Nygardiana

Magi i Olav Nygards litteratur

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for magi i Olav Nygards bøker og brev

 

Referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord for magi

Frekvensen av ord for magi

 

Til Olav Nygard forside

 

 

Referanseliste frå 30 undergruppenamn () til hovudnamnet

Hovudnamna straks nedafor.

 

ande → ånd, atterløype → attergangar, dauding → attergangar, elve-kall → grim, fjetring → seidmann, galder → seidmann, gand → seidmann, gauve → buve, geist → ånd, gudekvende → gydje, havtroll → draug, hel → helvakt, kjempe → gigant, lippeløysing → dauden, ljåmann|en → dauden, løyndeord → seidmann, maning → seidmann, meistarmann → dauden, månemøy → jordmøy, nåe → attergangar, paradis → himel, skrymt → attergangar, solson → jordmøy, songmøy → jordmøy, spådom → seidmann, svart|råd → seidmann, sælheim|en → himel, veidar → dauden, våe → buve, ætteherjar → dauden

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for 71 registrerte hovudnamn

Søk på merka hovudnamn og kom dit i teksten. [til boklister] [til toppen]

 

alv, attergangar >atterløype >dauding >nåe >skrymt

bann, berserk, buve >gauve >våe, bøyg

dauden >lippeløysing >ljåmann|en >meistarmann >veidar >ætteherjar, dis, djevel, domedag, drake, draug >havtroll, draumemøy, dros, dverg, dyre

einkynd, engel

faun, forsyn, fylgje

genius, gigant >kjempe, grim >elve-kall, gud, gydje >gudekvende, gyglar, gygre

ham, haugmann, havfru, havhest, heks, helhest, helvakt >hel, heros, hesperide, himel >paradis>sælheim|en, hulder

jolereid, jordmøy >månemøy>songmøy >solson, jotun

kaos

livsens bok, livsens magter

magi, mare, meginsring, moder jord

nirvana, norne, nykk

oskereid

rise, rune

seidmann >fjetring >galder>gand>løyndeord>maning>spådom >svart|råd, sjæl, skiringseld, stråleskreid, suttungsmjød

titan, tore-kall, troll, trollkjerring, tuftekall, tuss

under

ve, vette, vord

ånd >ande>geist

 

alv Dikt i samling 1 [‘Kvite vengjer kvile/ yve deg i natt/ alveandlit smile/ under skymingshatt:/ ljose alvar sanke/ nøring aat din tanke/ til du vaknar att.’], Brevene til Rakel mfl. 1 [‘De vage linjer over haug og fjell/ glir ut for mine tankers drømme-øine;/ men i det sommer-lune skyggevell/ der svæver alver, sommerfugl-forfløine.’]

-e/andlit Dikt i samling 1 [sjå sitat ovom]

-e/heim Dikt i samling 1 [‘Paa siste leite stig den minnesveim./ Sjaa høge harde fjell er undan skotne/ og stup og gavleberg er samangotne/ til livdakvarmar um den alveheim.’]

-e/kinn Dikt i samling 1 [‘TIL SON MIN .../ men du laag liljelett paa iblaa bylgje/ .../ lik tjørnblom, svævd av blundøygd nattetime,/ og la di alvekinn i blidan ro/ i bylgjefange, ... ‘]

-e/lett Dikt i samling 1 [‘Med linne andardrag stig natta inn,/ med myrke lokkar kringum hals og kinn/ og herdaduk av alvelette eimar.’]

-e/-liv Dikt i samling 1 [‘Opne meg ei honning-seng/ til aa nøre mine mjuke/ sumar-sviv, dei elskhug-sjuke/ alve-liv med fivreld-veng.’]

-e/song Dikt i samling 1 [‘Som bylgjeskavlen tung i flodadrage/ slær minne mot mi hugstrand, og det ror/ ein sylvskir alvesong med døyvde tonar/ inn yve endelause himels-lonar.’]

-e/spel Dikt i samling 1 [‘Og vinden sviv i tjuveham og stel/ seg fange fullt av rare ljod og lundar;/ han fangar sullansong fraa bekk som stundar,/ han sveiper i si kufte vart og væl/ det linne hamra-hull og alvespel.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

attergangar Dikt i samling 1 [‘Mjukhug, du attergangar, gøym deg i hjarta av alle fjell. Endaa fær du ikkje fred.’]

–still Dikt i samling 1 [‘D’er attergangar-stilt kring dine tankar/ som eingong brann av livsens eventyr;/ ...’]

●atterløype Dikt i samling 1 [‘Ei sjæl er taake; hennar hjarteklage/ er ørskerøl fraa villstyrd baanemunn;/ ei atterløype fraa vaar draumehage/ som villa seg her inn paa klaardagsgrunn.’]

●dauding:

-still Dikt i samling 1 [’Og alle mine øydde ungdomsaar/ kjem daudingstilt og gjev meg skuggehender:/ Til visne voner ungdoms blom seg vender;/ d’er naudtrongslov; fyr haust maa fylgje vaar.’]

ein daud Dikt i samling 1 [’Nedst er ei rift / som er reinande raud;/ der er det liv som kann vekkja ein daud.’]

●nåe Dikt i samling 1 [‘«Du bleike naae fekk ditt liv/ i einkynd ætt, du arme;/ eg var fullsæl fekk du lauge/ deg i elskhugsvarme.»‘]

-skjelv Dikt i samling 1 [‘Mitt hjarte dyn som kolveslag/ med ørskemod i bringekvelven;/ eg bivrerys fyr naaeskjelven;/ daa lær det heile marelag.’]

[:]

-bleik Dikt i samling 1 [‘Eg set meg ned paa elvabard/ og kannar mine draumar;/ nykken lyfter naableikt andlit/ upp or kalde straumar.’]

-foss Dikt i samling 1 [‘Ein høgsumar rann gjenom bringa/ med doggfall i augnekraa, –/ den naafossen frame i djuve/ han dure det meste han maa.’]

-gauk Dikt i samling 1 [‘D’er berre dirrande strengjer/ i alt som eg kallar mi sjæl;/ fær eg kje spele so flengjer/ eg fela, – og naagauken gjel –.’]

–ljos Dikt i samling 1 [‘Grav-myrkt ute, naa-ljos inne,/ eldberg-ras i alt det minne;/ berre daudsens port aa finne/ ustengd, prydd med blome-flor.’]

-skugge Dikt i samling 1 [‘Daa stilnar slaatten og klunkar av/ lik sjæl som strider og taper,/ og natta vert til ei vaades grav/ der svoltne naaskuggar gaper.’]

-øyland Dikt i samling 1 [‘Fenre uler inn mot strand,/ augo skin som grøne maanar/ ifraa nifse naaøyland.’]

●skrymt Solrenning 1 [’Lat det koma baa’ storm og skak/ skrymt og skræmsla og tore-brak./ Lat det suga mitt blod or barm/ eg er varm, til det siste varm.’]

daude-skrymt Dikt i samling 1 [‘Sjaa til at alle preikar/ og okrar med sitt pund/ til daude-skrymt det reikar/ i kvar den kyrkje-lund.’]

skuggeskrymt Dikt i samling 1 [‘Og i si lengslefyllte hjartetraa/ han kjem paa villstig fyrr han ser og ansar/ at d’er med tome skuggeskrymt han dansar,/ at live hev ei lov han tyde må.’]

 

bann Dikt av Robert Burns 2 [’.../ kor hin paa Patmos (Johannes, bibl.) laag i utlegds bann/ og saag i sola Herrens engel stor/ og høyrde Babels dom i tunge spaadoms-ord.’] [’Og visst, i fager dug og dygder kann/ eit slott ei kappast med eit husmannskot./ Kva er det stormannsdramb? Eit tyngsels bann,/ eit skjol for sjela som er fengd av rot,/ i helkunst klok, forvend i vonde verk og brot.’]

 

berserk:

-s/-gjenge Dikt i samling 1 [‘SAMSON ... Blode renn i berserks-gjenge/ so det kunde holde sprengje;/ og han rys; no held kje stenge/ bygt av hender fyr hans mod.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

buve Dikt i samling 1 [‘Han rister marelokkut haar/ og hikstar holt, den buve;/ med ein igul andlitshjelm/ han skyt seg fram aa gruve:/ ...’]

●gauve Dikt i samling 4 ['Det var storbyrge gauven i Graagavledal,/ han var hovding i berga der nord;/ det gjekk høgreiste ord um hans hovdinge-hall;/ der stod bøker med gull-prenta ord,/ ...']

stor-gauve Dikt i samling 1 [‘I mot jol skulde stor-gauven bryggje seg øl,/ i hans berg var det brigde-laus sed.’]

Gauveberg-brunn Dikt i samling 1 [‘Far i høgsæte lyfte si kjengje til munn:/ dette øle er gror-dogg or Gauveberg-brunn,/ det er konn-merg or berga der nord.’]

●våe Dikt i samling 3 [‘Men mannahugen er ein villstyrd våe,/ han kann so lite styra sine stig;/ når fyrst han finn si leid og kjem i sig,/ so aukar ofsen upp til brand og bråe.’]

våbøn Dikt i samling 1 [’WERGELAND ... Det renn hite i blodet, og kvitharmen riv/ meg med innestengd ofse; med sprut/ som av glodjarn spring tunga or lega og driv/ tungan vaabøn or hugreire ut: ...’]

våhard Dikt i samling 1 [‘Bergfletta smøygjer sin brune arm/ vyrk um den vaaharde graasteinbarm,/ kysser og traabed um elskhug og sæle;/ steinen gror ned under all denne kjæle.’]

 

bøyg Brevene til Rakel mfl. 1 [’Men det er ikkje utruleg at eg maa til varmare land naar eg vert flakkfør, um eg skal vinna yver denne bøygen som hev ringa inne dei siste ti aara av mit liv, paa nøgnaste maal dei aar som eg hev dugt noko.’]

jordbøyg Dikt i samling 1 [‘... til ei nytid gryr/ naar alt av mold, som ol seg aandevengjer/ finn univers der ingen jordbøyg stengjer.’]

 

dauden Dikt i samling 5 [’No er den trøytte/ ferdamannen dåen./ Og dauden turkar/ hjarteblod av ljåen’] [‘Ein skugge av ein spotte-smil/ med helferds-mod og trass seg blandar,/ d’er livsens rike son som vandar/ aa dylje seg fyr daudens pil.’], Dikt av Robert Burns 2 [’Eg ottast ei den bylgjebrand/ ell lagnadsleike pestfengd land,/ um dauden tannberr framor grin,/ han byd ein arming sælevin.’]

daudsens Dikt av Robert Burns 1 [’Aa, tidleg daudsens kvasse frost/ beit blomen utan spar i./ No gror det yver kaldan jord/ som gøymer Høglands Mary.’]

●lippeløysing Dikt i samling 1 [’Grin kje, gropøygd fatigstakar;/ lippeløysing, vil du kjenne/ korleis me plar leike makar,/ kor ein elskhugskyss kann brenne?’]

●ljåmann|en Dikt i samling 1 [’TIL «LJAAMANNEN» ... Stig fram or lauvhengløyne der du kviler/ med blomeband – er det din dølne ljaa?’], Brevene til Rakel mfl. 1 ['No i vaar tok lungeblode til aa vise seg. Daa trudde eg fullt at det vardt enden, og daa skreiv eg dikte til «ljaamannen», som stod sist i samlinga De hadde.']

●meistarmann Dikt i samling 1 [’Paa livsens line meistarmannen lagar/ ein endeknut med sterke knokehand;/ og med sin heite andegufs han jagar/ den kalde hugen upp i kjenslebrand/ so mannsens arv fraa tome livedagar/ stig upp i offerrøyk mot himelrand. Naar alle kvardagsdygder upp er brende/ fær dauden ynksemd og gjev sælevende.’]

●veidar Dikt i samling 1 [’Eg er fus til fagnadsstunder –/ veidar, legg di pil paa boge,/ lat det livsens store under/ brjote inn i blodraud loge.’]

●ætteherjar Dikt i samling 1 [’Kvifor grin du, ætteherjar,/ vilde du eg skulde skjelve,/ bleikne, tigge meg ein verjar,/ livsens magter, til aa kvelve/ koparhjelm paa hoggbert enne/ so du betre naut mi bane-/ rædsle naar du let meg kjenne/ æva paa di pinsletane?’]

 

dis: [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

draumedis Dikt i samling 1 [‘TIL SON MIN .../ men du laag liljelett paa iblaa bylgje/ som draumediser leidde inn og av,/ lik tjørnblom, svævd av blundøygd nattetime,/ ... ‘]

lagnadsdis Dikt av Robert Burns 1 [‘Men endaa blid eg sullar i/ .../ um lagnadsdisa slær med ris/ og hatig mot meg fryner;/ ...’]

soldis Dikt av Robert Burns 1 [’Dei augo – ljos og morgonglor/ og smil som vaaren høg og heil;/ soldisa kviskra med ho for:/ Sjaa drosa ifraa Ballochmyle!’]

songdis Dikt i samling 1 [‘MANN ... Det var songdiser, bylgjunn med sylvrende skaut;/ han er fødd, og hans namn det er mann!/ Det var heimkomegaava, den gullstraum som flaut/ ut or sol-aaren, helsing til han.’], Dikt av Robert Burns 1

 

djevel:

smådjevel Dikt i samling 1 [‘Ein smaadjevel sette seg/ uppaa ein stein,/ han glodde paa verda,/ han glodde og grein.’]

