Nygardiana

Året rundt med Olav Nygard

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for tidspunkt på året i Olav Nygards bøker og brev

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

Samleliste: Kronologisk gjennomgang av registrerte tidspunkt på året

Boklister: Sidetal for registrerte ord og uttrykk om tid på året

Frekvensen av tidspunkt på året

 

Til Olav Nygard forside

 

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

Søk etter årstid, månad og år.

 

vår, mars >påske, april, mai >kvitsun

sumar, juni >jonsok, juli

haust, september, oktober, november

vinter >vetter, desember >jol, januar >nyår

år

 

 

Samleliste: Kronologisk gjennomgang av registrerte tidspunkt på året

Berre tidspunkt i brevteksten i Brevene til Rakel m fl. er med, ikkje datering av breva. [til boklister] [til toppen]

 

vår Dikt i samling 21 ['Eg var paa same staden/ fyrr ein gong,/ det var den vaaren/ fyrehenge rivna/ fyr mine røynslur,/ og eg høyrde song/ so Saatehonne/ stod i smil og livna.'], Dikt av Robert Burns 2, Solrenning 1 [’Aa nei, aa nei./ Eg sit med tanken varm og saar:/ Naar vert det vaar,/ naar vert det vaar!’], Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Eg var lik vaaren som skyt nye straa upp der dei fyrste vart avbrotne. Men no er krefterne tømde, all grorvon kvorvi . . .’], Nordica Bergensia 1 [sitat ved vår: -bekkjesong, nedom]; Brevene til Rakel mfl. 20 ['Eg lengtar so reint innheitt etter vaaren.']

-bekkjesong Nordica Bergensia 1 [’Jau ingen kann anna segje enn at alle desse rimelege rettskrivingane hev ein upphavsdám, ein várbekkjesong kring seg. Men fyl ein tanken frametter, so segjer han: Váren hev si tid; nár den tida er ute, gjeng det inn i sumaren og mogningstida, og dá fær alt onnor form og annan farge.’]

-blome Dikt i samling 1 [‘Eg trøyter dei dimsvale dagar/ med tanken sit saarhendt og ror/ til solhulde hangande hagar/ der smil liksom vaarblomar gror.’]

-blå Dikt i samling 2 ['Eg budde i bordhus/ og aatte ein hage/ med blomar som lavde/ av brikne og brage./ Og solskyer sveiv/ yve vaarblaae tindar/ og siglde som svanur/ i linndrøge vindar.']

-dag Dikt i samling 2 [‘Um eg (huldra) kunde leika med lyden ei natt, –/ eg vel maatte døy fyrst det sola kom att/ og vaardagen syng nedi grendo.’], Solrenning 1 ['DEI AUGO ... I ungdoms kjæta/ og ungdoms leik/ dei hev so fager/ ein glans og kveik./ Og alt det dulde/ som i dei kvilar,/ er som ein vaardag/ naar glad du smilar.']

-dags|biv Dikt i samling 1 [‘Det er som vaar og haust i same ande;/ ein sylvbleik moe blundar millom fjell/ med vaardagsbiv og haustarlogn i blande,/ med kumarspretting og med lauv som fell.’]

-dags|flaum Dikt i samling 1 [’Dei (gudar) ser min flogsynsfagnad/ i høgmælt vaardagsflaum;/ i mine dalar spelar/ den største gudedraum.’]

-dags|minne Dikt i samling 1 [‘Aa kom til tuns, de solblaa vaardagsminne,/ eg gjev dykk gjerne alle gjesterom;/ fyr her hev butt ein systkinflokk her inne/ bak døkke fyreheng; det sym ein om/ av brotne røyster mot den skuggestinne/ svarttjelda himling i min sjæledôm./ Løys av, løys av dei tunge fødslerider/ fyr nye sumrar, nye skapingstider!’]

-dæmd Dikt i samling 1 ['Det syng ei aa inni Vangedal,/ det ym i dulrame lider, –/ min hug er vaardæmd og nattesval/ med song fraa høgunders tider.']

-dåm Dikt i samling 1 [‘Tri vene vårar hev eg alt set drage/ med guldæmd haust i årsens bylgjering,/ april tri gonger brend i juni-brage/ frå eg fyrst såg deg slik med vårdåm kring.’]

-fugl Dikt i samling 1 [‘.../ blaakvelven bivra/ stinnladd av fysne-trong,/ tre millom vivra/ vaarfugl og song.’]

-fugle-flokk Dikt i samling 1 ['Og verst hev det vorte sidan eg kom heim att. Takom til hev eg vore reint nåmen og valen, det hev vore med magt og møda eg kunde tala med folk. Minni um den farne lukkevåren kom att som vårfugle-flokkar; men ikkje ein augneblink fekk eg hildra meg i den gamle draumen. For her laag ei grav og ei tåre-å i millom.']

-gror Dikt i samling 1 [‘Vetter, du sterke og harde,/ svæv meg hjaa blomane inn,/ lat meg faa kvila i kvare/ til vaargroren vaknar og vinn.’] [vår] [sumar] [haust] [vinter] [til søking] [til boklister] [til toppen]

-kveld Dikt i samling 1 [‘Daa var det ein avroda vaarkveld/ eit motevindsgræl stod paa,/ daa høyrde eg storfossedynjing/ der langleides framan ifraa.’]

-livs-ange Dikt i samling 1 [‘... tore-dunen raut/ baare-tungt i døkke hallar;/ .../ naar den ofse stilna av/ losna regne varmt og tett,/ fall den fræve jord i fange,/ løyste draum-søt vaarlivs-ange;/ ...’]

-løysings-hjal Dikt i samling 1 [‘Liv, eg hev drukke/ drykken du blende meg,/ orvon og lukke,/ liv-ørsla kjende eg./ Vaarløysings-hjale/ drukna i ofse-flaum,/ att stend den svale/ blaaæve-draum.’]

-minne Dikt i samling 1 [‘Vaarminne fraa Labraaten’; dikttittel]

-mjuk Dikt i samling 1 [‘Eg valde den solklaare drykken,/ forkomen av torstetraa./ Daa vendest min saarbrand til svaling,/ og kvelden vart vaarmjuk og blaa.’]

-morgon|stund Dikt i samling 1 [-n s-] ['Her er ein kveldhimel/ soleglad bil;/ ser du kor solauga/ brest med ein smil? | Her kjem ho att/ ei vaarmorgon stund (!),–/ ser du kor nattskodda/ faanar or lund?']

-natt Dikt i samling 1 [‘Vaarnatt’; dikttittel]

-regn Dikt i samling 1 ['WERGELAND ... Det dryp vemod som vaarregn paa blundande eng,/ og det tetnar til taarur paa kinn;/ .../ Syn meg djuptanken, meister! Kvi let/ du ei troll-ætt faa leike med helkunst og glør/ med din solson, so graafjelle græt!’]

