrøde 4, Siesta 3, Victoria 7, Munken Vendt 4, Kratskog 1, Det vilde kor 1, Sværmere 1, Under høststjærnen 3, Segelfoss by 1, Markens grøde 2, Men livet lever 2, Ringen sluttet 7; Artikler 1889-1928 2, Livsfragmenter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 1, III: 2 [1: korg]

-binding Hamsuns polemiske skrifter 1

-fatning Knut Hamsuns brev III: 1

-kone Livsfragmenter 1

-stol Siste kapitel 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev II: 1, V: 1.

-trille Knut Hamsuns brev III: 2 [1: korg|-]

blomsterkurv Munken Vendt 1

klædekurv Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

matkurv Men livet lever 1

papirkurv Sult 1, Redaktør Lynge 1, Aftenrøde 1, Knut Hamsuns brev I: 1, V: 1

ræddikkurv Ringen sluttet 1

spånkurv Munken Vendt 1

viekurv Segelfoss by 1

vinkurv Knut Hamsuns brev V: 1

 

kvae Det vilde kor 1, Rosa 1, Den siste glæde 2, Markens grøde 2

furukvae Markens grøde 1

●harpiks Under høststjernen 1, En vandrer spiller med sordin 1

rav, sevje, terpentin [s.d.]

 

kvast Siesta 2 [pynt], Aftenrøde 1 [pudder|-], Munken Vendt 1 [markblomster], Kratskog 1 [senneps|-], Segelfoss by 1 [pynt]

enerkvast Benoni 1

løvetandkvast Ringen sluttet 1

pudderkvast Aftenrøde 1, August 1

tusindfrydskvast Knut Hamsuns brev II: 1

 

kvist [grein] Lurtonen 1, Mysterier 1, Ny jord 1, Pan 4, Livets spil 1, Victoria 5, Munken Vendt 1, I æventyrland 1, Det vilde kor 1, Benoni 1, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 2, Segelfoss by 3, Markens grøde 4, Landstrykere 1, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 2, Artikler 1889-1928 2 [ønske|-], Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1

-ild Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 2

enerkvist Men livet lever 1

furrukvist [!] Lurtonen 2

løvkvist Munken Vendt 1, Konerne ved vandposten 1

lyngkvist Markens grøde 3

morgenkvist|en Sværmere 1

nattekvist Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

riskvist Rosa 2

seljekvist Sværmere 3

småkvist Munken Vendt 2

stålkvist Markens grøde 1

tørkvist Pan 3 [1: -r k-], Sværmere 2, Den siste glæde 1, Men livet lever 1

ukvistet Knut Hamsuns brev VI: 1

vidjekvist Men livet lever 1

å kviste Under høststjernen 1, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 1, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

å kvistes Livsfragmenter 1

Blomquist Sult 1, Redaktør Lynge 1, Siesta 1, Knut Hamsuns brev V: 1

Hedquist Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev V: 2

Landquist Knut Hamsun som han var 3, Knut Hamsuns brev IV: 1, V: 3

divining rod [eng.] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

●sjurreir {skjære|-/skjore|-} Mysterier 1 [skjærerede], Rosa 1 [”kråke og sjur tar på å bære kvist”], En vandrer spiller med sordin 1 [-|rede], Segelfoss by 5, Markens grøde 1 [skjur|-]

skjorene ... bygget reder Pan 1, Knut Hamsuns brev VI: 1 [“sjurene bygger reir”]

kråkereir Segelfoss by 1

gren, pisk, ris (I) [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

lakrits Markens grøde 1

treak [s.d.]

 

last [træ|-] En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 4, August 1, Ringen sluttet 1

scantlinglast En vandrer spiller med sordin 1

trælast Stridende liv 1, Børn av tiden 2, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, August 2, På turné 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1

trælastgrosserer Siste kapitel 1

trælasthandler Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Siste kapitel 13, På turné 1

trælasthus Siste kapitel 1, August 1

trælastparti Siste kapitel 1

trælastpris Ny jord 1, Konerne ved vandposten 1

vedlast Konerne ved vandposten 1

trævareforretning Kratskog 1

bjælke, bord, fjæl, planke, stok (I), træ, tømmer, ås [s.d.]

 

list:

-værk En vandrer spiller med sordin 3, Men livet lever 1 [-ver-]

 

lukt [plante|-] Mysterier 1 [mandel], Redaktør Lynge 1 [sop], Ny jord 1 [kaffe, olje, vin], Pan 1, Victoria 1 [’sprættende løv og rotnende trær’], Sværmere 1 [bålrøk av mose og ener], Den siste glæde 2 [planter, skog; tre(virke)], Markens grøde 3 [reinfan], Men livet lever 1 [torv og lyng], Hamsuns polemiske skrifter 2 [salve/nardus]

-e/dåse Børn av tiden 1

-e/vand Sværmere 1

-ende/vand Ny jord 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1

barlukt Børn av tiden 1

furulukt Redaktør Lynge 1, Ny jord 1 [fet f-], Knut Hamsuns brev IV: 1

fetfurulukt Ny jord 1 [fet f-], Munken Vendt 1

godlukt Konerne ved vandposten 1 [parfume], Bjørger 1 [god lukt: skog]

skoglukt Ny jord 1

tanglugt Artikler 1889-1928 1

vellukt Segelfoss by 1 [’bananer og sukkerrør dunstet vellukt’]

velluktende Hamsuns polemiske skrifter 1 [nardussalve]

å lugte Mysterier 2 [mandel], Redaktør Lynge 1 [furulukt], Ny jord 2 [kaffe, vin], Pan 2 [løv som rotnet, trær], Det vilde kor 1 [blomster], Under høststjærnen 1 [høst], Benoni 1 [hæg og barskog], Den siste glæde 2 [tyri; tjære, møk], Landstrykere 1 [cigar], August 1 [kaffe], Knut Hamsun som han var 1 [tobak]

●luft Livsfragmenter 1 [’blomsterregnens ... duftende, stærke luft’]

barluft Børn av tiden 2

furuluft Børn av tiden 1, Segelfoss by 1

duft, dunst, parfume [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

løk Stridende liv 1, Ringen sluttet 1

græsløk Pan 1

knold, rot [s.d.]; lilje, pinselilje, sneklokke, svibel, tulipan [sjå: Plantenamn]

 

løv Lurtonen 1, Sult 2, Redaktør Lynge 1, Ny jord 2, Pan 9, Victoria 6, Munken Vendt 1, Kratskog 1, Det vilde kor 7, Sværmere 2, Under høststjernen 2, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 2, Livet ivold 1, Den siste glæde 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 2 [lauv], Siste kapitel 1, Landstrykere 2, August 1, Men livet lever 2, På gjengrodde stier 2, Livsfragmenter 2, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 3, II: 1, III: 1, IV: 1, V: 1, VI: 1

-blad Pan 2, Under høststjernen 2, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1

-busk Landstrykere 1

-duft Kratskog 1, Siste kapitel 1

-et [adj.] Sværmere 1

-fald Markens grøde 1, Knut Hamsun som han var 1

-falds|stund Bjørger 1

-knopning Stridende liv 1

-krat I æventyrland 3

-kvist Munken Vendt 1, Konerne ved vandposten 1

-rik Mysterier 1, På gjengrodde stier 1

-sal Bjørger 1

-skog I æventyrland 1, Markens grøde 2, Landstrykere 1, August 1, Men livet lever 1

-spret Bjørger 1 [-ræt], Siste kapitel 1

-stak Markens grøde 1 [lauv|-]

-træ Pan 1, Ved rikets port 1, I æventyrland 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

akacieløv I æventyrland 1

aspeløv Benoni 1, En vandrer spiller med sordin 1

avløvet Knut Hamsuns brev V: 1

humleløv Under høststjernen 1

småløv En vandrer spiller med sordin 1

å avløves Rosa 1, Knut Hamsuns brev III: 1 [af|-]

å lauve Markens grøde 1

å løves Den siste glæde 1

Lagerlöf [S.] Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev II: 1, IV: 2, V: 1

Løvland [J.] Hamsuns polemiske skrifter 11, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev II: 1, IV: 3, V: 2

blad [s.d.]

 

låg [planteuttrekk] August 1

enerlåg Men livet lever 1

eleksir {-lik-} Livsfragmenter 2

livseleksir Det vilde kor 1 [’dråper av’; furu]

maltekstrakt Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 2

syrup Knut Hamsuns brev IV: 1 [med stryknin!]

morfin, sevje, treak [s.d.]

 

malm [kjerneved] Benoni 1, En vandrer spiller med sordin 1, Siste kapitel 1

●jern [i furu] En vandrer spiller med sordin 1

 tyri [s.d.]; furu [sjå: Plantenamn]

 

malt [bygg|-]:

-ekstrakt Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 2

 

melk [plante|-]:

nøttemelk August 1

palmesaft Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

kautsjuk, sevje [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

morfin Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1, VI: 1

-indsprøjtning På turné 1

-syk Mysterier 1

låg: opium [-s/valmue] [sjå: Plantenamn]

 

muscarin {-ska-} [soppgift] Under høststjernen 1

gift [s.d.]; fluesop [sjå: Plantenamn]

 

nype Det vilde kor 1

 

næver {ne-} [bjørke|-] Munken Vendt 4, I æventyrland 1, Markens grøde 5, Landstrykere 2, Men livet lever 1

-brev Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-tækt Rosa 1, Knut Hamsuns brev III: 1 [-kket]

bygningsnæver Markens grøde 1

bjørk [sjå: Plantenamn]

 

nøtt Mysterier 1, Markens grøde 1

-er I æventyrland 1, Det vilde kor 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 2

-e/brun Victoria 1

-e/have Det vilde kor 1

-e/knækker Knut Hamsuns brev IV: 1

-e/krat I æventyrland 1

-e/melk August 1

-e/skal Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2 [nødde/-]

-e/skog Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-e-træ [-|virke] Knut Hamsuns brev III: 1 [nødde/-]

cokernutolje August 1

kokosnøtt Ringen sluttet 1

valnøtt I æventyrland 1

Nut [mann] Stridende liv 7

Nøtterø Knut Hamsuns brev IV: 1

marzipan Knut Hamsuns brev IV: 1

●filipine Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-gave Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

å filipine [!] Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

hassel, kokospalme, valnøtt [sjå: Plantenamn]

 

nål (I) [bar|-] Mysterier 1, Det vilde kor 2, Den siste glæde 1

-e/træ I æventyrland 1

barnål Kratskog 1, En vandrer spiller med sordin 1, Siste kapitel 2, Knut Hamsuns brev III: 1

bar [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

nål (II) [metall|- o.a.] Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Ny jord 1, Pan 2, Livets spil 1, Siesta 1, Munken Vendt 1, I æventyrland 1, Sværmere 2, Stridende liv 7, Under høststjernen 1, Benoni 1, Rosa 1, Livet ivold 2, Den siste glæde 3, Børn av tiden 2, Segelfoss by 7, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 8, Siste kapitel 7, Landstrykere 2, August 1, På gjengrodde stier 3, På turné 1, Artikler 1889-1928 2, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev II: 1, III: 1, VII: 1

-brev Konerne ved vandposten 1

-penger Ringen sluttet 3

-øie Markens grøde 1

-e/stik Redaktør Lynge 1 [-l|s-], Børn av tiden 1 [-l|s-], Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1

bennål Men livet lever 1

brilliantnål Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

brystnål Ny jord 1, Siesta 1, Sværmere 2, Siste kapitel 1, August 2

diamantnål Benoni 2, Rosa 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsuns brev VII: 1

glasnål Sværmere 1

hattenål Siste kapitel 3, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

hårnål Kratskog 1, Sværmere 1, Den siste glæde 1, Men livet lever 2, Ringen sluttet 1, På turné 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsuns brev V: 1, VI: 1

knappenål Sult 1, Mysterier 1, Siesta 1, Kratskog 1, Sværmere 2, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Siste kapitel 2, Men livet lever 1, Ringen sluttet 2, På gjengrodde stier 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev II: 2, V: 1

knappenålshode Siste kapitel 1, August 1, Men livet lever 1

knappenålsstik Siste kapitel 1

slipsnål Ved rikets port 1, Siesta 1, Den siste glæde 1, Siste kapitel 1, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VI: 1

stoppenål Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev IV: 1, V: 1

synål Knut Hamsuns brev II: 1

sølvnål Segelfoss by 1, August 1

turkisnål Stridende liv 2

Knappenålsordenen Hamsuns polemiske skrifter 1

Nålnes [E.] Knut Hamsuns brev VII: 1

 

olje (I) [plante|-] Bjørger 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Ny jord 1, Pan 2, Aftenrøde 1, I æventyrland 1, En vandrer spiller med sordin 1, Segelfoss by 1, Siste kapitel 1, August 1, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev III: 1, VI: 1

-agtig I æventyrland 1

-bille Pan 1 [sjå: Dyrenamn]

-duk Under høststjernen 1, Ringen sluttet 1

-duks|tak Sult 1

-flaske I æventyrland 1

-gren Sværmere 1

-hyre Benoni 1, Landstrykere 5, August 1, Men livet lever 1

-karaffel Knut Hamsuns brev III: 1

-klær Landstrykere 1

-lund På gjengrodde stier 1

-lærred Sult 1

-maler Ny jord 2

-tryk Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Sult 2, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-tryks|kunst Over havet 1

-vækst Pan 1

amerikansk olje [laksérolje] Under høststjernen 1

cokernutolje [kokos|-] August 1

enebærolje Redaktør Lynge 1

hårolje Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

linolje Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 2

malerolje Konerne ved vandposten 1

oljet [part.] Segelfoss by 1, Ringen sluttet 1

rosenolje Stridende liv 1

salatolje Knut Hamsuns brev III: 1

å olivenolje [!] Sværmere 1

å olje Landstrykere 1, Ringen sluttet 1, Men livet lever 1

parfume [s.d.]; oliven [sjå: Plantenamn]

 

olje (II) [jord-/dyre|-] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Livets spil 2, I æventyrland 4, Kratskog 1, Under høststjernen 1, Benoni 1, Segelfoss by 1, Landstrykere 1, August 3, Ringen sluttet 6, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-gas Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-kande Kratskog 1, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 2 [-nne], Hamsuns polemiske skrifter 1

-lampe Pan 1

-lukt I æventyrland 1

-mættet I æventyrland 1

-vogn I æventyrland 2

hvalolje Hamsuns polemiske skrifter 1

lampeolje Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 1

maskinolje Kratskog 1

motorolje Ringen sluttet 1

oljet [part.] I æventyrland 1, Men livet lever 1

sildolje August 1

å olje Markens grøde 2

 

os [lukt] Pan 1 [’den fete os av furuen’]

fetfurulukt Ny jord 1 [fet f-], Munken Vendt 1

å ose Men livet lever 1

duft, dunst, lukt, tyri [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

parfume {-fym-} Sult 1, Ny jord 1, Ringen sluttet 1 [-fym-], Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-duftende Ny jord 1

-ret [adj.] Stridende liv 1

balsamert Hamsuns polemiske skrifter 1

blomsterduft Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 1

duft Landstrykere 1 (’hælde på sig en herlig -’), Ringen sluttet 1 [i hår]

dunst Livsfragmenter 1

godlukt Konerne ved vandposten 1

hodevand Markens grøde 1

hårolje Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

hårsalve Hamsuns polemiske skrifter 3

hårvand Segelfoss by 1

luktedåse Børn av tiden 1

luktendeglas Knut Hamsuns brev V: 1

luktendevand Ny jord 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1

luktevand Sværmere 1

mange slags dufter Stridende liv 1

nardus Hamsuns polemiske skrifter 2

nardussalve Hamsuns polemiske skrifter 3

olje [hår|-] Ringen sluttet 1

rosenolje Stridende liv 1

salve [nardus|-] Hamsuns polemiske skrifter 4

salving Hamsuns polemise skrifter 1

vand [lukte|-] Stridende liv 1

vellugtende Hamsuns polemiske skrifter 1 [salve]

å dufte Stridende liv 1 [’alle slags vande’]

å salve Hamsuns polemiske skrifter 1

Extrait du bouquet des fleurs Livsfragmenter 1

Herrens Salvede Hamsuns polemiske skrifter 1

Kölnervand Ny jord 1

duft, lukt [s.d.]

●sminke Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 2

bemalet [sminket] Over havet 1

sminket Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2

brunt (i ansiktet) Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

klister [sminke] Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

malet [sminket] Livet ivold 1, Ringen sluttet 5

maling [sminke] Ringen sluttet 3, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

nymalet August 1

pudder Siste kapitel 1, August 1, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1

pudderdåse Men livet lever 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

pudderkvast Aftenrøde 1, August 1

pudderstel Aftenrøde 1, August 1

pudret Ringen sluttet 1, Over havet 1 [-dd-], Hamsuns polemiske skrifter 1

rouge Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

rødmaling [leppestift] August 1

rødmalt Ringen sluttet 1 [om negler]

rødt Ringen sluttet 1 [’på neglene’], Brev til Marie 1 [’på kjæften’], Knut Hamsuns brev VI: 1 [’på kjæften’]

sort [sminke] Ringen sluttet 1, Brev til Marie 1 , Knut Hamsuns brev VI: 1

umalet [usminket] Ringen sluttet 2

vikset [part.] [’moustascher’] Kratskog 1, Stridende liv 1

å hvitte August 1 [nesen]

å klistre [sminke] Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

å farve I æventyrland 1 [med henna]

å farvelægge I æventyrland 1 [med henna]

å male [sminke] Aftenrøde 2, I æventyrland 1 [henna], Stridende liv 1, Livet ivold 1, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

å pudre Aftenrøde 4, Siste kapitel 1

 

pinde {-nne} [tre|-] Mysterer 1 [pind], Redaktør Lynge 3, Ved rikets port 1, Segelfoss by 1 [spise|-], Konerne ved vandposten 1 [= trefot], Artikler 1889-1928 2 [1: pind], Hamsuns polemiske skrifter 2 [1: pind], Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1 [pind], Knut Hamsuns brev IV: 1, V: 1

pegepinde Bjørger 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [-nd], Redaktør Lynge 1 [-eke-nd], Knut Hamsuns brev V: 1 [-eke-nd]

pindstol Segelfoss by 2, Konerne ved vandposten 1, Men livet lever 1 [-de|s-]

sælepinde Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

træpinde Stridende liv 1, Landstrykere 1

vedpinde Landstrykere 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

vissenpind Livets spil 1

●kjep Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

knortekjæp Bjørger 1, Sult 1

støttekæp [!] Knut Hamsuns brev II: 1

stav, stikke [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

pisk (I) [trekvist] Rosa 2, Landstrykere 1

-ende Hamsuns polemiske skrifter 1

hasselpisk Under høststjernen 1

å piske Rosa 2

●vie Markens grøde 2

kvist [s.d.]

 

pisk (II) [ride|- o.l.] Victoria 1, Munken Vendt 3, Kratskog 1, Det vilde kor 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 3, Segelfoss by 1

-ende Hamsuns polemiske skrifter 2

-e/skaft Segelfoss by 1

-e/smæld Livsfragmenter 1

-e/snert Segelfoss by 1

hårpisk Stridende liv 1

lærpisk Munken Vendt 1

pisket Landstrykere 1

ridepisk Kratskog 3, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1

å piske Pan 1, Munken Vendt 1, Stridende liv 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

 

planke Bjørger 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, I æventyrland 1, Kratskog 2, Stridende liv 2, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 5, Landstrykere 3, August 1, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1, V: 1

-adel Siste kapitel 1

-brolægning En vandrer spiller med sordin 1

-bærer Ringen sluttet 1

-dør Kratskog 1

-eier August 1

-fortaug Stridende liv 1

-stump Kratskog 1

gulvplanke Ringen sluttet 1, Men livet lever 2

kaiplanke Konerne ved vandposten 1

Plankerne [teateret] Segelfoss by 1 [p-], Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev III: 1

bord, fjæl [s.d.]