[namn:]

fangjeven Dikt i samling 1 [‘Helvakt, er hesthøvde/ Eiriken her?/ Sa dei han ut/ or vaar fangjevne verd?’]

den svarte Dikt i samling 1 [‘Den svarte ta fela og alt det som driv/ og lokkar til henne attende.’]

han far Dikt i samling 1 [‘EIN SMAADJEVEL SETTE SEG ... Ai aie meg usæle/ verda er rar;/ eg trur at eg ruslar meg/ ned til han far.’]

Gaml-Eirik Dikt i samling 2 [1: Eiriken + Gamle] [sitat ved djevel: fangjeven, ovom]

Karon Dikt i samling 1 [‘.../ naar gull og staal tek styre/ hev ætta flutte-dag,/ og Karon hev si hyre/ te auke vaare lag.’]

Satan Dikt i samling 2 [‘Kong Satan sat paa truna/ i all si hovding-bragd;/ ...’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

domedag Brevene til Rakel mfl. 1 ['Maatte kje tvilarhugen min, som stundom er so sterk at han tyner sjølve stemninga fyrr ho hev fenge form, møte fram og halde domedag?']

 

drake:

-hop Dikt i samling 1 [‘Paa have rullar drakehopen fram/ med grøne glim; og i den asne roren/ dei hiver høgt sin kvite kalde kam/ og kvæser nifst og leikar vilt med sporden.’]

kvervel-drake Dikt i samling 1 [I rømda aukast onneglade klotar,/ det æser himlamots av energi,/ og sol-orkanar spelar sine notar/ so allheims-orga styn og bivrar i,/ og kvervel-drakar djupt i solmerg rotar/ so flogeld renn kring æterheimen vid/ paa lande-rydjing. Med titanisk velde/ gjeng livsens urtraa storm mot Kaos’ elde.’]

 

draug Dikt i samling 1 [‘Men sjukestova tyngjer; .../ ... det var blod som gaut/ den raude rygd i dette bilætfylgje/ som dansar yve vegg lik draug paa bylgje.’]

-e/dans Dikt i samling 1 [‘Kann du sjaa draugedans med smil paa munne?’]

-e/lag Dikt i samling 1 [‘«Men skal eg sitje inne/ i draugelag mi heile levetid?»‘]

-e/rop Dikt i samling 1 [‘Det er løn fyr frost og væte,/ draugerop og lomelæte/ naar du lint, med taarøygd kjæte,/ sveiper meg i kjærleiksfeld.’]

-e/ætt Dikt i samling 1 [‘Men aara, dei Guds milde bergingshender/ dreiv draugeætta ut or mine grender.’]

●havtroll Dikt i samling 1 [‘Han skulde heimatt til sitt baandomsland/ og syngje i den grøne bjørkerinden;/ men stygge havtroll myrkeskodde spann,/ og han vart vilt og vend av kvervelvinden.’]

 

draumemøy Dikt i samling 1 [’Kom gjer meg tvifall elskhugsbraa./ Kom, draumemøy, og lat oss tøme/ vaart sælestaup, lat lukka bløme/ med sola skin paa himel blaa,/ at naar vaar samferdsdag vil røme/ me djupt i smil kan somne fraa.’]

fylgjande møy Dikt i samling 1 [’D’er gleda, eg fær deg til fylgjande møy/ all dagen Vaarherre gjev ljos;/ d’er gravsture tankar, du fraa meg løyt døy,/ og siga mot æva sin os.’]

huldremøy Dikt i samling 1 [‘Men dvergen den kaldlynde hermer og lær/ naar huldremøy klagar og horpestreng slær/ so mjukenga bivrar i grendo.’]

 

dros Dikt i samling 1 [‘WERGELAND ... Daa slo grimen sin brureslått, sylvharpa klang/ so prinsessa, den hugskire dros/ etter tusundaars lengting i bergfengsle sprang/ til sin brudgom og svana i ljos.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

sjukedros Dikt i samling 1 [’Velkoma, natt, mi sjukedros,/ min hjarteven, med skymingshatt./ Gjer upp mi seng, sløkk alle ljos,/ drag duken fyr, lat døra att.’]

skymingsdros Dikt i samling 1 [’Og takk fyr hjelpa, skymingsdros./ Kor ofte maa du kome att/ fyr ho vil sløkkje mine ljos/ di mor, den djupe ævenatt?’]

 

dverg Dikt i samling 3 ['Garden min ligg i ei dalagrop,/ det er mitt ættestøde;/ dvergar gaukar med gjøn og rop/ og rengjer mi aalvorsrøde.']

-mål Dikt i samling 1 [-e/-] [‘.../ eit gamalt sigersminne endaa hjalar/ i evigt dvergemaal her under i/ mi sjæl; i den ekstase-bylgja svalar/ eg etterverken av so stor ein strid.’], Dikt av Robert Burns 1, Brevene til Rakel mfl. 2 [1: -e/-] ['So mange aar (med vanskar)! – De (fru Garborg) treng korkje tenkje paa det eller svare. Ja eg vil helst det skal blunde av i døyande dvergemaal som av ein kulokk i fjelle.']

-måls|draum Dikt i samling 1 ['... Kva er det meir som hastar/ naar æva syng sin mjuke voggesong/ som dvergmaalsdraumar, aar og time kastar/ av breide aksler træleklaven trong/ og glid i linnlagd rytme inn i dansen/ med sola drøyper sylv kring laurbærkransen.']

-måls-hjal Dikt av Robert Burns 1 ['Slik maaltrast-song i kvar ein dal!/ Naturen lydde logn og heil/ og svara lint med dvergmaals-hjal/ or skogann rundt i Ballochmyle.']

-smidd Dikt i samling 1 [‘.../ deira dvergsmidde likjend var snjell-fine no,/ dei var meistarleg svarva fraa huve til sko,/ og so maalfint og skant-vart og nett.’]

-e/-flokk Dikt i samling 1 ['I den myrk-dæmde dverge-flokk stulla ein svein/ med ein av-brøytes lit i sitt hold;/ han var ætta fraa dagheim der høg-sola skein,/ der dei grov sine daude i mold,/ ...']

-e/-skreid Dikt i samling 1 [‘Trød fram du kringe dverge-skreid,/ d’er rom i yrkes-heim,/ d’er gaman styre gogn og reid/ med sveive-stong og reim.’]

 

dyre Dikt i samling 1 [= Dyret i Bibelen] ['Det leikar i vaknande vonabrand/ at jorda vert bygd til ein by/ med snorrette gatur um fjell og strand/ fraa Nordkap til søraste Jødeland,/ og husa sting nosa i sky./ Daa elst det kje ufred og hunger og gjeld,/ og kongane møtest kvar einaste kveld,/ og alle vil tene og ingen vil styre,/ daa finst det kje ein som hev selt seg til dyre.’]

 

einkynd Dikt i samling 1 [’«Du blome av ei tvikynd ætt,/ naar hjaasvæv-traaa girer/ er det berre samhugsbrand/ som ditt auge tirer.» | «Du bleike naae (nykken) fekk ditt liv/ i einkynd ætt, du arme;/ eg var fullsæl fekk eg lauge/ deg i elskhugsvarme.»’]

tvikynd Dikt i samling 1 [sitat ovom]

 

engel Dikt i samling 7, Dikt av Robert Burns 1, Runor rita minnet Olav Nygards 1, Solrenning 2 [’Eg saag dei augo –/ eg ser dei enn/ som myrke himil/ fyrr soli renn./ Det er som englar/ med straaleringen/ var stigne ned/ i den vesle kringen.’] ['Englarne kviskrar/ i jolenatt;/ alt er so rolegt/ um jolenatt.’], Brevene til Rakel mfl. 1

[engle:] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-andlit Dikt i samling 1 [‘Det strøymer smil og engledraum til stada/ der dagen bar ei ætt av jord og leir./ Alt meir som skumre stig, det berre manar/ fleir engleandlit fram der minna svanar.’]

-draum Dikt i samling 1 [sjå sitat ovom]

-glede Dikt i samling 1 [‘Daa er kje englegleda/ til nøgjes fyr di traa,/ men du vil skape himlar/ utav det tome blaa.’]

–ham Dikt i samling 1 [‘Og englane dansa/ og trippa paa taa:/ No gjev me deg ny-stroken/ engle-ham paa.’]

-himels|glede Dikt i samling 1 [‘Du uheilsmann, din lagnad/ er styrd av rettferdsbod,/ og englehimelsgleda/ det kann du ikkje faa.’]

-kjærleik Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [’Når otten slær meg og eg finn mi grav/ .../ og når eg kjenner, fagre flogferds-son (diktsyn),/ at aldri meir mitt auge fær deg sjå,/ at aldri meir eg nyt det morgon-glon/ som englekjærleik eig, – åleine på/ den vide heimsens strand då stend eg, grav/ fortenkt, til elsk og frygd i tomt kverv av.’]

-veng Dikt i samling 1 [‘Eg andar hol paa isen: Sol og klaare,/ eit hav av blaatt med gyllte render paa;/ slik himel daa, – det er som alt var bore/ av englevengjer, stillt i flog! Aa sjaa/ paa fjella! ...’], Dikt av Robert Burns 2 [’.../ daa med syrgjesongen gjeng/ faa di sjel sin engleveng;/ gjev daa att til moder jord/ den venast ham ho vekte or.’]

høgenglemagt Dikt i samling 1 ['– Det fell skal ifraa augo, og dagglima slær/ meg i syne som nyskapte land/ under fredhelga himlar der kjærleiken lær/ med all høgenglemagt i si hand.']

kvitengle-ham Dikt i samling 1 [sjå sitat nedom]

kvitengle-vams Dikt i samling 1 [‘Han kunde si abese-/ lekse paa rams,/ og fekk so den fjør-fine/ kvitengle-vams. | Og kvitengle-hamen / i dipelen laag,/ men aldri ei dust/ utav inn-mat dei saag.’]

sant Peter Dikt i samling 4 ['Daa mælte han Per: Slik ein turrgnikarpinn/ den sant Peter, so turr han kann brenne./ Fyr der hadde han vakthuse slege med gull,/ men eg fekk kje det grand – slik ein hopturka skrull/ hev eg synd fyr eg lærde aa kjenne.'] [‘Eg kjem med vintermerke/ og opne frostasaar, –/ aa slepp meg inn, sant Peter,/ til evig himels vaar.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

faun:

-land Dikt i samling 1 [‘Aa, her held fyrespele paa aa spinne/ si raame ut, ei sigersbragd av gjøn/ i Falstaffs faunland, elsk i æves glede/ daa Romeo høyrer Julies helsingskvæde.’]

 

forsyn Brevene til Rakel mfl. 1 ['Visst er det at gaava var so kjærkoma som ho var send eins erend fraa eit allvist forsyn; ja tru ho var ikkje?']

 

fylgje Dikt i samling 1 [‘... paa kne/ kann eg fagne mi fylgje som reidde meg rom/ her i livheim daa høg-kvæde dura i dôm/ medan flog-aander fylgde han ned.’]

fylgjande møy Dikt i samling 1 [’D’er gleda, eg fær deg til fylgjande møy/ all dagen Vaarherre gjev ljos;/ d’er gravsture tankar, du fraa meg løyt døy,/ og siga mot æva sin os.’]

 

genius:

norrøna-genius Dikt i samling 1 [‘WERGELAND ... Fram or rømda den dulrame blaa/ steig hin hamhøge norrøna-genius inn,/ og ein runering glørde og skein/ i titanen si hand. – Daa skaut kraftsevja stinn/ upp or auren i blod og i bein.’]

vord: norrøna-landvord [s.d.]

 

gigant: [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-isk Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [’Når otten slær meg og eg finn mi grav/ .../ og når eg ser på stjernehimels vang/ gigantisk draumsyn skapt av skaldebrand,/.../... då stend eg, grav/ fortenkt, til elsk og frygd i tomt kverv av.’]

dorm-gigant Dikt i samling 1 [‘Aa himels høgflod utav skapardraumar,/ aa ævesaand som heldt so strak ein kos/ i Kaos’ kongeborg der dorm-gigantar/ laag mare-tungt til meins paa alle kantar.’]

●kjempe Dikt i samling 2 ['Vesle sveinen kjempa leider./ Samson, ser du kor me breider/ pell og purpur, deg til heider,/ rundt i halla, høge mann?']

