Fauna Nygardiana

Olav Nygards litterære dyrenamn

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for dyrenamn i Olav Nygards bøker og brev

 

Inndeling i kategoriar

Alfabetisk oversikt over hovudnamna med kategoriane

Referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med dyrenamn

Frekvensen av dyrenamna

 

Til Olav Nygard forside 

 

 

Inndeling i kategoriar [til samlelista]

 

A1-2 Evertebratar (14)

A1 blautdyr (4): musling >perle, orm (II), purpur [-|snigl], snigl

A2 leddyr (10): bie, fivreld >sommerfugl, fluge, fly, humle, krek >kryp, silkeorm, skarlak, skånorm

 

A3-6 Virveldyr (43)

A3 fisk (2): fisk, laks

A4 krypdyr (2): orm (I), ødle

A5 fugl (20): falk, fugl, gauk, gås, hane >høns, kråke, lerke, lom, ramn, rjupe, skogduve, songar-svane, svale, svane, svarttrast, symjefugl, talatrast >måltrast, ule, vipe, ørn

A6 pattedyr (20): ape, bjønn, dyr, geit >bukk >kid >killing, glopdyr, gris >purke >su, hare, hest >gamp >gangar >tråvar, hjord, hjort, hund, katt, løve, moldvarp, mus, naut >kalv >kolle >krøter >ku, rev, saud >lam, sel, ulv >varg

 

 

Alfabetisk oversikt over hovudnamna med kategoriane

For tyding av kategoriane, sjå ovafor. Søk etter namn i samlelista som også er alfabetisk.

 

ape [A6]

bie [A2], bjønn [A6]

dyr [A6]

falk [A5], fisk [A3], fivreld [A2], fluge [A2], fly [A2], fugl [A5]

gauk [A5], geit [A6], glopdyr [A6], gris [A6], gås [A5]

hane [A5], hare [A6], hest [A6], hjord [A6], hjort [A6], humle [A2], hund [A6]

katt [A6], krek [A2], kråke [A5]

laks [A3], lerke [A5], lom [A5], løve [A6]

moldvarp [A6], mus [A6], musling [A1]

naut [A6]

orm (I) [A4], orm (II) [A1]

purpur [-|snigl] [A1]

ramn [A5], rev [A6], rjupe [A5]

saud [A6], sel [A6], silkeorm [A2], skarlak [A2], skogduve [A5], skånorm [A2], snigl [A1], songar-svane [A5], svale [A5], svane [A5], svarttrast [A5], symjefugl [A5]

talatrast [A5]

ule [A5], ulv [A6]

vipe [A5]

ødle [A4], ørn [A5]

 

 

Referanseliste frå 19 undergruppenamn (●) til hovudnamnet [til toppen]

Søk etter hovudnamna i samlelista rett nedafor.

 

bukk → geit, gamp → hest, gangar → hest, høns → hane, kalv → naut, kid → geit, killing → geit, kolle → naut, kryp → krek, krøter → naut, ku → naut, lam → saud, måltrast → talatrast, perle → musling, purke → gris, sommerfugl → fivreld,su → gris, tråvar → hest, varg → ulv

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for 57 registrerte hovudnamn

Søk på merka hovudnamn og kom dit i teksten. [til kategoriane] [til boklister] [til toppen]

 

ape

bie, bjønn

dyr

falk, fisk, fivreld >sommerfugl, fluge, fly, fugl

gauk, geit >bukk >kid >killing, glopdyr, gris >purke >su, gås

hane >høns, hare, hest >gamp >gangar >tråvar, hjord, hjort, humle, hund

katt, krek >kryp, kråke

laks, lerke, lom, løve

moldvarp, mus, musling >perle

naut >kalv >kolle >krøter >ku

orm (I), orm (II)

purpur [-|snigl]

ramn, rev, rjupe

saud >lam, sel, silkeorm, skarlak, skogduve, skånorm, snigl, songar-svane, svale, svane, svarttrast, symjefugl

talatrast >måltrast

ule, ulv >varg

vipe

ødle, ørn

 

ape: [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

far Dikt i samling 1 ['Det gamle graae aalvor;/ var arv fraa ape-far;/ men laatten er den bunad/ som himlens gudar bar.']

 

bie Dikt i samling 1 ['... etter ungdomsminna tankann stimlar/ som honningtyrste biur mot sin blom –'], Dikt av Robert Burns 1 ['No atter lystigsellen mai/ ut yve haug og dalar reid;/ smaa fugl hev huskehus paa grein/ og biunn syg sin nektar rein;/ ...']

 

bjønn Dikt i samling 2 [1: -ørn] ['.../ dei svævde syner vaknar/ som bjønn i vaar-varmt bol,/ og alle lekkjur raknar/ fyr nyfødd kjensle-sol.'], Brevene til Rakel mfl. 1 ['Men kor kann ein ete som ein bjønn her som ein ingen ting gjer.']

 

dyr Dikt i samling 2 ['Daa elst det kje ufred og hunger og gjeld,/ og kongane møtest kvar einaste kveld,/ og alle vil tene og ingen vil styre,/ daa finst det kje ein som hev selt seg til dyre.'], Dikt av Robert Burns 1 ['TIL EI MUS ... Du vesle illforstøkte dyr,/ kor redsla i di bringe kryr!/ Du treng kje røme radt so skyr/ i hurr og hast;/ d'er mot min hug aa halde styr/ med dreparkast.']

-e/hug Brevene til Rakel mfl. 1 ['Eg vilde det skulde spyrjast gjenom hundra ætter at me hadde kjærleik og hugnad saman, og ingen manna ljod og dyrehug torde trø paa vaare livsvigde minne.']

-e/mor Dikt i samling 1 ['Lik dyremor som kjenner sine tider/ og søkjer sansevar ein fredarstad/ sveiv skapar-aanda fram i fødslerider,/ og stjernehimlann stirde stillt og bad.']

glopdyr Dikt i samling 1 ['Han laga seg gagnting av stein og leir, og bygde vardmurar mot glopdyri.'] [også eige oppslag]

halvdyr Brevene til Rakel mfl. 1 ['Folk er halvdyr alle stader, og her veks dei vilt. Men ein fær tute med dei ulvar ein er i lag med. Og eg segjer no og at det kunde vore verre.']

smådyr Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg hev kje vore hjaa doktaren endaa, men han hev fenge sputte mitt, og hev nok funne smaadyr i det, trur eg. Elles veit eg ingen ting endaa.’ (= tuberkelbasill)]

 

falk Dikt i samling 1 [‘No sit du (Tore Ørjasæter, på tog til Italia) ferdaglad i varme sæte,/ ditt auge slær seg fram som falk i flog/ og bringa lyfter seg med bylgjekjæte,/ du sym i skyheim-syner; der er sòg,/ det sæle sudrag i ditt brjost; og læte/ av kverve hjul og akselljom og gnòg/ av sangre fjørstaal – kor det heile sonar/ seg av i sæle allheimsharpe-tonar!’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

fisk Dikt i samling 2 ['Eg spana min tanke/ som fisken taum,/ og minne skaut upp/ som ein sel i straum.'], Brevene til Rakel mfl. 2 [’Du spyr um eg er frisk no. Ja, som fisk i fagran vatne.’] ['Og her gjeng eg fri som fisk og fjukande, og laugar meg i sol og vatn, og sym i varme heile kjenslur; ...']