 

props [gruvetømmer] Børn av tiden 2

pitprops Børn av tiden 1

stok [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

rag [plante|-] I æventyrland 1 [på tidsel]

ragget [adj.] I æventyrland 1 [om tidsel], Rosa 1 [’store furuer er raggete’, av lav]

●bust:

bustet [adj.] I æventyrland 1 [tidsel]

 

rakle [blomsterstand] Under høststjernen 1, Den siste glæde 1

hanrakle Under høststjernen 1

 

rav Sult 2, Victoria 1, Livet ivold 2

kvae [s.d.]

 

ris (I) [kvist] Pan 1, Munken Vendt 3, Det vilde kor 1 [komet|-], Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Men livet lever 1 [komet|-], Knut Hamsuns brev III: 1

-houg August 1

-kost [sjømerke] Sult 1

-kvist Rosa 2

-ved Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-vedhaug Knut Hamsuns brev IV: 1

bjørkeris Benoni 1

limeris Bjørger 1

soplimeris Markens grøde 3

å rise Rosa 1

kvist [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

ris (II) [bladverk] August 1 [om potet], Artikler 1889-1928 1 [potet]

ærteris Knut Hamsuns brev V: 1 [e-]

skal [?potetkål] Markens grøde 1

●græs {gress/gras} [her: bladverk]:

-kar Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-løk Pan 1

potetgræs Pan 1, Under høststjernen 1, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1, V: 1

vortegræs Rosa 1

blad: græsblad o.l. [s.d.]; enggræs, græs, skoggræs ofl. [sjå: Plantenamn]

 

rot [plante|-] Bjørger 1 [-od], Fra det moderne Amerikas Aandsliv 4 [-od], Sult 1, Mysterier 3, Pan 1, Aftenrøde 1, Munken Vendt 3, I æventyrland 1, Kratskog 2, Dronning Tamara 1, Det vilde kor 6, Sværmere 1, Under høststjernen 1, Benoni 1, Rosa 1, En vandrer spiler med sordin 1, Den siste glæde 4, Segelfoss by 2, Markens grøde 5, Siste kapitel 3, Landstrykere 8, August 6, Men livet lever 2, Ringen sluttet 5, På gjengrodde stier 1, På turné 2, Artikler 1889-1928 6, Hamsuns polemiske skrifter 6, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 4, Knut Hamsuns brev II: 1, Knut Hamsuns brev III: 5 [1: Wurzel], IV: 4, VI: 2, VII: 1

-bløite En vandrer spiller med sordin 1

-fast Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-frugt Den siste glæde 1, Markens grøde 1

-fæste [subst.] Den siste glæde 1

-fæstet Redaktør Lynge 2, Munken Vendt 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-huggeri Over havet 1

-løs Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Siste kapitel 2, Landstrykere 1, Ringen sluttet 1, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-løshet August 1

-tråd Sult 1

-sted Segelfoss by 1

-vokset Markens grøde 1

bjørkerot Under høststjernen 1

græsrot I æventyrland 1, På gjengrodde stier 1 [-ras|-], Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

gulrot Den siste glæde 1, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 1, Ringen sluttet 5, Over havet 1 [-le|-], Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, VI: 1

hjerterot Munken Vendt 1, Artikler 1889-1928 2 [-jær-], Hamsuns polemiske skrifter 1

hårrot Den siste glæde 1, Segelfoss by 1

instinktrødder På turné 1

kålrotåker Hamsuns polemiske skrifter 1

maniocrod Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

ordrot Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

røtter [rotfrukt] Knut Hamsuns brev III: 1, V: 2 [-ødde-], VI: 2

sisselrot Munken Vendt 1 [-idse-], På gjengrodde stier 1

trærot Mysterier 3, Siesta 1, Landstrykere 1

vinrot Landstrykere 1 [sjå: Plantenamn]

å rode Hamsuns polemiske skrifter 1

å rotfæste Segelfoss by 2, Landstrykere 1, Knut Hamsuns brev IV: 4

Linderot August 2

knold, løk [s.d.]; kålrabi, næpe, rotfrugt [sjå: Plantenamn] [til boklister] [til toppen]

 

røgelse {-øke-} Livsfragmenter 1

kongerøgelse Livsfragmenter 1

duft [s.d.]

 

rør (I) [plante|-] Bjørger 1, Mysterier 1 [pipe|-], I æventyrland 1 [blåse|-], Under høststjernen 2 [pipe|-, tre|-], Livsfragmenter 1 [strå]

-dør Pan 1

-græs Mysterier 1

-stol Ny jord 1, Siste kapitel 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-sæte Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

bambusrør Knut Hamsuns brev VII: 1

glasrør [ísa strå] Livsfragmenter 1

sigterør Under høststjernen 1

spanskrør Siste kapitel 4, Knut Hamsuns brev I: 1, III: 1, V: 1

spanskrørstok Mysterier 1

sukkerrør Segelfoss by 1, August 1

trærør Under høststjernen 1

 

rør (II) [metall|- o.a.] Bjørger 1, Ny jord 1 [ovns|-], Munken Vendt 1 [= føtter], Stridende liv 3 [pipe-, slange], Under høststjernen 2 [vann|-], En vandrer spiller med sordin 4 [vann|-], Segelfoss by 1, Ringen sluttet 1, Men livet lever 1, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev V: 3, VI: 1

-karm Knut Hamsuns brev III: 1

-ledning Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev III. 3

-lægger Under høststjernen 2

-lægning Under høststjernen 1

-trille Knut Hamsuns brev III: 1

blikrør Munken Vendt 1

blyrør Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

gummirør Knut Hamsuns brev V: 2

komfurrør Benoni 1

nedfaldsrør Siste kapitel 1

ovnsrør Konerne ved vandposten 1, På gjengrodde stier 1

vandrør En vandrer spiller med sordin 1, Knut Hamsuns brev V: 1, VI: 1

 

saft [bær|-/frugt|-] Lurtonen 2 [1: drue], Mysterier 1 [blåsyre], I æventyrland 1 [løvtand|-], Stridende liv 1, Den siste glæde 2

-ig|het Aftenrøde 1

-løs Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-rig Hamsuns polemiske skrifter 1 [om gren]

bærsaft Landstrykere 1

citronsaft Ringen sluttet 1

fikensaft Stridende liv 1

fruktsaft Ringen sluttet 1

palmesaft Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

fikenvand Stridende liv 2

limonade Lurtonen 1 [-mmo-], Munken Vendt 1

sur [appelsin] Knut Hamsuns brev III: 1

søt [appelsin] Knut Hamsuns brev III: 1

blod, sevje [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

sevje Victoria 1, Markens grøde 1, Ringen sluttet 1

dråper av livseleksir Det vilde kor 1 [furu]

kautsjuk, melk [s.d.]

 

skal Munken Vendt 2, I æventyrland 2, August 1, Ringen sluttet 4, Hamsuns polemiske skrifter 2

appelsinskal Sult 1

nøddeskal Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2

●hinde {-nne} [skal] I æventyrland 1 [drue|-]

nøtt [s.d.]; frugt, artsnamn på frukt [sjå: Plantenamn]

 

skat [hogsttopp] En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

battenskat En vandrer spiller med sordin 1

å skate Under høststjærnen 1

batten|s, staur, strange, top [s.d.]

 

skie [ved|-]:

vedskie Stridende liv 1, Men livet lever 1

●brand Pan 1

ved [s.d.]

 

skud {-dd} [plante|-] Ved rikets port 1 [same som ’vildskud’] , Over havet 1 [språk]

grenskud Livsfragmenter 1

vildskud Ved rikets port 1 [-dt s-], Markens grøde 1

avkom Knut Hamsuns brev IV: 1 [= nyskud]

avlægger, kvist [s.d.]

 

slag (I) [art/sort, bot.] Bjørger 1 [agurk], Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [bær], Stridende liv 3 [duft], Under høststjernen 1 [ved], Rosa 1 [kaffe etc.], Børn av tiden 2 [(tre)last/props], Segelfoss by 1 [kake], Markens grøde 1 [lauv], Konerne ved vandposten 1 [kaffe], Siste kapitel 1 [bakterie], Landstrykere 1 [frukt], August 6 [gran/jordbr.prod./potet/tre/vin/Virginia], Men livet lever 1 [tobak], Over havet 1 [drikkevarer], Hamsuns polemiske skrifter 1 [øl]

alleslags [varer] Stridende liv 1

kornslag August 1

potetslag August 1

sort [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

slag (II) [art/sort, ubot.] Den Gaadefulde 1, Bjørger 5, Romanen om Reban 1, Fra det moderne Amerkas åndsliv 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Sult 5, Mysterier 10, Redaktør Lynge 9, Ny jord 3, Ved rikets port 1, Livets spil 1, Siesta 5, Victoria 3, Aftenrøde 1, Munken Vendt 8, I æventyrland 9, Sværmere 1, Stridende liv 3, Under høststjærnen 2, Kratskog 1, Livet ivold 4, Benoni 6, Rosa 3, Den siste glæde 7, Børn av tiden 5, Segelfoss by 15, Markens grøde 20, Konerne ved vandposten 8, Siste kapitel 11, Landstrykere 15, August 17, Men livet lever 12, Ringen sluttet 5, På gjengrodde stier 2, På turné 13, Artikler 1889-1928 7, Livsfragmenter 1, Over havet 7, Hamsuns polemiske skrifter 19, Knut Hamsun som han var 16, Brev til Marie 9, Knut Hamsuns brev II: 7, III: 6, IV: 10, V: 17, VI: 6, VII: 5

alslags Bjørger 4 [1: alle|s-, 1: alt|s-], Pan 1

etslags Bjørger 3

folkeslag Bjørger 1, Mysterier 1, I æventyrland 3, Stridende liv 2, Siste kapitel 1, August 2, Hamsuns polemiske skrifter 7, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 9, II: 1

hvadslags Bjørger 1

sauslag Men livet lever 1

art (II), sort (II) [s.d.]

 

snarp [dss. snerp]:

-e/græs Pan 1

agne [s.d.]

 

sort (I) [art/slag, bot.] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 3 [2: potet, 1: olje], Sult 1 [brød], Munken Vendt 1 [flatbrød], Kratskog 1 [vin], Benoni 1 [linlærred], Den siste glæde 1 [trær], Konerne ved vandposten 1 [potet], August 2 [potet/næpe], Men livet lever 1 [vin], På turné 1 [vin], Knut Hamsun som han var 1 [fôr], Brev til Marie 1 [appelsin], Knut Hamsuns brev III: 1 [appelsin], V: 3 [drikke], VI: 1 [fôr], VII: 1 [potet]

bærsort Redaktør Lynge 7

frøsort August 1

kaffesort Markens grøde 1

kornsort August 2

træsort [plante] Stridende liv 1, Den siste glæde 1, August 1 [-t|er], Men livet lever 1

træsort [trevirke] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev V: 1 [tre|-]

slag [s.d.]

[sortar, namn:]

[appelsin:] fineste sort Messina ... blodappelsiner Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

[drue:] europæisk|e drue|r [franske, tyske, ungarske, græske] I æventyrland 1; kaukasisk|e drue|r Stridende liv 1; kopherdrue Hamsuns polemiske skrifter 1

[kaffe:] mokka Stridende liv 3, Hamsuns polemiske skrifter 1

[korn:] vinterhvete Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 2; vinterrug En vandrer spiller med sordin 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 2; VII: 1; seksradet byg En vandrer spiller med sordin 1

[potet:] blå potet Konerne ved vandposten 2; gul potet Konerne ved vandposten 2; Knut Hamsuns brev VII: 1 [’de gule, faste, melne æg’]; hvid potet Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

[rose:] bleg rose Bjørger 1, Livsfragmenter 1; gul rose Sult 3; rød rose Sult 2 [1: i tæppe]; dybrød rose Livsfragmenter 1, rød rose ... næsten sort Victoria 1

[tobak:] Ala Göbek Stridende liv 1; havanacigar August 1; havanatobak August 1; havaneser Ny jord 1; rafanek Stridende liv 1; Havana August 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev VI: 1; Kuba Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev VI: 1; Sumatra August 1; Virginia Landstrykere 1, August 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

[æple:] gult æple Konerne ved vandposten 1; rødt æple Konerne ved vandposten 1

 

sort (II) [art/slag, ubot.] Bjørger 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 10, Sult 5, Mysterier 16b, Redaktør Lynge 1, Ny jord 5, Siesta 1, Victoria 1, Munken Vendt 6, I æventyrland 4, Kratskog 1, Dronning Tamara 1, Sværmere 1, Stridende liv 2, Under høststjernen 2, Benoni 6, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 3, Segelfoss by 5, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 4, Landstrykere 6, August 15, Men livet lever 3, På turné 14, Artikler 1889-1928 4, Livsfragmenter 2, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 7, Knut Hamsun som han var 2, Brev til Marie 5, Knut Hamsuns brev I: 5, II: 3, III: 3, IV: 4, V: 7, VI: 1, VII: 3

jordsort Den siste glæde 1

kjøtsort I æventyrland 1

myntsort August 2

ostesort August 1

skrôtsort Landstrykere 1

stensort Livets spil 1, Markens grøde 2

uldsort I æventyrland 1

varesort Munken Vendt 1, Konerne ved vandposten 1

art (II), slag (II) [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

spile [tre|-] Markens grøde 1

opspilet Segelfoss by 1, Siste kapitel 1, Men livet lever 2

opspilethet Den siste glæde 1

træspile Markens grøde 1

utspilet Men livet lever 1

vedspile Men livet lever 1

å spile Men livet lever 2

list [s.d.]

 

spire (I) [plante|-] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Landstrykere 1, På turné 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-dannende Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

spirende Redaktør Lynge 1

spiret [part.] Munken Vendt 1

å spire Munken Vendt 2, I æventyrland 1, Dronning Tamara 1, Det vilde kor 1, En vandrer spiller med sordin 2, Markens grøde 1, På turné 1

groe [s.d.]

 

spire (II) [ubot.] Den siste glæde 3 [gut], Landstrykere 1 [jente], August 1 [jente]

-tid Ny jord 1

spir [kirke|-] Munken Vendt 1, I æventyrland 2, Ringen sluttet 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

kirkespir Mysterier 1, På gjengrodde stier 1

kommunistspire Knut Hamsuns brev VI: 3

sandhedsspire Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

tårnspir Munken Vendt 1

å spire Mysterier 2

Christie-spir [kirketårn] Knut Hamsuns brev IV: 1

Spir [J.] Livets spil 31

 

spiss [blad|-] Siste kapitel 1

takk [s.d.]

 

spæt:

spættet [sophat] Under høststjærnen 1

 

spån (I) [tre|-] Sult 2, Rosa 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 1

-kurv Munken Vendt 1

-tak Knut Hamsuns brev III: 1

-tækt [part.] Kratskog 1

høvlspån Sult 2, Under høststjernen 1, Konerne ved vandposten 1

tagspån Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

●høvl Den siste glæde 1, Konerne ved vandposten 2

-flis Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1

-spån Sult 2, Under høststjernen 1, Konerne ved vandposten 1

-et [part.] Markens grøde 1

-e/bænk Konerne ved vandposten 1 [-l|b-], Over havet 2 [1: -vel|-], Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/ri Siste kapitel 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/verksted Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

langhøvl Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

å høvle Sult 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 1, Men livet lever 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

 

spån (II) [ubot.] Sult 1 [blik]

filspån Konerne ved vandposten 1  [til boklister] [til toppen]

 

stabbe [tre|-] Rosa 2

huggstabbe Under høststjernen 1, Landstrykere 1 [hug|-]

stabbur Benoni 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 5, Siste kapitel 2, På gjengrodde stier 1

stabbursnøkkel Segelfoss by 4

stabburstak Men livet lever 1

å stabbe Livet ivold 1, Ringen sluttet 1

 

stake [tre|-] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Bjørger 1 [-age], Munken Vendt 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 1, Siste kapitel 3, Landstrykere 1

træstake Siste kapitel 1

å stake Munken Vendt 1

stikke [s.d.]

 

stamme (I) [tre|-] Mysterier 2, Munken Vendt 2, Kratskog 1, Det vilde kor 1, Under høststjernen 1 [sopp|-], Siste kapitel 1, Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Knut Hamsuns brev I: 1

furustamme Pan 1

grundstamme Hamsuns polemiske skrifter 1

retstammet Under høststjernen 1

storstammet Munken Vendt 1

træstamme Mysterier 2, Pan 2, Under høststjernen 1, Siste kapitel 1

●legg [tre|-] Landstrykere 1

 

stamme (II) [folke|-] Munken Vendt 1, I æventyrland 3, Stridende liv 2, Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, Men livet lever 1, Over havet 7, Artikler 1889-1928 3, Hamsuns polemisk skrifter 12

-frænde Segelfoss by 1

-høvding Stridende liv 1

avstamning I æventyrland 1, Siste kapitel 1

folkestamme Over havet 1, Hamsuns polemisk skrifter 2

indianerstamme Mysterier 1, Segelfoss by 1, Over havet 1, Hamsuns polemisk skrifter 1

jagtstamme Hamsuns polemisk skrifter 1

sprogstamme Over havet 1

å nedstamme Artikler 1889-1928 1

å stamme (fra) Hamsuns polemisk skrifter 1

 

stang Victoria 2 [fiske|-/flag|-], Munken Vendt 1 [tvær|-], Kratskog 1 [flag|-], Det vilde kor 1 [flag|-], Stridende liv 1, Under høststjærnen 1 [flag|-], Benoni 2 [fiske|-], En vandrer spiller med sordin 1 [flag|-], Den siste glæde 3 [2: flag|-], Børn av tiden 3 [2: flag|-], Segelfoss by 1 [flag|-], Markens grøde 3 [2: flag|-, 1: vogn|-], Konerne ved vandposten 3, Siste kapitel 3 [flag|-], Landstrykere 2, Men livet lever 1 [fiske|-], Ringen sluttet 1 [flag|-], På gjengrodde stier 3 [flag|-], Livsfragmenter 1 [flag|-], Knut Hamsuns brev IV: 1 [klæde|s-]

-bidsel Knut Hamsuns brev VII: 1

balancerstang Sult 1

fiskestang Mysterer 1, Pan 1, Victoria 1, Benoni 6, Rosa 1, Segelfoss by 1

fiskestangstub Benoni 1

flagstang Mysterier 1, Victoria 2, Kratskog 2, Stridende liv 1, Under høststjærnen 1, En vandrer spiller med sordin 6, Den siste glæde 1, Segelfoss by 2, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 3, Men livet lever 1, August 2, Artikler 1889-1928 1, Knut Hamsuns brev I: 1, III: 1, IV: 1, VI: 1, VII: 1

klædestang Landstrykere 1, Knut Hamsuns brev IV: 2 [1: -s/s-]

løftestang Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

træstang Stridende liv 1

tværstang Munken Vendt 1

vognstang Markens grøde 3

halv [substantivisk; om flagstang] Men livet lever 1

staur, strange [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

staur [tre|-] Segelfoss by 1, Markens grøde 3, Landstrykere 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-grodd [om korn] En vandrer spiller med sordin 1

gjærdestaur Under høststjernen 1

kornstaur En vandrer spiller med sordin 1

træstaur Landstrykere 1

å staure En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

å staures Markens grøde 1

Staur Den siste glæde 3

Staurholla Men livet lever 1

●pæl Munken Vendt 1, Det vilde kor 1, August 1, På turné 1, Knut Hamsuns brev VI: 2

grænsepæl Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

milepæl Konerne ved vandposten 1

●påle August 2

stang, strange [s.d.]

 

stav Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Munken Vendt 2, I æventyrland 4, Stridende liv 1, Under høststjernen 2, Den siste glæde 1, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 5, Landstrykere 1, Men livet lever 2 [1: (’vegg)stav|er av asp og bjerk’]

betlerstav Ny jord 1, Munken Vendt 1

bispestav Børn av tiden 2

krumstav På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1

primstavpoesi Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

tøndestav Siesta 1

Jacobs staver Konerne ved vandposten 1

pinde, stikke, stok: spaserstok [s.d.]

[stav = spaserstokk: frekvent, ikkje reg.]

 

stikke [tre|-] Den siste glæde 1 [fyr|-], Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 1

budstikke Men livet lever 1

skruestikke Livsfragmenter 1

trommestikke Knut Hamsuns brev II: 1

vedstikke Benoni 1

fyrstik: ●svovlstikketændstikke, pinde, stav [s.d.]