–ande Dikt i samling 1 [‘SAMSON ... Rundt i alt filistar-lande/ raknar radt det rædsle-bande/ som den rame kjempe-ande/ gyrde dei um hals og herd.’]

grjot Dikt i samling 1 [‘Kong mann tek rom paa megins-stol;/ og alt av kjempe-grjot/ som jorda gjenom ævur ol/ fell gruve fyr hans fot.’]

-hand Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE ... Stolt Nilen sumde fram med breide lender/ i skaparsynenn; Arams mark fekk rom;/ av Kanaans myrke merg vaks kjempehender/ som trivla høgt mot Jahves himeldom;/ ...’]

hein Dikt i samling 1 [‘Samson brotne kjempe-heinen/ kreistar tvihendt drage-teinen/ med den hækne kvenna-steinen/ gløyper konn med kvass-tent munn.’]

-skalle Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE .../ og djupt i kav tok Albion te ringe/ si landvidd inn, og jordeld skuva paa/ med riseaksler, og fekk vest-i svinge/ dei Waleske fjellkne upp, og Cornwalls taa./ Og Caledonia kjende lekkjunn falle/ og skuva kaos av sin kjempeskalle.’]

isfjellkjempe Dikt i samling 1 [‘Ja aandenn sveiv i tusund tolmods dagar/ upp yve vatna, gleid paa vengjestol/ fraa utnords ætt der isfjellkjempur jagar/ til vendekrinsann under brendheit sol/ ...’]

Samson Dikt i samling 2 [sitat ved kjempe og kjempe: –hein, ovom]

 

grim Dikt i samling 2 [‘Grimen lær i vanvitsglupen,/ ramn i remedjuve gjel:/ Er du sett i flogbergsfaare?/ Kann du ikkje fjuke daare?’] [‘Daa slo grimen sin brureslått, sylvharpa klang/ so prinsessa, den hugskire dros/ etter tusundaars lengting i bergfengsle sprang/ til sin brudgom og svana i ljos.’]

●elve-kall Dikt i samling 1 [‘Aat deg, du kvite elve-kall/ som millom berga bur/ eg byggjer steinfast arbeids-hall/ og reiser bægjemur.’]

 

gud Dikt i samling 14 ['Eg høyrer mæle ditt og tykkjest drøyme/ um vare bogedrag paa sylvvavd streng, –/ aa skal ditt mæle kverve av i gløyme/ so ingen gud veit stad og kvileseng?'], Brevene til Rakel mfl. 4 [’Aa eg hev kje so sers tru paa egteskape; ein fær bere sine suter og sorger aaleine korso. ... Ein kann slampe til, men er daa ikkje helsa og lukka god, so gud hjelpe ein.’]

-domleg Brevene til Rakel mfl. 1 [’Aa fyr eit møte me skulde fenge – guddomlegt!’]

-doms|glans Dikt av Robert Burns 1 ['.../ foreldra løynt gjev himlen truskaps-eid/ og varme ynske upp mot høgdenn gjeng/ .../ at han vil nøre dei og deira smaa,/ men mest at hjarto kann hans guddomsglans faa sjaa.']

-skjelov Brevene til Rakel mfl. 3 [1: -u|ssj-] [’Aaja, du lengtar du og, gussjelov.’]

-spottar Dikt i samling 1 [‘Um ditt syn og din song vil du samle/ dine frendar fraa fjell og til øy:/ men dei peikar paa krossen den gamle:/ Du er gudspottar, teg eller døy.’]

-vigd Dikt i samling 1 [’Og det var vigsla i upphavstal/ ein drykk for heilag fyr munnar/ av mannehold. Inni Vangedal/ eg drakk or gudvigde brunnar.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-e/-djerv Dikt i samling 1 [‘.../ og logen bryt seg gjenom, gude-djerv/ i himils leik. Og alle folke-skreider/ ser varde-skimt paa sine uppvegs-leider.’]

-e/draum Dikt i samling 1 [’ Dei ser min flogsynsfagnad/ i høgmælt vaardagsflaum;/ i mine dalar spelar/ den største gudedraum.’]

-e/drykk Dikt i samling 1 [‘Ei draume-æve gjenom dalen andar/ og gudedrykk i livsens bikar blandar.’]

-e/fager Dikt i samling 2 [1: -d|f-] [‘Aa ung Wergeland, gudfagre manns-under, du/ var kje fødd under mannaheims-lov;/ du var boren i sælheimen, der var ditt bu,/ ...’]

-e/grjot Dikt i samling 1 [‘Med evigt tol du skulde sanka styrke;/ Guds jord er djup og gøymer gudegrjot.’]

-e/kvende Dikt i samling 1 [‘Maa heller min kvadtrong slite/ og graate i merg og sjæl;/ hi knidiske Afrodite/ vart skjemd av eit skaldegræl. | Det livde kje mann som vende/ sin hug til det heilagbrot/ aa fjelge hitt gudekvende/ med smaafagert kvardagskrot.’]

-e/lyd Dikt i samling 1 [‘Daa vigsla dei hov til heider fyr gudelyden.’]

-e/-lynde Dikt i samling 1 [’MAGNE .../ Saag du einsam kongetind/ sveipt i skir-vengd morgonròde,/ sitjande i logn og skòde/ um sitt rike ut og inn/ soleis kvilde ringmur-krynde / hovud-borga paa sitt støde,/ var-kvelv fyr eit gude-lynde/ som med livs-blenk tok te gløde:/ ...’]

-e/nektar Dikt i samling 1 [‘Gudenektar, sælebrunnar/ sprengjer sine aadertungur/ gjenom grjot og graasteinsgrunnar,/ tiplar fram i bergesprungur.’]

-e/-nòt Dikt i samling 1 [‘«Du sumarson hev gude-nòt,/ kjenn godt! Kor blomen angar!/ Er det ikkje blomesjæla/ livande du fangar?»‘]

-e/sæle Dikt av Robert Burns 1 [‘.../ eg vel eit kot bak livdartre,/ ein hjuringstav, ein aakerreil,/ og gudesæla baarar ned/ hjaa drosa ifaa Ballochmyle.’]

-e/tempel Dikt i samling 1 [‘Mitt gamle gudetempel skjelv og svìgar/ og fell; eg ser det utan ank og spott./ Eg fær eit allheimsutsyn, og eg tregar/ kje nokon ting eg gjorde, vondt ell godt.’]

-e/trå Dikt i samling 1 [’... Aa sjaa/ paa fjella! Her hev meister skore/ eit relief – ei hand med gudetraa,/ med hugsynsbivring, brand i bein og sansar;/ d’er berre grjot, – men fjell og dalar dansar.’]

-e/vald Dikt i samling 1 [‘Ein vaarsøt daam fraa Arilds tider blundar/ i gamle Englands grøderike jord;/ til Bretlands gudevalde grøne lundar/ av lagnad tunge Angelsaksann for;/ ...’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-e/veng Dikt i samling 1 [‘Eg maa ha flogrom, hovudstups –/ no bergar berre gudevengen, –/ fyr live ut or remesprengen/ til laug i evigt blaaheimsdjup!’]

-s/mann Dikt av Robert Burns 1 [’So prestlik faren les dei heilagord/ kor Gud var godan ven med Abraham,/ .../ ell klagen som or Jakobs brjost braut fram,/ ell og Jesajas ville hugsynsflog/ ell andre gudsmenn som Guds heilagvegar saag.’]

-s/tru Dikt av Robert Burns 1 [’Men slikt i syn, kor er den gudstru arm/ som pryder seg med kunst og regelband,/ naar mannen byrg stig fram i møtesvarm/ med ytre glans, men utan hjartebrand.’]

avgudsdyrking Dikt i samling 1 [sjå sitat nedom]

bilætgud Dikt i samling 1 [‘Aa kall kje elsken min fyr avgudsdyrking,/ syn ei min kjærven som ein bilætgud/ um all mi songmagt ligg i lovords-yrkjing/ til ein, um ein, stødt same lovsong-skrud.’]

geisle-gud Dikt i samling 1 [’Ein upphavs-morgon roda;/ paa fjell og nutar fór/ dei bjarte geisle-gudar/ og brædde gull og glor.’]

halvgud Dikt i samling 1 [-v|-g-], Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg vilde ynskje at ein halvgud eller eit anna gasta menneskje vilde slaa i hel speldraumane mine; sjølv held eg vona uppe endaa ei stund.’]

[namn:]

Apollo Dikt av Robert Burns 1 [‘Med Pegasus ein vanferdsdag/ Apollo tungt seg mødde/ der fram paa frosne bergedrag/ til fots dei vegen trødde. | Og sløskodd, svimrug Pegasus/ han var ein arme taa-glett./ Apollo gjekk til Vulcans hus/ aa faa seg sko-grev paasett.']

Eros Dikt i samling 2 [‘Og doggdropen bivra/ som solgraat og smil,/ som unggjentehjarto/ fyr Eros si pil.’] [’Der ser du menneskje-/ par vovne inn,/ livshugen sprakar/ i auge og kinn. | Alle er vigsla/ og budde til fest:/ Eros er lovsigna/ høgsætesgjest.’]

Gamle Eddaheim Dikt i samling 1 [’WERGELAND | Gamle Eddaheim skolv i ein flogstyrke-spreng;/ nedi grunnfjell braut songevna paa/ som ein sog-eld; det dirra i bergbunden streng./ Fram or rømda den dulrame blaa/ steig hin hamhøge norrøna-genius inn,/ og ein runering glørde og skein/ i titanen si hand. – Daa skaut kraftsevja stinn/ upp or auren i blod og i bein.’]

Gud Dikt i samling 13, Dikt av Robert Burns 4, Solrenning 1 [’Eg kann ikkje meir, Gud hjelpe,/ eg legg mitt hjarta i ordi./ No raar du min lagnad med svaret ditt,/ min lagnad – ei berre paa jordi.’], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Brevene til Rakel mfl. 13 ['Gud kor skriv eg ikkje til deg. Aa um du var her so skulde du ikkje funne meg slik som dette viser til.'] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

Gud fader Dikt i samling 1 [‘Der frelste rader/ i fraa vaar syrgje-strand/ stend kring Gud fader/ med siger-palm i hand,/ der sol ei glader,/ der batnar all din brand.’]

Herregud Brevene til Rakel mfl. 6 [1: h-] [‘Kjære Rakel! Det erkje anna enn skifte og skiljing i denne verda. Herregud kor underlegt det kjem yvi meg. Kva skal eg segje? At eg er glad i deg? Det veit du.’]

Herren Dikt i samling 3, Dikt av Robert Burns 1 [’.../ kor hin paa Patmos (Johannes, bibl.) laag i utlegds bann/ og saag i sola Herrens engel stor/ og høyrde Babels dom i tunge spaadoms-ord.’]

Jahve Dikt i samling 1 [‘Stolt Nilen sumde fram med breide lender/ i skaparsynenn; Arams mark fekk rom;/ av Kanaans myrke merg vaks kjempehender/ som trivla høgt mot Jahves himeldom;/ ...’]

Kriste Dikt i samling 1 [’Lær oss aa halda ut:/ Ja lær oss, Kriste,/ aa sjaa di frelsar-gjerd!/ ...’]

Storemannen Dikt i samling 1 [‘Kva naudarerend hev Vaarherre fare/ daa denne krypen stal sitt arme liv –/ kann hende Storemannen fekk eit sviv/ og totte at han laut paa vite spare. –’]

Tor Dikt i samling 1 [‘Tor hin jotun-tynar møter/ gygra attmed elskhugs-aaren./ Nørd av sterke ættar-røter/ vart den frøkne Magne boren.’]

tore-kall Dikt i samling 1 [sjå eige oppslag: tore-kall]

Torslyfte Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Me norske, serleg nynorske, held paa aa take Torslyfte no, tykkjer eg.’]

Vulcan Dikt av Robert Burns 1 [‘Og sløskodd, svimrug Pegasus/ han var ein arme taa-glett./ Apollo gjekk til Vulcans hus/ aa faa seg sko-grev paasett. | Og Vulcan viljug var og snarp/ og hivde hatt og klæde/ og skodde hesten i ein svarp/ og fekk til løn eit kvæde.’]

Vårherre Dikt i samling 2 [sitat ved gud: Storemannen, ovom], Brevene til Rakel mfl. 3 [1: v-, 1: vår h-] [’Fyr brennesteinen var so heit at eg laut gje alt mitt paa baaten. Men daa vart der betre rom fyr Vaarherres skire gull (diktinga).’]

 

gydje: [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

solgydje Dikt i samling 1 [‘Solgydja gjeng/ gjenom frostnæme land,/ vakjer og varnar/ med grødegod hand.’]

●gudekvende Dikt i samling 1 [‘Maa heller min kvadtrong slite/ og graate i merg og sjæl;/ hi knidiske Afrodite/ vart skjemd av eit skaldegræl. | Det livde kje mann som vende/ sin hug til det heilagbrot/ aa fjelge hitt gudekvende/ med smaafagert kvardagskrot.’]