-sjæl Dikt i samling 1 [‘Men attmed i aurne gangar/ laag moldvarpen mild og mod/ og løyste si vesle vaarsjæl/ fraa svalnande hjarteblod.’]

skuring Brevene til Rakel mfl. 1 ['Det var ei æsande grortid, med vaar-skuring og voksterflòg.']

-sol Dikt i samling 1, Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Siste luten av eit vers der skal brigdast til: dala/ ned i mitt rike som lerkur i vaarsol og onn;/ budde til æveleg song, men fann helhesten sala. Det som er understrika er visst nytt, trur eg, endaa eg ikkje hugsar manuskripte. Eg vilde gjerne ha det inn so.’]

-stor Nordica Bergensia 1 [’Men det som var eit várstort verk i hans (Iva Aasens) æve, det er kvardagslyft no til dags. No ligg ikkje gamalnorsken som nokor mare yver oss; no er han eit grøderikt ákerland fyr dei jolematsvoltne millom oss.’]

-søt Dikt i samling 1 [‘Ein vaarsøt daam fraa Arilds tider blundar/ i gamle Englands grøderike jord;/ til Bretlands gudevalde grøne lundar/ av lagnad tunge Angelsaksann for;/ ...’]

varm Dikt i samling 1 ['.../ dei svævde syner vaknar/ som bjønn i vaar-varmt bol,/ og alle lekkjur raknar/ fyr nyfødd kjensle-sol.']

-varme Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg lengtar so reint innheitt etter vaaren. Eg vonar verte noko meir til kar naar vaarvarmen kjem. No hev det vore ein vinterlang «forkjølelse», og det med anna er ei blytyngd yve heile kjenslelive.’]

-vigsle|gong Dikt i samling 1 ['Og blomann – ein solhimel øydde/ sin innmerg og ol sine bonn/ med allskapar-avle, og nøydde/ dei ovnøgd i munn. Det var onn | paa upphimels-vang; yve engjer/ gjekk solfylgje vaarvigslegong;/ det blika av slagsterke vengjer,/ og æteren under dei song.']

-vind Brevene til Rakel mfl. 1 ['Rakel, Rakel . . . Namne ditt opnar døra til løynde heimar. Eg fær att og hev stendigt noko av den høge sæle eg hadde hin kvelden daa eg laag i armane dine, og anden din strauk som varme vaarvindar og mjuke vengjeslag um kinna mine.']

-vind-gule Dikt i samling 1 [‘Dei (lekamsdelane) strøymer ut og reikar inn/ som gudar under himel-vangen;/ fraa heile lage ollar angen/ som vaarvind-gula søt og stinn.’]

yl Dikt i samling 2 ['Medan bringune lyfte seg tungsamt og fall/ leita augo seg utar i kraa;/ og dei kjende ei fysne-mett undring som svall/ liksom vaar-yl mot kvelden den blaa;/ der stod gudar og vette i malm-glans og skolv/ som dei rett no steig fram yve tepe-lagt golv/ i ei æveleg livande traa.']

elskhugsvår Dikt i samling 1 ['Og elskhugsvaaren løyste alle lindar,/ det kjendest som eg sumde upp i song/ og soldis, upp langs lange fjell og tindar/ med tida rulla inn i ævegong.'], Solrenning 1 [’Berre eg gjenom tusund aar/ liva fekk i slik elskhugsvaar./ Aa – no dansar eg like inn/ i min himmel – og lukka finn.’]

fyrevår Dikt av Robert Burns 1 [‘TIL EIN BLOM SOM VART NEDPLØGD ... I armod fall di fødsle inn/ i fyrevaar og nordanvind;/ men lel med smil i stormgufs stinn/ du glytte or;/ du lyfte knapt di kløkke kinn/ fraa moder jord.’]

ivår Brevene til Rakel mfl. 1 ['Ivaar (1917) i ser hadde eg ei søt kjenslerid som vara og rakk so det kunde vorte bra bok ut av det. Men forseint er forspilt. Tida var ikkje til det.'] [vår] [sumar] [haust] [vinter] [til søking] [til boklister] [til toppen]

lukkevår Dikt i samling 1 ['Minni um den farne lukkevåren kom att som vårfugle-flokkar; men ikkje ein augneblink fekk eg hildra meg i den gamle draumen. For her laag ei grav og ei tåre-å i millom.']

solskinsvår Dikt i samling 1 [‘Han gjeng til støls med sitt hjartesaar/ og gleda gror i hans grøyme/ daa gjenta kjem som ein solskinsvaar;/ men huldra fær han kje gløyme.’]

ungdomsvår Dikt i samling 1 [‘Min ungdomsvaar skreid fram um mange blaanar/ i livsens underlege skiftegong;/ men under vendesoler, kvervemaanar,/ drakk lengten liv av dulram ætersong.’]

å våra Dikt i samling 2 ['Her hev det vaara/ eingong i desse land,/ sol-kjæta baara/ flod-braa um grornæm strand;/ blaa-kvelven bivra/ stinnladd av fysne-trong,/ tre-millom vivra/ vaarfugl og song.'] [‘Og yve dvalemoann hev det vaara/ med roseflod i alle aude-bol.’]

 

mars:

halv onnor [1 1/2] vike til påske Brevene til Rakel mfl. 1 ['No ('9.3.1913') er her halv onnor vike til paaske, til eg kjem til deg att; fyrr vert det nok ikkje raad.']

●påske Brevene til Rakel mfl. 2 [‘Du maa ikkje harmast fyr di eg ikkje skreiv fyrr; du visste at eg var ikkje tenkt aa kome heim fyrr til paaske, so det vart ikkje noko vonbrot fyr deg, vel?’] ['Du skal sende skorne mine som er der heime til Halvard i Vaagen og faa dei vølte; dei maa verte ferdige til paaske; ja dei maa endeleg verte ferdige. Vil du gjere dette?']

-helg Brevene til Rakel mfl. 3 [‘A du og du – eg som sit her so aaleine no – tvo gonger tyrst etter den helgadrykken eg hadde i paaskehelga.’]

-rute Brevene til Rakel mfl. 1 [‘I dag er det siste dagen eg kann skrive brev so at du fær det fyre helga. Og her hev ikkje kome noko paaskerute for dampane, so det ser flokut ut.’]

-vike Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg kjem korso, palmesundag, med dampen utetter. Daa maa du vera med. Du fær sjaa etter ruta. Og kom so ikkje for seint. Skulde du ikkje kome daa, so bur eg paa Herbyrget i Bergen, og vert verande der til midt i paaskevika. Er der ikkje rom aat meg paa herbyrget, so skal eg la portnaren faa adressa der eg bur so du kann finne meg. Olav.’]

palmesundag Brevene til Rakel mfl. 1 [sjå sitat ovom]

 

april Dikt i samling 1 [‘Tri vene vårar hev eg alt set drage/ med guldæmd haust i årsens bylgjering,/ april tri gonger brend i juni-brage/ frå eg fyrst såg deg slik med vårdåm kring.’], Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Me hev hatt ein strid vinter i alle maatar her. Kona laag tilsengs heile april og mai (1923) i ei blindtarmsugreie; ho lyt nok take operasjon.’]