 

stilk [plante|-] Sult 1 [ubot.], Mysterier 1, I æventyrland 1, Dronning Tamara 1, Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1, August 3, På gjengrodde stier 1

stængel [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

stok (I) {-kk} [tre|-] Romanen om Reban 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 3, Sult 2, Mysterier 4, Redaktør Lynge 2, Ny jord 3, Pan 4, Ved rikets port 2, Aftenrøde 8, Munken Vendt 8, I æventyrland 5, Kratskog 1, Under høststjernen 1, En vandrer spiller med sordin 8, Den siste glæde 5, Børn av tiden 8, Segelfoss by 9, Markens grøde 25, Konerne ved vandposten 3, Siste kapitel 7, Landstrykere 3, August 13, Men livet lever 2, Ringen sluttet 8, På gjengrodde stier 2, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 2, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 4, VI: 4, VII: 1

-blind Segelfoss by 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-døv Den siste glæde 1, Segelfoss by 1, Knut Hamsuns brev VI: 2

-hytte Mysterier 1

-ket [part.] Munken Vendt 1

-ortodoks Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-værk Mysterier 1, Ny jord 1

-ke/bryne Knut Hamsuns brev II: 2

-ke/omfar Siesta 1

-ke/slag Munken Vendt 1, Dronning Tamara 1

bundstok Ringen sluttet 2

dørstok Bjørger 2, Sult 2, Pan 1, Benoni 1, Rosa 1, Markens grøde 1, Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1

forstokket Sult 1, Ny jord 1, Rosa 1, Landstrykere 1

gapestok Sult 1, August 1, På turné 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

ladestok Munken Vendt 1

latstok Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

latstokliv Siste kapitel 1

malakkastok Ringen sluttet 1

møkstok Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1

målestok Ny jord 1, Stridende liv 1, Under høststjærnen 1, Benoni 1, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 1, August 1, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 3, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 1, VII: 1

rækvedstok Konerne ved vandposten 1

spanskrørstok Mysterier 1

spaserstok Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Redaktør Lynge 1, Ny jord 3, Pan 2, Ved rikets port 1, Victoria 1, Kratskog 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 5, Konerne ved vandposten 1, August 2, Men livet lever 5, Ringen sluttet 2, På gjengrodde stier 1, Livsfragmenter 1 [-ads-]

stockholmsk Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

tommestok Konerne ved vandposten 2

tømmerstok I æventyrland 1, En vandrer spiller med sordin 2, Børn av tiden 1, Markens grøde 5, Ringen sluttet 2, Livsfragmenter 1

vægstok Markens grøde 1

å stokkes [pryles] Munken Vendt 1

Stockholm Redaktør Lynge 2, Siesta 4, Siste kapitel 1, På turné 1, Hamsuns polemiske skrifter 3, Knut Hamsun som han var 8, Brev til Marie 3, Knut Hamsuns brev I: 2, II: 20, Knut Hamsuns brev III: 4, IV: 8, V: 7, VI: 4

Stockholmsblad Knut Hamsuns brev II: 1

Stockholmsfareriet Hamsuns polemiske skrifter 1

Stockholmslinjen Siesta 1

Stockholmstur Knut Hamsuns brev IV: 1, V: 1

Stokkebæksmuget Hamsuns polemiske skrifter 1

Stokmarknes Landstrykere 8, August 1, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

Stokstaen Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

props, tømmer [s.d.]

 

stok (II) {-kk} [grov stengel]:

bregnestok I æventyrland 1

sivstok Stridende liv 1

solsikkestok I æventyrland 1

stokrose I æventyrland 2 [1: gul -]

stængel [s.d.]

 

strange [liten trestamme] August 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, VI: 1

vedst[r]ange Landstrykere 1

stang, staur [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

strø (I) [-|fall] Det vilde kor 1 [græs], Men livet lever 1 [ener]

barstrødd Den siste glæde 1

bar, løv: -|fald/-|faldsstund/å avløves, nål (I), torvstrøstrø (II) [s.d.]

 

strå [bot.] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Sult 2, Mysterier 2, Victoria 2, Munken Vendt 1, I æventyrland 5, Det vilde kor 2, Sværmere 1, Stridende liv 2, Under høststjernen 3, Benoni 1, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 2, Den siste glæde 2, Segelfoss by 5, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 3, Landstrykere 6, August 3, Men livet lever 5, Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsun som han var 2, Knut Hamsuns brev III: 1, V: 1

-fletning Hamsuns polemiske skrifter 1

-hat Den Gaadefulde 1, Siesta 3, I æventyrland 1, Kratskog 1, Stridende liv 1, Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 7, Siste kapitel 1, På gjengrodde stier 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-mand Knut Hamsuns brev IV: 1

-sæk Kratskog 3, Men livet lever 1

-tak Pan 1

-tækt I æventyrland 2

fjeldstrå Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

græsstrå Pan 1, Markens grøde 1, Landstrykere 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

halmstrå Sult 1, Segelfoss by 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

høistrå Markens grøde 1, Siste kapitel 1, August 1, Men livet lever 2

(hårstrå Segelfoss by 1, Ringen sluttet 1)

kortstrået I æventyrland 1

langstrået Landstrykere 1

(skjægstrå Siesta 1 [-gge|-], Børn av tiden 1)

vildstrå I æventyrland 1, Stridende liv 1, Under høststjernen 1, Markens grøde 1, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev II: 1, IV: 2, VI: 1

rør [= strå] Livsfragmenter 1

rørgræs Mysterier 1

glassrør [= ísa strå] Livsfragmenter 1

halm [s.d.]; enggræsfoderforhøihå, græs, byg, havre, hvete, rug, korn grønfor; timotei [sjå: Plantenamn]

 

stubbe [tre|-] Den siste glæde 1, Siste kapitel 1

avstubbet Landstrykere 2

furustubb/-|stubbe Den siste glæde 1

træstubbe Siste kapitel 1

stuv [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

stuv [stubbe] Under høststjernen 4, Børn av tiden 1, På gjengrodde stier 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 2

aspestuv Under høststjernen 1

træstuv Benoni 1

stubbe [s.d.]

 

stængel {-ten-} Bjørger 1 [-ten-], Pan 1, Det vilde kor 1, Benoni 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

stilk, stok (II) [s.d.]

 

sville Stridende liv 2

jernbanesville På gjengrodde stier 1

bjælke, planke, ås [s.d.]

 

syltetøi {-øy} Segelfoss by 1

-skål Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-s/krukke Segelfoss by 1

bringebærsyltetøi Segelfoss by 2

nedsyltet Knut Hamsuns brev IV: 1, V: 1

syltede pærer Konerne ved vandposten 1

sylting Knut Hamsuns brev V: 1

å sylte I æventyrland 1 [solsikkeblomster], Men livet lever 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

gelé Segelfoss by 1

marmelade Segelfoss by 1

multegrøt Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

bærsankerske Munken Vendt 2

tyttebærsanking Munken Vendt 1

bær, frukt, kompot [s.d.]

 

sæd [frø o.l.] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Stridende liv 1, En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 1, August 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-potet August 1

grønforsæd Landstrykere 1

vintersæd Knut Hamsuns brev IV: 1

sættepotet August 1

frø [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

takk [bladtann]:

syvtakket Markens grøde 1 [skogstjærne]

takket [blad] Artikler 1889-1928 1

blad, spiss [s.d.]; løvetand [sjå: Plantenamn]

 

terpentin [destillert kvae fra furu] Knut Hamsuns brev VI: 1

kvae [s.d.]

 

tjære Ny jord 5, Stridende liv 1, Under høststjernen 1, Rosa 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1

-blomster Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-brænderi Ny jord 2

-drev Rosa 1

-garn Siesta 1

-klut Markens grøde 1

-parti Ny jord 1

-pøs Pan 2

-skib Ny jord 1

råtjære Men livet lever 1

tjæret [part.] Den Gaadefulde 1, Siesta 1, Ringen sluttet 1

å tjære Pan 1, Det vilde kor 1, Under høststjernen 1

tyri [s.d.]; furu [sjå: Plantenamn]

 

top {-pp} [tre|-] Ny jord 2, Det vilde kor 1, Stridende liv 1, En vandrer spiller med sordin 1 [flagstang], Markens grøde 2, August 1, På gjengrodde stier 2, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1 [Wipfel, ty.], V: 1, VII: 1

-blad Knut Hamsuns brev V: 1

-|ende [subst.] Ringen sluttet 1

bjørketop Victoria 1, Segelfoss by 1

mastetop Ny jord 4, Landstrykere 1

tiltops På gjengrodde stier 1

trætop Mysterier 2, Pan 1, Under høststjernen 1, Rosa 1, Markens grøde 1, På gjengrodde stier 1, Hamsuns polemiske skrifter 1 [tretopp], Knut Hamsuns brev VII: 1

tørtoppet Under høststjernen 1

krone (I), skat [s.d.]

 

torn Det vilde kor 1, Markens grøde 1, Siste kapitel 1, Artikler 1889-1928 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-e/busk Segelfoss by 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/krone Hamsuns polemiske skrifter 1

slåpetorn Victoria 1

kaktus, rose, tidsel [sjå: Plantenamn]

 

torvstrø August 2, Brev til Marie 3, Knut Hamsuns brev III: 3

-fabrik August 1

●strø (II) [torvmose|-] August 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

strø (I) [s.d.], torv [-|mose] [sjå: Plantenamn]

 

treak [innkoka einebærlåg] Markens grøde 1 [’lakrits altså’]

teriak [gresk, gl. legemiddel, same ord] Markens grøde 1

enebærolje Redaktør Lynge 1

lakrits Markens grøde 1

ener [sjå: Plantenamn] [til boklister] [til toppen]

 

træ {-e} [-|virke; for træ = levande plante, sjå: Habitat] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Mysterier 4, Pan 1, Livets spil 1, Victoria 1, I æventyrland 3, Kratskog 2, Det vilde kor 1, Stridende liv 1, Under høststjernen 1, Benoni 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 3, Markens grøde 2, Siste kapitel 1, Landstrykere 2, August 1, Men livet lever 3, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 2, Over havet 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-arbeide Markens grøde 1

-arkitektur Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-aske August 1

-ball Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-ben Kratskog 1, Konerne ved vandposten 11, Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-bro På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-bræt Stridende liv 1, Ringen sluttet 1

-bue [telt|-] Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-bund I æventyrland 1, Landstrykere 1

-bund|sko Knut Hamsuns brev VII: 1

-byg Men livet lever 1

-bygning Victoria 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-bænk I æventyrland 1, Segelfoss by 1, Livsfragmenter 1

-dall Landstrykere 1

-figur Over havet 1

-fjæl I æventyrland 1

-flis Sult 2, Landstrykere 1, Ringen sluttet 1

-fløite Dronning Tamara 2

-fot Den siste glæde 1, Konerne ved vandposten 3, Hamsuns polemiske skrifter 1

-gjærde Under høststjernen 1

-gulv Markens grøde 1

-hammer Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-hode Sult 1, Landstrykere 1

-hus Victoria 1, En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 1, Knut Hamsuns brev V: 1

-industri Ringen sluttet 1

-kai Landstrykere 2, Knut Hamsuns brev V: 1

-kar Munken Vendt 2

-karm Knut Hamsuns brev III: 1

-kasse Redaktør Lynge 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-kjørel Markens grøde 2, Siste kapitel 1

-klomper Børn av tiden 1

-kop Benoni 1

-kors Segelfoss by 1, Artikler 1889-1928 1

-kul August 2, Men livet lever 1

-last Stridende liv 1, Børn av tiden 2, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, August 2, På turné 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1

-last|grosserer Siste kapitel 1

-last|handler Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Siste kapitel 13, På turné 1

-last|hus Siste kapitel 1, August 1

-last|parti Siste kapitel 1

-last|pris Ny jord 1, Konerne ved vandposten 1

-lem Konerne ved vandposten 1

-lås Landstrykere 1, Men livet lever 1

-mand Konerne ved vandposten 1, Livsfragmenter 1

-maskine Victoria 1

-masse Sult 1, Mysterier 1, Konerne ved vandposten 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-materiale Siste kapitel 1

-mær Børn av tiden 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1, VII: 1

-net [adj.] Victoria 1, I æventyrland 1 [træet]

-nøkkel Men livet lever 1

-pinde Stridende liv 1, Landstrykere 1

-plog I æventyrland 1

-ramme Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-rænde Markens grøde 1

-rør Under høststjernen 1

-sak Segelfoss by 1

-ske Markens grøde 1

-sko Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Ny jord 1, Siesta 1, Rosa 1, August 2

-sko|mål Hamsuns polemiske skrifter 1

-skulptur Knut Hamsuns brev VI: 1

-slev Børn av tiden 1 [-eiv], Siste kapitel 1

-sliperi Ny jord 1, En vandrer spiller med sordin 3, Siste kapitel 1

-slot Knut Hamsuns brev IV: 1

-slæde Livsfragmenter 1

-snadde Livsfragmenter 1

-snit Brev til Marie 1 [Holzschnitt, ty.]; Knut Hamsuns brev I: 1, V: 1 [Holzschnitt]

-sort Konerne ved vandposten 2, Landstrykere 1 [utenlandsk], Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Knut Hamsuns brev V: 1 [tre|-]

-spade Børn av tiden 1

-spile Markens grøde 1

-stake Siste kapitel 1

-stang Stridende liv 1

-staur Landstrykere 1

-stol Mysterier 1, Aftenrøde 1, Munken Vendt 1, Benoni 1, En vandrer spiller med sordin 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1

-stykke Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-støtte Knut Hamsuns brev V: 1

-såle|sko Knut Hamsuns brev VII: 1

-tavle Ny jord 1

-trap Konerne ved vandposten 1

-traug Markens grøde 2

-tøffel I æventyrland 1, Kratskog 1, Markens grøde 2, Siste kapitel 1

-tør Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1

-vare|forretning Kratskog 1

-villa På gjengrodde stier 1

-virke Knut Hamsuns brev III: 1

-væg Victoria 1, Livsfragmenter 1

-værk Redaktør Lynge 1, Livets spil 1, Under høststjernen 3, Markens grøde 2, August 2 [-ver-], Men livet lever 1 [-ver-], Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1 [-ver-], V: 1

-æske Segelfoss by 1

-øse Markens grøde 2

asketræ [-|virke] Segelfoss by 1

banketræ Markens grøde 1

bjørketræ [-|virke] Knut Hamsuns brev III: 1

børtræ Markens grøde 1

duftende træ [-|virke] Mysterier 4

eketræ [-|virke] Markens grøde 1

hespetræ Markens grøde 1, Artikler 1889-1928 1

jasmintræ [-|virke] Stridende liv 1

mangletræ En vandrer spiller med sordin 1

måletræ Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

nøddetræ [-|virke] Knut Hamsuns brev III: 1

rosentræ [-|virke] Stridende liv 1, Benoni 5

rulletræ Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

sirupstræet Segelfoss by 1

tværtræ Kratskog 1

æmnestræ Markens grøde 2

stav [vegg|-] [av asp og bjerk] Men livet lever 1

virke [tre|-] Munken Vendt 1  

last, tømmer, stok (I) [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

tråd [plante|-; tåg]:

lintråd På gjengrodde stier 1

rottråd Sult 1

bast, fiber, tåg [s.d.]

 

tvare Benoni 1, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Artikler 1889-1928 1 [-vor-]

(kjærnetvare På gjengrodde stier 2)

 

tyri Munken Vendt 1, Den siste glæde 4

Tyrihans [blad] Knut Hamsuns brev I: 2

●fett [i furu] Benoni 1

fetfurulukt Ny jord 1 [fet f-], Munken Vendt 1

fet Under høststjærnen [fluesop]

fet os (av furuen) Pan 1

tjære [s.d.]; furu [sjå: Plantenamn]

 

tømmer Ny jord 1, Munken Vendt 1, Kratskog 1, Stridende liv 1, Under høststjernen 4, En vandrer spiller med sordin 8, Den siste glæde 3, Børn av tiden 16, Segelfoss by 5, Markens grøde 13, Siste kapitel 2, Landstrykere 3, Ringen sluttet 2, På gjengrodde stier 2, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 3, VI: 3

-berg Ringen sluttet 2

-drift Knut Hamsuns brev IV: 1

-fløter Ringen sluttet 2

-furu Markens grøde 2

-handel Segelfoss by 2

-hugger Under høststjernen 2, En vandrer spiller med sordin 2, Segelfoss by 2

-hugst Under høststjernen 4, En vandrer spiller med sordin 3, Segelfoss by 1

-kjøp Siste kapitel 1

-kjører Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 2

-koie En vandrer spiller med sordin 6

-mand Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Benoni 1, Siste kapitel 1, Men livet lever 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-mands|blyant Knut Hamsuns brev VI: 1

-mands|panel Artikler 1889-1928 1

-mængde Landstrykere 1

-sag En vandrer spiller med sordin 1

-skog Kratskog 1, En vandrer spiller med sordin 2, Markens grøde 4, Landstrykere 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-stok I æventyrland 1, En vandrer spiller med sordin 2, Børn av tiden 1, Markens grøde 5, Ringen sluttet 2, Livsfragmenter 1

-trafik Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-træ Markens grøde 2

-tylvt En vandrer spiller med sordin 1

-væg Under høststjernen 1, Siste kapitel 1, Livsfragmenter 1

-værksted I æventyrland 1

byggetømmer Børn av tiden 3

kjæmpetømmer En vandrer spiller med sordin 1

tømrer [subst.] Børn av tiden 1, Landstrykere 2

tømret [part.] Redaktør Lynge 1, I æventyrland 1, Kratskog 1, Den siste glæde 1, Siste kapitel 1

tømring Markens grøde 2, August 1

å tømre Munken Vendt 1, Stridende liv 1, Markens grøde 2, August 2, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 2, Knut Hamsuns brev I: 1, V: 2

Tømmernes Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 4

lumberman Knut Hamsuns brev IV: 1

●soppe [tømmervase] En vandrer spiller med sordin 8

småsoppe En vandrer spiller med sordin 2

å soppe En vandrer spiller med sordin 1, Ringen sluttet 1

stok [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

tåg [plur.: tæger] [rotgrein]:

trætæger Den siste glæde 1

rottråd Sult 1

tråd [s.d.]

 

ved Ny jord 1, Pan 3, Victoria 1, Kratskog 1, Stridende liv 1, Under høststjernen 4, Benoni 9, Rosa 2, En vandrer spiller med sordin 2, Den siste glæde 7, Markens grøde 11, Konerne ved vandposten 3, Siste kapitel 1, Landstrykere 7, August 3, Men livet lever 5, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 6, Knut Hamsuns brev II: 3, Knut Hamsuns brev III: 7, IV: 6, V: 2, VI: 9, VII: 1

-arbeide En vandrer spiller med sordin 1

-bend [plante] Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-buske Knut Hamsuns brev IV: 1

-byrde Rosa 1

-bør Konerne ved vandposten 1

-flis Landstrykere 1

-hugger Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Benoni 1, Konerne ved vandposten 2, Artikler 1889-1928 1

-hugger|plass Sult 1

-hugging Rosa 1, Konerne ved vandposten 1

-hugst Munken Vendt 1, Benoni 1

-kasse Under høststjernen 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1

-kjøring Markens grøde 1

-kubbe August 1

-lade Markens grøde 1

-lass Markens grøde 2, Men livet lever 1

-last Konerne ved vandposten 1

-mand Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev III: 2

-pinde Landstrykere 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-pris Knut Hamsuns brev IV: 1

-sag August 1

-sager Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

-saging Knut Hamsuns brev V: 1

-skie Stridende liv 1, Men livet lever 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-skjul Siste kapitel 5, Landstrykere 3, August 3, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-skjul|loft Knut Hamsuns brev VII: 1

-skog Pan 2, Undre høststjernen 2, En vandrer spiller med sordin 2, Markens grøde 2, Landstrykere 1, Men livet lever 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-skur Landstrykere 1, Artikler 1889-1928 1

-skåle Benoni 1, Den siste glæde 1, Knut Hamsuns brev II: 1

-slæde Segelfoss by 1, Markens grøde 2, Landstrykere 1, August 2

-spile Men livet lever 1

-stikke Benoni 1 [til boklister] [til toppen]

-st[r]ange Landstrykere 1

-vei En vandrer spiller med sordin 1

-øks August 1

avfaldsved Ringen sluttet 1

bjørkeved August 1

blandingsved Knut Hamsuns brev VII: 1

drivved Under høststjernen 2

favnved Ny jord 1, Kratskog 2, En vandrer spiller med sordin 2, Markens grøde 14, August 1, Ringen sluttet 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 2, VI: 1

favnvedhugging Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

favnvedlass Knut Hamsuns brev VI: 1

kvældsved Markens grøde 1, August 1 [-veld|v-]

ovnved Knut Hamsuns brev VII: 1

risved Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

risvedhaug Knut Hamsuns brev IV: 1

rækved Konerne ved vandposten 6

rækvedstok Konerne ved vandposten 1

tørved Knut Hamsuns brev VI: 1

vinterved Børn av tiden 2, Markens grøde 1, Men livet lever 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1, VI: 1, VII: 1

●brændsel I æventyrland 1 [olje], Siste kapitel 2, Men livet lever 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev II: 1, Knut Hamsuns brev III: 2, IV: 7, VI: 2

 

vidjespenning Siste kapitel 1

spenning Bjørger 1

vidje [sjå: Plantenamn] [til boklister] [til toppen]

 

virke [træ|-] Munken Vendt 1

trævirke Knut Hamsuns brev III: 1

træ: -værk [s.d.]; bjælke, bord, fjæl, planke, stok (I), træ, tømmer, ås [s.d.]