Afrodite Dikt i samling 1 [sjå sitat ovom]

 

gyglar [draumetydar] Dikt i samling 1 [’Gong og annan fekk Midalder hugsott; ... . Han ottast fyr lagnaden sin, og vilde tyda si framtid i stjernegonga. Han var plaaga av vonde draumar, og leigde gyglarar til aa tyda dei.’]

sanndrøymd Dikt i samling 1 [’Og han (Fornalder) var sanndrøymd og saag sin ættarlagnad fram gjenom duldeskodda.’]

 

gygre Dikt i samling 1 [‘Tor hin jotun-tynar møter/ gygra attmed elskhugs-aaren./ Nørd av sterke ættar-røter/ vart den frøkne Magne boren.’]

-dag Dikt i samling 1 [‘Dalen er ei seidmannshole/ under øgjen gygredag;/ millom bygjeskuggar veiner/ skjelvne klekke ljoskegreiner, –/ skimreskin fraa daudøygd kole/ yve haakne andlitsdrag.’]

-dotter Dikt i samling 1 [‘Han tok gygredotteri Ovtru til viv, og ho reid yver riket hans med øgjeshjelm.’]

-seng Dikt i samling 1 [‘Dei same dyskjegraae skuggann klengjer/ seg traabeitt ned i djupe gygresengjer,/ og kvite snorer (bekkjer) heng i sveiv og slyng/ um runde aksler; ...’]

-skodde Dikt i samling 1 [‘... dimd og grut/ og gygreskodde la meg bleik paa pute/ og gav meg blundedrykken beisk som lut.’]

[namn:]

Ovtru Dikt i samling 1 [sitat ved gygre: -dotter, ovom] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

ham Dikt i samling 5 [‘... brennhugen riv/ bivrande blodlevrar ut or dei avsjæla hamar/ etter dei hundradtals blaaøygde solrenningsborn,/ kvitrande kvæde som anda i ljos-æter, dala/ ned i mitt rike som lerkur i vaarsol og onn,/ budde til æveleg song, men fann helhesten sala.’], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Dikt av Robert Burns 1 [’.../ daa med syrgjesongen gjeng/ faa di sjel sin engleveng;/ gjev daa att til moder jord/ den venast ham ho vekte or.’], Brevene til Rakel mfl. 1

-høg Dikt i samling 1 [‘WERGELAND ... Fram or rømda den dulrame blaa/ steig hin hamhøge norrøna-genius inn,/ og ein runering glørde og skein/ i titanen si hand. –’]

-laus Dikt i samling 1, Brevene til Rakel mfl. 2 ['Mine hugleiks-fynster (dikt-syner) vart til graatande, daudedømde born som tigga um liv. Men dei seig ned hamlause, lik oskefaan, og la seg yve meg som eldmyrja, til eg seig ned i den djupaste hola, sveitesprengd og svidesprengd.']

-laus-troll Dikt i samling 1 [‘Stig fram att, hamlaus-troll/ som hata med di heile sjæl/ den heite heljar-soll; | stig inn i lekkja;/ ...’]

-lett Dikt i samling 1 [‘Bekken smyg ut or sitt vetrahi,/ stiller no strengjer paa fela si;/ yleimen leikar som hamlette minne,/ kliv so til fjells og skal livs|yrke finne.’]

avgrunnsham Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE ... Sjølv i dei døkke land der Macbeth skundar/ seg gjenom blodskodd og krev spaadomssvar/ ris sigren bleik blandt nifse avgrunnshamar/ som djupe grunnstev av hans høgsong stamar.’]

engle-ham Dikt i samling 2 [‘Og englane dansa/ og trippa paa taa:/ No gjev me deg ny-stroken/ engle-ham paa.’]

fagerham Dikt av Robert Burns 1 [’Din fagerham eit under er/ som elsk og undring el;/ men um din venleik er meg kjær, –/ enn kjærar er di sjel.’], Brevene til Rakel mfl. 1 ['s. 25, l. 5: hev eg i korrekt.(ur) brigda til: «Din fagerham eit under er»']

jordham Dikt i samling 1 [’.../ du skal røynast i reme og eld/ til du skynar dei heilage stunder/ naar det dulrame fyreheng fell | og din jordham vert vigsla og funnen/ til aa hyse ein nyboren gud,/ ...’]

jordham-molekyl Dikt i samling 1 [’Men Shakespeares jordham-molekyl laag gøymde/ og nørde upp eit dulramt fyrespel/ av liv, – det aldri slikt eit under strøymde/ i jordskapt to: ...’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

kjøveham Dikt i samling 1 [‘.../ og sjølv den kalde steinen føder tankar/ som trivlar etter tak og fornad sankar/ til stunda kjem naar kjøvehamen brest;/ ...’]

kvitengle-ham Dikt i samling 1 [‘Og kvitengle-hamen / i dipelen laag,/ men aldri ei dust/ utav inn-mat dei saag.’]

ljodham Dikt i samling 1 [’Eg fær kje sagt det kor eg vel/ i ord med ljodham paa.’]

ljosham Dikt i samling 1 [’WERGELAND ... Ifraa ljoshamen vell det som varme og brand;/ d’er ei breidbylgje-allmakt som spring/ liksom Golfstraumen inn under isherja land/ og ber vaar-yl og grorluft i kring. –’]

mannsham Dikt i samling 1 [‘Sjaa ljosknuten spinn/ seg i mannsham . . . Det rapar meg gneist-/ ar i ryggmergen, blodbylgja velter seg stinn/ gjenom aadrann –: D’er Wergelands geist!’]

skaparham Dikt i samling 1 ['Rausteleg løner han ('den evige kunst') alle som/ ærleg med aalvor og idhug/ gjev seg til tens; dei fær lut/ i hans evige evne,/ .../ laane hans yngd og hans skaparham,/ og fær freiste aa skape,/ blomar og fivreld og fuglar og/ slikt um dei so mun det lyste.']

svaneham Dikt i samling 1 ['... I svaneham/ sig burt ei skarlakssky; um himelstrender/ glid violette bylgjur att og fram;/ ...']

tjuveham Dikt i samling 1 [‘Og vinden sviv i tjuveham og stel/ seg fange fullt av rare ljod og lundar;/ han fangar sullansong fraa bekk som stundar,/ han sveiper i si kufte vart og væl/ det linne hamra-hull og alvespel.’]

 

haugmann Dikt i samling 1 [‘Der hadde den grame haugmann/ i steinstova stengt seg inn;/ men (’med’) kaldar enn alle steinar/ var tankann han bar i sinn. | Han hata den livsens varme/ som mildt yve verda raar,/ som smiler i blomeaugo/ og græt yve grav og saar.’]

-s/bringe Dikt i samling 1 [‘I rimslegne haugmannsbringa/ slo hjarta so malmsøtt slag/ naar inn under kalde kvelvar/ han tvinga sin døkke dag.’]

hauge-vette Dikt i samling 1 [‘Hugen leikar, høyrer hauge-/ vetta lær, den øgjes hær.’]

 

havfru:

-song Dikt i samling 1 [‘Men otten lyfter andlitsdrag/ so runeramt i glømen rode;/ og gjenom flodgjengd fysnefrode/ let havfrusong med leikmildt lag.’]

 

havhest Dikt i samling 1 [‘MANN ... Men kven talde dei tusundaar flodbylgja reid/ paa sin havhest i glitter og glaam/ gjenom herrelaust rike, med saknaden sveid/ gjenom jordbringa fyrr enn han kom?’]

 

heks: [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-e/fest Dikt i samling 1 [‘Ei trollklokke ringjer til heksefest ute,/ og vindane dansar i kvervel og knute;/ dei yler um rantar og ropar i hamrar,/ og trollhestekneggjing fraa skyhausen glamrar;/ og blaaljona sviv gjenom dalane kjapt./ Det kjennest som Gud maa ha gløymt han hev skapt.’]

 

helhest Dikt i samling 1 [... dala/ ned i mitt rike som lerkur i vaarsol og onn;/ budde til æveleg song, men fann helhesten sala.’], Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Siste luten av eit vers der skal brigdast til: dala/ ned i mitt rike som lerkur i vaarsol og onn;/ budde til æveleg song, men fann helhesten sala. Det som er understrika er visst nytt, trur eg, endaa eg ikkje hugsar manuskripte. Eg vilde gjerne ha det inn so.’]

-e/kneggjing Dikt i samling 1 [‘Ei gravklokke ringjer til helfest her inne/ og rædd|otten dansar med olmøygde minne,/ og hjarte i utarste livrøyning hamrar/ med helhestekneggjing i sjælsdjuve glamrar.’]

 

helvakt Dikt i samling 1 [‘Helvakt, er hesthøvde/ Eiriken her?/ Sa dei han ut/ or vaar fangjevne verd?’]

Karon Dikt i samling 1 [‘.../ naar gull og staal tek styre/ hev ætta flutte-dag,/ og Karon hev si hyre/ te auke vaare lag.’]

●hel Dikt i samling 3 [’Men det er vonlaust/ kor viljen er mødd/ naar du med blaavigsle-/ merke er fødd. | Fyr me hev røynt/ at ei blaarifta sjæl/ skaper seg himel/ i raudaste hel.’], Brevene til Rakel mfl. 2 [i hel]

-drykk Dikt i samling 1 [‘Hev du ei svart|raad/ ein heldrykk som fær/ meg til aa gløyme/ kva sjæla er verd?’]

-faren Dikt i samling 1 [’Villbrand og oske,/ d’er løysing som gjev/ helfaren hitlov/ og heimfestingsbrev.’]

-ferds-mod Dikt i samling 1 [‘Ein skugge av ein spotte-smil/ med helferds-mod og trass seg blandar,/ d’er livsens rike son som vandar/ aa dylje seg fyr daudens pil.’]

-fest Dikt i samling 1 [‘Ei gravklokke ringjer til helfest her inne/ og rædd|otten dansar med olmøygde minne,/ og hjarte i utarste livrøyning hamrar/ med helhestekneggjing i sjælsdjuve glamrar.’]

-hest Dikt i samling 1 [‘.../ kvitrande kvæde som anda i ljos-æter, dala/ ned i mitt rike som lerkur i vaarsol og onn,/ budde til æveleg song, men fann helhesten sala.’], Brevene til Rakel mfl. 1

-hestekneggjing Dikt i samling 1 [sitat ved helhest: -e/kneggjing, ovafor]

-jar|magt Dikt i samling 1 [’Ver vakne, heljar-magter,/ slaa ned og tyn for fot,/ set trifall sterke vakter/ paa alle grense-mot.’]

-jar|skugge Dikt i samling 1 [‘Dei (gudar) saag mi sæleørske/ daa heljarskuggen steig/ upp etter kveldblaa tindar/ og spaadde skalden feig.’]

-jar-soll Dikt i samling 1 [‘Stig fram att, hamlaus-troll/ som hata med di heile sjæl/ den heite heljar-soll; | stig inn i lekkja, var du kald/ so vert du heit og harm,/ ...’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-kunst Dikt i samling 1 [‘WERGELAND ... Syn meg djuptanken, meister! Kvi let/ du ei troll-ætt faa leike med helkunst og glør/ med din solson, so graafjelle græt!’], Dikt av Robert Burns 1

-myrk Dikt i samling 1 [‘I fornom, daa dei store eldtaakorne tok til aa skirnast, daa vaks det dølslege segntreet paa alle landskogar; det var helmyrkt under dei velduge bladvengjerne.’]

-orom Dikt i samling 1 [‘Han var so angerriden og klekklynd at han gjekk ut i bergholor og øydemarkjer og svelte og plaaga seg til han var i helorom.’]

-ors|harpe Dikt i samling 1 [‘Dei gudar saag eg blødde,/ dei høyrde kor eg kvad/ til klunk fraa helorsharpe, –/ dei skyna eg var glad.’]

–ram Dikt i samling 3 [’SAMSON ... Lat i hel-ram hemn meg lauge/ skamma av mitt eine auge . . ./ ...']

-sk Dikt i samling 1 [.../ eg stod der den helske stormnatt/ daa oskereida ok fram.’]

-sott|lege Dikt i samling 2 [‘Det lagdest i helsottlega/ tvo grannar i gamall gard;/ i haugstilla all si livstid/ dei trakka sitt eige far.’]

-veg Dikt i samling 1 [‘Paa helveg’; dikttittel]

-vites|eld Dikt i samling 1 [‘Agen fyr æva/ er voven og rend/ gjenom det blaa/ so du fær han ‘kje brend | ut i din sograme/ helviteseld/ um han til tusundaars/ illbrand vert seld.’]

Helheimen Solrenning 1 [+ -m] [’Eg Helheimen aldri vitja,/ eg veit kje kor der er vóre,/ eg berre veit, sku’ eg missa deg,/ – det vart meg Helheim paa jordi.’]