 

fivreld Dikt i samling 1 ['Rausteleg løner han ('den evige kunst') alle som/ ærleg med aalvor og idhug/ gjev seg til tens; dei fær lut/ i hans evige evne,/ .../ laane hans yngd og hans skaparham,/ og fær freiste aa skape,/ blomar og fivreld og fuglar og/ slikt um dei so mun det lyste.'], Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Fager er engi/ i solrennings-sæla/ naar flagrande fivreld/ blomarne kjæla,/ ...’]

-leik Dikt i samling 1 ['NYKKEN ... «Du kveikjer eld i rimlagd barm/ med klunk paa slike strengjer;/ lær meg fager fivreldleik/ i søte blomesengjer.»']

–veng Dikt i samling 2 [‘Opne meg ei honning-seng/ til aa nøre mine mjuke/ sumar-sviv, dei elskhug-sjuke/ alve-liv med fivreld-veng.’] ['Det æser ramt i djupe ætte-grunn/ ein blaa-heit evne-brand i alders gøyme;/ dei kvasse loge-tungur kann kje tøyme/ si traa, og leitar etter utfalls-munn;/ og i sitt ville ørske-mod dei flengjer/ kvarandre sund som rivne fivreld-vengjer.']

●sommerfugl:

 –forfløien Brevene til Rakel mfl. 1 [’De vage linjer over haug og fjell/ glir ut for mine tankers drømme-øine;/ men i det sommer-lune skyggevell/ der svæver alver, sommerfugl-forfløine.’]

 

fluge Dikt i samling 1 ['Tidine faanar som lakan i eld, og/ murar og sterke/ taarn fell i audn, og mannsaldrar flyr/ og fer undan/ snøgge som flugune gjenom solstrima/ granne og blanke.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

fly Dikt i samling 1 ['Det trengs so lita minning; berre skuggen/ av einkvan verdlaus slumpehøves ting,/ ein tuvetopp som lyfter grasstraa-luggen,/ eit fly som svirrar tankelaust ikring/ ber løyndarbod ...']

fagerfly Dikt i samling 1 ['Og soler song paa høge verbraut-vangar,/ planetar vende kjælne nattsval kinn/ mot straalefossann, lik den blom som fangar/ dei gyllte fagerfly og stengjer inn.']

 

fugl Dikt i samling 9  [’Sola skyt livkveikjingspiler/ til hundratals klotar og fleir./ Men inni ein løyndelund kviler/ ein liten fugl i sitt reir.’], Dikt av Robert Burns 8, Solrenning 2 ['Og so vert eg fegen/ som fugl paa kvist/ og tonar og trallar:/ Hav takk daa for sisst!'], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Brevene til Rakel mfl. 1 ['Ein er ingen fugl, ein kann ikkje byggje seg reir av lauv og straa.']

-e/flokk Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Brevene til Rakel mfl. 1 ['Straks verk og ve gjev seg litt so er hugsynene kring meg som ein fugleflokk, og verda er gløymd.']

-e/mjuk Solrenning 1 ['Du kann tru at eg hev det godt,/ femnd av fuglemjuk gjentelaatt./ Du kann tru, at eg no er glad,/ femnd av sullande gjentekvad.']

-e/mor Dikt i samling 1 ['Men son hennar, Fornalder, vaks og mannast og vart so fager at fuglemødrene flaug fraa reiret sitt etter han naar han gjekk i skogen, og blomarne breidde seg framfyr han, at han skulde trø paa deim.']

-e/song Dikt av Robert Burns 1 ['Men her, aa nei! skal aldri meir/ meg fuglesongen helse heil./ Far vel du Ayr-grend, fagre reir,/ farvel, farvel kjær Ballochmyle.']

fagerfugl Dikt av Robert Burns 1 ['Aa arme, d'er kje lerkebror,/ den fagerfugl som vekkjer or/ og bøygjer deg til doggvaat jord/ med spreklut bring/ naar lystig han i solsprett-glor/ i lufta spring.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

fluttfugl-auge Dikt i samling 1 ['Far vel daa – ja lat ungdomsminna vende/ sitt fluttfugl-auge mot ein ukjend heim;/ dei ord som milde magter til meg sende/ fraa signa lippur i min ungdoms sveim,/ .../ far vel, far vel! Eg øygner andre lende;/ der live tek der gjev det meir attende.']

fluttfugl-fylgje Dikt i samling 1 ['Det steig ei susing, som eit fluttfugl-fylgje/ sveiv rundt og ut um alle ævehav,/ ...']

småfugl Dikt i samling 1 ['Naar han høyrde smaafuglen song, drap han honom, og vilde sjaa kvifyr han song.']

symjefugl Dikt i samling 1 [sjå eige oppslag: symjefugl]

tankefugl Dikt i samling 1 ['Mi sol imillom stjernesyster reider/ si dronninglege i sin sylvhaars-feld,/ so langt av leid; so lenge, lenge vende/ dei elskne tankefuglann dit attende.']

vårfugl Dikt i samling 1 ['.../ blaakvelven bivra/ stinnladd av fysne-trong,/ tre millom vivra/ vaarfugl og song.']

vårfugle-flokk Dikt i samling 1 ['Og verst hev det vorte sidan eg kom heim att. Takom til hev eg vore reint nåmen og valen, det hev vore med magt og møda eg kunde tala med folk. Minni um den farne lukkevåren kom att som vårfugle-flokkar; men ikkje ein augneblink fekk eg hildra meg i den gamle draumen. For her laag ei grav og ei tåre-å i millom.']

fjukande [subst.] Brevene til Rakel mfl. 1 ['Og her gjeng eg fri som fisk og fjukande, og laugar meg i sol og vatn, og sym i varme heile kjenslur; aa eit herlegt sumarsliv; og so vert eg so «klok» no at eg skynar so godt paa det og takkar fyr det.']

 

gauk: [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

någauk Dikt i samling 1 ['D'er berre dirrande strengjer/ i alt som eg kallar mi sjæl;/ fær eg kje spele so flengjer/ eg fela, – og naagauken gjel –.']

ørvænes-gauk Dikt i samling 1 ['Naar eg er nøydd/ til aa selje mi sjæl/ daa er det ørvænes-/ gauken som gjel.']

 

geit Dikt i samling 1 ['Og Aaslaug fekk ei suggi ku,/ og Halvstein fekk ei geit.'], Brevene til Rakel mfl. 1 ['Eg er vorten storbonde no: Ei ku, ei geit og ein saud, det er kje liten fødnad det. ... Og fær daa kua kalv og geita kid og sauden lamb, so føder dei vel sin mann.']

-ost Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Kjære fru Garborg. Lars og eg hev fenge tak i ei (!) par geitostar som me no sender til Dykk, og so lyt me varskua so De kann spyrja etter dei naar dei kjem fram. Eg trur osten er so god som dei kunde laga han. Her er geitesti paa stølen vaar, so det var lett fyr oss aa segja fraa at me vilde ha utvald vare.’]

-e/brim Brevene til Rakel mfl. 1 ['Nei mi sann um du fær gjere deg til hengjehovud likevel. Aalvor maa nok til det og; men surt aalvor er verre enn svide geitebrim.']

-e/sti Brevene til Rakel mfl. 2 [1: berre ”sti”] [sitat ved geit: -ost, ovom]

●bukk:

blindebukkbekk Dikt i samling 1 ['Den blindebukkbekken vaska stein/ paa leigd og liv dei aar/ der gjekk ein liten draumøygd svein/ og undrast alt det sola skein,/ og var Guds sjølve vaar.']