 

ært {e-} Segelfoss by 1 [sibirsk]

bælg, bønne, frø [s.d.] [sjå òg ært: -er, -e/- og (-)erter under: Plantenamn]

 

øie (I) {øye} [frø]:

kaffeøie Landstrykere 1

kornøie Markens grøde 1

frø, gryn, korn [s.d.]

 

øje (II) {øye} [blomster|-] Bjørger 1 [’Hver blomst har glands i sit øje’]

 

årenet {-tt} [i blad] Den siste glæde 1

blad [s.d.]

 

årring [i tre] Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

stok (I), stubbe, tømmer [s.d.]

 

ås [bjælke] August 1

gulvås August 1, Artikler 1889-1928 1

mønsås Markens grøde 1

takås August 2

bjælke [s.d.] [til boklister] [til toppen]

 

å pode Munken Vendt 2

å indpode Kratskog 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

 

å så [frø] Den Gaadefulde 1, Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Munken Vendt 3, Kratskog 2, Sværmere 1, Under høststjernen 1, En vandrer spiller med sordin 6, Den siste glæde 3, Markens grøde 8, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 7, August 13, Artikler 1889-1928 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev IV: 4, VI: 1

isådd Markens grøde 1

oversådd Stridende liv 1

såd [part.] I æventyrland 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, August 1, Brev til Marie 1 [-dd], Knut Hamsuns brev IV: 1 [-dd]

såfrø Knut Hamsuns brev IV: 1

såkløver En vandrer spiller med sordin 1

såkorn Markens grøde 1

såmand August 1

såmaskin En vandrer spiller med sordin 1

såning Knut Hamsuns brev IV: 1

såtid Stridende liv 1

tilsåd Bjørger 1 [-ået], Landstrykere 1, Knut Hamsuns brev V: 1

å såes Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Livets spil 1, Stridende liv 1, Markens grøde 1

å tilsåes Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

frø [s.d.]

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord på plantedelar og -produkt i Knut Hamsuns bøker og brev [til samleliste] [til toppen]

Søkelista er alfabetisk, men presentasjonen kronologisk, 52 titlar. Søk på boktittelen og finn ord og sidetal.

 

Aftenrøde 1898 (Samlede verker 14: 128-184, 1956. GNF)

Artikler 1889-1928 (GNF 1965: 9-148, Fakkelbok 73 v/ Francis Bull)

August 1930 (Samlede verker 11: 7-261, 1955. GNF)

Benoni 1908 (Samlede verker 5: 7-162, 1955. GNF)

Bjørger 1878 (Trohaugs Forlag 1981: 7-144)

Brev til Marie (Aschehoug 1970: 9-263, v/ Tore Hamsun)

Børn av tiden 1913 (Samlede verker 6: 7-189, 1955. GNF)

Den Gaadefulde 1877 (GNF 1959: 2-31, faksimileutg.)

Den siste glæde 1912 (Samlede verker 7: 7-142, 1955. GNF)

Det vilde kor 1904 (Samlede verker 15: 177-236, 1956. GNF) (Det vilde Kor og andre dikte. Gyldendals klassikere 1993: 9-141. Forkorta GK)

Dronning Tamara 1903 (Samlede verker 15: 7-71, 1956. GNF)

En vandrer spiller med sordin 1909 (Samlede verker 5: 305-423, 1955. GNF)

Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1889 (GNF 1962: 7-131, v/ Tore Hamsun)

Hamsuns polemiske skrifter (GNF 1998: 19-278, v/ Gunvald Hermundstad)

I æventyrland 1903 (Samlede verker 3: 165-290, 1954. GNF)

Knut Hamsun som han var (GNF 1956: 31-239, v/ Tore Hamsun)

Knut Hamsuns brev [I] 1879-1895 (GNF 1994. Tala gjeld brev nr. 1-404)

Knut Hamsuns brev [II] 1896-1907 (GNF 1995. Tala gjeld brev nr. 405-779)

Knut Hamsuns brev [III] 1908-1914 (GNF 1996. Tala gjeld brev nr. 780-1285)

Knut Hamsuns brev [IV] 1915-1924 (GNF 1997. Tala gjeld brev nr. 1286-1780)

Knut Hamsuns brev [V] 1925-1933 (GNF 1999. Tala gjeld brev nr. 1781-2356)

Knut Hamsuns brev [VI] 1934-1950 (GNF 2000. Tala gjeld brev nr. 2357-3069)

Knut Hamsuns brev [VII] Supplementsbind (GNF 2001. Tala gjeld brev nr. S 1-S249; ’S’ er sløyfa her)

Konerne ved vandposten 1920 (Samlede verker 8: 7-293, 1955. GNF)

Kratskog 1903 (Samlede verker 4: 7-122, 1955. GNF)

Landstrykere 1927 (Samlede verker 10: 7-334, 1955. GNF)

Livet ivold 1910 (Samlede verker 15: 74-174, 1956. GNF)

Livets spil 1896 (Samlede verker 14: 72-125, 1956. GNF)

Livsfragmenter (GNF 1988: 9-127, v/ Lars Frode Larsen)

Lurtonen [1877-79] (Hamsun-Selskapet 1995: [13-31], vers 1-56, v/ L.F. Larsen)

Markens grøde 1917 (Samlede verker 7: 145-397, 1955. GNF)

Men livet lever 1933 (Samlede verker 12: 7-315, 1955. GNF)

Munken Vendt 1902 (Samlede verker 14: 186-375, 1956. GNF)

Mysterier 1892 (Samlede verker 1: 143-373, 1954. GNF)

Ny jord 1893 (Samlede verker: 2: 139-330, 1954. GNF)

Over havet (GNF 1990: 9-114, v/ Lars Frode Larsen)

Pan 1894 (Samlede verker 2: 333-423, 1954. GNF)

På gjengrodde stier 1949 (Samlede verker 15: 239-335, 1956. GNF)

På turné (GNF 1960: 17-127, v/ Tore Hamsun)

Redaktør Lynge 1893 (Samlede verker 2: 7-136, 1954. GNF)

Ringen sluttet 1936 (Samlede verker 13: 7-240, 1956. GNF)

Romanen om Reban [1877-79] (Hamsun-Selskapet 1997: 39-60)

Rosa 1908 (Samlede verker 5: 165-301, 1955. GNF)

Segelfoss by 1915 (Samlede verker 6: 193-447, 1955. GNF)

Siesta 1897 (Samlede verker 3: 7-88, 1954. GNF)

Siste kapitel 1923 (Samlede verker 9: 7-301, 1955. GNF)

Stridende liv 1905 (Samlede verker 4: 189-311, 1955. GNF)

Sult 1890 (Samlede verker 1: 7-140, 1954. GNF)

Svermere 1904 (Samlede verker 4: 125-185, 1955. GNF)

Under høststjærnen 1906 (Samlede verker 4: 315-395, 1955. GNF)

Ved rikets port 1895 (Samlede verker 14: 6-69, 1956. GNF)

Victoria 1898 (Samlede verker 3: 90-162, 1954. GNF)

 

 

Den Gaadefulde 1877 (GNF 1959: 2-31, faksimileutg.) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

blad (I) 22; blomster 8, 16, 19, 29; -bevokset 18; haveblomster 17; å blomstre 19; >buket [bouk-] 8, 18, 19, 29; >vase 8; duft: -en [= -|ing] 17 [blomster]; farve >blå forglemmigei 18; flor: å florere 19; gummi: -rem 18 [-umi|-]; strå: -hat 4; tjære: tjæret [adj.] 21; å så 8

 

Bjørger 1878 (Trohaugs Forlag 1981: 7-144) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

blomme: blommet 66, 68; dalablomme 120 [jente]; blomster 97 [-t], 104 [-t]; -beplantet 124; -potte 102, 104; evighedsblomst 123; bær: laurbær 108; farve >grønsvær 63; >rød: bleg rose 104; flis: fliset 75; gren 141; gryn: -små 69; knop 108; lukt: godlukt 7 [-d l-, av skog]; løv: -faldsstund 119; -sal 7; -spræt 7; olje 86; pinde: pegepinde 84; ▪>kjep: knortekjæp 40; planke 78; ris (I): limeris 12; rot 119 [-od]; rør 78; slag 53 [agurk]; sort >rose: bleg rose 104; stake 58 [-age]; stængel 108 [-ten-]; stok (I): dørstok 14, 104; vidjespenning: spenning 96; øje (II) 97 [blomster|-]; å så: tilsået 7

 

Lurtonen [1877-79] (Hamsun-Selskapet 1995: [13-31], vers 1-56, v/ L.F. Larsen) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

blomster: -flor 4; flor: blomsterflor 4; å flore[re] 38; løv 6; kvist 13; furrukvist 16, 55; krone (I) [træ|-] 6; limonade 17 [-mmo-]; saft [drue|-] 31, 52

 

Romanen om Reban [1877-79] (Hamsun-Selskapet 1997: 39-60) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

blomster 39; gren 45; fjæl 51 [-jel]; stok (I) 48

 

Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1889 (GNF 1962: 7-131, v/ Tore Hamsun) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

bark: hårdbarket 40; bjælke 42; blad (I): leaf [eng.] 16, 36, 38, 42, 43, 44; figenblad 77; græsblad 36, 43; blomster: å blomstre 139; bær 73; farve >rød: rosenrød 78, 100; fjæl: brædderne 82; flor: å florere 77; frø: sæd 13, 69; garvestof: hårdbarket 40; groe: overgroet 131; å gro 21; honning 40; kjærne [kæ-] 20, 61, 118; kvist: divining rod [eng.] 50; nøtt [nød]: -e/skal [-de/s-] 91, 94; olje 31; -tryk 23; hårolje 26; parume: hårolje 26; pinde: pegepind 72; planke 41, 42; rot [-od] 16, 50, 101, 103; -løs 103; skal: nøddeskal 91, 94; slag 73 [bær]; sort 26 [hårolje], 27 [potet], 28 [potet]; >potet: hvit potet 40; spire 65, 66; -dannende 105; sandhedsspire 65; spån: tagspån 41; >høvl: langhøvl 41; stake 127 [-age]; stang: løftestang 41; stav 41; primstavpoesi 38; stok (I) 90, 120, 122; -ortodoks 10; målestok 138; spadserstok 41; strå 74, 140; sæd 13, 69; torn: Hawthorne [N.] 43; træ [-|virke] 61; -arkitektur 137; -bygning 137;-hammer 41; -lasthandler 111; -sko 7, 12; -sort 137; måletræ 41; tømmer: -mand 122; -trafik 129; ved: -bend 43; -hugger 42; å så: å såes 69

 

Sult 1890 (Samlede verker 1: 7-140, 1954. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

blod: -rød 25 [rose]; å ulme blodig 29 [rose]; blomme: Blomquist 75; blomster 105, 116; -potte 15; >vase: glasvase 29; bord: -stabel 40; bær: tyttebær 22; farve 7 [høst|-], 25 [rose]; >brunt appelsinskal 63; >grønt græs 127; >gul rose 17, 22, 44; >rød rose 29, 111 [i tæppe]; blodrød [rose] 25; rødme [subst.] 25 [roser]; >sort svamp 37; fjæl 127; flis 78; træflis 53, 54; gryn 34; halm: -strå 125; hode: kålhode 133, 134; kurv 9, 72; papirkurv 31, 72; kvist: Blomquist 75; løv 24, 25; olje: -dukstak 92; -lærred 91; -tryk 127, 130; parfume 84; pinde >kjep: knortekjæp 92; rav 22, 54; ris (I): -kost 32; rot 23; -tråd 18; skal: appelsinskal 63; sort 45 [rugbrød]; >rose: gul rose 17, 22, 44; rød rose 29; spån 56, 63; høvlspån 57, 61; >høvl: -spån 57, 61; å høvle 56; stang: balancerstang 24; stilk 129 [ubot.]; stok (I) 30, 132; forstokket 90; gapestok 101; dørstok 118, 128; strå 24, 125; halmstrå 125; træ [-|virke]: -flis 53, 54; -hode 57; -masse 22; tråd: rottråd 18; tåg: rottråd 18; ved: -huggerplass 46

 

Mysterier 1892 (Samlede verker 1: 143-373, 1954. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

blad (I) 184, 215, 321, 339; -plante 362; blomster 178, 261, 285, 294, 348, 349, 359; -buket 204; havblomster 362; hvit blomster [i potte] 168, 175, 178, 229, 250, 265; markblomster 348; å blomstre 255; >buket 348; blomsterbuket 204; duft 210 [skog og græs], 326 [råt græs]; -ende [træ (-|virke)] 183, 185, 186, 336; å dufte [skog] 221, 285; farve >grøn bladplante 362; grønt græs 182; >hvit blomster [i potte] 168, 175, 178, 229, 250, 265; >rød: rosenrød 218; fyrstik 166, 185; >svovlstik 153; gren 215, 222, 358; gryn 338; gummi 338; bondegummi 338; halm 233; kurv 168, 227, 273; kvist 223; >sjurreir 259; lukt 343 [mandel]; å lukte [mandel] 330, 347; løv: -rik 359; morfin: -syk 207; nøtt 269; nål [bar|-] 184; pinde 208 [-d]; rot 189, 190, 323; trærot 189, 190, 191; rør 362; -græs 339; spanskrørstok 176; saft 330 [blåsyre]; spire: å spire 210, 278; stamme 320, 321; træstamme 341, 345; stang: fiskestang 209; flagstang 223; stilk: 362; stok (I) 159, 175, 176, 347; -hytte 221; -værk 363; spanskrørstok 176; strå 184, 223; top: trætop 183, 344; træ [-|virke] 183, 185, 186, 336; -masse 278; -stol 273; å så 332

 

Redaktør Lynge 1893 (Samlede verker 2: 7-136, 1954. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

blomme: Blomquist 70; blomster: opblomstrende 115; botanik: kandidatus realium 50; >flora (II): vitenskap [plante|-] 54, 69, 77, 121; >manuskript [om bærsorter] 7, 8, 17, 121; arbeide [skriftlig] 48 [om sop]; artikel [om bær, gjær, sop] 9, 11, 12, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 48; avhandling [vitenskapelig, bær, gjær, sop] 8, 12, 18, 39, 40, 43, 44, 45, 48; debutarbeide 9 [om bær]; overskrift [på artikel] 9, 40; tidsskrift [med bær, sop] 10, 44, 48; titel [på artikel] 9, 40; ’Litt om vore bærsorter’ [titel] 9, 40; ’Bær. 2 millioner sparet. Et nationalspørsmål’ [titel] 40; Letterstedtska Tidskrift 12, 38, 40; >prøve [eksperiment, rendyrking av gjær] 48; bær 10, 12, 40, 50; -sort 9, 10, 11, 19, 38, 40, 43; laurbær 27; enebærolje 78; farve 40 [’sop med de deiligste farver’]; >rød: rosenrød 44; fyrstik >svovlstikke 34; gift: giftig 40 [sop]; gren 110; grut 63; kjærne 70; -kar 99; -sund 126; -tropper 72; kurv: papirkurv 38; kvist: Blomquist 70; lukt 40 [sop]; furulukt 77; å lukte 77 [furulukt]; løv 7; olje: enebærolje 78; pinde 85, 131, 132; pekepind 105; rot: -fæstet 50, 107; sort: bærsort 9, 10, 11, 19, 38, 40, 43; spire: spirende 115; stok (I) 7, 134; spaserstok 134; Stockholm 46, 121; treak: enebærolje 78; træ [-|virke]: -kasse 56; -værk 13; tømmer: tømret [part.] 51; å så 106

 

Ny jord 1893 (Samlede verker: 2: 139-330, 1954. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

agne: å agnes 216; bark 303; avbarket 303; granbark 243; bast 146; å baste 218; blomme: forblommet 205; blomster 169, 216, 217, 287; blomstrende 201; botanik >latinsk navn: kurkuma 148; duft: parfumeduftende 222; å dufte 173 [sydlandske varer]; farve >blå blomster 216; violet figur i potet 291; flor 140, 210; garvestof 243; garveri 243, 303, 310; groe: å gro 238; gryn 242; gummi: -galosche 155, 158; -trinse 311; hun >avskjær 243, 303; kjærne: -kar 169; kvist 270; last: trælastpris 243; lukt 146 [kaffe, olje, vin]; -endevand 189; fetfurulugt 236 [-t f-]; skoglukt 220; å lukte 148 [kaffe], 149 [vin]; løv 160, 315; olje 146; -maler 204, 224; os: fetfurulukt 236 [-t f-]; parfume 157; -duftende 222; luktendevand 189; Kölnervand 290; rør: -stol 222; sort >tobak: havaneser 147; stav: betlerstav 208; stok (I) 147, 155, 258; -værk 218; forstokket 316; målestok 204; spaserstok 141, 153, 232; tjære 230, 276, 290, 303, 322; -brænderi 303, 310; -parti 314; -skib 329; top 243, 303; mastetop 147, 173, 230, 311; træ [-|virke]: -lastpris 243; -sko 230; -sliperi 242; -tavle 146; tyri ▪>fett: fetfurulukt 236 [-t f-]; tømmer 243; ved 303; favnved 139

 

Pan 1894 (Samlede verker 2: 333-423, 1954. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

ar 341, 354; art: tangart 402; bark 342, 350; bjælde: blåklokke 350, 400; blad (I) 355 [blomster|-]; -flætning 413; -orm 341; græsblad 348; løvblad 348, 356; blod: å bløde rødt 400 [dværgbjørk]; blomster 347, 350, 351, 354, 355, 377, 389; -støv 341; hvit blomster [vill] 354, 356; lilafarvet blomster 375; lyngblomst 354; stedmorsblomster 354; å blomstre 354; blomsterblad: blad (II) 355; blomsterstøv 341; botanik å forevise [bl.a. planter] 397; >flora (II): prøve 380 [tang]; samlinger 379, 397 [bl.a. planter]; tangart 402; >manuskript: vitenskapsmand 379 [bl.a. planter]; bær 390; bringebærbusk 375; hestebærlyng 401; melbærlyng 354; duft 334 [røtter og løv], 354 [vild nellik]; farve >blåklokke 350, 400; lilafarvet blomster 375; >grønt løv 391; >gult løv 391; gulnende skog 389; >hvit bark 350; hvit blomster [vill] 354, 356; >rød hestebærlyng 401; rosenrød 404; dunkel vin 354; gren 337, 341, 342, 348, 393; gummi: -vækst 414; hat: stormhat 354; klase: tangklase 397; kongle: furukongle 391; grankongle 393; kurv 349, 350, 356, 385, 412; kvist 339, 341, 342, 384; tørkvist 342, 384 [-r k-], 393; >sjurreir: skjorene ... bygget reder 339; lukt 334 [fet os av furu]; å lukte 339 [løv som rotnet], 361 [trær]; løk: græsløk 341; løv 334, 339, 342, 347, 375, 389, 390, 391, 403; -blad 348, 356; -træ 374; olje 338, 414; -bille 374; -vækst 414; os 334 [’fet os av furuen’]; ris (I) 370; ris (II) >græs [bladverk]: -løk 341; potetgræs 389; rot 334; rør: -dør 419; skie >brand 391; snarp: -e/græs 375; stamme: furustamme 391; træstamme 395, 422; stang: fiskestang 339; stok (I) 336, 367, 368, 369; dørstok 383; spaserstok 363, 367; strå: -tak 413; græsstrå 363; stængel 375; tjære: -pøs 401, 405; å tjære 402; top: trætop 339; træ [-|virke] 413; tyri ▪>fett: fet os 334 [furu]; ved 339, 389, 406; -skog 339, 378