 

heros Dikt i samling 1 [‘WERGELAND ... Daa var draumtida fullflødd og sprengde seg os;/ ut or norrøna-urdraumen sprang/ det ein mannsskapnad fram som ein gud i sitt ljos –./ Aa sæl mor, med den heros i fang!’]

halvgud Dikt i samling 1 [-v|-g-], Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg vilde ynskje at ein halvgud eller eit anna gasta menneskje vilde slaa i hel speldraumane mine; sjølv held eg vona uppe endaa ei stund.’]

Magne Dikt i samling 2 [‘Handa trivla etter tak,/ foten leita seg eit festa,/ bringa gjekk i røynings-skak –/ det fekk halde eller breste./ Daa skaut all den ættar-styrke/ ungan Magne bar, i hop;/ han sprang upp med siger-rop;/ heimsens bergar gjekk til yrke.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

hesperide:

–hage Dikt i samling 1 ['Paa tronge vegar stig det store tankar/ or duldo, og d’er høgtid, høgtid stor/ naar sjæla livsøtt kjenner at det bankar/ eit skaparhjarta, mildt som hjaa ei mor,/ bak kalde grjotbergbrynja, at det sankar/ ei sæleniste aat den ætt som gror/ paa gravsens kantar. Stur er stundom dagen;/ men nær til vegs ligg hesperide-hagen.']

 

himel [= heaven ≠ sky] Dikt i samling 34 [‘Eg er ættvill i verda,/ sym i eit skoddehav,/ veit ikkje kvar eg kom fraa,/ veit ikkje kvar eg skal av. | Eg er ættvill i verda,/ sym i eit skoddehav,/ veit kje um d’er ein himel/ eller ei attmura grav.’], Dikt av Robert Burns 9 [2: -mm-], Solrenning 2 [1: -mil] [’Eg saag dei augo –/ eg ser dei enn/ som myrke himil/ fyr soli renn./ Det er som englar/ med straaleringen/ var stigne ned/ i den vesle kringen.’], Brevene til Rakel mfl. 6

-borg Dikt i samling 1 [’TIL HULDA GARBORG | Eg ser ditt rike, kløkkt som morgonklaaren/ og fredlyst under ljosbygd himelborg;/ der gjeng den æveunge, blide vaaren/ og breider blomar yve livsens torg;/ ...’]

-brud Dikt av Robert Burns 1 [-mm-] [’Og aanda rømer, harm og sanningsvand/ fraa drambsleg lag, fraa prydsamt presteskrud;/ men heppa, i ei hytte løynt-i-land/ ho høyrer sjela tale med sin Gud,/ og skriv i livsens bok ei fatig himmelbrud.’]

-dom Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE ... Stolt Nilen sumde fram med breide lender/ i skaparsynenn; Arams mark fekk rom;/ av Kanaans myrke merg vaks kjempehender/ som trivla høgt mot Jahves himeldom;/ ...’]

-drykk Dikt i samling 1 [‘Du (allmagtstenar) dreg meg gaatefullt til dine hallar/ der himeldrykk i straale-kvervlar skin,/ med sfær(e)song og svaneaander kallar/ mi jord-forkjøvde tru or dvale-lin.’]

-dør Dikt i samling 1 [’Fram fyr himeldøra’; dikttittel]

-fødd Brevene til Rakel mfl. 1 [-mm-] ['De (Arne Garborg) tok hugen min i 14–15 aars alderen, og sidan hev De site til høgsætes hjaa meg, med ei ljosbragd som hev lokka himmelfødd traa og tirande trivnad upp or mine vokstergrunnar.']

-gjest Dikt av Robert Burns 1 [-mm-] [’Aa Scotia, for deg mitt fedraland/ mitt varme ynske er ein himmelgjest./ Din son ha signing av si arbeidshand/ og njote i si nøgsemd fredsens fest.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-golvås Dikt i samling 1 [‘Og naar dei hev naat til det ytste blaa,/ til stjenna i høgaste kring, –/ dei lyt til aa byggje ein stige daa/ som skal under himelgolvaasen naa,/ og storsigerklokkune kling.’]

-grunn Dikt i samling 1 [‘Aa her er heim fyr sæletyrste munnar;/ her sildrar fram or heimsens merg og møne/ ei heilag saft; og djupt fraa himelgrunnar/ dryp ævedogg fraa livsens tre det grøne.’]

-gåve Dikt i samling 1 [‘Hin vaaren flødde fram or alle grunnar,/ eit solhav rulla yve aas og vang,/ og jorda opna sine rikdomsbrunnar/ og tok den himelgaava varmt i fang;/ ...’]

-horpe Dikt i samling 1 [‘Den hand eg fekk um halsen daa ditt mæle/ var himelhorpur, daa du truskap svor,/ og dine lippur, dei som gav meg sæle/ so nord gjekk um til sud, og sud til nord,/ og auga ditt der eg saag live spele/ so det var heilagbrot aa bruke ord, –/ er dei som nører all min elskhugsfagnad/ i ætt med jorda, og fær hennar lagnad?’], Dikt av Robert Burns 1 [-mm-|harpe] [‘EIN VILLVEN FJELLHEIM. ... Her maatte skaldskap himmelharpa slaa,/ naturen gjenom sjaa med skapar-traa;/ her halvt forsona med ein lagnad ill/ vanheppa sjølv med lette stig for vill;/ i denne grend som fred og einsemd raar/ maa misvon finne balsam for sitt saar/ ...’]

-klåre Dikt i samling 1 [‘Kor graabergfaks ris høgt mot himelklaaren!/ Kor breide svadbergbringur stend i rad/ og freistar halde heime all den vaaren/ som fossar fram med solsprett, solarglad;/ ...’]

-konge Dikt av Robert Burns 1 [-mm-] [’So prestlik faren les dei heilagord/ kor Gud var godan ven med Abraham,/ .../ ell og kor himmelkongen hemnar-gram,/ slo skaldekongen so han hugsprengd laag,/ ...’]

-lende Dikt i samling 1 [‘Kor ljose rann fraa hundra himellende –/ ein løynheim alt-meir taakunn svana fraa.’]

-ljos Dikt i samling 1 [‘Eg kom fraa sumarspel i heid og lid/ og sjæl og all den sans var gjenom-anda/ av avdalsfred med tagalt elskmod i./ Daa kom det braasendt – lagnadsdagen branda/ sitt himelljos. – Kva høgnamn hev du, tid,/ at Gud let deg paa løynde vegar sanke/ dei under som han avla i sin tanke?’]

-loft Dikt i samling 1 [‘Med biv eg fangar hennar varme hender,/ i gylte himelloft me sviv av stad./ Det droplar honningdogg i sjæl og sansar/ til øre hugen alt og inkje ansar.’]

-malm Dikt av Robert Burns 1 [-mm-] [’Italske trillur slær som sturteskur/ i øyro, men hev ikkje himmelmalm,/ dei hev kje samklang som rekk upp i lovsong-jalm.’]

-port Dikt i samling 1 [‘Men bakom alt som auga ser og sansar/ ligg livet heitt imot sin himelport,/ og alle hender flettar ærekransar/ aat han som hev det alt til under gjort.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-rand Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE ... Og Prospero, som lagnads-oke sprengjer/ og ligg paa utflog yve himelrand –/ hans grav fær lita fengd; som fjellelvstraumar/ han er i æva alt med aandedraumar.’]

-seng Dikt i samling 1 [-mm-] [’Min dag ligg dimøygd ned mot vesterbruner,/ ei svevnkjær kveldkjøld legg seg breidbords inn;/ ei verd av vemod ol den skodd som uner/ i alle augnelite, stig og finn/ seg høge himmelsengjer. ...’]

-signa Dikt i samling 1 [’Aa varme liv, kor kjært du aukar paa!/ Du ber det bord der ho sat himelsigna;/ no fær du løn; fraa rike himlar rigna/ det gaavur i ditt fang. Aa kan du sjaa!’]

-sjå Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Maale vinkar/ burti himelsjå det blinkar.’]

-sk Brevene til Rakel mfl. 1 [-mm-] ['Eg hev vore i ein underleg draumstemning – eg minnest, ja eg minnest den stova vaar, kor me kosa oss, kor himmelsk det var alt – ein draum, so gild at han vore for stutt kor lang han var.']

-spel Dikt i samling 1 [‘Og søtt or duldom sjølve æva talar/ til tida, hennar barn, som fekk seg rang/ i heilagstol, fyr di ho berga draumar/ til ljuvlegt himelspel i ævestraumar.’]

-stol Dikt i samling 1 [’Sveip dulram, jord, um alle desse lende,/ legg straalekruna av deg, klaare sol,/ og lat kje desse fjell og dalar vende/ sitt aasyn meir i mot din himelstol,/ naar ikkje dine dagar meir kann sende/ slik sæleflaum som denne kvelden ol;/ sveip glansen inn i tette midnatts-eimar,/ skjot ut or bana, lys fyr andre heimar . . .’]

-strand Dikt i samling 2 ['... I svaneham/ sig burt ei skarlakssky; um himelstrender/ glid violette bylgjur att og fram;/ d’er fredlyst alle himlar, alle grender,/ ei høgtidstille, skir og undersam.']

-straum Dikt i samling 1 [’SHAKESPEARE .../ men ho (’ei solaand’) gleid draumstilt inn i baaregongen/ som himelstraumann bar mot heimsens barm./ ...’]

-susande Brevene til Rakel mfl. 1 [’Her er tvo straumar i folkehave her heime: den naturalistiske straumen ... Og so er her ein ung himelsusande, eg kann ikje (!) beint segje optimistisk-idealistisk straum, men dei orda viser nokolunde leida; ...’]

-sæl Brevene til Rakel mfl. 1 ['Her sit eg med fotografie ditt – aa kor lik du er deg, i alle ting, so lik at det rys gjenom meg, so lik at eg er buen gripe fram i lause lufta, til aa leggje armen um live ditt, um halsen, og kysse, kjæle deg, – so lik at eg vert ordalaus i alle minne, og i himelsæl von – og den unders|tingen dei kallar elskhug raser i gjenom meg – aa evig, maallaus, sælare um alt som hev vore sagt med ord fraa Adams fyrste elskhugsmøte . . . ']

sæla Dikt i samling 1 [’Di jammer-svæla/ hev funne fager slut,/ til himel-sæla/ i fred du anda ut;/ i laagheims-dæla/ me legg di sorg og sut.’]

-søt Dikt i samling 1 [‘Gudenektar, sælebrunnar/ sprengjer sine aadertungur/ gjenom grjot og graasteinsgrunnar,/ tiplar fram i bergesprungur/ Spør kje, hjarte, kvi eg møter/ desse hardberg, denne mur, –/ himelsøte soningsbøter/ i ein drope nektar bur.’]

-tjeld Dikt i samling 1 [‘Det ris for augo upp eit himeltjeld/ der glimur skjelv som sol i bylgjedrage/ og braar og brest med kvart det augneslage./ Sig undan bivredogg, som syne blindar!/ Lat augo kvile ut paa desse tindar/ og lauge seg i løk og lonar blaa.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

to Dikt i samling 1 [sitat ved himel: hugsynshimel, nedom]

vang Dikt i samling 1 [‘Dei (lekamsdelane) strøymer ut og reikar inn/ som gudar under himel-vangen;/ fraa heile lage ollar angen/ som vaarvind-gula søt og stinn.’]

-øy Dikt i samling 1 [’Lik jorda med sin maane fekk eg spane/ mi dragningsmakt og styre stolt i sving/ ei fagerferd av svale maanemøyar/ som sveiv paa æterveng lik himeløyar.’]

ås Dikt i samling 1 [’Med djupe tunge floddrag tida andar/ og snur sitt svivhjul duvande ikring/ um himel-aasen, med i løynd ho blandar/ dei to som vekkjer traa i alle ting.’]

-s/-lon Dikt i samling 1 [‘Som bylgjeskavlen tung i flodadrage/ slær minne mot mi hugstrand, og det ror/ ein sylvskir alvesong med døyvde tonar/ inn yve endelause himels-lonar.’]