●kid Brevene til Rakel mfl. 1 ['Eg er vorten storbonde no: Ei ku, ei geit og ein saud, det er kje liten fødnad det. ... Og fær daa kua kalv og geita kid og sauden lamb, so føder dei vel sin mann.']

●killing Brevene til Rakel mfl. 1 ['Korleis eg liver, og kva eg tenkjer? Berre skinande godt liver eg; er frisk som katt og killing. Skulde eg vere sjuk, meiner du?']

 

glopdyr Dikt i samling 1 ['Han laga seg gagnting av stein og leir, og bygde vardmurar mot glopdyri.']

 

gris: [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

-e/fru Dikt i samling 1 ['Og vesle Sylvi fekk ei su,/ ei rar og ruggi grise-fru,/ so godsleg og so feit.']

-e/hus-stas Dikt i samling 1 ['Og dei andre kom etter og glodde og keik,/ det kom halv-strøypte ord i fraa munn./ .../ Slike van-smidde likjend var grisehus-stas;/ dei vart tykne og rang-øygde; alt dette tras/ var dei verka paa gauven sin grunn?']

●purke:

blå Dikt i samling 1 ['«Du godfar, korleis ser ho ut ('ho jolereid')?»/ «Aa jau, du skulde sjaa./ Eit digert kvinnfolk er det gut,/ med sauskinns stakk og hovde-klut,/ og trøya purke-blaa.»']

●su Dikt i samling 1 [sitat ved gris: -e/fru, ovom]

villsu Dikt i samling 1 ['Verda er ei villsu,/ tusund liv ho føder,/ et sitt eige avkjøm upp,/ drikk det blod som fløder.']

 

gås:

-auga [= ”-”] Nordica Bergensia 1 [-e/-] [’”Samnorsk” | av Olav Nygard | Eg nyttar same yverskrifta som Trygve Laake brukar yver sitt stykke i ”17de” fyr 29. okt. D’er: (!) berre den skilnad at eg set det i ”gaaseaugo”.’], Brevene til Rakel mfl. 1 ['Eg hev gløymt gaasaugo og skrive den i staden fyr denne, i manuskripte.']

 

hane Dikt i samling 1 ['E(i)n hane med ein diger kam/ det fekk han Tor, og eg eit lam/ med ull og øyro paa. | Han Tor var hane, lo aat meg/ som hadde lamme-maal./ ...'], Dikt av Robert Burns 1 [‘Var natt i tun, og yver brun/ skein maanen svalt paa borgemur;/ ei maaltrast song, og dogga hong/ i dropar yver borgemur;/ dei dansa leikne ring-um-reng/ all natt til hanen bles i horn,/ og same umkved song i streng/ um alle Irvine’s fagerborn.’]

●høns Brevene til Rakel mfl. 3 ['... eit hus som bar ei bankgjeld paa 5-6000 kr., og med 100 høns til aa greide alle utlegg med.']

 

hare: [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Harastølen [berre som adresse] Brevene til Rakel mfl. 7

 

hest Dikt i samling 5 [’Daa set ho ('jolereid') seg i sleden sin,/ og hesten legg paa tan, –/ ein brun, ein blakk, ein drople-skinn;/ dei fer som ver og vestarvind (!)/ i halve fjordung-span.’], Dikt av Robert Burns 2, Brevene til Rakel mfl. 1 ['Du ser eg er komen til Flatekvaal, og eg arbeider som ein hest heile dagane, og slit og forslit meg, slær og forslær meg, men er like god kar att korso.']

-emne Dikt i samling 1 [‘Dei aser og tem paa ein hest i dag,/ d’er bergrisen sjølv naar han tek i drag/ so selen er buen gaa sund./ Du skynar no vel at d'er eldingen, mann;/ eit likare hestemne aldri dei fann./ Og fær dei han rett til aa tane i taumen/ so stiller dei stridaste stormen og straumen.’]

-høvd Dikt i samling 1 ['Helvakt, er hesthøvde/ Eiriken her?/ Sa dei han ut/ or vaar fangjevne verd? | No hev eg ride/ i ni nætes sut, –/ vaktmann, bed hesthøvde/ hovdingen ut.']

-e/-fot Dikt i samling 1 ['– Men var deg no, far,/ um du drikk eit mot,/ og syn ikkje rove/ og heste-fot. | Daa var det som hogg-rame/ kattar bles;/ han kvarv or mitt syn/ som eit varge-fjæs.']

-e/hov Brevene til Rakel mfl. 1 ['Um beiskleiken ein og annan gong sting hestehoven fram, so er ikkje denne stemninga so djup i meg no.']

arbeidshest Brevene til Rakel mfl. 1 ['So broremann Lars segjer eg er so frisk? Aajau, eg stabbar paa stubbann. Men denne «viking»-kroppen min neittar plent aa late seg bruke til arbeidshest lenger.']

havhest Dikt i samling 1 ['MANN ... Men kven talde dei tusundaar flodbylgja reid/ paa sin havhest i glitter og glaam/ gjenom herrelaust rike, med saknaden sveid/ gjenom jordbringa fyrr enn han kom?']

helhest Dikt i samling 1 [‘.../ kvitrande kvæde som anda i ljos-æter, dala/ ned i mitt rike som lerkur i vaarsol og onn,/ budde til æveleg song, men fann helhesten sala.’], Brevene til Rakel mfl. 1 ['Siste luten av eit vers der skal brigdast til: dala/ ned i mitt rike som lerkur i vaarsol og onn;/ budde til æveleg song, men fann helhesten sala. Det som er understrika er visst nytt, trur eg, endaa eg ikkje hugsar manuskripte. Eg vilde gjerne ha det inn so.']

helhestekneggjing Dikt i samling 1 ['Ei gravklokke ringjer til helfest her inne/ og rædd|otten dansar med olmøygde minne,/ og hjarte i utarste livrøyning hamrar/ med helhestekneggjing i sjælsdjuve glamrar.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

parhest Nordica Bergensia 1 [’Og ein tenkjer at det er dá innarleg synd at ikkje formsans og stilsans akal vera parhestar.’]

stålhest Dikt i samling 1 [‘Han styn, den sterke staalhest (toget), yve spengjer;/ og jorda vikjer sine kroke-kne/ or vegen din, stolt herre! Sjaa ho rengjer/ si graaberg-møne ut, og vyrk ho bed/ deg take beinleid; ...’ – Kommentar: Teksten her har: "Han styn, den sterke staalhest, yve sprengjer;/ ...", og den trykkfeilen har merkeleg nok også sluppe gjennom (uforklart) i same sitatet i Brevene til Rakel mfl. (s. 105). Substantivet her er: ei spong, fl. spenger/spengjer, og det er forklart i Ordtydingar i Dikt i samling (s. 187): 'spong, ei skjene, smal plate' og med tilvising: 'spenger, (sjå spong)'. Tydinga i diktet er sjølvsagt togskjene.]

trollhestekneggjing Dikt i samling 1 ['Ei trollklokke ringjer til heksefest ute/ og vindane dansar i kvervel og knute;/ det yler um rantar og ropar i hamrar;/ og trollhestekneggjing fraa skyhausen glamrar;/ og blaaljona sviv gjenom dalane kjapt./ Det kjennest som Gud maa ha gløymt han hev skapt.' ]

villhest Dikt i samling 1 ['Imot kvelden kan eg tøyme/ dagsens villhest, og faa gøyme/ meg i fange ditt, og drøyme/ so at ingen otte gneg.']

villhestskap Dikt i samling 1 [‘Det eimar upp or raude roggne gap,/ og augo rullar under moreldlogar,/ og nasur spanar seg med villhestskap,/ og halsar lyfter seg i bugt og bogar.’ (hos drakehopen)]

●gamp Dikt i samling 1 ['Til gampen min'; dikttittel]

stallgamp Dikt i samling 1 ['So du smaahumrar, stallgamp, og lettar paa hov?/ Er du beisk eller er det humør?']