 

Ved rikets port 1895 (Samlede verker 14: 6-69, 1956. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

bjælke 42; bomster 46; fyrstik 26, 37, 38; -æske 32; kurv 7, 11, 12; løv: -træ 7; pinde 30; skud: vildskudd [-dt s-] 17; stok (I) 13, 17; spaserstok 12

 

Livets spil 1896 (Samlede verker 14: 72-125, 1956. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

blomster 96 [-t]; grøn blomst 96, Sumatras blomst 109 [jente]; farve >grøn blomst 96; >rød: mørkerød rose 95; kvist 116 [ønske|-]; pinde: vissenpind 102; spire: Spir [J., 31 s.]; træ [-|virke] 124; -værk 123; å såes 78

 

Siesta 1897 (Samlede verker 3: 7-88, 1954. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

blad (I) 70 [blomster|-]; blomme: Blomquist 52; blomster 45, 70; >buket: violbuket 86; >vase: rosekaraffel 28, 29, 30; blomsterblad: blad (II) 70; farve >rød: mørkerød [rose] 84; flis 53, 72; fliset 72; fyrstik 26, 27, 79, 82; kurv 21, 23, 45; kvast 31, 32; kvist: Blomquist 52; rot: trærot 25; stav: tøndestav 58; stok (I): -ke/omfar 28; Stockholm 11, 13, 14, 15; Stockholmslinjen 16; strå: -hat 33, 34, 39; skjæggestrå 69; tjære: -garn 67; tjæret 54; træ [-|virke]: -sko 69

 

Aftenrøde 1898 (Samlede verker 14: 128-184, 1956. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

flor 151; groe: å gro 133, 180; kurv 137, 138, 170, 181; papirkurv 160; kvast 161, pudderkvast 161; olje 158; parfume >sminke: pudderkvast 161; pudderstel 143; å male 144, 162; å pudre 143, 160, 161, 178; rot 156; saft: -ighet 169; stok (I) 141, 142, 144, 145, 151, 156, 162, 166; træ [-|virke]: -stol 129

 

Victoria 1898 (Samlede verker 3: 90-162, 1954. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

aks 100; bark 97; blad (I) 119; bregneblad 125; botanik: å plukke 125 [hvitveis og violer], 145 [blomster], 155 [blomster]; blomster 100, 106, 109, 126, 128, 145, 155; -potte 119; -trappe 146; å blomstre 110, 137; bær: bringebær 93; duft 125 [blomster], 130 [have], 137 [’aurikler og pinseliljer, jasminer og liljekonvaller’]; å dufte 119 [syrin], 156 [rose]; dunst 127 [skog og mark]; farve: gule, røde og blå blomster 155; >brun: nøttebrun 104; >gul morild 105; gyldne aks 100; >hvitveis 125, 126; >rød rose ... (næsten sort) 149; rosenrød 130, 151; >rødt og gult løv 106; flor 130; å florere 125; fyrstik 92; -maker 91; gren 91, 119, 120, 137; syringren 136; groe: gjengrodd 136; gryn 106; halm 146, 147; knop 119; kurv 92, 110, 125, 126, 127, 128, 133; kvist 95, 97, 99, 102, 145; lukt 99 [’av sprættende løv og rotnende trær’]; løv 95, 99, 106, 119, 137, 161; nøtt: -e/brun 104; rav 119; sevje 91; sort >rose: rød rose ... næsten sort 149; stang 91, 128; fiskestang 125; flagstang 126, 128; stok (I): spaserstok 146; strå 133, 146; top: bjørketop 130; torn: slåpetorn 125; træ [-|virke] 119; -bygning 92; -hus 147; -maskine 119; -net [adj.] 102; -væg 148; ved 102

 

Munken Vendt 1902 (Samlede verker 14: 186-375, 1956. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

aks 275; bar: -skog 273; bark 187; bast: å baste 284; å bastes 347; blomster 204, 215, 247, 291, 292, 294, 296, 330, 345; -bord 211; -gjord 295; -kurv 294; -pike 186, 290, 291, 293, 294; blomstrende 189, 211; markblomster 307; >buket 291, 292, 293; bær 201, 204, 239, 343; -mark 228; -sankerske 186, 203; tyttebær 204; tyttebærsanking 190; duft 204 [blomster]; å dufte 247 [’av løv og av fetfurulukt’]; dunst [gjærsats] 190, 192; farve 215 [rød orchidé]; >gul: ildgul blomst 247; >rød orchidé 215; fjæl 212; flis 243, 339, 352; flor: å florere 279, 320; frø 255, 347, 351, 352; -pakke 347; græsfrø 347; garvestof: å garve 305; gren 194, 199, 225, 354; palmegren 354; groe: grodd 347; å gro 247; honning 343; mjød 335, kart 333; kjærne 264; knusk 228; korn: guldkornet 296; kors 343 [enebær|-]; kurv 290, 292, 375; blomsterkurv 294; spånkurv 203; kvast 307; kvist 226; løvkvist 307; småkvist 225, 226; lukt: fetfurulukt 247; løv 247; -kvist 307; næver 201, 212, 213, 219; os: fetfurulukt 247; ris (I) 228, 274, 358; rot 305, 342, 350 [folk]; -fæstet 245; hjærterot 221; sidselrot 213; saft: limonade 201; skal 198, 262; sort 226 [flatbrød]; spire: spir 371 [kirke|-]; tårnspir 326; spiret [part.] 352; å spire 348, 351; spån: -kurv 203; stake 187; å stake 329; stamme 187, 362; storstammet 225; stang 247; tværstang 247; staur >pæl 358; stav 187, 202; betlerstav 256; stok (I) 193, 208, 217, 219, 224, 270, 271, 366; -ke/slag 217; ladestok 250; stokket [part.] 224; å stokkes 217; strå 372; syltetøi: bærsankerske 186, 203; tyttebærsanking 190; træ [-|virke]: -kar 187, 199; -stol 369; virke 295; tyri 228; >fett: fetfurulukt 247; tømmer 315; å tømre 357; ved: -hugst 193; virke [træ|-] 295; å pode 197, 354; å så 255, 347, 352

 

I æventyrland 1903 (Samlede verker 3: 165-290, 1954. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

agne 190; aks 190; bjælde: blåklokke 186; bjælke 273; blad (I) 272; blomsterblad 178; blomster 184, 186, 194, 272, 274, 287; -blad 178; -guirlander 180; -kranset 181; -plukning 245; -smykket 181; avblomstring 165; smørblomster 186; >buket 257; blomsterblad 178; botanik: blomsterplukning 245; forhistorisk planteverden 274; >flora (II) 232; botanisk have 252; >vegetation 201, 223, 226, 233, 282; bær 226; kirsebærtræ 242; skogbær 187; drøv 211; duft: å dufte 283 [æple]; farve 187 [på druer], 263 [henna]; brune, grønne og blå (druer) 187; å farve 263 [henna] >blå nellik 226; blåklokke 186, indigofarve 269, 270; >brunstekt [græs] 184; >gul stokrose 232; gulsvidd græs 184; ildgul skog [solsikker] 178; >hvit næver 233; >rødkløver 226; hennafarvet 263; mørk pion 190; fjæl: træfjæl 239; flor: å florere 235; flora (I) 232; fyrstik >tændstikke 194, 195, 211; gren 191; groe: igjengrodd 168; halm: -stak 179, 186; kjærne: solsikkekjærne 179; kjøt [frukt|-] 187; klase: drueklase 268; vindrueklase 191; korn: sennepskorn 254; krone (I) [træ|-] 179; kvist 204; løv: -krat 201, 214, 232; -skog 168; -træ 201; akacieløv 194; næver 233; nøtt: -er 235; -e/krat 282; valnøtt 282; nål: -e/træ 201; olje 178; -agtig 286; -flaske 204; parfume ▪>sminke: å male 263 [henna]; å farvelægge 263 [henna]; planke 249; rag [plante|-] 272 [på tidsel]; ragget 226 [tidsel]; >bust: bustet 272 [tidsel]; rot 234; græsrot 201; rør 286; saft 202; skal 179, 187; >hinde 187; sort ▪>drue: europæisk|e drue|r 187 [franske, tyske, ungarske, græske]; spire: å spire 184; stav 168, 203, 206, 211; stilk 283; stok (I) 165, 197, 226, 261, 288; tømmerstok 225; stok (II): -rose 186, 232; bregnestok 218; solsikkestok 236; strå 190, 204, 206, 209, 237; -hat 184; -tækt 176, 183; kortstrået 242; vildstrå 173; syltetøi: å syltes 179 [solsikkeblomster]; træ [-|virke] 217, 221, 249; -bund 233; -bænk 279; -fjæl 239; -net [adj.] 184 [træet]; -plog 176; -tøffel 233; tømmer: -stok 225; -værksted 268; tømret [part.] 273; ved >brændsel 273 [olje]; å så: såd [part.] 178

 

Kratskog 1903 (Samlede verker 4: 7-122, 1955. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

agne 53; aks 34; bar: -nål 16; bast: -matte 90; blad (I) 16, 17; blomster 8, 9, 16, 24, 46, 51, 98, 101, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122; -duft 14; -flor 23; -hode 22; -kone 8, 12; -rest 111; -seng 21; >buket 114, 116; bord 37; botanik en fremmed nuance 16 [plantevariasjon]; å plukke blomster 121; >vegetation 17; bær: bringebær 46; farve >grønt græs 25; >gul kvast [vild sennep] 51; gul stråhat 99; flor: blomsterflor 23; å florere 109; duft: blomsterduft 14, løvduft 14; fyrstik 92; -beholder 41; gryn 37; -velling 37; byggryn 37; hode: blomsterhode 22; kurv 8; kvast 51; last [træ|-]: trævareforretning 36; løv 111; -duft 14; nål: barnål 16; parfume >sminke: vikset 74 [moustasche]; planke 37, 43; -dør 39; -stump 36; rot 15, 51; sort 59 [vin]; spån: -tækt 25; stamme 17; stang 16 [flag|-]; flagstang 73, 74; stok (I) 111; spaserstok 99; strå: -hat 99; -sæk 29, 30, 31; træ [-|virke] 46, 47; -ben 9; -tøffel 48; -vareforretning 36; tværtræ 39; tømmer 43; -skog 35; tømret [part.] 39; ved 47; favnved 55, 57; å pode: å indpode 111; å så 16, 53

 

Dronning Tamara 1903 (Samlede verker 15: 7-71, 1956. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

bjælde 7; blomster 9, 10, 12, 20, 28, 30, 42, 43, 49, 51, 54, 66, 67, 68; -gård 24, 59; dunst 7; farve >rød rose 59, 60; hennafarvet 55; flor 63; groe: å gro 7, 28; rot 7; spire: å spire 12; stilk 61; stok (I): -ke/slag 19; træ [-|virke]: -fløite 15, 62

 

Det vilde kor 1904 (Samlede verker 15: 177-236, 1956. GNF) (Det vilde Kor og andre dikte. Gyldendals klassikere 1993: 9-141. Forkorta GK) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

bark 217; bjælde 200; blåklokke 212; blad (I) 199; blod: å bløde 232; blomme 204; blomster 177, 188 [-t], 190, 203, 204, 216, 218 [+ -t], 226, 229, 230; -duft 197; blomstrende 227; giftblomstflor 188; lotusblomst 200; å blomstre 177, 178, 207; botanik: å plukke ... blomster 218; >latinsk navn: lotus i Norden 199; sorbusbusk 232; bær 184; tyttebærstue 193; duft 191 [spiræa], 197 [forårshave], 230 [blomster]; blomsterduft 197; å dufte 177 [blomster], 198 [fiol]; dunst 188, 200; dunstende 188 [giftblomstflor]; dusk 183; farve 218 [rød orchidé]; røde og blå (blomster) 229; >blå viol 197; blåklokke 212; >grøn: eviggrønne nåler 184; >hvit spiræa 190; hvit syrin 232; >rød lilje 204; rød orchidé 218; rød rose 177; rødmende rogn og hæg 182; >rød og gul: gul og rød [skog] 234; å rødne og gløde 232 [løv]; flor 213; giftblomstflor 188; frø 188; gift [plante|-]: -blomstflor 188; gren 194, 223; groe: grojord 229; å gro 198, 200, 204, 229; å grøde 232; kind 184 [enebær|-]; knop 178; kors 184 [enebær|-]; kurv 202; kvae 181; kvist 193; lugt: å lugte 204 [blomster]; løv 183, 187, 188, 193, 218, 223, 232; låg: livseleksir 181 [’dråper av’]; nype 182; nøtt: -er 194; -e/have 203; nål [bar|-] 184, 199; ris (I) 235; rot 194, 199, 200, 201, 214, 228; sevje: dråper av livseleksir 181 [furu]; spire: å spire 188; stamme 204; stang 188 [flag|-]; staur >pæl 211; strø (I) 188; strå 198, 217; stængel 217 [-ten-]; tjære: å tjære 235; top 194; torn 182; træ [-|virke] 179

 

Svermere 1904 (Samlede verker 4: 125-185, 1955. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

blomster: å blomstre 151; fyrstik: -hus 140; gren 134; bjørkegren 169; oljegren 137; gummi: -prøve 163; fiskegummi 130; knop: knoppet 126; å knoppe 125; knusk: å knusktørke 134; kurv 135; kvist: morgenkvisten 155; seljekvist 126, 143, 146; tørkvist 163, 164; lukt 165 [bålrøk: mose og ener]; -e/vand 140; løv 134, 169; løvet [adj.] 162; olje: -gren 137; å olivenolje [!] 150; parfume: luktevand 140; rot 137; strå 146; å så 181

 

Stridende liv 1905 (Samlede verker 4: 189-311, 1955. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

bark 295; blad (I) 278, 279; fikenbladbælte 271; næpeblad 211; blomme: blomhave 264; blomster 216, 217, 264, 278, 288, 293, 302, 309; blomstring 265; >buket 220; bord: -stabel 248, 250; å bordklæ 203; botanik >vegetation 279; bær: bringebær 278; duft 290 [parfume]; -ende 276, 297, 298; å dufte 298; farve: å farve 262 [henna]; >gul: guldblomster 300; >rød valmue 275; frø: sæd 212; groe: å gro 258, 311; grut 269; gryn: grynet 272; gummi: -snor 190, 193; honning 309; kjærne: -mand 256; -sund 217, 220; -sundhet 302; småkjærner 272; klase: drueklase 288; knop: løvknopning 206; last: trælast 244; løk 271; løv: -knopning 206; nøtt: Nut 233, 234, 236, 239, 252, 255, 256; olje: rosenolje 298; parfume: -ret [adj.] 271; mange slags dufter 290; rosenolje 298; vand [lukte|-] 298; å dufte 298 [’alle slags vande’]; >sminke: vikset 271; å male 262; pinde: træpinde 271; planke 189, 253; -fortaug 248; saft 272; fikensaft 271; fikenvand 271, 288; skie: vedskie 212; slag 290 [duft: parfume]; alleslags 276 [varer]; sort: træsort [plante] 306; >drue: kaukasisk|e drue|r 272; >kaffe: mokka 269, 300, 301; >tobak: Ala Göbek 295; rafanek 295; stang 232; flagstang 261; træstang 271; stav 275; stok (I): målestok 287; stok (II): sivstok 304; strå 197, 295; -hat 241; vildstrå 211; sville 237, 238; sæd 212; tjære 269; top 280; træ [-|virke] 271; -bræt 272; -last 244; -pinde 271; -stang 271; jasmintræ [-|virke] 295; rosentræ [-|virke] 295; tømmer 189; å tømre 189; ved 211; -skie 212; å så: oversådd 296; såtid 212; å såes 271

 

Under høststjærnen 1906 (Samlede verker 4: 315-395, 1955. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

bar: -skog 315; -træ 371; blad (I) 328, 360; løvblad 328, 371; blomster 315, 316, 328; å blomstre 340; bær 315; koralbær 315; rognebær 360; rognebærklase 319, 330; farve 328 [rød fluesop]; >gult løvblad 371; flis: sagflis 354; flor 328; fyrstik >tændstikke 319; gift [plante|-]: muscarin 328; groe: gjengrodd 315; å gro 328; gummi [rakle|-] 371; hat [sop|-] 328; kjærne 315; klase 315, 316; rognebærklase 319, 330; kongle 327; grankongle 330; kurv 363, 364, 365; kvae ▪>harpiks 316; kvist: å kviste 343; lukt: å lukte (høst) 328; løv 349, 360; -blad 328, 371; humleløv 360; muscarin 328; olje: -duk 363; amerikansk olje 359; pisk: hasselpisk 346; rakle 371; hanrakle 371; ris (II) >græs [bladverk]: potetgræs 342; rot 343; bjørkerot 326; rør 324, 338; sigterør 322; trærør 322; skat: å skate 343; slag 380 [ved]; spæt: spættet 328 [sophat]; spån: høvlspån 354; stabbe: huggstabbe 318; stamme [sop|-] 328; retstammet 371; træstamme 371; stang 341; flagstang 341; staur: gjærdestaur 379; stav 371 [ener|-], 379; stok (I) 328; målestok 348; strå 315, 328, 342; vildstrå 347; stuv 343, 347, 356, 370; aspestuv 357; tjære 316; å tjære 316; top: trætop 342; tørtoppet 380; træ [-|virke] 348; -gjærde 379; -rør 322; -værk 357, 388, 395; tyri >fett: fet 328 [fluesop]; tømmer 342, 343, 361, 379; -hugger 343, 346; -hugst 318, 350, 351, 355; -væg 378; ved 317, 319, 348, 380; -kasse 346; -skog 379, 380; drivved 316, 319; å så 316

 

Benoni 1908 (Samlede verker 5: 7-162, 1955. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

bar: -skog 72; -træ 7; blad (I): -tobak 33; teskedblad 153; blod: rosenblod 73; blomster 33, 43, 61; botanik >latinsk navn: asfodelos 43; farve >gul: å gulne 100 [asp]; >blå: violet blomster 43; flor 96, 97; å florere 78; groe: å gro 102; gryn 33; kongle: furukongle 47; korn 47 [kaffe|-]; kaffekorn 47; kvast: enerkvast 106; kvist 12; lukt: å lukte 72 [hæg og barskog]; løv: aspeløv 96; malm [furu|-] 43; olje: -hyre 32; ris (I): bjørkeris 106; rot 137; sort 35 [linlærred]; stabbe: stabbur 74; stang [fiske|-]: 64, 82; fiskestang 63, 64, 79, 81, 82, 100; fiskestangstub 63; stikke: vedstikke 121; stok (I): målestok 24; dørstok 93; strå 9; stuv: træstuv 57; stængel 43; træ [-|virke] 36; -kop 104; -stol 138; rosentræ 45, 54, 62, 69, 72; tvare 106; tyri >fett [furu|-] 43; tømmer: -mand 21; ved 7, 37, 73, 89, 101, 102, 121, 131, 133; -hugger 131; -hugst 7; -skåle 37; -stikke 121

 