-s/rett Dikt i samling 1 [’Ja fraa den avgrunns-verd der Lear ligg bana/ med himels barn Cordelia i fang,/ der tankann svimrar fyr den magt som rana/ upp himelsrett (= -p|h- ?) paa solrik fødes-vang.’]

blaahimelslott Dikt i samling 1 [’Dei ventar seg gjest/ i blaahimelslotte, til storsigerfest./ No høyrer eg songen som ingen veit raad/ aa syngje med ord ifaa dalen den graa.’]

englehimelsglede Dikt i samling 1 [‘Du uheilsmann, din lagnad/ er styrd av rettferdsbod,/ og englehimelsgleda/ det kann du ikkje faa.’]

hugsynshimel Dikt i samling 1 [’Kvi øser du meg upp med høgheimsyner/ du dulde allmagtstenar? Aa gjev ro./ Eg ser kor dumbegraae aarfall tyner/ det verk eg vann daa hugsynshimlann slo/ sitt guldtjeld ut. Aa gaate-aand, kvi syner/ du daa min ævehunger himel-to/ som nører sjæla med ei sigers tryggje/ at jordsens son kann verk fyr æva byggje?’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

høghimel-jol Dikt i samling 1 [‘Var det æva som ringde si høghimel-jol/ gjenom ljodfengde malm-aadrar inn?/ Sine ljosleitte døtter den høg-fysne ol;/ dei (tårer) rann blanke paa gauven si kinn;/ ...’]

sjælehimel Dikt i samling 1 [’Ei skjelving gjenom bringa fer,/ ei flage mild og god;/ og mine sjælehimlar slær/ sitt blaatjeld ut, og all den verd/ glid av i gløymslero.’]

stjernehimel Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [’Når otten slær meg og eg finn mi grav/ .../ og når eg ser på stjernehimels vang/ gigantisk draumsyn skapt av skaldebrand,/... då stend eg, grav/ fortenkt, til elsk og frygd i tomt kverv av.’]

upphimels-tram Dikt i samling 1 [’Eg reika i Aladinslundar/ paa straalebygd upphimels-tram;/ den draum som i hugdøkna blundar/ sprang leikør og lægjande fram.’]

upphimels-vang Dikt i samling 1 ['Og blomann – ein solhimel øydde/ sin innmerg og ol sine bonn/ med allskapar-avle, og nøydde/ dei ovnøgd i munn. Det var onn | paa upphimels-vang; yve engjer/ gjekk solfylgje vaarvigslegong;/ det blika av slagsterke vengjer,/ og æteren under dei song.']

æterhimel Dikt i samling 1 [’Ho (tida) skirer toe ut, ho vèl og vandar/ til grunnakkorden gjenom strengjenn kling/ so evig reint at tonebylgjunn stimlar/ igjenom grortung jord og æterhimlar.’]

Himmelen Solrenning 1 [+ Himmerik] [’Eg hev kje i Himmelen vore/ eg veit kje kor der er vóre;/ eg veit berr’ at smilen din skapar meg/ eit Himmerik her paa jordi.’]

paradis

-hage Solrenning 1 [’Du kann tru – aa du kann kje tru/ kor her koselegt er aa bu./ Sjølv i paradishagen var/ ei slik sæla, so ør og rar.’]

–land Solrenning 1 [’Eg freistar meg enn:/ ein fjelltopp som brenn/ i glo og glimmer naar soli renn,/ eit paradis-land,/ ei solfager strand – –/ Nei, no maa eg slutta, ei meir eg kann.’]

●sæleheim|en Dikt i samling 1 [‘Aa ung Wergeland, gudfagre manns-under, du/ var kje fødd under mannaheims-lov;/ du var boren i sælheimen, der var ditt bu,/ ...’]

Atlantis Dikt i samling 1             [‘... i ævedjupe visdomsbrunnar/ dreiv aandenn skiftespel med hav og vang;/ .../ ... or djuphavsnatt; i skapingsrider sprang/ Lemuria, Atlantis upp i dagen,/ den fyrste blomeseng i folkehagen.’]

 

hulder Dikt i samling 4 [‘Han dansa med døkkeleitte (!) huldra;/ i danseløn tok ho hans fred;/ no vert han kje varm i sitt yrke,/ og hjarta er kaldt naar han bed.’], Runor rita minnet Olav Nygards 1 [‘Ditt auga blenkjer som dogg på blad/ og fagert tenkjer du, Ulvestad./ I hugen din ei huldre (!) syng,/ mjukt som vindsus i sumarlyng.’], Solrenning 1 [’HULDRI MI | Eg hev ei gjenta/ so ven og blid,/ og henne kallar/ eg huldri mi./ Og skal eg segja/ so store ord:/ Ho er meg kjærast’/ av alt paa jord.’]

[huldre:] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-lid Dikt i samling 1 [‘Og naar det spelar i huldrelid,/ daa vert han bunden av laaten;/ men naar han raar seg ved morgontid/ daa vaknar grøyma og graaten.’]

-møy Dikt i samling 1 [‘Men dvergen den kaldlynde hermer og lær/ naar huldremøy klagar og horpestreng slær/ so mjukenga bivrar i grendo.’]

-skog Dikt i samling 2 [‘Og naar han gjeng gjenom huldreskog/ og vil til støls til si gjente,/ daa vert han trylt og fær bringesog,/ og hev si hulder i vente.’]

 

jolereid Dikt i samling 1 [‘«Men joletree – og han far –/ kvar er ho mor og dei?»/ Han smilte løynsk og kom med svar:/ «Du maa kje spyrja so, du kar, –/ daa kjem ho jolereid.» | «Du godfar, korleis ser ho ut?»/ «Aa jau, du skulde sjaa./ Eit digert kvinnfolk er det gut,/ med sauskinns stakk og hovde-klut,/ og trøya purke-blaa.»‘]

 

jordmøy Dikt i samling 1 [‘Daa saag han jordmøyi som laag og sov under hengjeskogen utmed havet; ho hadde stige or laug, og eimarne vov eit skirkvitt tjeld um henne.’]

●månemøy Dikt i samling 2 [’Lik jorda med sin maane fekk eg spane/ mi dragingsmakt og styre stolt i sving/ ei fagerferd av svale maanemøyar/ som sveiv paa æterveng lik himeløyar. | Men maanemøyann bleikna av mot vaaren,/ elipsebana bar mot perihel;/ og svævd i sælesvevn av soldagsklaaren/ dreiv varmeeimen kring med draumespel.’]

●songmøy Dikt av Robert Burns 1 [‘Kom songmøy blid, gjev strengen klang;/ fyr heile sumardagen lang/ mitt kvede fær kje i sitt fang/ kor dyr du er meg, kjære.’]

●solson Dikt i samling 1 [’WERGELAND ... Syn meg djuptanken, meister! Kvi let/ du ei troll-ætt faa leike med helkunst og glør/ mot din solson, so graafjelle græt!’]

Solkongen Dikt i samling 1 [’Solkongen sat paa eldborgi si og stirde med logeaugo gjenom rømdene. | Solkongen hirde etter elskhugseventyr, ... | Solkongen kom i hug son sin. Han gav hovsveinen ferdabod, og han yrkte fysnemjuke lokkesongar aat maanemøyi, og fekk henne til aa gjesta Upphavsalder i jordlund.’]

dis: soldis, songdis [s.d.]

 

jotun: [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-fang Dikt i samling 1 [‘Du (England) laag vel eingong djupt i havsens grunnar/ og sov i kaos kalde jotunfang;/ men stillt i ævedjupe visdomsbrunnar/ dreiv aandenn skiftespel med hav og vang;/ ...’]

tynar Dikt i samling 1 [‘Tor hin jotun-tynar møter/ gygra attmed elskhugs-aaren.’]

Jotunheim Brevene til Rakel mfl. 1 [’Eg ser burt yve Sognefjella inn mot Jotunheimen; og eg kjenner at der hev eg heime.’]

 

kaos Dikt i samling 2 [sitat ved jotun: -fang, ovom], Brevene til Rakel mfl. 1 [’Gamlekarann, Vinje, Aasen, Sivle, Garborg, dei fann si form, dei, fyr di dei let kaos liggje, og tok ikkje meir paa seg enn ein sterk kar kunde ha von um aa vinne fram med.’]

eim Dikt i samling 1 ['TIL HULDA GARBORG .../ Og synsk du saag at alle skapardraumar/ barst inn paa verda, ør av morsfrygd ol/ ho born som bryt seg veg i kaos-eimar,/ den ætt som erver alle stjerneheimar. ']

Kaos Dikt i samling 2 [‘Aa himels høgflod utav skapardraumar,/ aa ævesaand som heldt so strak ein kos/ i Kaos’ kongeborg der dorm-gigantar/ laag mare-tungt til meins paa alle kantar.’]

 

livsens bok Dikt av Robert Burns 1 [’Og aanda rømer, harm og sanningsvand/ fraa drambsleg lag, fraa prydsamt presteskrud;/ men heppa, i ei hytte løynt-i-land/ ho høyrer sjela tale med sin Gud,/ og skriv i livsens bok ei fatig himmelbrud.’]

 

livsens magter Dikt i samling 1 [’Kvifor grin du, ætteherjar,/ vilde du eg skulde skjelve,/ bleikne, tigge meg ein verjar,/ livsens magter, til aa kvelve/ koparhjelm paa hoggbert enne/ so du betre naut mi bane-/ rædsle naar du let meg kjenne/ æva paa di pinsletane?’]

allmaktshand Dikt i samling [’.../ men vemods-veike ser dei dagen boren/ av allmaktshender bønlaust burt, avstad/ um alle langsyns-blaanar. Finst det heimar/ som fangar denne her som hamlaust sveimar?’]

allmagtstenar Dikt i samling 1 [’Kvi øser du meg upp med høgheimsyner/ du dulde allmagtstenar? Aa gjev ro./ Eg ser kor dumbegraae aarfall tyner/ det verk eg vann daa hugsynshimlann slo/ sitt guldtjeld ut. Aa gaate-aand, kvi syner/ du daa min ævehunger himel-to/ som nører sjæla med ei sigers tryggje/ at jordsens son kann verk fyr æva byggje?’]

breidbylgje-allmakt Dikt i samling 1 [’WERGELAND ... Ifraa ljoshamen vell det som varme og brand;/ d’er ei breidbylgje-allmakt som spring/ liksom Golfstraumen inn under isherja land/ og ber vaar-yl og grorluft i kring. –’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

hovdingorder Dikt i samling 1 [‘Fyr daa ei stund var deira (’stolte solsystem’) styresmenner/ paa høgste hovdingorder kalla ned/ til jords; den valde flokk som kjenner/ til innste puls og minste nerve-tre/ allheimsstrukturen; ...’]

meister Dikt i samling 1 [‘WERGELAND ... Syn meg djuptanken, meister! Kvi let/ du ei troll-ætt faa leike med helkunst og glør/ med din solson, so graafjelle græt!’]

skapar-ånd Dikt i samling 2 ['Lik dyremor som kjenner sine tider/ og søkjer sansevar ein fredarstad/ sveiv skapar-aanda fram i fødslerider,/ og stjernehimlann stirde stillt og bad.']

styresmann Dikt i samling 1 [-|menner; til solene] [sitat ved livsens magter: hovdingorder, ovom]

 

magi:

-sk Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [’Når otten slær meg og eg finn mi grav/ .../ og når eg ser på stjernehimels vang/ gigantisk draumsyn skapt av skaldebrand,/og ottast draumen gjev kje dag so lang/ til høve gjev det ham med magisk hand;/... då stend eg, grav/ fortenkt, til elsk og frygd i tomt kverv av.’]

 

mare Dikt i samling 2, Solrenning 1 ['Notti rid/ som ei mara breid/ lider og fjell/ dalar og heid.'], Nordica Bergensia 1 [’No ligg ikkje gamalnorsken som nokor mare yver oss; no er han eit grøderikt ákerland fyr dei jolematsvoltne millom oss.’]

–band Dikt i samling 1 [’MAGNE .../ Soleis gøyste/ eld-raud kraft or hjarte-kvelven,/ sprengde kald-skódd ut og løyste/ mare-band; og vo(k)ster-skjelven/ bivra gjenom lim og barm;/ ...’]

-fang Dikt i samling 1 [‘Eit langdrjugt tyngslebil i marefang/ av dimskodd ligg på vår mark – då kjem ein dag/ av solrøn milde flødd og set i jag/ kvar graaflekk burt frå sjuke vang.’]

-her Dikt i samling 1 [‘Eg sit med høsne andedrag;/ all heimsens mareher hev spunne/ meg ned i livsens tronge tunne/ og reknar ut min sjaundardag.’]

-lag Dikt i samling 1 [‘Mitt hjarte dyn som kolveslag/ med ørskemod i bringekvelven;/ eg bivrerys fyr naaeskjelven;/ daa lær det heile marelag.’]

-lokkut Dikt i samling 1 [‘Han rister marelokkut haar/ og hikstar holt, den buve;/ med ein igul andlitshjelm/ han skyt seg fram aa gruve:/ ...’]

-reid Dikt i samling 2 [1: |-rid] [‘Marerid’; dikttittel]

–rengd Dikt i samling 1 [‘Mannaætt, du mare-rengde/ rikdoms-kjelde, gireld-sprengde,/ myrkheims-gaate, allheims-ljos./ Skulde sola eingong graane/ kann du av din ofse laane/ yngjings-kraft or upphavs-os.’]

–riden Dikt i samling 1 [’MAGNE .../ Og det unge hjarte blødde/ spekt og sprengt,/ mare-ride av sin lengt,/ av den von som endaa glødde;/ ...’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

–tung Dikt i samling 1 [‘Aa himels høgflod utav skapardraumar,/ aa ævesaand som heldt so strak ein kos/ i Kaos’ kongeborg der dorm-gigantar/ laag mare-tungt til meins paa alle kantar.’]