Pegasus Dikt i samling 1, Dikt av Robert Burns 1 [‘Med Pegasus ein vanferdsdag/ Apollo tungt seg mødde/ der fram paa frosne bergedrag/ til fots dei vegen trødde. | Og sløskodd, svimrug Pegasus/ han var ein arme taa-glett./ Apollo gjekk til Vulcans hus/ aa faa seg sko-grev paasett.']

●gangar Dikt i samling 3 ['Men dagen tek sin gangar fast i taum,/ tek ferdakaapa paa med gullrend saum/ og burt fraa blaane etter blaane skundar.']

●tråvar:

skytråvar Dikt i samling 1 [‘TIL GAMPEN MIN (Pegasus) ... Aa so lavøyrd og lusken, du; luggen og maan-/ en i villfloke, haarhamen heng/ i ditt turrskinn som tafstogge skrytgras og skraan –/ ikkje skytraavar lenger, min dreng?’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

hjord Dikt av Robert Burns 1 ['Kor høgaksla, Afton, ris høgdenn i kring,/ i langsynarleite ligg bekkenn i sving;/ der gjeng eg naar dagen med ljosauga lær,/ mi hjord og kjær hytta til Mary eg ser.']

 

hjort Dikt i samling 1 ['Der er bekkjesong i leinar,/ vindspel uppi svale horgjer;/ hjorten søv paa sine borgjer/ millom sylv og glimesteinar./ Tida slepper tak i taum/ kviler seg og fell i draum.']

 

humle Dikt i samling 1 ['Eg set meg ned paa elvabard,/ d'er høg og solgod sumar;/ humla spelar brureslaatten/ aat dei hundra blomar.'], Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Fager er engi/ i solrennings-sæla/ naar flagrande fivreld/ blomarne kjæla,/ bekkjerne blurrar,/ blomarne braalar,/ humlorne surrar,/og soli ho straalar.’]

 

hund:

-e/leven Brevene til Rakel mfl. 1 ['... me laut vere saman med folk som kom til aa glo oss ut baade uppe og nede, og bjølle og rubbe og halde ein hundeleven.']

riksmålshund Brevene til Rakel mfl. 1 ['Eg tykkjer det er lite raad aa brigde Andersson til Persson; eg vil ikkje ha riksmaalshundann yver meg fyr det.']

Hundven Brevene til Rakel mfl. 1 ['Tilskrifta mi er Vik, Hundven um Bergen.']

 

katt Dikt i samling 2 ['Daa var det som hogg-rame/ kattar bles;/ han kvarv or mitt syn/ som eit varge-fjæs.'], Brevene til Rakel mfl. 2 ['Ja kaat var du. Kaat som berre katten. Det er alle gjentur. Men naar dei vert konur er det kjæraste teke.']

 

krek Dikt i samling 1 ['Rundt i trolldagsljose kravlar/ stygge krek i berg og gavlar,/ skuvar stein og skrideskavlar/ ned i gulgrøn bylgjebrand.']

●kryp:

tjuvekryp Dikt av Robert Burns 1 [‘TIL EI UNG GJENTE ... Roseknupp, so livsens ung,/ maisol-gylt og sevjetung, –/ maa du aldri, blomebrur,/ folne under hardvers-skur./ Aldri Boreas' ville jag,/ Eurus' øydar-andedrag,/ aldri vonde stjennur maa/ deg med utid-sotter slaa;/ aldri tjuvekryp faa rom/ i din reine møyar-blom;/ gjev aldri Sol med saarbrand slær/ din barm som no i dogglaug lær.’]

 

kråke Dikt av Robert Burns 1 [‘Novembervinden blæs med ilske jag,/ den stutte vinterdag er nær ved kveld;/ det lid so hestann slepp or plogadrag,/ og kraakunn flokkast til si nattedæld;/ ...’]

–sylv Dikt i samling 1 ['Kong Satan sat paa truna/ i all si hovding-bragd;/ .../ og kraake-sylve skimra/ i krans og klo-lagd rad/ paa krune-kvelv; det mimra/ som vaabøns-munnar bad.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

gråkråke Brevene til Rakel mfl. 1 ['Eg trur det vert «livsdikte» mitt i minst tvo tydingar. Men – kva er det som ikkje er fint naar ein ser det i Solrenningshilder? Det vert vel ei graakraake fyr alt det, naar det fær fjører paa.']

 

laks:

Laksevåg Brevene til Rakel mfl. 3 ['Eg hev fenge meg arbeid. Det er i Laksevaag paa skipsbyggjeverke der; løna er no lita, er ho; men eg bier no til eg ser betre dagar daa.']

 

lerke Dikt i samling 2, Runor rita minnet Olav Nygards 1 [’I hugen din hev ei lerka reir/ so sælt at ho ynskjer seg ikkje meir./ Og lerkorne små er englarne våre/ dei ser og kann spå med framsyn og klåre.’], Brevene til Rakel mfl. 1 ['... dala/ ned i mitt rike som lerkur i vaarsol og onn,/ ...']

-bror Dikt av Robert Burns 1 ['Aa arme, d'er kje lerkebror,/ den fagerfugl som vekkjer or/ og bøygjer deg til doggvaat jord/ med spreklut bring/ naar lystig han i solsprett-glor/ i lufta spring.']

-kvad Dikt i samling 1 ['Det store minne hev ein engel rita/ med rune magt og helg paa hjarteblad;/ det er i raude kjenslekjeldur lita/ og kveikjer hugen som eit lerkekvad.']

-song Dikt i samling 1 ['Det lægste liv er frægdar-daad,/ ein lerkesong i allheims-spele;/ d'er ættar-vinning i den sæle/ du fær i livsens gjestebod.']

 

lom:

-e/læte Dikt i samling 1 ['Det er løn fyr frost og væte,/ draugerop og lomelæte/ naar du lint, med taarøygd kjæte,/ sveiper meg i kærleiksfeld.']

 

løve Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 ['Og lande låg her avsnøydt, brendt, og herja/ av uppreistflokkar, store romarherar,/ og geispar etter anden lik ei løve/ kvervelknuten lyfte upp i lufta/ og kasta ned att i ei steinarøys –']

 

moldvarp Dikt i samling 1 ['TVO GRANNAR ... Og midt i hans ('den grame haugmann') magt kom dauden/ og gav ikkje lenger rast;/ daa loga det glod i graastein/ og jorda tok eld og brast. | Men attmed i aurne gangar/ laag moldvarpen mild og mod/ og løyste si vesle vaarsjæl/ fraa svalnande hjarteblod.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

mus Dikt av Robert Burns 2 ['.../ den beste plan av mus og mann/ glett ofte ut,/ ...'] [sjå same sitatet nedom]

-e/mor Dikt av Robert Burns 1 ['Men musemor, i dag du fann/ kor lite framsyn hjelpe kan;/ den beste plan av mus og mann/ glett ofte ut,/ og vaare varme vona-land/ vert grugg og grut.']