Rosa 1908 (Samlede verker 5: 165-301, 1955. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

bar 233, 239; -skog 233, 244; blad (I) 212; blomme: forblommet 293; blomster 212, 292, 293; å blomstre 219, 236, 241, 258, 264, 298; bær: multebær 197; drøv: å jorte 198; farve >rød: rosenrød 266; rødvinsglas 178, 196, 210; >røde og gule flækker 208 (i skogen); høstbrændt 232 [løv]; gift 239; -stof 239; gren 201, 206; kvae 239; kvist 297; riskvist 273, 274; å kviste 238; løv 232; å avløves 217; næver: -tækt 182; pisk 238, 241; å piske 238, 239; rag: ragget 233 [furu, av lav]; ris (I): -kvist 273, 274; å rise 278; ris (II) >græs [bladverk]: vortegræs 239; rot 188; slag 294 [kaffe etc.]; spån 202; stabbe 207, 217; stang: fiskestang 172; stok (I): dørstok 260; forstokket 212; strå 211; tjære 277; -drev 262; top: trætop 211; træ [-|virke]: -sko 176; ved 217, 219; -byrde 217; -hugging 196

 

En vandrer spiller med sordin 1909 (Samlede verker 5: 305-423, 1955. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

aks 369; seksradet byg 369; bar 422; -nål 345; batten|s 341, 343, 371, 393; battenskat 409; bjælde: blåklokke 305; blad (I): løvblad 409; blomme: forblommethet 360; blomster 305, 310, 343, 354, 412, 423; -hode 369; avblomstret 309, 419; rødblomstret 317; storblomstrethet 395; bord 415; -klædning 371; bær 305; 310 [-|lyng], 343; -mark 392; -skog 418, 419; høstbær 305; tyttebær 305; duft 305 [trær], 310 [løv], 380 [jasmin]; 418 [jasmin]; farve >blåklokke 305; >gult strå 351; >rødblomstret 317; rosefarvet 413; rosenrød 421; >rød og gul: gult og rødt løv 380; flis 338; frø: -sætning 375; sæd 312; gren 410; groe: groveir 340; staurgrodd 381; å gro 320; halm 381; -visk 413; havrehalm 382; hode: blomsterhode 369; kubbe: -stol 413; kvae >harpiks 305; kvist 350; å kviste 409; >sjurreir 350 [-|rede]; last [træ|-] 386; scantlinglast 345; list: -værk 330, 332, 338; løv 380, 394; -blad 409; -træ 316; aspeløv 316; småløv 310; malm [i stokk] 349; >jern 349; nål: barnål 345; olje 370; planke: -brolægning 349; rot 386; -bløite 375; skat 409; battenskat 409; sort >korn: seksradet byg 369; vinterrug 369, 380; spire: å spire 319, 366; stang 377; flagstang 311, 313, 314, 339, 370, 372; staur: -grodd 381; kornstaur 377; å staure 375; stok (I) 339, 345, 349, 350, 355, 385, 410, 414; tømmerstok 350, 414; strå 351, 381; sæd 312; top 311 [flagstang]; træ [-|virke] 413; -hus 348; -sliperi 345, 348, 414; -stol 315; mangletræ 413; tømmer 343, 344, 348, 349, 355, 395, 399, 406; -hugger 393, 409; -hugst 363, 386, 392; -koie 345, 416, 417, 419, 421, 423; -sag 314; -skog 310, 315; -stok 350, 414; -tylvt 350; kjæmpetømmer 349; >soppe 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 355; småsoppe 345, 347; å soppe 355; ved 412, 422; -arbeide 373; -skog 409, 412; -vei 401; favnved 409, 412; å så 312, 319, 339, 342, 380, 381; såd [part.] 322; såkløver 375; såmaskin 340

 

Livet ivold 1910 (Samlede verker 15: 74-174, 1956. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

bark: sagradamagt 101; blomster 83, 91, 96, 98, 99, 102, 103, 110, 124, 127, 128, 134, 137, 140, 144, 150, 152, 165; -bed 96; -handel 98; granatblomster 137; Blumen 97, 98, 114; Blumenschøn [85 s.]; >buket 98; >vase 150, 152; løv 139; parfume >sminke: malet [part.] 149; å male 112; rav 139, 149; stabbe: å stabbe 111

 

Den siste glæde 1912 (Samlede verker 7: 7-142, 1955. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

bar 8, 12, 15, 16; -haug 15; -leie13, 15; -strødd 81; bark 9, 16; bjælde: blåklokke 48; blad (I): løvblad 16; blomster 7, 27, 29, 38; -potte 114; -trap 129; småblomster 71; stedmorsblomster 135; å blomstre 76; gåsunger 125, 134; bord:-væg 76; botanik: å sanke planter 35; >flora (II) å klassificere planter 35; familje 70 [champignonernes]; klasse [plante|-] 35; > latinsk navn 35; Artemis cotula 35, 67; >vegetation 27; bælg: -vækst 71; bær 47; bønne: kaffebønne 12; duft: å dufte 70 [hæg]; dusk 47; farve >blåklokke 48; >grønfoder [-|for] 32, 43; eviggrønne nåler 47 [ener]; >gulrot 133; gul skapning 70 [sop]; flor 20; å florere 64; frø 71; fyrstik 96; >tændstikke 91; gift: insektpulver 35; gren 9, 16, 58; groe: gjengrodd 36; mosegrodd 16; overgrodd 37; å gro 67; gryn 12, 133; byggrynsuppe 117; lappegryn 80; menneskegryn 21, 23; gummi: -hjul 89; gåsunger 125, 134; kind [enebær|-] 47; kjærne: -kar 129; kløft: grenens vinkel 16; korn: kaffekorn 16; kors 47 [enebær|-]; kubbe: -stol 29, 40, 43; kvae 16, 17; kvist: tørkvist 71; lukt 36 [planter, skog], 91 [træ(-|virke)]; å lukte 8 [tyri], 67 [tjære, møk]; løv 46; -blad 16; -træ 16; å løves 27; nål [ener] 47; rakle 19; rot 9, 16, 21, 23; -frugt 32; -fæste 135 [subst.]; gulrot 133; hårrot 13; saft 60, 61; sort 16 [trær]; træsort [plante] 20; spile: opspilethet 46; spån >høvl 117; stake 88; stang [flag|-] 23, 34, 56; flagstang 31; stav 19; staur: Staur 29, 35, 40; stikke 96 [fyr|-]; stok (I) 77, 79, 83, 104, 106; -døv 48; strø (I): barstrødd 81; strå 38, 71; stubbe 16; furustubb/-|stubbe 16; tjære 67; træ [-|virke] 91; -fot 142; tyri 8, 9, 12, 19; tømmer 28, 35, 64; tømret [part.] 81; tåg: trætæger 35; ved 45, 54, 79, 105, 113, 114, 139; -skåle 39; årenet 16; å så 32, 43, 44; såd [part.] 43

 

Børn av tiden 1913 (Samlede verker 6: 7-189, 1955. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

bar 157; -luft 126, 151; -lukt 39; -skog 39, 52; bjælke 77, 145; takbjælke 76; blad (I): -tare 46; blomster 8, 35, 96, 157, 158, 161, 179; -agtig 131; -potte 171, 179; å blomstre 91, 93; >vase: sølvkakevase 143; bord 24; -klædning 65, 171; farve: -blyant 25; flor 20, 168; -erende 154; -omvundet 158; å florere 24, 57; fyrstik >tændstikke 180; garvestof: gjennemgarvet 130; groe: å gro (fast) 119 ; gryn: -mel 67; -små 140; gummi: -ball 46; kongle: furukongle 41; kvist 103, 163; last [træ|-] 24, 96, 108, 114; trælast 11, 65; lukt: -e/dåse 8; barlukt 39; >luft: barluft 126, 151; furuluft 91; løv: -træ 126; parfume: luktedåse 8; planke 24; props 114, 126; pitprops 114; slag 96, 114; spån >høvl: å høvle 175; stabbe: stabbur 110; stang 73, 157 [flag|-], 189 [flag|-]; stav: bispestav 144, 185; stok (I) 66, 132, 168, 169, 179, 181, 182, 185; spaserstok 132; tømmerstok 121; strå: skjægstrå 109; stuv 126; træ [virke|-] 47, 79, 182; -klomper 103; -last 11, 65; -mær 99; -sleiv 101; -spade 158; tømmer 11, 13, 15, 16, 17, 24, 37, 65, 66, 78, 95, 96, 108, 139, 140, 188; -stok 121; byggetømmer 108, 114, 121; tømrer [subst.] 65; ved: vinterved 84, 105

 

Segelfoss by 1915 (Samlede verker 6: 193-447, 1955. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

bar: -skog 426; blad (I) 368; blomster 234, 251, 252, 297, 309, 328, 381, 394, 443; blomstrende 332, 444; maiblomster 255; å blomstre 351; >vase 243; botanik >flora (II): tarmflora 222; bær: bringebær 363; bringebærsyltetøi 364, 368; laurbær 405; dunst: å dunste (vellugt) 351; farve >grønt græs 357; >gul: å gulne 375 [løv]; >rødvin 368; fjæl: brædderne 290 [teateret]; flis: høvlflis 234; flor 212: -isant 280; å florere 324; flora (I): tarmflora 222; Florina [24 s.]; fyrstik 205, 206, 207, 223, 252, 311, 323, 326, 327, 333, 418, 446 [-kke]; -æske 306; gift: -bæger 318; forgiftet 233 [dolk]; groe: groveir 270, 387; indgrodd 197; å gro 266, 393; gryn: byggryn 213; gummi: -botfor 216; halm: -strå 377; kløft [gren|-] 258; knop 291, 320; rosenknop 291; kurv 368; viekurv 233; kvast 280; kvist 245, 246, 282; >sjurreir 245, 246, 259, 282, 412; kråkereir 246; lukt: vellukt 351; >luft: furuluft 426; løv 375; olje 286; oljet 366; parfume: hårvand 280; pinde 306 [spise|-]; pindstol 277, 292; planke: plankerne [teateret] 400; rot 307, 308; -fæstet 415; -sted 308; hårrot 243; å rotfæste 307, 368; rør: sukkerrør 351; slag 433 [kake]; spile: opspilet 279; spån 308; >høvl: -flis 234; å høvle 305; stabbe: stabbur 207, 242, 259, 362, 373; stabbursnøkkel 242, 274, 362, 409; stang 432 [flag|-]; fiskestang 281; flagstang 193, 247; staur 353; stilk 197; stok (I) 204, 205, 252, 268, 349, 379, 381, 383, 416; -blind 210; -døv 216; spaserstok 206; strå 217, 218, 245, 351, 427; -hat 311; halmstrå 377; hårstrå 231; syltetøi 232; -s/krukke 363; bringebærsyltetøi 364, 368; gelé 232; marmelade 368; top: bjørketop 258; torn: -e/busk 420; træ [-|virke]: -bænk 357; -kors 443; -sak 411; -æske 207; asketræ [-|virke] 391; sirupstræet 419; tømmer 259, 273, 378, 394, 428; -handel 272, 379; -hugger 378, 393; -hugst 348; ved: -slæde 240; ært 247 [sibirsk]

 

Markens grøde 1917 (Samlede verker 7: 145-397, 1955. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

aks 161; avlægger 192, 216; bar: -leie 146; bark 192, 218; bjælde: blåklokke 369; bjælke 155, 221; loftsbjelke 327; takbjælke 154; blad (I) 332; skeblad 376; blod [drue|-] 163; blomster 181, 192, 216, 317, 322; -flor 378; -potte 216; blomstrende 164, 391; fuchsiablomst 264; å blomstre 153, 163, 164, 221, 238, 243, 247, 268, 315, 381; å storblomstre 163; bord 165, 166, 174, 230, 240, 241, 243, 303, 310, 314, 363, 391; -klædning 230; -panel 159; sagbord 156; å bordklæde 259; bær 164 [potet|-], 322; -mark 322, 336; blåbærlyng 146; multebærmyr 173, 174; tyttebærlyng 146; farve: -blyant 198, 206, 216, 223, 224; >blåklokke 369; >grønfoder 162, 174 [-nn|for]; >gulrot 167, 176, 186; flis 216, 291; fliset 213; flor 167, 305; blomsterflor 378; å florere 390; frø 176; sæd 396; groe: gjengrodd 306; grodd 199, 361 [fast]; å gro 176, 177, 251; gryn: -melsgrøt 330; halm: -hat 303, 368; honning 178; hun 259; bakhun 159; kjærne 268; -kar 200; kjøt [kastanje|-] 163; knold 216; knop 336, 395; knusk 200; kolv 187 [klokke|-]; korn: kaffekorn 357, 375; kubbe 161, 184, 206, 235, 396; kurv 154, 155; kvae 158, 199; furukvae 199; kvist 146, 293, 303, 306; lyngkvist 212, 213, 270; stålkvist 279; å kviste 303; >sjurreir 279; lakrits 251; last: trælast 174; lukt [reinfan] 200, 230, 288; løv 163 [lauv], 164 [lauv]; -fald 146; -skog 146, 226; -stak 165 [lauv|-]; å lauve 163; næver 146, 147, 159, 163, 218; bygningsnæver 161; nøtt 234; olje: linolje 219; parfume: hodevand 266; pisk >vie 332, 340; planke 156, 165, 174; ris (I) 147; soplimeris 292, 296, 345; ris (II) >græs [bladverk]: skal 164 [potetkål]; rot 155, 161, 164, 303, 386; -frugt 332; -fæstet 392; -vokset 148; gulrot 167, 176, 186; sevje 146; skat 303 [hogsttop]; skud: vildskud 381; slag163 [lauv]; sort: kaffesort 163; spile 311; træspile 264; spire: å spire 161; spån 198; >høvl: høvlet 159; å høvle 164, 293; stake 240; stang 264, 365, 380; flagstang 320; vognstang 364, 365, 366; staur 184, 186, 222; å staure 209; å staures 221; stav 147; stok (I) 150, 151, 154, 156, 161, 174, 218, 219, 224, 230, 239, 248, 259, 264, 267, 269, 270, 273, 303, 310, 311, 313, 363, 383, 391; dørstok 293; målestok 149; spaserstok 236, 259, 264, 270, 379; tømmerstok 150, 153, 169, 177, 365; vægstok 224; strå: græsstrå 227; høistrå 274; vildstrå 380; sæd 396; takk: syvtakket 146 [skogstjærne]; tjære 199; -klut 177; top 164, 166; trætop 388; torn 337; treak 251, teriak 251, lakrits 251; træ [-|virke] 207, 297; -arbeide 331; -gulv 246; -hus 292; -kjørel 300, 343; -last 174; -rænde 241; -ske 153; -spile 264; -traug 147, 148; -tøffel 193, 194; -værk 206, 223; -øse 179, 180; banketræ 180; børtræ 397; eketræ [-|virke] 256; hespetræ 165; æmnestræ 161, 247; tvare 161; tømmer 151, 153, 161, 174, 218, 246, 248, 249, 251, 252, 259, 267, 303; -furu 303, 368; -skog 173, 250, 303, 314; -stok 150, 153, 169, 177, 365; -træ 303, 311; tømring 255, 259; å tømre 159, 194; ved 155, 158, 165, 166, 169, 186, 190, 192, 248, 302, 375; -kjøring 222; -lade 158; -lass 157 [-as]; -skog 302, 368; -slæde 161, 164; favnved 155, 156, 157, 158, 161, 165, 166, 169, 171, 186, 187, 190, 192, 367; kvældsved 306; vinterved 334; øie (I): kornøie 161; ås: mønsås 157; å så 161, 167, 176, 209, 215, 232, 367, 396; å såes 161; isådd 274; såkorn 192

 

Konerne ved vandposten 1920 (Samlede verker 8: 7-293, 1955. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

blad (I): rosenblad 129; blod: å blø [om fuchsia] 128; blomster 11, 100, 103, 105, 106, 136, 287; -stas 107; blomstrende 56; å blomstre 41, 257; blomsterblad: rosenblad 129; bønne: kaffebønde (!) 25; duft 176 [blomster]; syrinduft 243; farve >blå potet 235, 238; mørkeblå moreller 76; Blåveisen [jente] 178, 180, 181, 237, 278, 291; >brunet potet 187; >gul potet 235, 238; gul stråhat 35; gulrot 10; >rød: rosenrød 176; >røde og ... gule æpler 235; fjæl: brædderne 289; flis 291; høvlflis 273; flor 90; fyrstik 16, 193, 273; groe: overgrodd 146; gryn 41, 270; -mel 93; -melshandel 120; gryn-Olsen [29 s.]; kjærne 265; -gut 237; -kar 272; kvist: løvkvist 120; last: trælast 53; trælastpris 101; vedlast 36; lukt: -endevand 281; godlukt 283; løv: -kvist 120; olje: linolje 71, 72; malerolje 74; parfume: godlukt 283; luktendevand 281; pinde 275; pindstol 218; planke 33; kaiplanke 12; ris (I) 226; rot: gulrot 10; slag 215 [kaffe]; sort 235 [potet]; træsort [virke] 13, 40; >potet: blå potet 235, 238; gul potet 235, 238; >æple: gult æple 235; rødt æple 235; spån >høvl 23, 27; -bænk 233; -flis 273; -spån 273; å høvle 75, 169; stang 67, 106, 107; flagstang 176; staur >pæl: milepæl 167; stav 96; Jacobs staver 96; stilk 110; stok (I) 182, 202, 243; målestok 235, 275; rækvedstok 133; spaserstok 28; tommestok 267, 269; strå 72; -hat 16, 20, 25, 27, 35, 41, 268; syltetøi: syltede pærer 264; tjære 20; træ [-|virke]: -ben 13, 26, 29, 32, 34, 43, 60, 62, 196, 275, 285; -fot 13, 68, 292; -last 53; -lastpris 101; -lem [fot] 275; -mand 271; -masse 190; -sort 13, 40; -stol 97; -trap 159; tvare 18; ved 16, 26, 224; -bør 224; -hugger 78, 258; -hugging 99; -kasse 230; -last 36; rækved 22, 32, 35, 79, 236, 239; rækvedstok 133; å så 10

 

Siste kapitel 1923 (Samlede verker 9: 7-301, 1955. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

agne 69, 70; bar: -gren 171; -nål 276, 298; bark 188; blad (I) 240; blomme: forblommet 259; blomster 80, 160, 171, 190, 199, 200, 240, 292; blomstrende 129; å blomstre 240; gåsunger 11; botanik >flora (II): fønix 171; >vegetation: å vegetere 215; bæger [blomster|-] 201; duft 226 [av vår]: -ende (hæg) 8; løvduft 262; farve >grøn bargren 171, grønt græs 226; >rødlig aster 177; rødvin 273; rosenrød 137, 139; flis: bjerkeflis 128; tørflisvarme 12; fyrstik [-kke] 100, 101; -lek 16; garvestof: garvet 214; gren 73, 299, 301; bargren 171; groe: grod 276; indgrod 10; å gro 30; gåsunger 11; kjerne: -kar 26; kløft [gren|-] 73; knop: rosenknop 163; kurv: -stol 32; last: trælast 162; trælastgrosserer 160; trælasthandler 20, 44, 46, 50, 71, 85, 97, 104, 108, 121, 174, 197, 212; trælasthus 19; trælastparti 50; løv 20; -duft 262; -spret 226; malm 14; nøtt: -er 8; nål: barnål 276, 298; olje 182; parfume >sminke: pudder 26; å pudre 120; planke 16, 20, 83, 108, 228; -adel 108; rot 91, 126, 245; -løs 55, 171; rør: -stol 88, 117; spanskrør 198, 199, 200, 277; slag 35 [bakterie]; spiss [blad|-] 171; spån >høvl: -e/ri 162; å høvle15; stabbe: stabbur 17, 297; stake 149, 188, 190; træstake 187; stamme 73; træstamme 73; stang 167, 193, 248; flagstang16, 148, 193; stav 69, 190, 191, 266, 267; stok (I) 14, 15, 93, 130, 132, 188, 247; latstokliv 209; målestok 16, Stockholm 174; strå 141, 242, 252; -hat 99; høistrå 84; stubbe 149; træstubbe 71; torn 110; træ [-|virke] 14; -kjørel 34; -last 162; -lastgrosserer 160; -lasthandler 20, 44, 46, 50, 71, 85, 97, 104, 108, 121, 174, 197, 212; -lasthus 19; -lastparti 50; -materiale 19; -slev 214; -sliperi 162; -stake 187; -stol 34; -tøffel 36; tømmer 14, 16; -kjøp 161; -mand 15; -væg 22; tømret [part.] 8; ved 216; -skjul 257, 276, 295, 297, 298; >brændsel 9, 14; vidjespenning 215; å så 141