 

meginsring Dikt i samling 2 [1: -s|-r-] [’Daa fær du meginsringen/ og skaper deg ein heim/ og byggjer deg ein himel/ av nyfødd morgoneim. | Du legg din eigen lagnad/ og er deg sjølv i vald/ til løn fyr di du vermdest/ kor verda var deg kald.’]

manings-ring Dikt i samling 1 [’.../ me (’heimsens yve-konge’) ritar rame runer/ i denne manings-ring/ so alle med oss uner./ Ver opna storheims-ting!’]

meinbægje-ring Dikt i samling 2 [’Det rende tri englar/ med runur i kring,/ dei fjetra han (’ein smaadjevel’) midt i/ ein meinbægje-ring.’]

runering Dikt i samling 2 [‘Det trengs so lita minning, berre skuggen/ av einkvan verdlaus slumpehøves ting,/ .../ skyv sanseportann upp med runering,/ og sjæla vaknar brureglad or blunder/ i morgonsol og daam av skapings-under.’]

trollring Dikt i samling 1 [‘No hev eg (jorda) bede den rike vaar/ kranse og kryne mitt brjost og haar,/ stelle til høgtid – det kunde daa hende/ sume vann brjote sin trollring, og vende.’]

megingjord Dikt i samling 1 ['Den eine gong i live/ eg saag min kjærleiks-vord;/ han gav meg dyr-frægd spenne/ til livsens megingjord.']

 

moder jord Dikt av Robert Burns 2 ['TIL EI UNG GJENTE ... Fagre raudkinn-rose, tøm/ signingsstaupe ut og bløm,/ til ein kveld i doggfalls-fred/ balsam-angen baarar ned,/ med' klokkunn skjelv i lauv og lyng/ og fuglann sjelemessa syng;/ daa med syrgjesongen gjeng/ faa di sjel sin engleveng;/ gjev daa att til moder jord/ den venast ham ho vekte or.’] [‘TIL EIN BLOM SOM VART NEDPLØGD ... I armod fall di fødsle inn/ i fyrevaar og nordanvind;/ men lel med smil i stormgufs stinn/ du glytte or;/ du lyfte knapt di kløkke kinn/ fraa moder jord.’]

mor jord Dikt i samling 1 ['D'er unt dei baade kraft og kveik,/ mor jord er vyrk fyr alle saman;/ ho skipar høves nòt og gaman/ aat all sin lyd i livsens leik.']

 

nirvana: [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-smil Dikt i samling 1 [‘All verda ut or synom glid/ i dimm nirvanasmil/ og legg seg tung attende i/ sitt djupe ævedvale-hi/ og sukkar seg i kvil.’]

 

norne Dikt i samling 1 [‘Um norna gav meg eit uppattval/ ifraa mi røynsle den rame, –/ fyr denne drykken i Vangedal/ eg kom te velje det same.’]

 

nykk Dikt i samling 1 [‘Eg set meg ned paa elvabard/ og kannar mine draumar;/ nykken lyfter naableikt andlit/ upp or kalde straumar.’]

 

oskereid Dikt i samling 1 [‘Eg raus men reiste meg borgbratt/ og sorgsterk paa flogbergstram;/ eg stod der den helske stormnatt/ daa oskereida ok fram.’]

dverge-skreid Dikt i samling 1 [‘Trød fram du kringe dverge-skreid,/ d’er rom i yrkes-heim,/ d’er gaman styre gogn og reid/ med sveive-stong og reim.’]

marereid Dikt i samling 2 [1: -|rid] [‘Haustarregne driv i straumar/ yve lid og graaklædd heid;/ skodda flyg fyr ræsne vindar,/ riv seg sund i ris og rindar;/ verda andar tungt i draumar/ illelt av ei marereid.’]

rise-skreid Dikt i samling 1 [‘Ho kjem, den røsne rise-skreid/ som fordom raadde land/ fraa Svalbard med ei jokul-heid/ til solbrend Blaaland-strand.’]

jolereid [s.d.]

 

rise Dikt i samling 1 [‘Sjæla er skjelvande strengjer/ og slaatten er ufødd og varm;/ fær eg kje spele so sprengjer/ den flogvaksne risen min barm.’], Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Nei, her skal verte ei jord som ingen hev set fyrr, ho maa i støypeskeida, den gamle, og vaske tusundaars-gamall mannadumbe av seg i heite eimar. Difor kjem risann burt i sine govskyer']

-aksel Dikt i samling 1 [‘.../ og djupt i kav tok Albion te ringe/ si landvidd inn, og jordeld skuva paa/ med riseaksler, og fekk vest-i svinge/ dei Waleske fjellkne upp, og Cornwalls taa.’]

–barm Dikt i samling 1 [‘Stig fram att, hamlaus-troll/ som hata med di heile sjæl/ den heite heljar-soll; | stig inn i lekkja, var du kald/ so vert du heit og harm,/ og bruk so all den kraft og vald/ du eig i rise-barm; | ...’]

-form Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Her ligg ei brjostande magt og æser under. Muskulaturen svell upp i riseformer: eg ser aksler som skyv seg burt under og vil flytte fjell. Det er kje heilt av-ætta med oss endaa; Voluspaa-skalden hev søner i live.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-kraft Dikt i samling 1 [’Min dulde hug som fyrr var stemd/ hev soge sterke vokstersafter/ og bryt seg fram med risekrafter/ or hi der han var inneklemd.’]

-labb Dikt i samling 1 [‘Ho andar heitt: Du trur visst at eg uner/ i slike riselabbar! Ho er mjaa/ og smyg ifraa; men lunden legg saa lange/ og mjuke skuggar, og ho let seg fange.’]

–lang Dikt i samling 1 [’Men otten held vaar glede/ i allra lægste maat;/ i striden gror eit sæde/ med rise-lange skot;/ dei svævde syner vaknar/ som bjønn i vaar-varmt bol,/ og alle lekkjur raknar/ fyr nyfødd kjensle-sol.’]

–loge Dikt i samling 1 [‘.../ ho (ætta) hev ei æve utav tid og raad;/ ho vonar løysing som kann løne kave,/ ein rise-loge som kann lunke have.’]

–ram Dikt i samling 1 [‘Renn rise-ramt, med frøs og kvin;/ ...’]

-rokk Dikt i samling 1 [‘Lat sjaa du trør din riserokk/ med ofse natt og dag/ so ômen syng i staal og stokk/ av storfrægt arbeids-lag.’]

–skreid Dikt i samling 1 [‘Ho kjem, den røsne rise-skreid/ som fordom raadde land/ fraa Svalbard med ei jokul-heid/ til solbrend Blaaland-strand.’]

-tyngd Nordica Bergensia 1 [’Millom anna laut han (Ivar Aasen) live i tida plent som andre, endá han la si risetyngd pá og skauv tverrveggjene til sides ein heil mannsalder fram. Lenger undan fekk han dei ikkje. Og kor mange gjer det kaste upp att?’]

beinlaus-rise Dikt i samling 1 [‘Du beinlaus-rise fór med hot/ og gjelv og øydings-flod,/ drag skipa fram med vind-snøgg fot/ um lange bylgje-mo.’]

bergrise Dikt i samling 1 [‘Dei aser og tem paa ein hest i dag,/ d’er bergrisen sjølv naar han tek i drag/ so selen er buen gaa sund.’]

raudsvelg-rise Dikt i samling 1 ['Du raudsvelg-rise (elden), hungers-fengd,/ som fer i villgir-sprang/ um all den bygda vidd og lengd/ og snøyder gard og vang, – | tak lekkja paa. Du murrar, vel –.'] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

rune Dikt i samling 11 [’Me heimsens yve-konge/ som raar fraa pol til pol/ .../ me ritar rame runer/ i denne manings-ring/ so alle med oss uner.’]

far Dikt i samling 1 [‘Eg likar helst dei klaare svar;/ seg greileg kva du kan./ – Eg finn dei løynde rune-far/ til visdoms brunn, kong mann.’]

-helg Dikt i samling 1 [dikttittel]

-ram Dikt i samling 1 [‘Men otten lyfter andlitsdrag/ so runeramt i glømen rode;/ og gjenom flodgjengd fysnefrode/ let havfrusong med leikmildt lag.’]

-ring Dikt i samling 2 [‘Det trengs so lita minning, berre skuggen/ av einkvan verdlaus slumpehøves ting,/ .../ skyv sanseportann upp med runering,/ og sjæla vaknar brureglad or blunder/ i morgonsol og daam av skapings-under.’]

-taum Dikt i samling 1 ['Du fann ei stormvend jord i kalde straumar,/ ho duvar tungt i skumsprut kring si sol;/ daa saag du etter livsens runetaumar/ som kunde binde vaa-ann i sitt bol.']

andlitsrune Dikt i samling 1 ['Eg kreistar handa lint; ho lyfter bruner/ og augo sender bjarte løyndarbod/ og smilen sym i fine andlitsruner/ og bøygjer hennar lippur raude smaa.']

draume-rune Dikt i samling 1 [‘Sola drøyper blod-raud eld/ yve skire blaafjells-bruner;/ skuggen ritar draume-runer/ under sine løyne-tjeld.’]

livsrunespel Dikt i samling 1 [‘... Dei er tvo englar paa veg/ gjenom jordheim; med sorgbleike kinn/ gjeng dei leitargong etter den harmblinde sjæl/ som braut inn i det heilage ve/ med ei vaabøn, og saara det livsrunespel/ som la fræe til Yggdrasil tre.’]

rune [adj.] Dikt i samling 1 ['Det store minne hev ein engel rita/ med rune magt og helg paa hjarteblad;/ det er i raude kjenslekjeldur lita/ og kveikjer hugen som eit lerkekvad.']

sjælerune Dikt i samling 1 [‘Og andlitsrosur smiler fram med kvate/ halvt løynde sjæleruner, smyg seg av/ i skuggann under kvardagsminur late,/ ...’]

syrgjerune Dikt i samling 1 [‘No er det jonsok i vaar ungdomshage,/ no hev me naatt vaar høgd, no gjeng det ned;/ no hev me set vaar største sumarbrage;/ det store aalvor bøygjer meg paa kne/ og hjarta bivrar i ein heilag klage/ fyr vegen er oss stengd til livsens tre./ Din fedralagnad dine kinn hev lita,/ og syrgjeruner i din smil er rita.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

Gudrun Dikt i samling 1 [’Med brev i dag eg fretter/ i millom anna sleng:/ No hev ho Gudrun Fagerland/ reidt upp si siste seng. | D’er trøyst at hennar saknad/ er kvorven burt som drøymd;/ og snart ho vesle Gudrun er/ av alle vener gløymd.’]

Runemaal [boknamn] Dikt i samling 1, Brevene til Rakel mfl. 1

 

seidmann:

-s/hole Dikt i samling 1 [‘Dalen er ei seidmannshole/ under øgjen gygredag;/ millom bygjeskuggar veiner/ skjelvne klekke ljoskegreiner, –/ skimreskin fraa daudøygd kole/ yve haakne andlitsdrag.’]

●fjetring:

å fjetra Dikt i samling 1 [‘Det rende tri englar / med runur i kring,/ dei fjetra han midt i/ ein meinbægje-ring.’]

●galder:

galdreeim Dikt i samling 1 [‘Tune ligg klemt millom ufs og urd/ og dølne tusseheimar;/ rundt ikring meg er møtemur/ av graagrjot og galdreeimar.’]

●gand:

gløymslegann Dikt i samling 1 [‘Eg høyrer heimsens/ sogemeistar skriv/ mitt minne i si/ ævebok, og skodar/ um der er fleire/ hende i mitt liv/ som han maa berge/ yve gløymslebaa-ar/ naar tidsens djupe/ dulheimshav fær spinne/ sitt gløymslegann/ kring mine kvardagsminne.’]

å ganda Dikt i samling 1 [‘Otten ganda/ kjøve-skòdd i tomleiks-glupar,/ bles or hundra hole strupar/ troll-gov kring seg, eiterblanda.’]

●løyndeord Dikt i samling 1 [’Meg vart sagt i øyro/ dei heite løyndeord,/ min var trygdareiden/ som dei baae svor.’]

●maning:

-s/boge Dikt i samling 1 [’Eldtungur leikar og ljose spinn/ seg ut i maningsbogar;/ vetta vaagar seg ikkje inn/ fyr augo til uppheimslogar.’]

-s/-ring Dikt i samling 1 [’.../ me (’heimsens yve-konge’) ritar rame runer/ i denne manings-ring/ so alle med oss uner./ Ver opna storheims-ting!’]

●spådom: [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-s/-ord Dikt av Robert Burns 1 [‘Kann hende frelsarsoga emne gjev,/ .../ kor hin (Johannes, bibl.) paa Patmos laag i utlegds bann/ og saag i sola Herrens engel stor/ og høyrde Babels dom i tunge spaadoms-ord.’]