 

musling:

●perle Dikt i samling 2 [’MANN ... Det ligg songstein i fara hans; grormolda nyt/ kvart eit slag som hans fotsole gav;/ ut der storbylgjeskavlen um marbakken ryt/ dreg han perlur og dyrder or kav.’], Dikt av Robert Burns 1 [‘Var stilt med dogg paa grønan vang,/ og perlur hang paa kvart eit blad;/ ein lettføtt vind i baununn sprang/ og drog med goddaamsfengd av stad.’]

tåreperle Dikt i samling 1 [‘TIL «TIL LJAAMANNEN» | Stig fram or lauvhengløyne der du kviler/ med blomeband – er det din dølne ljaa?/ Det er kje staalglim – tjørnblaa rosur smiler/ i alle gluggar; aa eg kann nok sjaa/ kor hjelpelaust du harde munndrag spiler/ te lage smil – bryt taareperlun paa/ i tome augneholur? Kan du tvinge/ slikt gull or bleike bein og blodlaus bringe?]

 

naut Dikt i samling 1 [‘Ei gløymekiste skulde boka heite;/ d’er høves namn paa slik ein travall ting/ som jagar minna ut fraa hjartebeite/ og set dei fast som naut i band og ring/ til svelteforing paa det arme bladet,/ og sel dei til den graae likeglade’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

naute [adj.] Dikt i samling 1 ['Han kom til aa hugse at vedprisen steig/ med ein ofse daa garden han selde;/ var naute han ikkje tok undan ein teig,/ det var finaste skogen i gjelde.']

●kalv Brevene til Rakel mfl. 1 ['Eg er vorten storbonde no: Ei ku, ei geit og ein saud, det er kje liten fødnad det. ... Og fær daa kua kalv og geita kid og sauden lamb, so føder dei vel sin mann.']

●kolle:

tråkolle Dikt i samling 1 ['Og han tenkte med seg: No er traakolla mi,/ du kan belje og bure, du vert ikkje fri,/ du er bunda med hempe og hake.']

●krøter Dikt i samling 1 [‘SAMSON ... Syn din kunst, du digre krøter/ saman-løypt av eike-røter,/ me held augo, du held føter,/ leike, danse alt du kann!’]

●ku Dikt i samling 1 ['Og Aaslaug fekk ei suggi ku,/ og Halvstein fekk ei geit.'], Brevene til Rakel mfl. 3 ['Og der livde me 2 menneskje av 1 ku i tvo aar etter ein annan.']

-lokk Brevene til Rakel mfl. 1 ['So mange aar (med vanskar)! – De (fru Garborg) treng korkje tenkje paa det eller svare. Ja eg vil helst det skal blunde av i døyande dvergemaal som av ein kulokk i fjelle.'] 

-symre [bot.] Dikt av Robert Burns [‘Kor ljuvt dine bardar og grøndalar gror/ der skogville kusymra breider sitt flor;/ der ofte, med linnkvelden gret yver eng/ med Mary eg sat under lauvskuggeheng.’]

kyrarauting Brevene til Rakel mfl. 1 ['Her er kyrarauting og bjølleklang og sætrar og budeiur i kring oss. Endaa er her stor skog attmed husa. Adr. mi er Lyster sanatorium, Sogn']

kyremor Dikt av Robert Burns 1 ['.../ ein sulgrand gjev den kjære kyremor/ som jortar uti skotet varmt og tett.']

hjord [s.d.]

 

orm (I) [slange]:

-e/biten Dikt i samling 1 ['Sorga løyste allheimsklagen/ daa dei stengde Edenhagen/ og den bjarte upphavsdagen/ døydde i ei toreflod,/ daa dei tvo fyr sverde rømde,/ ormebitne, daudedømde,/ og det tre der live blømde/ avstengt inni hagen stod.']

-e/sår Dikt i samling 1 ['Ætta hev si framleid funne/ ut or natt og taaketunne;/ liv er mist, men land er vunne;/ endelaust ho endaa traar./ Og den heite sæletrongen/ æser gjenom ættegongen,/ klunkar inn i klagesongen/ yve opne ormesaar.']

orme [adv.] Dikt i samling 1 ['Eg fann kje hugnad i mitt ferdafylgje,/ og tida vart so beisk og orme lang/ og lufta var so tung av kvardagsmylje,/ der nede paa den gamle heimevang.']

 

orm (II) [mark] Dikt i samling 1 ['So er det gjort./ Den øgjes hesten riden,/ den rema stilt,/ den suta søkt i kav./ Den siste yrkedag/ er undan liden,/ den store verken/ stemd og stilna av./ Og orm i aur/ til gjestebod er beden;/ i kraa-a stend/ den slitne ferdastav./ No er den trøytte/ ferdamannen daaen./ Og dauden turkar/ harteblod av ljaaen.']

 

purpur [-|snigl] Dikt i samling 1 ['Vesle sveinen kjempa leider./ Samson, ser du kor me breider/ pell og purpur, deg til heider,/ rundt i halla, høge mann?']

-lita [= -|leta] Dikt i samling 1 ['Det bid kje att eit land som byd/ mitt auge kvilestol;/ bert einstad bryt eit straalegry/ igjenom purpurlita sky/ og samlar sol og sol.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

ramn Dikt i samling 1 [‘Nauda set meg kniv paa strupen,/ gjeng paa helse, liv og sjæl./ Grimen lær i vanvitsglupen,/ ramn i remedjuve gjel:/ Er du sett i flogbergsfaare?/ Kann du ikkje fjuke daare?/ Fjuk til fjells, til vidvangsklaare, –/ her er live ditt paa spel . . .’] 

-e/svart Dikt av Robert Burns 1 ['John Anderson, min ven, John,/ daa fyrst me kjende vart/ di vene panne glansa,/ ditt haar var ramnesvart./ No er di panne berr, John,/ ditt haar som snøen skin./ Men signe kvite skolten din/ John Anderson, min ven.']

-e/unge Dikt av Robert Burns 1 ['.../ at han som klæder liljunn uti eng/ og svoltne ramneungar mette maa,/ som i sin visdom veit kva alle treng,/ at han vil nøre dei og deira smaa,/ ...']

 

rev:

-e/-flir Dikt i samling 1 ['Det drogst uti krærne/ med reve-flir/ som raadde til skiftes/ med varge-gir. | Det var daa den sellen/ med reve-flir;/ no sumde hans auge/ i godhugs-tir.']

-e/soga Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 ['Ei revesoga'; forteljing]

 

rjupe Dikt av Robert Burns 1 ['Ein vill-ven fjellheim heldt min hug i brand/ .../ der sauder sprang og rjupur tok paa flog/ til ven Breadalbane framfyr augo laag.']

-skjoting Brevene til Rakel mfl. 1 ['Kva driv de paa no, spør du. Jau, det er høy og ved, og rjupeskjoting og slikt.']

 

saud Dikt av Robert Burns 1, Brevene til Rakel mfl. 1 ['Eg er vorten storbonde no: Ei ku, ei geit og ein saud, det er kje liten fødnad det. ... Og fær daa kua kalv og geita kid og sauden lamb, so føder dei vel sin mann.']

-skinn Dikt i samling 1 [-u|s-] ['«Du godfar, korleis ser ho ut ('ho jolereid')?»/ «Aa jau, du skulde sjaa./ Eit digert kvinnfolk er det gut,/ med sauskinns stakk og hovde-klut,/ og trøya purke-blaa.»']