 

Landstrykere 1927 (Samlede verker 10: 7-334, 1955. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

aks 285; bark: -e/kar 282; ekebarket 15; bjælke 70 [-bje-]; takbjælke 52 [-bje-]; blad (I): bladtobak 210; skeblad 10, sølvblad 198; blomster 195, 309; blomstrende 191; å blomstre 198, 304; gåsunger 176; blære: -tang 213; bord 49, 114, 206, 210; -klædning 210, 229; botanik >latinsk navn: Secale cornutum 306; bær 47; -saft 307; blåbær 132; bønne: kaffeøie 129; duft 104 [parfume]; farve >blåbær 132; blåt på plommerne 252; >gult på hveten 252; >grøn tuve 47, 51, 206; grønt græs 56; grønt på vindruene 252; >rødt på eplerne 252; flis 234, 281; træflis 163; vedflis 9; frø: -sat 326; garvestof: barkekar 282; ekebarket 15; gift: giftig 64 [kaffe]; gryn 293; grynet [adj.] 329; helgryn 264; pengegryn 333; gåsunger 176; halm 211; honning 293; kart [potet|-] 285; knop 104; kvist 237; lukt: -endevand 191; å lukte 83 [cigar]; løv 237, 329; -busk 286; -skog 203; næver 43, 129; nøtt: -er 37, 38; olje: -hyre 81, 163, 170, 171, 295; -klær 81; å olje 38; parfume: herlig duft 104; luktendevand 191; pinde: træpinde 299; vedpinde 11; pisk [få] 130; planke 114, 146, 210; rot 154, 164, 172, 245, 285, 286, 328, 329; -løs 322; trærot 206; vinrot 45; å rotfæste 329; saft: bærsaft 307; slag 201 [frukt]; sort: træsort [virke] 45; >tobak: Virginia 100; spire 286; stabbe: hugstabbe 281; stake 7, stamme ▪>legg 329; stang 15, 206; klædestang 71; staur 73; træstaur 73; stav 8; stok (I) 210, 216, 276; forstokket 224; Stokmarknes 15, 16, 59, 173, 175, 291, 295, 314; strange: vedst[r]ange 50; strå 162, 275, 276, 285, 291, 303; langstrået 216; græsstrå 112; stubbe: avstubbet 153, 246; sæd: grønforsæd 287; top: mastetop 130; træ [-|virke] 49, 140; -bund 123; -dall 248; -flis 163; -hode 49; -kai 145, 221; -lås 20; -pinde 299; -sort 45; -staur 73; tømmer 98, 140, 227; -mængde 216; -skog 226; tømrer [subst.] 320, 321; ved 78, 113, 227, 239, 243, 244, 302; -flis 9; -kasse 120; -pinde 11; -skjul 154, 234, 280; -skog 180; -skur 70; -slæde 187; -st[r]ange 50; øie (I): kaffeøie 129; å så 27, 195, 197, 203, 213, 214, 229; tilsåd 267

 

August 1930 (Samlede verker 11: 7-261, 1955. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

agne 210, 211; aks 50; bjælke [-jel-] 103, 179; stålbjelke 176, 179; blad (I) 45, 106, 123, 138, 211, 221, 226, 228, 234, 235, 236, 246, 249, 253; -krans 228, 229; -væld 234; aspeblad 45, 81; skeblad 140, 144, 154, 185; skedbladvis 185; tobaksblad 241, 245, 253; blomster 12, 112, 220, 247; blomstrende 73; lyngblomster 82; å blomstre 180; bord: -hytte 7; trobord 180; dusk: å duske (seg) 221; farve >grønt bladvæld 234; grønt græs 191; >gul soleie 191; >rød: rosenrød 215; flis 69, 100, 151, 222; flor 13, 221; å florere 15, 172; frø 66, 106, 200, 201, 210, 229, 234; -hus 228, 234; -sort 118; mirakelfrø 213; sæd 235; frøhus 228, 234; fyrstik 148, 149, 227; -fabrik 24; -æske 243; >tændstikke 111; gift [plante|-]: forgiftet [pil] 31; gryn 11, 116; -små 53; sandgryn 182; gummi 31; -galosche 15; -vest 31; honning 15, 122; kubbe: vedkubbe 89; kvast: pudderkvast 59; last [træ|-] 190; trælast 7, 190; trælasthus 190; lukt: å lukte [kaffe] 231; løv 191; -skog 123; låg [utkok] 245; melk [plante|-]: nøttemelk 228; nøtt: -e/melk 228; cokernutolje 224; olje 15; -hyre 108; cokernutolje 224; parfume >sminke: nymalet 50; pudder 46, pudderstel 59; pudderkvast 59; rødmaling 46; å hvitte 59; planke 152; -eier 190; ris (I): -houg 196; ris (II) 213 [om potet]; rot 87, 122, 138, 211, 213, 261; -løshet 57; Linderot 32, 111; rør: sukkerrør 30; skal 210; slag 107 [træ], 122 [granplanter], 220 [jordbr.prod.], 221 [potet], 228 [vin], 236 [Virginia]; kornslag 118; potetslag 245; sort 212 [næpe], 213 [potet]; frøsort 118; kornsort 118, 119; træsort [plante] 107; >tobak: havanacigar 207; havanatobak 210; Havana 236; Sumatra 236; Virginia 236; stang: flagstang 64, 79; staur >pæl 64; >påle 68, 123; stikke: budstikke 147; stilk 211, 228, 249; stok (I) 109, 116, 181, 182, 203, 211, 215, 217, 218, 234, 239, 240, 248; spaserstok 109, 238; gapestok 120; målestok 208; Stokmarknes 100; strange 243; strå 22, 86, 98; høistrå 62; sæd 235; -potet 218; sættepotet 200; top 261; torvstrø 208, 215; -fabrik 208; >strø (II) 208; træ [-|virke] 221; -aske 200; -kul 86, 187; -last 7, 190; -lasthus 190; -sko 195, 243; -verk 7, 189; tømmer: tømring 69; å tømre 74, 176; ved 101, 196, 197; -kubbe 89; -sag 10; -skjul 89, 153, 205; -slæde 34, 50; -øks 243; bjerkeved 221; favnved 243; kveldved 38; >brændsel 116; ås 190; gulvås 179; takås 180, 190; å så 66, 68, 94, 106, 117, 118, 119, 200, 211, 212, 213, 229, 261; såd [part.] 213; såmand 201

 

Men livet lever 1933 (Samlede verker 12: 7-315, 1955. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

bast: bastet 88; bjælke: stålbjelke 46, 195; takbjælke 87 [-jel-]; blad (I) 83, 103, 243; aspeblad 83, 243; skeblad 184; blomster 9, 21, 28, 78, 126, 252; 283; guldblomster 9 [”gyldne b-”], 22, 26; å blomstre 73, 103, 107, 284; >vase 11; bord 198; -klædning 198; bær 21; -mark 85; -tid 18; blåbær 118, 230, 281; enebær 138; duft: å dufte 21 [ener], 103 [blomster]; farve >blåbær 118, 230, 281; >brunsukker 208; >grønt fjeldgræs 217; >gul: guldblomster 22, 26; >hvit: sølvlét 243 [asp]; >rødt aspeblad 83; rødt blad 83; rosa 33, 100; flis 63, 141; opflistet 271; flor 82, 273, 283; garvestof: garveri 113; gren 83; å grene (seg) 114; groe: gjengrod 107; å gro 95; å grø 235; gryn: kaffegryn 19; hode: knappenålshode [om bladfeste] 243; kautsjuk 124; kjærne [-jer-] 12; -gut 9; knop 117; knusk 19, 88; kors [enebær|-] 21; kurv 189, 190; matkurv 197; kvist 313; enerkvist 21; tørkvist 103; vidjekvist 69; list: -verk 244; lukt 85 [torv og lyng]; løv 107, 243; -skog 103; låg: enerlåg 21; næver 18; olje: -hyre 150; å olje 16; os: å ose 84; parfume >sminke: pudder 278; pudderdåse 278; pinde: -stol 167; planke: gulvplanke 308, 311; ris (I) 108; rot 28, 53; skie: vedskie 94; slag 110 [tobak]; sort 26 [vin]; træsort [plante] 47; spile: vedspile 88; opspilet 89, 178; utspilet 143; å spile 96, 278; spån >høvl: å høvle 306; stabbe: stabburstak 12; stang 228 [fiske|-]; flagstang 37; halv [flagstang] 306; staur: Staurholla 109; stav 18 [’av asp og bjerk’], 153; stikke 141; budstikke 115; stok (I) 259, 262; målestok 247; spaserstok 213, 257, 258, 260, 284; Stokmarknes 129; strø (I) [ener|-] 21; strå 136, 202, 259, 260, 299; -sæk 221; høistrå 79, 309; syltetøi: å sylte 116; tjære: råtjære 144; træ [-|virke] 11, 269, 288; -byg 265; -kul 291; -lås 18; -nøkkel 18; -verk 86; stav 18 [av asp/bjerk]; tømmer: -mand 56; å tømre 273; ved 18, 34, 122, 211, 280; -kasse 86; -lass 19; -skie 94; -skog 110; -spile 88; vinterved 18; >brændsel 84

 

Ringen sluttet 1936 (Samlede verker 13: 7-240, 1956. GNF) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

bjælke 50 [-jel-]; blad (I) 39; aspeblad 25; blomsterblad 194; blomster 24, 53, 55, 172, 185, 193, 194, 211, 229; -blad 194; -handel 229; -potte 129, 132, 147; blomstrende 148; å blomstre 77; >buket 229; blomsterblad 194; bord: -bete 167; botanik >vegetation: å vegetere 23; bær: blåbær 67; duft 57 [i hår]; farve >blåbær 67; >gulrot 8, 74, 116, 208, 217; >rød georgine 194; fjæl: gulvfjæl 119, 224; flis 51; træflis 85; flor 61, 221; å florere 191; fyrstik >tændstikke 28; gift [plante|-] 13; giftig 95 [pil]; gren 235; groe: å gro 120; å grøde 84; honning 195; kjærne: -kar 224; klase 236; kolv 50 [klokke|-]; maiskolv 49; kurv 118, 135, 190, 191, 193, 203, 205; ræddikkurv 128; kvast: løvetandkvast 24; last [træ|-] 54; løk 27; nøtt: kokosnøtt 10; olje 57 [hår|-]; -duk 167; oljet [part.] 228; å olje 25; parfyme 13; duft 57 [i hår]; >sminke: malet 122, 154, 229, 230, 233; maling 90, 94, 149; olje [hår|-] 57; pudder 90; pudret 227; rødmalt 46; rødt 153; sort 153; umalet 92, 221; å male 210; pinde >kjep 56; planke 106; -bærer 198; gulvplanke 102; rot 54, 167, 168, 176, 234; -løs 211; gulrot 8, 74, 116, 208, 217; saft: citronsaft 164; fruktsaft 227; sevje 20; skal 12, 224, 230, 231; stabbe: å stabbe 28; stang 29; stikke 11; stok (I) 48, 50, 51, 53, 62, 63, 122, 156; bundstok 62, 63; dørstok 85; malakkastok 230; spaserstok 70, 81; tømmerstok 50, 72; strå 202; hårstrå 20; tjære: tjæret 228; top: -ende [subst.] 63; træ [-|virke] 14; -ben 84; -bræt 167; -flis 85; -industri 116; tømmer 50, 62; -berg 62, 63; -fløter 198, 228; -stok 50, 72; >soppe: å soppe 62; ved 223; avfaldsved 17; favnved 89

 

På gjengrodde stier 1949 (Samlede verker 15: 239-335, 1956. GNF) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

blad (I): småblad 263; blomster 279, 300, 306, 328; -bed 247; -støv 305; å blomstre 303; blomsterstøv 305; bord 328; -veg 328; bær: -mark 259; farve >grøn mark og skog 281; flor 309; garvestof: garvet 311; gren 275, 276, 282, 304; groe: grosmak 283; gjengrodd 237; gummi 254; -støvel 322; korn: guldkorn 266; sennepskorn 241; kvist 243, 325; å kviste 275; løv 275, 276; -rik 243; -træ 275; olje: -lund 329; parfume >sminke: maling 250; planke 328; rot 288; grasrot 305; sisselrot 247; stabbe: stabbur 274; stang [flag|-] 256, 303, 310; stav: krumstav 254; stikke 242; stilk 263; stok (I) 254, 269; spaserstok 254; strå: -hat 312, 322; stuv 239; sville: jernbanesville 327; top [gran|-] 275, 282; tiltops 256 [på stang]; trætop 334; træ [-|virke] 248, 325; -bro 248; -villa 249; tråd: lintråd 252; tvare: kjærnetvare 325, 333; tømmer 259, 282; å tømre 259, 260; ved 326; -kasse 277; -skjul 272

 

På turné (GNF 1960: 17-127, v/ Tore Hamsun) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

bast: bastet 71; blomster 27; å blomstre 20; gren 102; kime 71; knop 71; last: trælast 72; trælasthandler 51; morfin: -indsprøjtning 93; rot 20, 82; instinktrødder 28; sort 108 [vin]; spire 70; å spire 43; staur >pæl 34; stok (I): gabestok 63; Stockholm 42; træ [-|virke]: -last 72; -lasthandler 51

 

Artikler 1889-1928 (GNF 1965: 9-148, Fakkelbok 73 v/ Francis Bull) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

bjælke: skråbjælke 132; blad (I) 38, 41; -rik 131; blomster 53, 59, 61, 91, 93, 102, 113, 116; -duft 97; blomstring 21; opblomstrende 58; å blomstre 99, 146; >buket: bordopsats 118; bord: -klædning 116; -stubb 123; botanik >flora (II) 102; celle [plante|-]16; duft: blomsterduft 97; farve >grønfoder 110 [-nt|-]; flis 123; sagflis 135, 136; flor 63; flora (I) 102; fyrstik 128; honning: -kake 137; kjærne [kæ-] 31, 77, 80, 81, 82, 83; klase: drueklase 137, 148; kubbe: -stol 110; kurv 116, 120; kvist [ønske|-] 38, 118; nattekvist 20; lukt: tanglugt 116; morfin 24; parfume 97; blomsterduft 97; >sminke 27, 28; sminket 28; pinde 20 [-nd], 104; ris (II) 133 [potet|-]; rot 19, 53, 106, 132, 138, 139; -fæstet 90; hjærterot 127, 130; sort: tresort 143 [virke]; spire 69; stamme 131; stang: flagstang 112; stav: krumstav 127; stok (I) 134; dørstok 124; målestok 66, 144; Stokmarknes 102; strå 147; -hat 12; takk: takket [blad] 38; torn 131; træ [-|virke]: -arkitektur 144 [-re|-]; -ben 26; -bygning 143 [-re|-]; -kors 33; -sort 143 [-re|-]; hespetre 138; rulletræ 110; tvare 140 [-vor-]; tømmer: -mandspanel 119; ved 136; -hugger 129; -skur 35; ås: gulvås 134; å pode: å indpode 73; å så 82

 

Livsfragmenter (GNF 1988: 9-127, v/ Lars Frode Larsen) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

agne >så: havreså 77; art: Arternes oprindelse [bok] 91; bark 36; blad (I) 12 [blomster|-]; blomsterblad 45; græsblad 24; blomster 12, 16, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 98, 120, 127; -blad 45; -duft 30, 33; -regn 10; >buket 49, 53; blomsterblad 45; blad (II) 12 [lyserøde]; krone (II) 106 [blomster|-]; duft: -ende 10 [blomster]; blomsterduft 30, 33; roseduft 18; røgelse 17; kongerøgelse 14; dunst 30 [parfume]; fjæl: bræderne 9 [teateret]; farve 16 [plante]; >hvid ... blomster 53;>rød: blek rose 49; dybrød rose 21; lyserød 12 [kronblad]; >rød og gul: glødende planter 14, 16; fyrstik 112; gren: -skud 113; gryn: risengrynsgrød 85; halm 17; kurv 59; -kone 59; kvist: å kvistes 36; lukt >luft 10; løv 45, 105; låg: eleksir 15, 19; parfyme: blomsterduft 30, 33; dunst 30; Extrait du bouquet des fleurs 29; rod: -løs 63; røgelse 17; kongerøgelse 14; rør [strå] 106; glasrør [frossent strå] 106; skud: grenskud 113; sort >rose: blek rose 49; dybrød rose 21; stang [flag|-] 36; stikke: skruestikke 102; stok (I) 45; spadserstok 75; tømmerstok 84; strå 106; rør [her: strå] 106; glasrør [frossent strå] 106; træ [-|virke] -bænk 27; -mand 82; -sæde 23; -snadde 25; -væg 23; tømmer: -stok 84; -væg 117

 

Over havet (GNF 1990: 9-114, v/ Lars Frode Larsen) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

blad (I) 27 [leaf]; blomster: -bjerg 28; hvide flodblomst 41 [jente]; White river-flower [jente] 41, 42; å blomstre 54; bønne 97 [hage|-]; duft 28 [planter], 41 [ildvand]; tobaksduft 48; farve >gulrod 84 [-le|-]; >hvide flodblomst 41; White river-flower 41, 42; flor: å florere 35; fyrstik: -salg 17; gryn: byggryn 87; halm: -bunk 29; hode: kålhoved 16; kvist: -ild 40, 47; melk [plante|-]: palmesaft 52; olje: -trykskunst 58; parfume >sminke: bemalet 41; puddret 25; sminket 25; planke 31; rot: -huggeri 71; gulrod 84 [-le|-]; maniocrod 52; ordrot 43; saft: palmesaft 52; skud 74; slag 20 ; spån >høvl: -e/bænk 31, 32 [-vel|-]; -e/ri 32; -e/verksted 31; stamme [træ|-] 64; stok (I) 102; strå: fjeldstrå 44; stængel 42; træ [-|virke] 92; -bue 47 [telt|-]; -figur 93; ved: brændsel 37; årring 36; å så 37

 