 

mai Dikt i samling 1 [‘Og ottug månad løyst or liding lang/ tek kjenning att av mai, sitt festbrorlag,/ og augo slær mot siste svaledrag/ som roselauv når sumarregne sprang.’], Dikt av Robert Burns 1, Brevene til Rakel mfl. 2 [sitat ved april, ovom]

-sol-gylt Dikt av Robert Burns 1 [‘TIL EI UNG GJENTE ... Roseknupp, so livsens ung,/ maisol-gylt og sevjetung, –/ maa du aldri, blomebrur,/ folne under hardvers-skur.’] [vår] [sumar] [haust] [vinter] [til søking] [til boklister] [til toppen]

blome-mai Dikt av Robert Burns 1 [‘D’er morgonvent i blome-mai,/ d’er ljuvleg natt i haustleg fred/ paa einsleg vandring under heid/ ell heime millom hagetre.’]

Den 17de mai [blad] Nordica Bergensia 1 [berre ”17de”] [’”Samnorsk” | av Olav Nygard | Eg nyttar same yverskrifta som Trygve Laake brukar yver sitt stykke i ”17de” fyr 29. okt. D’er: (!) berre den skilnad at eg set det i ”gaaseaugo”.’]; Brevene til Rakel mfl. 2 [1: berre ”17 mai”] [‘Det dikte du (Hulda Garborg) spør um eg hev i mot at du sender til «Den 17de mai» – aaja, eg veit ikkje.’]

●kvitsun:

Kvitsunhelga Brevene til Rakel mfl. 2 [1: k-] [‘Hadde eg berre noko aa bjode deg paa til vaaren – du skulde visst vorte brura mi ein gong i kvitsunhelga.’] [‘Er det inga skapt raad aa kome til einannan no – med vinden, gjenom lufta, yve fjell og heid og djupe votn – jau, i Kvitsunhelga skal ho Kari ha brudlaup.’]

Kvitsunruta Brevene til Rakel mfl. 1 ['I morgo skal eg til Øvre Helland, og daa tenkjer eg me fær Kvitsunruta i «Gula»; eg fær bere breve ope heim etter; og finn eg at ruta er fælt lagleg, so kjem eg endaa til aa verte hardt freista.']

 

sumar Dikt i samling 7 ['Og sumrar hev gjenge/ og aara hev runne;/ men fulltrygge grunnfjelle/ hev eg kje funne.'], Dikt av Robert Burns 2 ['No gyller sumarn blomevang/ og kastar glim i bylgjefang;/ kom lat oss dvelje dagen lang/ millom Aberfeldy-bjørkjenn.'], Nordica Bergensia 1 [’Váren hev si tid; nár den tida er ute, gjeng det inn i sumaren og mogningstida, og dá fær alt onnor form og annan farge.’]; Brevene til Rakel mfl. 11 ['Det er sant eg stundar. Endaa ynskjer eg at vaaren og sumaren vilde verte lange so eg fekk gjere fælt mykje.Det er so mangt som er ugjort endaa, maata.']

-brage Dikt i samling 1 [‘No er det jonsok i vaar ungdomshage,/ no hev me naatt vaar høgd, no gjeng det ned;/ no hev me set vaar største sumarbrage;/ det store aalvor bøygjer meg paa kne/ og hjarta bivrar i ein heilag klage/ fyr vegen er oss stengd til livsens tre.’]

-dag Dikt av Robert Burns 1 [‘Kom songmøy blid, gjev strengen klang;/ fyr heile sumardagen lang/ mitt kvede fær kje i sitt fang/ kor dyr du er meg, kjære.’]

-flor Dikt i samling 1 [‘... Tri vintervende/ hev kasta skogsens sumarflor i krå.’]

-fugl-forfløien Brevene til Rakel mfl. 1 [sommer|-] [’De vage linjer over haug og fjell/ glir ut for mine tankers drømme-øine;/ men i det sommer-lune skyggevell/ der svæver alver, sommerfugl-forfløine.’]

-hytte Brevene til Rakel mfl. 2 ['Fyre jol tok eg kjøp paa eit lite jordstykke med ei sumarhytte paa ved Bryn st. Summen var 5500 kr.']

-lid Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Ungdomstidi/ er som sol i sumarlidi./ Tusund blomar veks og lauve sprett,/fugleflokkar hoppar kring og fyk so lett./ Um det rignar/ kjem då soli att som allting signar.’]

-linde Dikt i samling 1 ['No kvil deg, fot; no hev du vunne fram;/ her søv mitt fjell i varme sumarlindar./ Det kjennespake hjarta skifter ham/ i andardrage ifraa fjell og tindar;/ det finn kje fleire berg og bægjegrindar,/ og kjensla raar so rein og undersam.']

-lun Brevene til Rakel mfl. 1 [sommer|-] [’De vage linjer over haug og fjell/ glir ut for mine tankers drømme-øine;/ men i det sommerlune skyggevell/ der svæver alver, sommerfugl-forfløine.’]

-lyng Runor rita minnet Olav Nygards 1 [’Ditt auga blenkjer som dogg på blad/ og fagert tenkjer du, Ulvestad./ I hugen din ei huldre (!) syng,/ mjukt som vindsus i sumarlyng.’]

-natt Dikt i samling 1 [‘No gjekk ho heim; eg er aaleine att/ med mine øre kjensledrukne tankar;/ eg høyrer heimsens store hjarte bankar/ med blodstraumsus i draumdimm sumarnatt.’]

-regn Dikt i samling 1 [‘Og ottug månad løyst or liding lang/ tek kjenning att av mai, sitt festbrorlag,/ og augo slær mot siste svaledrag/ som roselauv når sumarregne sprang.’]

-sky Dikt i samling 1 ['Eg hev ei liti gjenta,/ det er so vent eit viv;/ eg er aat sjølve himlen komen/ naar fram um meg ho sviv. | Eg hev ei liti gjenta,/ so ljos som sumarsky;/ det er som soler verdi fyller/ naar handi ho meg byd.']

-sol Dikt av Robert Burns 1 [‘Aa Logan aa, kor blid du gleid/ den dag eg brur til kyrkja reid;/ og aara smilte i sin stol/ som Logan under sumarsol.’]