●lam Dikt i samling 1 ['Ein hane med ein diger kam/ det fekk han Tor, og eg eit lam/ med ull og øyro paa.'], Dikt av Robert Burns 1 [-mb] [‘Kor ljuvleg, Nith, din kvelv og kvam/ der hagtornrosunn lystig sprett,/ og leinedalar skjer seg fram/ der kaate lamb i gyvel smett.’], Brevene til Rakel mfl. 2 [1: -mb]

-me/-mål Dikt i samling 1 ['Han Tor var hane, lo aat meg/ som hadde lamme-maal./ Eg raudna, og so tagde eg;/ det gjekk igjenom hjarte-ség/ som kniv og kalde staal.']

nyfødingslam Dikt i samling 1 ['Ho Kari kom ut og han Per rusa fram/ med ei helsing paa kjærastemaaten;/ han bar seg so mjukt som eit nyfødingslam/ so ho Kari laut ynkjast til graaten.']

 

sel Dikt i samling 1 ['Eg spana min tanke/ som fisken taum,/ og minne skaut upp/ som ein sel i straum.']

 

silkeorm: [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

silkeflor Dikt i samling 1 [‘Og under botnberg eg kjende gløde/ av jordbrand, medan stjerneelden blaa/ fall ned lik silkeflor som skolv og braana/ paa jorda og bar borg fyr vaar og saanad.’]

silkeklut Dikt i samling 1 ['Eg olst min heile alder/ ved andre sine bord;/ i silkeklutar maatte/ eg sveipe mine ord.']

silkepute Dikt i samling 1 ['Maanen søv paa silkepute,/ paa dei eimgraa natteskyer;/ stundom raar han or, og lyer,/ gløser gjenom himelrute,/ signar svevn og vekkjer draum/ med sin mjuke staalestraum.']

 

skarlak [farge av cochenille, skarlaks|lus]:

-s/sky Dikt i samling 1 ['... I svaneham/ sig burt ei skarlakssky; um himelstrender/ glid violette bylgjur att og fram;/ ...']

 

skogduve Dikt av Robert Burns 1 ['Du skogduve, songfræg so fjelldalen ym,/ du fløytande svarttrast i tornhola skym,/ du grønkamba vipe, hald hov med din ljod –/ mi fagermøy søv, høyr eg bed dykk, hald ro.']

 

skånorm {skolopender} Dikt i samling 1 ['I unge aldre (!) vakna undringi i hugen hans. Han stirde paa stjernorne og undrast paa steinarne, og talde føterne paa skaanormen.']

 

snigl Dikt i samling 1 ['Den halte stakar/ humpar med sin stav/ .../ Det ingen veit/ kva treføtt skapning lid;/ og aara traatt som snigl/ i sanden skrid.']

purpur [-|snigl] Dikt i samling 1 ['Vesle sveinen kjempa leider./ Samson, ser du kor me breider/ pell og purpur, deg til heider,/ rundt i halla, høge mann?']

 

songar-svane {songsvane} [om England] Brevene til Rakel mfl. 1 ['Aa milde magt som batt med sterke hender/ ei songar-svane ved Europas strender.']

svanesong Dikt i samling 1 ['Ja, sveipe sjæla inn i avdalsdraumar,/ der freden under blaae skuggar bur,/ der svanesongen stig fraa logne straumar,/ der tida, ofsesprengd, lik bekk i urd/ kverv burt ...’]

 

svale Dikt i samling 1 ['Kor alt hev kvara seg i sin(e) minne/ som svævde svalur inni logne reir;/ ...']

-veng Dikt i samling 1 ['Det tonar inn som spana svalevengjer/ i flog strauk yve hundra harpestrengjer.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

svane Dikt i samling 3 ['Og solskyer sveiv/ yve vaarblaae tindar/ og siglde som svanur/ i linndrøge vindar.']

-ham Dikt i samling 1 ['... I svaneham/ sig burt ei skarlakssky; um himelstrender/ glid violette bylgjur att og fram;/ ...']

-skir Dikt i samling 1 ['I linnstillte lengslur eg smiler;/ ein blaadæmd og svaneskir draum/ sig søt gjenom hugen og kviler/ i sus som ein idande straum.']

-song Dikt i samling 1 [sitat ved songar-svane: svanesong, ovom]

solglytt-svane Dikt i samling 1 [Sjaa mjaae kvinnur sviv som solglytt-svanur/ imillom frøkne augnebjarte menn;/ dei smyg som veft og varp i slyngjebanur,/ men løynde krefter held dei i sitt spenn.']

songar-svane Brevene til Rakel mfl. 1 [sjå eige oppslag: songar-svane, ovom]

storhavssvane Dikt i samling 1 ['Aa Albion, du stolte storhavssvane,/ kor ligg du lett paa sjø! Kor brjoste ber/ seg høgt og muskelfast mot bylgje-tane!'], Brevene til Rakel mfl. 1 ['Aa Englands øy, du stolte storhavssvane,/ kor ligg du lett paa sjø, kor brjostet brer/ seg breidt og muskelfast mot bylgje-tane!’]

 

svarttrast Dikt av Robert Burns 1 ['Du skogduve, songfræg so fjelldalen ym,/ du fløytande svarttrast i tornhola skym,/ du grønkamba vipe, hald hov med din ljod –/ mi fagermøy søv, hoyr eg bed dykk, hald ro.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

symjefugl Dikt i samling 1 [‘Kor fjølden fløder yve torg og gate!/ Ein rytmesong som sus av store hav!/ Og andlitsrosur smiler fram med kvate/ halvt løynde sjæleruner, smyg seg av/ i skuggann under kvardagsminur late,/ men skyt som symjefuglar upp or kav/ og legg seg breide til og rister vengjer/ som fuglen duvande i bylgjesenger.']

 

talatrast Dikt i samling 1 ['Det gjeng ei kviskring gjenom kjørr og lyng,/ og talatrasten skifter ljod og syng/ med avdagsskjelven under sine strengjer.']

●måltrast Dikt av Robert Burns 2 [‘Var natt i tun, og yver brun/ skein maanen svalt paa borgemur;/ ei maaltrast song, og dogga hong/ i dropar yver borgemur;/ dei dansa leikne ring-um-reng/ all natt til hanen bles i horn,/ og same umkved song i streng/ um alle Irvine’s fagerborn.’] ['Syng, blide maaltrast, paa di nakne grein,/ syng, blide fugl, du fangar hugen min./ Sjaa regnsur aldrug Vinter fær ein glein/ av smil ved kvike lovsongstonen din.']

-mor Dikt av Robert Burns 1 [‘I mjølkekvite hagtornbusk/ sit maaltrastmor med smålyd grusk,/ og trufast make føde finn/ og lettar sut med songen sin.’]

song Dikt av Robert Burns 1 ['Slik maaltrast-song i kvar ein dal.']

 

ule [ugle]:

-veng Dikt i samling 1 ['Mitt hugsyn lyfter sine ulevengjer/ og vivrar ut i stillslegt natteflog;/ det dirrar endaa gjenom sprengde strengjer/ der høgdags-slaatten svall med brand og sog./ I skugge-kjøvde stilla lengsla fengjer/ min heile hug; i kvar den hjarte-taag/ renn blode saarmod-spakt, med hjarta spanar/ sin kvelving liv-vart um den draum som svanar.']

 

ulv Brevene til Rakel mfl. 1 ['Folk er halvdyr alle stader, og her veks dei vilt. Men ein fær tute med dei ulvar ein er i lag med. Og eg segjer no og at det kunde vore verre.']

Fenre Dikt i samling 1 ['Fenre uler inn mot strand,/ augo skin som grøne maanar/ ifraa nifse naaøyland.']