Hamsuns polemiske skrifter (GNF 1998: 19-278, v/ Gunvald Hermundstad) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

blad (I) 65; leaf [eng.] 30; blomster 144, 148, 149, 171, 172, 178, 205, 249; -bjerg 31; blomstring 101; opblomstrende 147, 200; opblomstring 198; å blomstre 47, 119, 176, 216, 224, 229, 250; hvide flodblomst 38; White river-flower 35, 38, 39; botanik: å botanisere 51; >flora (II) 178; celle 97 [’de førte tilværelsen tilbake til en c-’]; celledeling 189 [kisel-alge: “dele sig op”]; højere form 189; lav form 189 [alger]; familje 189 [kisel-alger]; duft 31 [planter], 38 [ildvand]; tobaksduft 42; farve >grønfoder 185 [-nt|-]; >hvide flodblomst 38; White river-flower 35, 38, 39; flis: sagflis 207; flor 126, 150; å florere 35; flora (I) 178; fyrstik 66; -salg 25; groe: å gro 195; halm: -bunt 32; hode: kålhode 24 [-oved]; kjærne [kæ-] 160, 162, 163, 164, 267; klase: drueklase 230; knop: å knoppe 195; korn: sennepskorn 94; krone (I) [træ|-] 198; kubbe: -stol 185, 214; kurv: -binding 91; kvist: -ild 38, 42; nattekvist 100; lugt 65 [salve], 66 [nardus, salve]; vellugtende 66 [nardussalve]; løv 193; Løvland [11 s.]; melk [plante|-]: palmesaft 43; morfin 104; olje: -tryk 190; parfume: balsamert 144; hårsalve 67, 68, 71; nardus 65, 66; nardussalve 64, 65, 66; salve [nardus|-] 64, 65, 66, 67; salving 64; Herrens Salvede 247; å salve 66; vellugtende 66; >sminke 108, 109: puddret 30; sminket 30, 108; pinde 100 [-d], 181; pisk: -ende 75; planke 33; rot 65, 99, 144, 182, 198, 223; -fæstet 169; -løs 126; hjerterot 69; kålrotåker 256; maniocrod 43; ordrot 40; å rode 45; saft: -rig 80 [gren]; palmesaft 43; skal 111, 255; slag 43 [øl]; sort: træsort 227 [virke]; >drue: kopherdrue 66; >kaffe: mokka 121; spire 155; spån ▪>høvl: -e/bænk 33; -e/ri 34; -e/verksted 33; å høvle 24; stamme: grundstamme 253; staur >pæl: grensepæl 130; stok (I) 88; -blind 232; gabestok 114; målestok 62, 153, 227; Stockholm 109, 133, 134; Stockholmsfareriet 135; Stokkebæksmuget 59; Stokmarknes 179; strå 229; -fletning 91; -hat 57; fjeldstrå 40; stængel 39; top: trætop 198 [tretopp]; torn: -e/busk 94; -e/krone 125; træ [-|virke]: -arkitektur 227; -ben 107; -bue 42; -bygning 227; -fot 216; -skomål 215; -sort 227; rulletræ 185; ved 208; -skog 196; brændsel 36; årring 35; å pode: å indpode 157; å så 36, 164

 

Knut Hamsun som han var (GNF 1956: 31-239, v/ Tore Hamsun) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

bjælke: box 167; blad (I) 85; blomster 79, 81, 91, 150 [blommor], 215, 239; Blomstermålningar 58 [bok]; å blomstre 88, [mot s.] 208, 215; gåsunger 239; bær: laurbær 23 [”Lagerlöf, S.”], 60; celle: protist|er 54; duft: å dufte 227 [tobak]; farve >grønfoder 186 [-|for]; >gulrot 224; >rød dot [kaktusknop, mot s.] 208; rød rose [mot s.] 208; frø 24; fyrstik: ­-stump 46; sikerhedsfyrstik 45; groe: å gro 183, 198; gryn: -­mel 187; gummi: ­-dukke 218; ­-fabrik 213; gåsunger 239; knop: dot [mot s.] 208; kvist 196; Landquist 109, 111, 112; lukt: å lukte 227 [tobak]; løv 85; ­-fald 24; Lagerlöf [S.] 23; Løvland [mots. s.] 32; låg: maltekstrakt 218; malt: -ekstrakt 218; nøtt: -e/skog 202; ris (II)>græs [bladverk]: -kar 197; potetgræs 195; rot 215; græsrot 196; gulrot 224; saft: ­-løs 63; skat 196; sort 200 [fôr]; >korn: vinterhvete 197; >tobak: Havana 226; Kuba 226; Virginia 226; stok (I): latstok 197; målestok 155; stockholmsk 71, Stockholm [8 s.]; strå 182, 183; træ [-|virke]: ­-mær 79; ­-stykke 234; -tør 63; tømmer 196; ­-kjører 196; å så 194

 

Brev til Marie (Aschehoug 1970: 9-263, v/ Tore Hamsun) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

agne 31 [avn-]; bjælke 101, 102; blad (I) 136 [Karvet Blad]; -salat 259; turnipsblad 122; blod: -appelsin 140; blomster 14, 23, 68, 77, 100, 197, 211; -glas 168; lyngblomst 91; stedmorsblomster 43; tjæreblomster 43; å blomstre 77; >vase 202, 242; blomsterglas 168; bord 106; -stub 121; botanik >flora (II) 100; bær 212; duft: skogduft 63; farve 211 [blomster]; farvet 211 [blomster]; farvning 211; >grønfoder 173; >gult bær 212; gulrot 124; >rødvin 58; fiber 44; >hår: krøllhårsmadras 198; fjæl: spekefjæl 60; Fjæleboden [teateret] 47; Fjælebodschefen 48; Fjælebodslivet 47; Nationalfjæleboden 46; flora (I) 100; fyrstik 136, 262 [-kke]; garvestof: å garve 184; gren 230; gryn 260; havregryn 260; kjærne -dame 101; kompot: multegrøt 192; kubbe 98 [-bb], 244; kurv 98; -stol 243; klædekurv 98; kvist: Hedquist 219, 223; låg: maltekstrakt 153; malt: -ekstrakt 153; morfin 238; næver: -brev 69; nøtt ▪>filipine 214; -gave 214; å filipine 213; olje: -tryk 173; parfume >sminke: brunt 255 [i ansiktet]; klister 223; pudderdåse 252; rouge 252; rødt 255 [’på kjæften’]; sort [sminke] 255; å klistre 255; pinde 251; sælepinde 173; planke 106; Plankerne [teateret] 44, 45; ris (I): -ved 150; ris (II) >græs [bladverk]: potetgræs 122; rot 33, 63, 125, 230; -fast 90; gulrot 124; rør: -stol 244; -sæte 201; sort 140 [appelsin]; >appelsin: fineste sort Messina ... blodappelsin|er 140; >korn: vinterhvete 176; vinterrug 176; stok (I) 40; Stockholm 175, 202, 204; Stokstaen 89; strange 142; strå: vildstrå 183, 195; stuv 164; syltetøi: -skål 168; multegrøt 192; tjære: -blomster 43; top 230; torn 258; torvstrø 106, 122, 125; >strø (II) 122; træ [-|virke]: -ball 185; -ramme 142; holtzschnitt 234; tømmer: -skog 199; Tømmernes 135; ved 98, 99, 125, 142, 145, 199; -mand 98, 99; -sager 99; -skog 198; favnved 198; favnvedhugging 199; risved 150; vinterved 125; >brændsel 138; å så: sådd 176; å tilsåes 220

 

Knut Hamsuns brev [I] 1879-1895 (GNF 1994. Tala gjeld brev nr. 1-404) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

bark 42; bjælke 313; blad (I) 340; 374 [a leave!]; figenblad 45n; blod: å bløde 27 [rose]; blomster 199, 203, 376 [flower]; -buket 330; Blomstermålningar [bok] 64; >buket: blomsterbuket 330; bær: jordbærfest 42n; laurbær 71; celle: protist|er 57; duft 27 [rose]; fjæl 281; fyrstik: -stub 74; -stump 54; sikkerhedsfyrstik 54; sikkerhedsstikke 74; gren 42; kjærne [kæ-]: -kar 145, 354; kurv 299 [kørj]; papirkurv 155; løv 247, 262, 340; rør: spanskrør 41n; saft: -løs 184; stamme 42; stang: flagstang 172; stok (I) 174, 312; stockholmsk 136; Stockholm 130, 291; træ [-|virke]: -masse 187n; -snit 120; -mær 203; -tør 184; tyri: Tyrihans [blad] 229, 254; tømmer: å tømre 323

 

Knut Hamsuns brev [II] 1896-1907 (GNF 1995. Tala gjeld brev nr. 405-779) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

blad (I): fikenblad 667; blomme: Blomstedt [W.] 579; blomster 573, 583; afblomstringsalder 536; å blomstre 653; >vase 583; bronze-vase 583; glasvase 583; botanik: botaniker 637; >vegetation: vegeteren 561 [= -r|ing]; duft: haveduft 475; farve >rød vin 559; >rød og gul: gult og rødt løv 745; flor: å florere 432, 725; gryn: Bjørnson-gryn 664; kurv: -stol 570; kvast: tusindfrydskvast 573; løv 745; Lagerløf [S.] 669; Løvland [J.] 448; pinde >kjep: støttekæp [!] 653; rot 778; stikke: trommestikke 632; stok (I): -ke/bryne 482, 498; Stockholm [20 brev]; Stockholmsblad 516; strå: vildstrå 580; ved 569, 570, 684; -skåle 704; >brændsel 570

 

Knut Hamsuns brev [III] 1908-1914 (GNF 1996. Tala gjeld brev nr. 780-1285) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

agne 840 [avn-]; bar: -nål 915; -skog 1166n; bjælke 1116, 1118; blad (I) 1059 [blomster|-], 1214 [karvet blad, Tiedemanns]; laurbærblad 1120; turnipsblad 1167; blod: -appelsin 1254; blomme 1147n [-ma, sv.] blomster 817, 829, 858, 901n, 910n, 919, 930, 1147n [blomma]; -duft 886; -ladning 1056; blomstrende 919; lyngblomst 1056; opblomstrende 1284n; stedmorsblomster 846; tjæreblomster 846; å blomstre 930, 1092, 1283 [Blühen]; Blumenschøn 1015, 1113; Chateau de fleur 1016; blomsterblad: blad (II) 1059; bord 1140, 1256; -klædningssjå 1256; -stub 1166; sagbord 1247; bær: jordbær 922; laurbærblad 1120; duft: blomsterduft 886; skogduft 910; farve >gulrot 1168; >rødvin 899; >rød og gul: høstglød 1113; fiber 857; fjæl: spekefjæl 905; Fjæleboden 840n, 857; Fjælebodschefen 857; Fjælebodslivet 857; Nationalfjæleboden 857; flor 1212; fyrstik 1214; groe: grodd 1262 [part.]; å gro 1272; kjærne: -dame 1116; knusk: -tør 1016; korn: guldkorn 836; krone (I) [træ|-] 1283 [Krone, ty.]; kubbe 1110 [-ubb]; -stol 940n; -stolfest 902; kurv 1087 [korg], 1110; -fatning 1129; -trille 1121, 1132 [korg|-]; klædekurv 1110; kvist 915; last: trælast 1247; løv 1217; å afløves 880; næver: -brev 923; -tækket 1256; nøtt [nød]: -e/træ [-de/t-] 1124 [virke]; nål: barnål 915; olje 1135; -karaffel 1135; salatolje 1135; parfume 886; pinde 874 [-d]; planke 1140; Plankerne 857; ris (I)1217; ris (II)>græs [bladverk]: potetgræs 1167; rot [-d] 841, 910, 930, 1229 [-t]; 1283n [Wurzel]; -fast 1051; røtter 1168 [rotfrugt]; gulrot 1168; rør: spanskrør 840n; saft: sur [appelsin] 1252; søt [appelsin] 1254; sort [appelsin] 1254; >appelsin: Messina ... blodappelsin 1254; spån: -tak 1132; stang: flagstang 1256; stok (I) 848; møkstok 1050; Stockholm 964, 1059a, 1147n, 1222; Stokstaen 1051; strange 1267; strå 1272; top [træ|-] 1283n [Wipfel]; torvstrø 1140, 1167, 1168; >strø (II) 1167; træ [-|virke] 1132; -karm 1132; -last 1247; -ramme 1267; -virke 1129; -værk 1132; bjørketræ [-|virke] 1224; nøddetræ [-|virke] 1124; tømmer: Tømmernes 1210; ved 789, 1102, 1110, 1111, 1168, 1267, 1271; -mand 1110, 1111; -sager 1111; vinterved 1168; >brændsel 997, 1219

 

Knut Hamsuns brev [IV] 1915-1924 (GNF 1997. Tala gjeld brev nr. 1286-1780) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

avlægger: avkom 1378n; bjælke: box 1381; blad (I): karvet blad 1494; blomster 1323, 1371, 1443, 1670, 1679, 1724; -glas 1495; opblomstrende 1740; å blomstre 1315; >vase: bronsevase 1313; blomsterglas 1495; bord 1377a; -klædning 1377a; botanik: biologisk 1485; bær: -busk 1689; farve >grønfoder 1568, 1320 [-|for]; fiber ▪>hår: krøllhårsmadras 1745; frø 1548; såfrø 1323n; fyrstik 1463; garvestof: å garve 1649; gren 1689; groe: overgrodd 1674; gryn 1462; -mel 1320; -små 1402; gummi 1749; -dukke 1309; kvist: Landquist [J.] 1433; kubbe: -stol 1694; kvist 1563; last: trælast 1384; lugt: furulugt 1533; løv 1378n; Lagerlöf [S.] 1371n [-øff], 1446; Løvland [J.] 1389, 1569, 1584; låg: maltekstrakt [s.d.]; syrup (med stryknin) 1689; malt: -ekstrakt 1307, 1309; nøtt: -e/knækker 1386; Nøtterø 1515; marzipan 1661; olje: -tryk 1568; pinde 1700; sælepinde 1568; >kjep 1607a; planke 1377a; ris (I): -ved 1300; -vedhaug 1332; ris (II) >græs [bladverk]: -kar 1693; potetgræs 1506; rot 1378n, 1464, 1535, 1590; græsrot 1563; å rotfæste 1501, 1501a, 1504, 1524; skat 1563; skie: vedskie 1703; skud: avkom 1378n [= nyskud]; sort >korn: vinterhvete 1637, 1693; vinterrug 1545, 1637; spir 1389 [kirke|-]; Christie-spir 1389n; stang 1471 [klæde|-]; flagstang 1678; klædestang 1471 [-s|st-], 1485; stok (I) 1334, 1545, 1649, 1664; latstok 1693; møkstok 1371n, målestok 1482; Stockholm [8 brev]; Stockholmstur 1604; strå: -mand 1773; græsstrå 1439; vildstrå 1647, 1723; stuv 1503, 1504; syltetøi: -skål 1495; nedsyltet 1373; multegrøt 1711; sæd 1436; vintersæd 1674; træ [-|virke]: -ball 1649; -last 1384; -slot 1501; -verk 1703; tømmer 1527, 1563, 1779; -drift 1585; -kjører 1549, 1563; -skog 1746; Tømmernes 1385, 1387, 1388, 1389; lumberman 1622; ved 1395, 1527, 1536, 1745, 1746, 1754; -buske 1378n; -pris 1588; -skie 1703; -skog 1745; favnved 1609, 1745; favnvedhugging 1746; risved 1300; risvedhaug 1332; >brændsel 1379, 1379a, 1413n, 1439, 1501, 1501a, 1527; å så 1320, 1492, 1545, 1574a; sådd 1637; såfrø 1323n, såning 1323n

 

Knut Hamsuns brev [V] 1925-1933 (GNF 1999. Tala gjeld brev nr. 1781-2356) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

bar: -træ 1804; bjælke 2122 [-jel-], 2198; blad (I) 2223, 2340; topblad 1884; blomme: Blomquist [J.] 2252; blomster 1822, 2024, 2142, 2322; -støv 1957; å blomstre 1884, 1947; gåsunger 2289; >vase 1784, 2108; bronsevase 2053 [-nce-]; blomsterstøv 1957; bord: -klædning 2198; overbord 2198; underbord 2198; bær 1822, 2355; -plukker 1804; blåbær 2210, 2355; kirsebærtræ 1884; tyttebær 1804, 2355; farve 1822 [svibel, vildvin]; farvet 1822; farvning 1822; >blåbær 2210, 2355; blåveis 2289; >gul evighetsblomster 1830; gult blad 2340; gult bær 1822, >rød dot 1947 [kaktusknop]; gren 2001; groe: å gro 2012; gryn: havregryn 2331; gummi: -ring 1909; -rør 2140, 2144; -strikk 2214; gåsunger 2289; kart 1804 [tyttebær], 1884 [kirsebær]; kjærne: -ting 1840; -tingest 1840; knop: dot 1947; kubbe 2138; kurv: -stol 2137; papirkurv 2233; vinkurv 2100; kvist: Blomquist [J.] 2252; Hedquist 1834, 1841; Landquist 1867, 1950, 2040; løv 2342; avløvet 2342; Lagerlöf [S.] 2337; Løvland [J.] 1890, 2129; morfin 2090; nøtt: -e/skog 2119; >filipine 1824; -gave 1824; å filipine 1824; parfume: luktendeglas 1945; >sminke: klister 1841; pudderdåse 2356; rouge 2356; pinde 2244; pekepind 1916; planke 2208; ris (II): ærteris 1785 [e-]; >græs [bladverk]: potetgræs 1884; rot 2001 [træ|-], 2133; rødder 2122 [rotfrugt]; rør: -stol 2138; -sæte 1783; spanskrør 2225; sort [drikke] 1895, 1899a, 2142; træsort 1935n [-re|-]; staur 2122; stok (I): Stockholm 1784, 1802, 1933, 1987a, 2002a, 2120, 2142n; Stockholmstur 1983; strå 2208; syltetøi: nedsyltet 2242; sylting 2124; top 2001 [træ|-]; -blad 1884 [potet]; træ [-|virke]: -bro 2338; -bygning 1935n [-re|-]; -hus 2244; -kai 1898; -sort 1935n [-re|-]; -støtte 2055; -værk 1941; Holzschnitt 2078; tømmer: å tømre 1941; ved 2212, 2273; -saging 1898; å så: tilsåd 1830; å tilsåes 1835

 

Knut Hamsuns brev [VI] 1934-1950 (GNF 2000. Tala gjeld brev nr. 2357-3069) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

bar: -træ 3008; blad (I): -salat 2422; skjebladvis 2815; blomster 2389, 2474, 2721, 2730, 2743, 2779, 2879, 3023; å blomstre 2443; gåsunger 3023; bær: jordbær 2484; duft: å dufte [jasmin] 2443; farve >grønfoder 2633 [-|for]; >gulrot 2375; guldregn 2443; fyrstik 2476 [-kke]; -fabrik 2931; grein 2748n; groe: groveir 2644; å gro 2474; gryn 2469; havregryn 2469; gummi 2772; -beholder 2378; -hansker 2378; Askim Gummifabrik 3006; gåsunger 3023; halm 2492; -strå 2501; honning 2671; knusk: -tør 2740; korn: guldkorn 2928, 2933; kubbe 2788n; kvist: ukvistet 2931; å kviste 2748n; >sjurreir: “sjurene bygger reir” 2748n; løv 2644; -træ 3008; morfin 2740; olje 2808; parfume: brun 2381 [sminke], maling 2464 [neglelakk]; rød 2381 [sminke]; sort 2381 [sminke]; å klistre 2381 [sminke]; å male 2395 [sminke]; pinde: vedpinde 2427; rot 2931, 3008; røtter [rotfrugt] 2654, 2785; gulrot 2375; sort 2585a [fôr]; >tobak: Havanna 2726; Kuba 2726; Virginia 2726; spire 2379; kommunistspire 2478, 2485, 2491; stang: flagstang 2936; staur: å staure 2521; >pæl 2522, 2524; stok (I) (døv) 2740, 2750, 2807, 2845 [træ|-]; -blind 2359; -døv 2780a, 2808; Stockholm 2682n, 2895, 2900, 2990; strange 2622; strå: halmstrå 2501; vildstrå 2589; syltetøi: å sylte (ned) 2360; terpentin 2902; torn 2442; træ [-|virke]: -kasse 2898; -skulptur 2708; -stykke 2883; tømmer 2392, 2743, 2931; -mand 2538; -mandsblyant 2743; ved 2427, 2484, 2538, 2620, 2622, 2633, 2750, 2788n, 2790; -pinde 2427; -skjul 3062; favnved 2622; favnvedlass 2997; tørved 2622; vinterved 2931; ▪>brændsel 2427, 2750; å så 2538

 

Knut Hamsuns brev [VII] Supplementsbind (GNF 2001. Tala gjeld brev nr. S 1-S249; ’S’ er sløyfa her) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

blad (I): skjebladvis 239; blomster 22, 23, 86; bær 133; farve >grønfoder 122 [-|for]; >rødvin 86; gryn: risengryn 86; fjæl: Fjæleboden 85; halm 240; kurv 44; rot 132; rør: bambusrør 86; sort 59 [potet]; >korn: vinterrug 240; >potet: de gule, faste melne æg 59; stang: -bidsel 133; flagstang 132; stok (I) 152; målestok 125; top 132; trætop 39; træ [-|virke]: -bundsko 149; -mær 23; -sålesko 149; -top 39; ved 135; -skjulloft 132; blandingsved 170; ovnved 135; vinterved 132

 

T Hamsun forside

Til Plantenamn

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net