-son Dikt i samling 1 [‘«Du sumarson hev gude-nòt,/ kjenn godt! Kor blomen angar!/ Er det ikkje blomesjæla/ livande du fangar?»‘] [vår] [sumar] [haust] [vinter] [til søking] [til boklister] [til toppen]

-spel Dikt i samling 1 [‘Eg kom fraa sumarspel i heid og lid/ og sjæl og all den sans var gjenom-anda/ av avdalsfred med tagalt elskmod i.’]

–sviv Dikt i samling 1 [‘Opne meg ei honning-seng/ til aa nøre mine mjuke/ sumar-sviv, dei elskhug-sjuke/ alve-liv med fivreld-veng.’]

–søt Dikt i samling 1 [‘Blome med din gullan-flaum/ lat meg endaa eingong fange/ denne sumar-søte ange/ aat min klekke sæle-draum.’]

-tid Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Og grase gror so grønt i lidi,/ og fugl på tuva syng,/ og dvergbjørk grønskast sumartidi./ Og bjarte, brune lyng.’]

-vind Dikt i samling 1 [‘Solkongen hirde etter elskhugseventyr, og han steig ned til henne (jordmøyi) paa dei mjuke vengjerne aat sumarvinden, og vekte henne med kyss. Men fyrr han for fraa henne, stakk han henne med svevntorn, so ho skulde sova æveleg og inkje vakna ('sakna').’]

-s/liv Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Og her gjeng eg fri som fisk og fjukande, og laugar meg i sol og vatn, og sym i varme heile kjenslur; aa eit herlegt sumarsliv; og so vert eg so «klok» no at eg skynar so godt paa det og takkar fyr det alt.’]

ettersumar Dikt i samling 1 [‘Ein saknad andar gjenom vemodsblunder,/ men ligg i svaning som eit soleglad./Og i den milde ettersumar loar/ eg grøde inn av mine elskhugs-moar.’]

høgsumar Dikt i samling 2 [‘Ein høgsumar rann gjenom bringa/ med doggfall i augnekraa, –/ den naafossen frame i djuve/ han dure det meste han maa.’]

leiksumarliv Dikt av Robert Burns 1 [‘D’er brunt yver bøar, d’er svart uti skog,/ og leiksumarlivet or bygdene drog./ Lat einsleg meg vandre, fortenkt paa den ting/ kor hardt fyr den jagande lagnad me spring.’]

midsumar Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Prosaen min er turr som eit bekkjefar midsumars.’]

ævesumar Dikt i samling 1 [‘Ævesumar, sæleunder/ drøyper sine draumetonar/ ned til jords i heilagstunder,/ døyvt som sus av høgfjells-lonar.’]

 

juni Dikt i samling 1 ['Prolog til eit bondegilde på Bolstadøyri juni 1920.'] [vår] [sumar] [haust] [vinter] [til søking] [til boklister] [til toppen]

–brage Dikt i samling 1 [‘Tri vene vårar hev eg alt set drage/ med guldæmd haust i årsens bylgjering,/ april tri gonger brend i juni-brage/ frå eg fyrst såg deg slik med vårdåm kring.’]

-gror Dikt av Robert Burns 1 [‘Du venast møy paa Devons jord/ der krystal-Devon slyngje-ror,/ jag vinternyvunn nedatt nord,/ kall fram att smil som junigror.’]

●jonsok [23-24. juni] Dikt i samling 1 [‘No er det jonsok i vaar ungdomshage,/ no hev me naatt vaar høgd, no gjeng det ned;/ no hev me set vaar største sumarbrage;/ det store aalvor bøygjer meg paa kne/ og hjarta bivrar i ein heilag klage/ fyr vegen er oss stengd til livsens tre.’]

-kveld Dikt i samling 1 [‘... lik ein jonsokkveld/ naar leikne logar slær mot blaadæmd æter/ som sjølve jordsens merg slo ut i eld –/ slik frøser blodeld inn i svale draumar/ og bit med brandgufs etter tjor og taumar.’]

-natt Dikt i samling 1 [‘Kor ligg den jonsoknatt i sine lundar/ og søv seg ut or alle livsens far/ til livsnatura sjølv i hilder blundar/ so jorda er ein himels fyregard.’]

-varm Dikt i samling 1 [‘Men d’er mi frygd i dag: Din barm/ er heit, og lufta skjelv i lunge,/ mi møy, og me er morgonunge,/ og lukka vaar er jonsokvarm.’]

 

juli Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg sender ei forseinka rente fyr skulda mi. Ho skulde vore betalt 25. juli (1923).’]

fjortan dagar etter jonsok Brevene til Rakel mfl. 1 [‘No ('7.7.1912') er det fjortan dagar etter jonsok, du, og her er 4-5 vikur sidan eg fann deg. Det er hjelpelaust kor lita tid me fær vere saman, mælt med den tid me lyt vere fraa kvarandre.’]

 

august: ingen [vår] [sumar] [haust] [vinter] [til søking] [til boklister] [til toppen]

 

haust Dikt i samling 7 ['No rikjer hausten/ paa livsens torg,/ og sankar føde/ av aarsens grøde/ i bud og borg.'], Dikt av Robert Burns 2 [1: H-] [‘No skodda so lat yver haugebrun heng,/ dyl bekken som dim sine slyngvegar gjeng./ Kor dauvleg er lendet som brikte av liv/ med Hausten si eige til Vinteren skriv.’], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 ['Um hausten'; forteljing], Brevene til Rakel mfl. 14 ['Ja eg er mest vill; du hugsar kor du var i fjor haust. Ja kaat var du. Kaat som berre katten. Det er alle gjentur.'] ['Eg vonar det vert høve til aa tale um ymse fram gjenom aara, naar berre den seindrylne hausten vilde kome like snart som vaaren no kjem ('20.4.1912').']

-leg Dikt av Robert Burns 1 [‘D’er morgonvent i blome-mai,/ d’er ljuvleg natt i haustleg fred/ paa einsleg vandring under heid/ ell heime millom hagetre.’], Brevene til Rakel mfl. 1 [‘s. 18, l. 2: hev eg no retta i korrekt.(ur) til: «D’er ljuvleg natt i haustleg fred». Tykkjer De det plent maa vere kveld fyr natt (etter originalen) so fær De rette det til det.’]

-vind Dikt i samling 1 ['So graa og tunn,/ i tavs og fille klædd,/ .../ kjem han som all sin/ livsdag svalt og tagde/ og ikkje hadde/ hold te berre hat;/ han kviskrar haast som/ haustvind: Gjev meg mat.']

-øyde Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Heimsens uver er yver meg, all nattefæla og haustøyda kring meg; eg kann faana i hop til fjør og fjom – –.’]

-a/dags Dikt i samling 1 [‘Lat økseggja blenkje/ og staalglimen ljone/ so haustadags halvliv/ eg eingong fær sone.’]