Ulven [adresse] Brevene til Rakel mfl. 1

Ulvestad Runor rita minnet Olav Nygards 1 [‘Ditt auga blenkjer som dogg på blad/ og fagert tenkjer du, Ulvestad./ I hugen din ei huldre (!) syng,/ mjukt som vindsus i sumarlyng.’]

●varg: [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

-e/-fjæs Dikt i samling 1 ['Daa var det som hogg-rame/ kattar bles;/ han kvarv or mitt syn/ som eit varge-fjæs.']

-e/-gap Dikt i samling 1 ['Eg stirer inn i eit varge-gap,/ d'er blodraudt med tekslande tenner;/ tunga leikar i hungers-frode/ og gir-augo borer og brenner. | Eg vakjer fram fyr eit varge-gap,/ og gir-augo borar og brenner;/ hugen herdest i rædsle-frode,/ og skjelv kje fyr tekslande tenner.']

-e/-gir Dikt i samling 1 ['Det drogst uti krærne/ med reve-flir/ som raadde til skiftes/ med varge-gir.']

 

vipe Dikt av Robert Burns 1 ['Du skogduve, songfræg so fjelldalen ym,/ du fløytande svarttrast i tornhola skym,/ du grønkamba vipe, hald hov med din ljod –/ mi fagermøy søv, hoyr eg bed dykk, hald ro.']

 

ødle Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 ['Då Antipater, sjølv ei meinsløg ødle/ og far til ødle-elde, hjelpte Cæsar/ i krigen i Egyptarland, då kring-gjekk/ han Cæsar slik og kvervde syne på han/ med nattmyrk sløgskap løynd bak innhol greidleik/ so han fekk alt Judæa jarledøme.']

elde Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [sjå sitat ovom]

-son Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 ['... Med tøyg og tol/ og lirking, laging fekk han Fasael/ sin eldste ødleson til hovding her;/ Jerusalem og grenda rundt ikring.']

 

ørn Dikt i samling 2 ['Til fjells, til høgd og vidd, det er mi traa,/ til topp og tind, or laage lyrmne dalar;/ til fjells der bekken græt og vinden svalar,/ der ørnen ror i reine himelblaa.']

-e/høg Dikt i samling 1 ['Hugleikar-himelen/ stjernestraadd, bygd/ ørnehøgt uppyve/ dalvala bygd.']

-e/klo Dikt i samling 1 ['Kvida krøkjer/ si ørneklo/ hungerkvast/ i mitt sprengde mod,/ fær sitt nøgje/ som mest ho vilde/ i eit kongelegt/ kræsegilde.']

-e/veng Dikt i samling 1 ['All mi æveevne sprengjer/ ut og vert meg ørnevengjer;/ lufta syng som horpestrengjer/ med eg stig til Gimle lund.']

-e/-vengd Dikt i samling 1 ['Vaar ætt er vak og ørne-vengd,/ ho stirer inn i æve-blaanar/ mot uppvegs-soler, draume-månar/ ...']

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med dyrenamn i Olav Nygards bøker og brev

Søk på utheva boktitlar og finn ord og sidetal. [til samlelista] [til toppen]

 

Dikt i samling 1984 (Norsk Bokreidingslag. 207 s.) (Inneheld fire diktsamlingar og eit tillegg; desse er ikkje skilde ut i namnelistene, men sidetalet viser kvar orda er ifrå:)

  Flodmaal 1913 (s. 11-47 i Dikt i samling)

  Runemaal 1914 (s. 51-81 i Dikt i samling)

  Kvæde 1915 (s. 85-114 i Dikt i samling)

  Ved vebande 1923 (s. 117-147 i Dikt i samling)

  Tillegg (s. 151-183 i Dikt i samling)

Dikt av Robert Burns. Umsette fraa engelsk. 1923 (s. 9-60. Det norske samlaget)

Runor rita minnet Olav Nygards 1931 (Nygardsringen. 48 s.)

Solrenning 1933 (s. 5-17. Manuskript og vignettar. Minnebok millom Nygardsvener)

Johs. A. Dale: Olav Nygard 1957 (Det norske samlaget. 128 s.) (det nye)

Trygve Greiff: Olav Nygard. Dikter og mystiker. 1959 (146 s. Gyldendal; det nye)

Nordica Bergensia 15, 1997 (s. 117-122; to tekstar om språk)

Brevene til Rakel mfl. 2004 (i Aarnes, A. 2004: Poesien hos Olav Nygard. Et dikteralbum. Pax forlag a/s. 343 s.) – Brev til Arne Garborg s. 100-101, Tore Ørjasæter s. 106-115, Ola Raknes s. 138-142, Hulda Garborg s. 165-191, Rakel Nygard s. 192-256, Anton Aure s. 257-259

 

 

Dikt i samling 1984 (Norsk Bokreidingslag. 207 s.)

Flodmaal 1913 (s. 11-47), Runemaal 1914 (s. 51-81), Kvæde 1915 (s. 85-114), Ved vebande 1923 (s. 117-147), Tillegg (s. 151-183) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Dyrenamn:

ape: –far 93; bie 133; bjønn 87 [-ørn], 112; dyr 15, 173; -e/mor 164; glopdyr 181; falk 136; fisk 107, 182; fivreld 155; -leik 121; –veng 85, 94; fluge 154; fly 127; fagerfly 164; fugl 13, 26, 33, 46, 66, 155, 174, 176, 182; -e/mor 181; fluttfugl-auge 133; fluttfugl-fylgje 162; småfugl 182; symjefugl 176; tankefugl 143; vårfugl 101; vårfugle-flokk 193; gauk: någauk 17; ørvænes-gauk 67; geit 173; >bukk: blindebukkbekk 169; glopdyr [= rov|-] 181; gris: -e/fru 173; -e/hus-stas 91; >purke: –blå 172; >su 173; villsu 51; hane 173; hest 15, 33, 53, 172 [’ein brun, ein blakk, ein drople-skinn’], 182; -emne 15; -høvd 65; -e/-fot 109; havhest 134; helhest 141; helhestekneggjing 37; stålhest 136; trollhestekneggjing 37; villhest 76; villhestskap 13; >gamp 117; stallgamp 117; Pegasus 117; >gangar 119, 144, 164; >tråvar: skytråvar 117; hjort 73; humle 120; katt 68, 109; krek 44; kråke: –sylv 110; lerke123, 141; -kvad 51; -song 100; lom: -e/læte 77; moldvarp 175; musling >perle 125, 134; taareperle 146; naut 51; naute [adj.] 25; >kolle: tråkolle 23; >krøter 95 [= kar]; >ku 173; orm (I): -e/biten 42; -e/sår 42 [subst.]; orme [adv.] 42; orm (II) [mark] 53; purpur [-|snigl] 95; -lita 168 [= -|leta]; ramn 44; rev: -e/-flir 107; saud: -skinn 172 [-u|s-]; >lam 173; -me/-mål 173; nyfødingslam 26; sel 107; silkeorm: silkeflor 177; silkeklut 43; silkepute 73; skarlak: -s/sky 130; skånorm 182; snigl 55; purpur [-|snigl] 95; songar-svane: svanesong 137; svale 124; -veng 131; svane 20, 164, 173; -ham 130; -skir 138; -song 137; solglytt-svane 176; storhavssvane 163; symjefugl 176; talatrast 119; ule: -veng 106; ulv: Fenre 44; >varg: -e/-fjæs 109; -e/-gap 103; -e/-gir 107; ørn 54, 145; -e/høg 67; -e/klo 71; -e/veng 44; -e/-vengd 100