-ar/grøde Dikt i samling 1 [‘.../ eit slagvarmt hjarte, det er skatten dyr/ fyr Herrens her som haustargrøde sankar/ paa allheimsmarkjenn, til ei nytid gryr/ naar alt av mold, som ol seg aandevengjer/ finn univers der ingen jordbøyg stengjer.’]

-ar/hugnad Dikt i samling 1 [‘Og der som bondelive best fekk gro,/ der grodde dygd og dugleik etter plogen;/ .../ naar haustarhugnad rikt imot han lo –/ då mognast evna i hans sterke bringa,/ ...’]

-ar/kveld Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Eg gjeng ved elvi driver/ ein graakald haustarkveld,/ med skodda tungsam sviver/ og ligg i dal og deld./ Men trei svarte sukkar/ og feller blad for blad;/ fraa elvi stilt det klukkar/ eit løynlegt, sorgalt kvad.’]

-ar/logn Dikt i samling 1 [‘Det er som vaar og haust i same ande;/ ein sylvbleik moe blundar millom fjell/ med vaardagsbiv og haustarlogn i blande,/ med kumarspretting og med lauv som fell.’]

-ar/regn Dikt i samling 1 [‘Haustarregne driv i straumar/ yve lid og graaklædd heid;/ skodda flyg fyr ræsne vindar,/ riv seg sund i ris og rindar;/ verda andar tungt i draumar/ illelt av ei marereid.’]

-ar/sol Dikt i samling 1 [‘So logne tankar sviv: som sevjesull/ i lauvsprett – frukt i mogning – haustarsol/ i kveldsmil yve kvare kornbandsgull –/ blid Sapphos’s kinn – ein pust frå barnemunn –/ eit timeglas der sanden byter bol –/ ein skogarbekk – ein skald i andlåtsstund.’]

bokhaust Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Det vert kje mykje lyrik i bokhausten i aar. Tida er vel helst dramatisk no ('1.2.1917'). Her heime hev me det fredeleg.’]

å hausta Dikt i samling 1, Dikt av Robert Burns 1 [‘Aa pløgje, saa og hauste, slaa/ av far eg tidleg lærde;/ d’er lett for mann med arbeid van,/ han sa, aa klive gjerde.’], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1  

 

september: [vår] [sumar] [haust] [vinter] [til søking] [til boklister] [til toppen]

-skir Dikt i samling 1 [‘Naar no eg ser til sols, dei lange leider,/ ligg rømdenn straalebleike imot kveld;/ septemberskire æterhimlar breider/ i alle endeløysur ut sitt tjeld.’]

mikkjelsmess [29.9] Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Men trøyste meg kor andvokesamt det er aa vere so lenge fraa einannan. ... Det er kje raad øse seg upp med for varme tankar eingong, det kjem so kaldt att, det vert inga varme møte fyrr mikkjelsmess (1912), og daa er kalde hausten komen.’]

 

oktober Nordica Bergensia 1 [29.] [’”Samnorsk” | av Olav Nygard | Eg nyttar same yverskrifta som Trygve Laake brukar yver sitt stykke i ”17de” fyr 29. okt. D’er: (!) berre den skilnad at eg set det i ”gaaseaugo”.’]; Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg kjem til Kristiania kring 7de oktober eller so (1922), etter som tanken er no, og gleder meg til aa vitje dykk ein dag, paa Hvalstad, um du (Hulda Garborg) vert heime daa.’]

 

november:

-vind Dikt av Robert Burns 1 [‘Novembervinden blæs med ilske jag,/ den stutte vinterdag er nær ved kveld;/ det lid so hestann slepp or plogadrag,/ og kraakunn flokkast til si nattedæld;/ ...’]

haldfjorde [3 1/2] vike til jol Brevene til Rakel mfl. 1 ['Elles skriv du no straks du fær dette breve sjølvsagt, – her er kje meir enn haldfjorde vike til jol.' ('29.11.1912')]

 

vinter Dikt av Robert Burns 4 [2: V-] ['Aa Logan aa, kor blid du gleid/ den dag eg brur til kyrkja reid;/ .../ No tykkjest blomebarden aud/ som dælen vinter, myrk og snaud;/ min Willie han er kasteball/ i krigen, langt fraa Logans hall.'], Brevene til Rakel mfl. 8 ['Men no lakkar det med tida mi; vel 3 vikur til, og so stryk eg. Det vert paa hardaste vinteren aa fare. ... Ein fær lære aa bu seg mot kulden her; me pakkar oss ned i teppe og kvitlar, so berre nosa er upp or.']

-dag Dikt av Robert Burns 1 [sitat ved november: -vind, ovafor] [vår] [sumar] [haust] [vinter] [til søking] [til boklister] [til toppen]

-lang Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg lengtar so reint innheitt etter vaaren. Eg vonar verte noko meir til kar naar vaarvarmen kjem. No hev det vore ein vinterlang «forkjølelse», og det med anna er ei blytyngd yve heile kjenslelive.’]

-merke Dikt i samling 1 [‘Eg kjem med vintermerke/ og opne frostasaar, –/ aa slepp meg inn, sant Peter,/ til evig himels vaar.’]

-nyve Dikt av Robert Burns 1 [‘Du venast møy paa Devons jord/ der krystal-Devon slyngje-ror,/ jag vinternyvunn nedatt nord,/ kall fram att smil som junigror.’]

-seng Dikt av Robert Burns 1 [‘Den blom som ligg i vinterseng/ vil bløme fram att frisk og fin,/ og fuglann smaa fær song i streng/ um no dei tagalt smyg seg inn.’]

-storm Dikt av Robert Burns 1 ['I mødal vinterstorm og kav/ det var meg himels hyggje heil/ naar kvelden inn i fanget gav/ meg drosa ifraa Ballochmyle.']

-sår Dikt i samling 1 [‘Men verda han saag laag solvend/ og grødde sitt vintersaar,/ med tusund forunders vaarar/ i endelaus rekkje raar.’]

-tyngsle Dikt av Robert Burns 1 ['TIL EI MUS ... Du saag kor marka lagdest berr,/ kor vintertyngsla drog seg nær;/ men under vinden varmbølt her/ du tenktest bu,/ til dess den hjartelause skjer/ fekk alt forsnu.']

–vende Dikt i samling 1 [‘... Tri vinter-vende/ hev kasta skogsens sumarflor i krå.’]

høgvinters Brevene til Rakel mfl. 1 ['No høgvinters ('27. janr. 1922') kann eg ikkje, fyr eg lyt vere noko var um helsa, og lyt live eit rolegt regelbunde liv.']

vestlandsvinter Brevene til Rakel mfl. 2 [1: V-] [‘Men desse vestlandsvintrann syg blode or meg. No i vaar (1922) tok lungeblode til aa vise seg.’]

●vetter Dikt i samling 3 [‘Vetteren kjærer seg lite/ um kjæling paa kvardeleg gjerd;/ karsleg han kastar den kvite/ kaapa si lett yver herd. | Vetter, du sterke og harde,/ svæv meg hjaa blomane inn,/ lat meg faa kvila i kvare/ til vaargroren vaknar og vinn.’], Brevene til Rakel mfl. 7 ['Og her hev vetteren lota gjenge utan skimt av kvarandre.']

-natts|voke Dikt i samling 1 [‘Eg breider meg ned under kvitel og feld/ og torer so naudaste ande; –/ daa stig det or stilla ein stormriven kveld,/ ei vetternattsvoke, so saarmode svell/ og aukar til hjarteraud vande.’]

-s/leg Dikt i samling 1 [‘Men sjaa no i dag kor det snøar,/ sjaa kor det leikar og fell/ kvitt yver vollar og bøar,/ skirfin og vettersleg mjell.’]

vetradag Brevene til Rakel mfl. 1 [-ettr-] [‘... for isen er so lòta no vettradagen; rett som han er mest burte, so ligg han tjukk i vegen her inst i fjordane.’]

vetrahi Dikt i samling 1 [‘Bekken smyg ut or sitt vetrahi,/ stiller no strengjer paa fela si;/ yleimen leikar som hamlette minne,/ kliv so til fjells og skal livs|yrke finne.’]

 

desember: [vår] [sumar] [haust] [vinter] [til søking] [til boklister] [til toppen]

–vind Dikt av Robert Burns 1 [TIL EI MUS ... Ditt vesle hus ligg og i drav,/ det arme tros dreg vinden av./ Til nybygg no du finn kje lav/ og mosestraa;/ desember-vinden er ei grav/ so kald og graa.’]

●jol Dikt i samling 6 [‘Me la i veg so snøen skvatt,/ med glade rop og ljod;/ «D’er jol, d’er jol!» Me gleid og datt,/ reis upp og kapp-sprang like radt,/ og hauka høgt og lo.’], Solrenning 3 [’Kvar/ ei tid som gjeng/ var/ ein pinespreng./ Traa/ meg dagen er/ daa/ eg lengting ber./ Sol,/ aa skund deg du!/ Jol,/ rull forar du!/ Lang so vert meg lengtingsridi.’], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Brevene til Rakel mfl. 15 ['Eg veit ikkje aa segje i dette breve anten eg kann kome utyver, til jol eller straks etter jol; fær sjaa um eg vert «ferdig.»']

-afta Brevene til Rakel mfl. 2 ['Eg kjem ut etter til dykk til jol, um de vil ha meg; kva dag eg kjem veit eg ikkje; eg veit ikkje kor baaten gjeng. Gjeng han som han er van so kann eg kome baade sundag og tysdag (jolafta). Det er nok høvelegast aa kome sjølve jolafta, veit eg.']

-aftans-drykkje Dikt i samling 1 [‘Det var jolaftans-drykkje; med skum-hatt paa bard/ gjekk det kjengje fyr kjengje rundt bord,/ og dei svelgde og svalla og kytte paa kar,/ det gjekk bar-tett med braa-fløygde ord.’]

-e/-bord Dikt i samling 1 ['Dei trøysta meg med gode ord,/ og spurde kva det var,/ dei baud meg mat og jole-bord;/ men guten var nok reint forgjord,/ og gav 'kje noko svar.']

-e/-brur Dikt i samling 1 [‘So var det jol. Det blakre-brann/ i ljos, – og midt paa golv/ stod jole-bruri, grøn og grann,/ med kulur og med glitre-band,/ og stjernor gleim og skolv.’]

-e/brygg Nordica Bergensia 1 [’Men me hev uppdaga at kvardagskosten lyt me avle sjølve, ja, at skal me verta noko til folk, so maa me endá til lage jolebrygg av ársens avl og ikkje av tusenár gamalt malt, hjelp ikkje kor godt det gamle var. ’]

-e/dag Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Lysing hastar det ikkje plent med no, endaa. Eg tenkjer me skal faa det lyst paa Hosanger joledag. Eg skal ordne det.’]

-e/-eftan Dikt i samling 1 [‘So var det jole-eftans dag,/ det kvardest av i tun./ Og med sitt vare ferda-lag/ kom kvelden; og eit skugge-drag/ han breidde yvi brun.’]

-e/helg Brevene til Rakel mfl. 2 ['Eg turvte nok kome ut til dykk fyre jol so me fekk bu oss til og raadleggje – jau eg lyt nok kome ut til høgaste jolehelga alt eg kann.']

-e/-himil Dikt i samling 1 [‘Eit minne med eit gamalt saar/ som lenge upp seg ol, –/ ein jole-himil kløkk og klaar. –/ Eg var ein tafs paa aatte aar,/ og stunda hardt til jol.’]

-e/mat|svolten Nordica Bergensia 1 [’No ligg ikkje gamalnorsken som nokor mare yver oss; no er han eit grøderikt ákerland fyr dei jolematsvoltne millom oss.’]

-e/natt Solrenning 1 ['Englarne kviskrar/ i jolenatt;/ alt er so rolegt/ um jolenatt./ Skumt er det, skuggar/ susar i dal,/ kviknar og kverv,/ lufti er sval.’]

-e/reid Dikt i samling 1 [sitat ved jol: -e/tre, nedom]

-e/rute Brevene til Rakel mfl. 1 ['Rakel, eg stundar so no, at snart vil eg ut til deg. Kva dag det vert veit eg ikkje fyrr joleruta kjem, so ein fær sjaa kor baatane gjeng.']

-e/tre Dikt i samling 1 [‘«Men joletree – og han far –/ kvar er ho mor og dei?»/ Han smilte løynsk og kom med svar:/ «Du maa kje spyrja so, du kar, –/ daa kjem ho jolereid.»‘] [vår] [sumar] [haust] [vinter] [til søking] [til boklister] [til toppen]

fyrejols-rid Dikt i samling 1 ['Daa dei fekk i fraa hender den fyrejols-rid/ skaut dei helga til innstigs i Nordgavlelid,/ og den bord-kjære lyden slo ring.']

høghimel-jol Dikt i samling 1 [‘Var det æva som ringde si høghimel-jol/ gjenom ljodfengde malm-aadrar inn?/ Sine ljosleitte døtter den høg-fysne ol;/ dei (tårer) rann blanke paa gauven si kinn;/ ...’]

millom jol og nyår Brevene til Rakel mfl. 4 [1: helga millom - - -] ['Elles lagar det seg nok eileis naar solangt kjem. Det vert vel i helga millom jol og nyaar.' (dei vart gifte nyårsaftan 1912)]

 

januar Brevene til Rakel mfl. 7 [‘Eg reiser her i fraa torsdagen den 22 januar, og kjem til Bergen um fredagen klokka 5 um ettermiddagen, naar baaten er i rute; men han er visst ofte for sein, stundom mange timar. ... Dei 5 maanadane mine er ute den 23 januar (1914), so eg reiser ikkje meir enn ein dag for tidleg her i fraa.’]

trettandagskveld [6.1] Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Aa gjev meg ein kyss, Rakel . . . Kann du ikkje? I kveld – nei i kveld ('2.1.1912') veit du ikkje um at eg held deg; men ein annan kveld, trettandagskveld, i leggjinga tid, med same du legg deg, – kast kjærlege knøtne armane dine um dyna, tenk og tru at det er eg, kjæl for meg, kyss meg – ...’]