 

Dikt av Robert Burns. Umsette fraa engelsk. 1923 (s. 9-60. Det norske samlaget) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Dyrenamn:

bie 13 [bee]; dyr 40 [beastie]; fugl 9 [birdie], 10 [covey (rype- el. rapphøneflokk)], 13 [bird], 16 [bird], 19 [birdie], 31 [bird], 34 [÷], 46 [bird]; -e/song 9 [birdies charm]; fagerfugl 43 [÷: neebor sweet]; hane 50 [cock]; hest 48 [÷], 53 [beast], [Burns: horse, Nygard: ÷ 55]; Pegasus 48; hjord 26 [flock]; [>kveg, Burns: kye = cattle, Nygard: ÷ 55]; krek >kryp: tjuvekryp 15 [reptile thief]; kråke 53 [crow]; lerke [Burns: lav’rock, Nygard: ÷ 9]: -bror 43 [bonie lark]; mus 40 [mouse], 42 [mice]; -e/mor 42 [Mousie]; musling >perle 17; naut ▪>ku: -symre 26 [bot.]; kyremor 56 [hawkie = whitefaced cow]; ramn: -e/svart 49 [like the raven]; -e/unge 59 [the raven’s clam’rous nest]; [reptile Burns: reptile thief, Nygard: tjuvekryp 15, sjå: krek]; rjupe 38 [grouse]; saud 38 [sheep]; >lam [-mb] 12 [lambkin]; skogduve 26 [stockdove]; svarttrast 26 [blackbird]; talatrast >måltrast 46 [thrush], 50 [mavis = thrush]; -mor 14 [among her nestlings sits the thrush]; –song 17 [the mavis sang]; vipe 26 [lapwing]

 

Runor rita minnet Olav Nygards 1931 (Nygardsringen. 48 s.) [til boklister]

Dyrenamn:

lerke 46 [ei lerka] , ulv: Ulvestad 46

 

Solrenning 1933 (s. 5-17. Manuskript og vignettar) til samlelista] [til toppen]

Dyrenamn:

fugl 7, 16; -e/mjuk 11

 

Johs. A. Dale: Olav Nygard 1957 (Det norske samlaget. 128 s.) (det nye) [til boklister]

Dyrenamn:

fugl 10; -e/flokk 13; løve 37; rev: -e/soga 13; ødle 37; –elde 37; -son 38

 

Trygve Greiff: Olav Nygard. Dikter og mystiker. 1959 (146 s.; det nye) [til boklister]

Dyrenamn:

fivreld 53; humle 53

 

Nordica Bergensia 15, 1997 (s. 117-122; to tekstar om språk) [til boklister] [til toppen]

Dyrenamn:

gås: -auga 117 [-e/-]; hest: parhest 121

 

Brevene til Rakel mfl. 2004 (i Aarnes, A. 2004: Poesien hos Olav Nygard. Et dikteralbum. Pax forlag a/s. 343 s.) – Brev til Arne Garborg s. 100-101, Tore Ørjasæter s. 106-115, Ola Raknes s. 138-142, Hulda Garborg s. 165-191, Rakel Nygard s. 192-256, Anton Aure s. 257-259 [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Dyrenamn:

bjønn 250; dyr: -e/hug 244; halvdyr 249 [folk]; smådyr 241 [tuberkelbasill]; fisk 171, 221; fivreld >sommerfugl: –forfløien 148; fugl 202; -e/flokk 258; fjukande 221 [subst.]; geit 168; -ost 165; -e/brim 227; -e/sti 165, 226 [berre ”sti”]; >kid 168; >killing 212; gås: -auga 142 [“slike”]; hane ▪>høns 111, 113, 178; hare: Harastølen 246, 247, 248, 252, 253, 255, 256; hest 219; -e/hov 179; arbeidshest 175 [folk]; helhest 142; hund: -e/leven 213; riksmålshund 141; Hundven 173; katt 212, 227; kråke: gråkråke 183; laks: Laksevåg 235, 236, 237; lerke 142; naut >kalv 168; >ku 168, 172, 178; -lokk 177; kyrarauting 242; rjupe: -skjoting 201; saud 168; >lam 168 [-mb], 250; songar-svane 180; svane: songar-svane 180; storhavssvane 180; ulv 249; Ulven 239

 

 

Frekvensen av dyrenamna hos Olav Nygard

 

Det er tre slags bøker som kunne vore skilde: eigne dikt, omsette dikt og brev. Men materialet er så lite at det er ikkje gjort. Talet framom namna står som vanleg for sidetal, og kategoriane er viste. Hovudnamnet og samansetjingar med dét er alltid rekna, og også tilknytte ord for same arten/namnet (t.d. fivreld, fivreldleik, fivreld-veng og sommerfugl: –forfløien: 2+1+2+1 = 6). Særnamn er rekna når ordet er namn på dyreslaget (t.d. Pegasus ved hest), elles ikkje (t.d. Hundven, stadnamn under hund). Hare og laks er berre med som grunnlag for stadnamn og er sløyfa. Dei fire vanlegaste gruppenamna er kursiverte (fugl, dyr, fivreld, fisk); dei står for mange artar. Men det gjeld også ein god del av dei sjeldnare namna.

 

Rangert etter førekomst på kor mange sider. [til samlelista] [til toppen]

34 fugl [A5]

30 hest [A6]

13 naut [A6]

9 geit [A6], saud [A6], svane [A5]

8 dyr [A6],

7 lerke [A5]

6 fivreld [A2], ørn [A5]

5 gris [A6], hane [A5], talatrast [A5], ulv [A6]

4 fisk [A3], katt [A6], musling [A1]

3 bjønn [A6], kråke [A5], mus [A6], orm (I) [A4], ramn [A5], silkeorm [A2], ødle [A4]

2 bie [A2], 2 fly [A2], gauk [A5], gås [A5], humle [A2], hund [A6], purpur [-|snigl] [A1], rev [A6], rjupe [A5], svale [A5]

1 ape [A6], falk [A5], fluge [A2], glopdyr [A6], hjord [A6], hjort [A6], krek [A2], lom [A5], løve [A6], moldvarp [A6], orm (II) [A1], sel [A6], skarlak [A2], skogduve [A5], skånorm [A2], snigl [A1], songar-svane [A5], svarttrast [A5], symjefugl [A5], ule [A5], 1 vipe [A5]

 

Lista over ordna alfabetisk, og med første namn for bokstaven utheva.

ape 1, bie 2, bjønn 3, dyr 8, falk 1, fisk 4, fivreld 6, fluge 1, fly 2, fugl 34, gauk 2, geit 9, glopdyr 1, gris 5, gås 2, hane 5, hest 30, hjord 1, hjort 1, humle 2, hund 2, katt 4, krek 1, kråke 3, lerke 7, lom 1, løve 1, moldvarp 1, mus 3, musling 4, naut 13, orm (I) 3, orm (II) 1, purpur [-|snigl] 2, ramn 3, rev 2, rjupe 2, saud 9, sel 1, silkeorm 3, skarlak 1, skogduve 1, skånorm 1, snigl 1, songar-svane 1, svale 2, svane 9, svarttrast 1, symjefugl 1, talatrast 5, ule 1, ulv 5, vipe 1, ødle 3, ørn 6

[til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

 

Til Olav Nygard forside 

vBulletin analytics

Sist revidert 07.04.11

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net