●nyår Brevene til Rakel mfl. 1 [‘De hev vel ny|aare (1914) like inn paa live no naar du fær breve; og so fær du tenkje paa meg med eit brev daa, um du hev tid.’]

-s/helg Brevene til Rakel mfl. 2 [‘Det vakna ei von hjaa meg at du vilde kome inn etter i nyaarshelga; men eg ynskte det ikkje for vel heller, naar eg tenkte paa den lange vegen.’]

 

februar: ingen [vår] [sumar] [haust] [vinter] [til søking] [til boklister] [til toppen]

 

år:

nittan tolv Dikt i samling 1 [‘Det leikar ein gud yve heimsens golv/ i dette vaart ovunders bil./ Kva totte du ikkje at verda skolv/ daa tidsklokka ringde fyr nittan tolv,/ daa heimssoga sette eit skil:/ ... ‘]

[19]14-15 Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Vinteren 14 – 15 var eg upplagd fyr ei heil diktsamling, av dei mildaste stemningar eg hev hevt (!).’]

1915 Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Vaaren 1915 rømde eg til ein ny stad, men leid eit grysjelegt vonbrot paa ein skulemeister, som hykla skynsemd, men beint og berrt vilde ha meg til aa tene pengar paa – jau, eg hev kome i lag med mange prakteksemplar.’]

1916 Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Brandes’ bok um Shakespeare hev eg lese, det meste daa. Men den eg no likar best er Henrik Schück: «Shakespeare och hans tid,» som kom i 1916: ...’]

1917 Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg hev ikkje ete upp forfattarstipenda, d’er synd aa segje, litt meir kunde eg gjerne hatt fenge med rettferd. Det var ut|etla fem stipend hausten 1917. ... Dei som fekk var Garaasen, Ørjasæter, Uppdal, Vaage og – Bernhard Sudmann.’]

1917-18 Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg gjev fru Hulda Garborg fullmagt til aa take i mot det forfattarstipendie som vart gjeve meg fyr aare 1917-18 av statspengane.’]

1920 Dikt i samling 1 [‘Prolog til eit bondegilde på Bolstadøyri juni 1920.’]

 

almanakk Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Høgvyrde fru Garborg! Tida er visst ei ryr vare. Naar eg skal tenkje meg um so er det snart tvo tridjungs aar sidan sisst (!) eg skreiv til Dykk. So lang tid i almanakka og so stutt i røynda!’]

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord og uttrykk om tid på året i Olav Nygards bøker og brev [til samlelista] [til toppen]

Søk på utheva boktitlar og finn ord og sidetal.

 

Dikt i samling 1984 (Norsk Bokreidingslag. 207 s.) (Inneheld fire diktsamlingar og eit Tillegg; desse er ikkje skilde ut i namnelistene, sidetalet viser kvar orda er ifrå:)

  Flodmaal 1913 (s. 11-47 i Dikt i samling)

  Runemaal 1914 (s. 51-81 i Dikt i samling)

  Kvæde 1915 (s. 85-114 i Dikt i samling)

  Ved vebande 1923 (s. 117-147 i Dikt i samling)

  Tillegg (s. 151-183 i Dikt i samling)

Dikt av Robert Burns. Umsette fraa engelsk. 1923 (s. 9-60. Det norske samlaget)

Runor rita minnet Olav Nygards 1931 (Nygardsringen. 48 s.)

Solrenning 1933 (Minnebok millom Nygardsvener. s. 5-17)

Johs. A. Dale: Olav Nygard 1957 (Det norske samlaget. 128 s.; det nye)

Trygve Greiff: Olav Nygard. Dikter og mystiker. 1959. (det nye)

Nordica Bergensia 15, 1997 (s. 117-122; to tekstar om språk)

Brevene til Rakel mfl. 2004 (i Aarnes, A. 2004: Poesien hos Olav Nygard. Et dikteralbum. Pax forlag a/s. 343 s.) – Brev til Arne Garborg s. 100-101, Tore Ørjasæter s. 106-115, Ola Raknes s. 138-142, Hulda Garborg s. 165-191, Rakel Nygard s. 192-256, Anton Aure s. 257-259

 

 

Dikt i samling 1984 (Norsk Bokreidingslag. 207 s.)

Flodmaal 1913 (s. 11-47), Runemaal 1914 (s. 51-81), Kvæde 1915 (s. 85-114), Ved vebande 1923 (s. 117-147), Tillegg (s. 151-183) [til toppen] [til boklister]

Årstider:

vår 30, 31, 46, 65, 75, 86, 126, 134, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 151, 157, 161, 169, 175, 177, 178; -blome 138; -blå 20, 135; -dag 57, 133; -dagsbiv 145; -dagsflaum 72; -dagsminne 138; -dæmd 69; -dåm 178; -fugl 101; -fugle-flokk 193; -gror 170; -kveld 45; -livs-ange 88; -løysings-hjal 101; -minne 139; -mjuk 45; -morgonstund 66 [-n s-]; -natt 57; -regn 125; -sjæl 175; -sol 141; -søt 163; –varm 112; -vigslegong 174; -vind-gule 101; –yl 92, 126; elskhugsvår 162; lukkevår 193; solskinsvår 37; ungdomsvår 162; å våra 101, 147

april 178

mai 178 [vår] [sumar] [haust] [vinter]

sumar 21, 80, 120, 122, 138, 151, 170; -brage 12; -flor 178; -linde 122; -natt 32; -regn 178; -sky 152; -son 120; -spel 144; –sviv 94;–søt 94; -vind 181; ettersumar 144; høgsumar 20, 45; ævesumar 129

juni 179; brage 178; >jonsok 12; -kveld 167; -natt 165; -varm 62

haust 17, 46, 80, 145, 151, 170, 178; -vind 55; -a/dags 76; -ar/grøde 128; -ar/hugnad 179; -ar/logn 145; -ar/regn 70; -ar/sol 178; å hausta 165

september: -skir 143

vinter: -merke 31; -sår 175; –vende 178; >vetter 17, 170, 193; -nattsvoke 60; -s/leg 170; vetrahi 75

desember ▪>jol 90, 153, 171, 172, 173, 174; -aftans-drykkje 91; -e/-bord 173; -e/-brur 172 [tre]; -e/-eftan 171; -e/-himil 171; -e/reid 172; -e/tre 172; fyrejols-rid 91; høghimel-jol 92

år: nittan tolv 15; 1920: 179

 

Dikt av Robert Burns. Umsette fraa engelsk. 1923 (s. 9-60. Det norske samlaget) [til samlelista] [til toppen] [til boklister]

Årstider:

vår 9, 17; fyrevår 43

mai 13; -sol-gylt 15; blome-mai 18

sumar 19, 28; -dag 21; -sol 13; leiksumarliv 37

juni: -gror 23 [vår] [sumar] [haust] [vinter]

haust 10, 37 [H-]; -leg 18; å hausta 34

november: -vind 53

vinter 10, 13, 37 [V-], 46 [V-]; -dag 53; -nyve 23; -seng 9; -storm 18; -tyngsle 41

desember: –vind 41

 

 

Runor rita minnet Olav Nygards 1931 (Nygardsringen. 48 s.) [til boklister]

Årstider:

sumar: -lyng 46 [vår] [sumar] [haust] [vinter]

 

Solrenning 1933 (Minnebok millom Nygardsvener. s. 5-17) [til boklister] [til samlelista]

Årstider:

vår 8; -dag 6; elskhugsvår 11

vinter: [vår] [sumar] [haust] [vinter]

desember ▪>jol 10, 15, 16; -e/natt 9

 

Johs. A. Dale: Olav Nygard 1957 (Det norske samlaget. 128 s.) (det nye) [til samlelista]

Årstider:

sumar: -lid 13; -tid 10

haust 22, å hausta 119  

vinter: [vår] [sumar] [haust] [vinter]

desember ▪>jol 17

 

Trygve Greiff: Olav Nygard. Dikter og mystiker. 1959 (det nye) [til boklister]

Årstider:

vår 57 [vår] [sumar] [haust] [vinter]

haust: -øyde 57 [subst.], -ar/kveld 50

 

Nordica Bergensia 15, 1997 (s. 117-122; to tekstar om språk) [til samlelista]

Årstider:

vår 122; -bekkjesong 122; -stor 122

mai: Den 17de mai [blad] 117 [”17de”]

sumar122

haust: [vår] [sumar] [haust] [vinter]

oktober 117 [29.]

vinter:

desember ▪>jol: -e/brygg 122; -e/mat|svolten 122

 

Brevene til Rakel mfl. 2004 (i Aarnes, A. 2004: Poesien hos Olav Nygard. Et dikteralbum. Pax forlag a/s. 343 s.) – Brev til Arne Garborg s. 100-101, Tore Ørjasæter s. 106-115, Ola Raknes s. 138-142, Hulda Garborg s. 165-191, Rakel Nygard s. 192-256, Anton Aure s. 257-259 [til toppen] [til boklister] [til samlelista]

Årstider:

vår 109, 115, 169, 173, 175, 179, 183, 191, 198, 200, 202, 203, 207, 209, 210, 211, 212, 215, 217, 220; –skuring 100; -sol 142; -varme 183; -vind 223; ivår 173

mars: halv onnor [1 1/2] vike til påske 237 [9.3]; >påske 236, 237; -helg 209, 211, 213; -rute 211; -vike 212; palmesundag 211

april 115

mai 115, 184; Den 17de mai [blad] 115 [”17 mai”], 186; >kvitsun: Kvitsunhelga 200 [k-], 213; Kvitsunruta 218

sumar 109, 169, 171, 181, 186, 212, 220, 221, 225, 228, 239; -fugl-forfløien 148 [sommer|-]; -hytte 188, 190; -lun 148 [sommer|-]; -s/liv 221; midsumar 172

juli 190 [25.]; fjortan dagar etter jonsok 224 [7.7]

haust 101, 112, 166, 186, 197, 201, 203, 208, 212, 219, 226, 227, 257, 259; -leg 140; bokhaust 172 [vår] [sumar] [haust] [vinter]

september: mikkjelsmess 226 [29.9]

oktober 187 [7de]

november: haldfjorde [3 1/2] vike til jol 232 [29.11]

vinter 109, 113, 115, 169, 179, 189, 253, 255; -lang 183; høgvinters 178; vestlandsvinter 109, 184 [V-]; >vetter 169, 201, 207, 208, 223, 229, 236; vetradag 208 [-ettr-]

desember >jol 166, 169, 188, 189, 197, 198, 213, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 251, 255; -afta 233, 234; -e/dag 232; -e/helg 230, 232; -e/rute 235; millom jol og nyår 229, 230, 232, 233 [helga millom]

januar 188 [‘25de’], 189, 248 [sist i], 251 [sist i], 252 [22.], 253 [midten av], 256 [22., 23.]; trettandagskveld 201 [6.] >nyår 255; -s/helg 199, 202

år: [19]14-15: 179; 1915: 179; 1916: 175; 1917: 257; 1917-18: 174

almanakk 173 [til samlelista] [til toppen] [til boklister]

 

 

Frekvensen av tidspunkt på året hos Olav Nygard [til samlelista] [til toppen]

 

Det er tre slags bøker som kunne vore skilde: eigne dikt, omsette dikt og brev. Men materialet er lite, så det er ikkje gjort. Talet ved namna viser kor mange sider dei er registrerte frå. Hovudnamnet og samansetjingar med dét er alltid rekna, og undergruppene (t.d. påske ved vår: mars) er også med. Særnamn er rekna (t.d. Kvitsunhelga).

 

Talet til venstre for eit namn viser kor mange sider det er for dette namnet – medrekna undergrupper. Dei små tala i parentes etter namna er del-tal, det gjeld også ved månadsnamn (t.d. tyder ‘12 mai (9) >kvitsun (3)’ at ordet ‘mai’ finst på 9 sider og kvitsun på 3, slik at månaden mai er med på 11 sider). Dette forklarar dei ulike tala for årstidene i dei to blokkene.

 

Årstids-, månads- og undergruppenamn for seg.

91 vår, 9 mars (1) ▪>påske (8), 2 april, 12 mai (9) >kvitsun (3)

48 sumar, 7 juni (3) >jonsok (4), 2 juli

39 haust, 3 september, 2 oktober, 1 november

38 vinter (24) >vetter (14), 48 desember (1) >jol (47), 11 januar (8) >nyår (3)

 

Månadene rekna inn i årstidssummen. Talet i parentes etter namna viser årstids- og månadssummane frå oppsettet ovafor, og til venstre kjem samlesummen for årstidene.

 

114 vår (91), mars (9), april (2), mai (12)

57 sumar (48), juni (7), juli (2)

45 haust (39), september (3), oktober (2), november (1)

97 vinter (38), desember (48), januar (11)

 [til samlelista] [til toppen] [til boklister]

 

 

Til Olav Nygard forside

 

Sist revidert 09.04.11

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net