-s/svar Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE ... Sjølv i dei døkke land der Macbeth skundar/ seg gjenom blodskodd og krev spaadomssvar/ ris sigren bleik blandt nifse avgrunnshamar/ som djupe grunnstev av hans høgsong stamar.’]

å spå Runor rita minnet Olav Nygards 1 [’I hugen din hev ei lerka reir/ so sælt at ho ynskjer seg ikkje meir./ Og lerkorne små er englarne våre/ dei ser og kann spå med framsyn og klåre.’]

framsyn Runor rita minnet Olav Nygards 1 [sitat ovom]

●svart|råd Dikt i samling 1 [’Hev du ei svartraad,/ ein heldrykk som fær/ meg til aa gløyme/ kva sjæla er verd?’]

 

sjæl Dikt i samling 26 [sjæl = sinn, ikkje med] [’Det kjem kje ein dag/ som kann finne meg glad/ so lenge d’er uskapt/ mitt einaste kvad. ... | ... D’er løyst som den velfarsong/ sjælene sender/ aat verda naar ut til sitt/ upphav dei vender.’] [’Mi sjæl stig fram i tviljos fyr min tanke/ ein livting halvo skild fraa sjølve meg/ ...’], Dikt av Robert Burns 5 [-jel], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Brevene til Rakel mfl. 3

-løyse Dikt i samling 1 [folk] [’Sjælløysur stakk meg/ med likesæl kniv;/ blode braut ut/ so det spela um liv. | Skal ein fyr sjælløysur/ blø seg i hel, –/ fyrr skal eg selje/ mi einaste sjæl.’]

-e/berging Brevene til Rakel mfl. 1 [’Velsigna Shakespeare! Endaa hans sol i sin middagsbrage slo meg med slik straalestyrke at eg kjende «den søte vanmagt», fyregarden til himmelen, so er hans solarglad beint mi sjæleberging.’]

-e/brest Dikt i samling 1 [’Eg veit de (’doktar eller prest’) gjer meg nøgdarfest/ med drykk or svævings brunn/ som svimeslær min sælebrest; –/ det freistar ei; eg uner best/ paa heilag lidingsgrunn.’]

-e/dal Dikt i samling 1 [‘Ei sol-aa syng i alle sjæledalar/ naar skapingstraa-a tek si fengd i fang;/ og fram or alle heimar fargann spralar/ som sjølve livsens straalur fraa dei sprang.’]

-e/djup Dikt i samling 1 [‘SAMSON ... Blode renn i berserks-gjenge/ so det kunde holde sprengje;/ og han rys; no held kje stenge/ bygt av hender fyr hans mod./ Gjenom sjæledjupe jalmar/ rop som slag paa harde malmar:/ Daudsens hemn paa dei som talmar/ meg til inste merg og blod.’]

-e/dôm Dikt i samling 1 [‘Aa kom til tuns, de solblaa vaardagsminne,/ eg gjev dykk gjerne alle gjesterom;/ fyr her hev butt ein systkinflokk her inne/ bak døkke fyreheng; det sym ein om/ av brotne røyster mot den skuggestinne/ svarttjelda himling i min sjæledôm./ Løys av, løys av dei tunge fødslerider/ fyr nye sumrar, nye skapingstider!’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-e/grand Dikt i samling 1 [sitat ved sjæl: -e/trå, nedom]

-e/heim Brevene til Rakel mfl. 1 ['Men De (Tore Ørjasæter) lyt orsake at eg vildrar meg inn i ein sjæleheim som vert berre graaskodde fyr andre so lenge til eg kann opne hovudportann, kann faa segje det i dikt.']

-e/himel Dikt i samling 1 [’Ei skjelving gjenom bringa fer,/ ei flage mild og god;/ og mine sjælehimlar slær/ sitt blaatjeld ut, og all den verd/ glid av i gløymslero.’]

-e/kvide Dikt i samling 1 [‘Paa klungerveg/ stig fram ein einsleg mann/ med merke av den store/ sjælekvide;/ han miste heimsens lukke/ meir enn vann,/ men lærde at d’er/ sæleauk aa lide.’]

-e/mark Brevene til Rakel mfl. 1 [’Men eg veit at naar eg og du fær bu i sams stove og gaa i sams seng, og du segjer med eit mæle – det gjeng liksom solgluggar yve mine sjælemarkjer: «Eg vil kura hjaa deg» – daa er bægere fullt, daa hev eg drukke sæledrykken or livsens staup.’]

-e/messe Dikt av Robert Burns 1 [sjel-] ['TIL EI UNG GJENTE ... Fagre raudkinn-rose, tøm/ signingsstaupe ut og bløm,/ til ein kveld i doggfalls-fred/ balsam-angen baarar ned,/ med' klokkunn skjelv i lauv og lyng/ og fuglann sjelemessa syng;/ daa med syrgjesongen gjeng/ faa di sjel sin engleveng;/ gjev daa att til moder jord/ den venast ham ho vekte or.’]

-e/rune Dikt i samling 1 [‘Og andlitsrosur smiler fram med kvate/ halvt løynde sjæleruner, smyg seg av/ i skuggann under kvardagsminur late,/ ...’]

-e/rørsle Brevene til Rakel mfl. 1 [’Takk fyr boki. Eg let tanken sveve attende baade til Garborg og Vinje, men dei ligg bakum Deg (Tore Ørjasæter) baae i aa fange sjælerørsla i all sin rikdom og sanning.']

-e/soga Brevene til Rakel mfl. 1 ['Mi sjælesoga er, um eg ska (!) tru meg til aa have vit paa slike ting, so undarleg kasta ut i alle utkantar at ingen fekk retteleg tak paa henne um ho vart fortald; ho lyt mest røynast uppatt, skal ein finne «sjæla» i henne.']

-e/spegel Brevene til Rakel mfl. 1 ['Eg maa snart faa sovne i armen din skal eg ikkje brenne upp. Men er det raad? A nei, aa nei. Fær brenne og lengte til den sæle dagen. Berre vente paa kvarandre og vone paa eit langt samliv. Og sjaa kvarandre i sjælespegelen so lenge.']

-e/sveite Dikt i samling 1 [’Det er no verdsens vis at sveitedropen/ vert liveberging fyr den arbeids mann;/ er sjælesveiten verdlaus vare, han/ den raude glimestein fraa lidingsdaapen?’]

-e/trå Dikt i samling 1 [’Kva namn i all den ljodheim torde sende/ si kongehelsing med so byrgt eit bod/ at det var eigar fyr det store hende/ som bivra halvrøynt i mi sjæletraa?/ Men nærar, nærar! kviskra, bad og stunde/ kvar sjælegrand som til mitt blod var bunde.’]

-e/verd Dikt i samling 1 [’– Ei storflod um mi sjæleverd fær strøyme/ til kjensla yve alle toppar gjeng,/ I dette hav kann ingen tanke live/ som ikkje er i ætt med elsk og æve.’]

-s/djuv Dikt i samling 1 [‘Ei gravklokke ringjer til helfest her inne/ og rædd|otten dansar med olmøygde minne,/ og hjarte i utarste livrøyning hamrar/ med helhestekneggjing i sjælsdjuve glamrar.’]

-s/eige Brevene til Rakel mfl. 1 [’Men forma, forma! Kor tungt eg arbeider! Og det berre fyr di eg er so rædd at den livsdyre sjælseige berre skal verte ein krypling naar ho fær si fødsle. Denne otte hev stengt portann fyr endelaust mange dikt.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

bergsjæl Dikt i samling 1 [’«Du bryt deg fram til livsens brjost/ i løynde visdomsgangar;/ heimsens kjælne bergsjæl stryk deg,/ turkar taar av vangar.»’]

blomesjæl Dikt i samling 1 [‘«Du sumarson hev gude-nòt,/ kjenn godt! Kor blomen angar!/ Er det ikkje blomesjæla/ livande du fangar?»‘]

elding-sjæl Dikt i samling 1 [’MAGNE .../ endaa saag ein ande-spel/ i ei nykveikt elding-sjæl/ tire gjenom sine stenge,/ som ein solar-geisle sprengje/ gullan-voven morgon-sky/ livs-uppyngjande og ny.’]

jordbuesjæl Dikt i samling 1 [’PAA HELVEG ... Gamle, eg vonar/ du likar det vel/ naar eg no byd deg/ ei jordbuesjæl.’]

jordsjæl Dikt i samling 2 [1: -jel] [‘Ja eldpiler braaflaug/ og tordunen glamra,/ eit ovrøynes illspel/ so jordsjæli jamra.’] [‘Ævorne gjekk med ovevles kraftspel. Jordsjeli (!), som ikkje visste av sitt eige tilvere, tottest ha den eine hugen aa øyda alle heimsens krafter i ljodleik og ljosspel.’]

løyndesjæl Dikt i samling 1 [‘Det kjem ei stund som vel/ oss ut, – ein ørgrand av det grjot som fløymde/ i hop daa verda vart . . . Ei løyndesjæl/ sprang ørglad rundt i tusundaar og talde/ kvart molekyl av dei som ut var valde . . . ‘]

sjæle [adj.] Dikt i samling 1 [’Med sjæle makt all evne i meg kringar/ og gøymer av den dyre dogg som draup/ da livsens-tree voks i desse heimar./ Kor faafengt! Sjølv or hjarta ut det eimar.’]

syndarsjel Dikt av Robert Burns 1 [’Finst det ein mann, for elsk og sanning tapt,/ finst slik ei syndarsjel i manneskap/ som kann med kaldsløg kunst, i myrker skapt,/ dra unge Jenny inn i øydings gap –/ fordømd hans kunst, hans svik, til tjon og tap!’]

varmsjæl Dikt i samling 1 [‘Du var ei varmsjæl millom soldrabantar/ med grorsøt jord som større klotar vantar.’]

vårsjæl Dikt i samling 1 [‘Men attmed i aurne gangar/ laag moldvarpen mild og mod/ og løyste si vesle vaarsjæl/ fraa svalnande hjarteblod.’]

 

skiringseld Dikt i samling 1 [’Eg kjem med vintermerke/ og opne forstesaar, –/ aa slepp meg inn, sant Peter,/ til evig himels vaar. | Fyr dette ynske lyt du/ i gjenom skiringseld,/ til angest fyr aa verte/ til evigt inkje seld.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

stråleskreid Dikt i samling 1 ['Eg traa-ror til den dyre svalnatts-draumen/ og tykkjer tidt eg kjenner livd av land;/ daa løyser gamall livsgir fraalandsstraumen/ som vender baaten, mergstel fot og hand./ Eg vekkjer gir-ord: Tak du styretaumen,/ legg ut att, ut til nye ungdomsland! –/ Ein himels her av daglivs minne dansar/ lik straaleskreider yve kveldskykransar.']

livsskreid Dikt i samling 1 [’Og gamle hende som hev kjølfar skore/ igjenom hugen, vekkjer no med linn/ forsoven song ei livsskreid upp or kvile/ som berre livnar upp naar dei fær smile.’]

 

suttungsmjød Dikt i samling 1 [‘Aa aatte eg dei sterke kjeldebrunnar/ som stillte floda inn i songsæl straum!/ Men suttungsmjøden slær meg gruvom, tunnar/ som kvervelvindar med min beste draum/ til skaparmagtenn rister alle grunnar/ og verda styn i flodbrot, himelflaum.’]

 

titan Dikt i samling 1 [‘Fram or rømda den dulrame blaa/ steig hin hamhøge norrøna-genius inn,/ og ein runering glørde og skein/ i titanen si hand.’]

-isk Dikt i samling 1 [‘Med titanisk velde/ gjeng livsens urtraa storm mot Kaos’ elde.’]

Atlas-byrd Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Men dei (diktarane) i dag hev teke ei Atlas-byrd paa akslenn; og det er ikkje ei plastisk verd med skarp relief og skorne fjell-bruner, med logne grordalar og godt grødelende. Nei, her skal verte ei jord som ingen hev set fyrr, ho maa i støypeskeida, den gamle, ...’]

 

tore-kall Dikt i samling 1 [‘Du tore-kall som kliv i sky/ med lange gyllte honn,/ du tener visst til leikety/ fyr mine smaae bonn.’]

[tor:] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

-e/-brak Solrenning 1 [’Lat det koma baa’ storm og skak/ skrymt og skræmsla og tore-brak./ Lat det suga mitt blod or barm/ eg er varm, til det siste varm.’]

-e/-dun Dikt i samling 2 [1: -r|d-] [‘Ja eldpiler braaflaug/ og tordunen glamra,/ eit ovrøynes illspel/ so jordsjæli jamra.’] [’Saag du braa-kveikt elding skaut/ loge-spjot mot skyberg-skallar/ medan tore-dunen raut/ baare-tungt i døkke hallar;/ ...’]

-e/dunder Dikt i samling 1 [‘... eit øgje dragtungt toredunder,/ so sjølve jorda søkk ihop innunder.’]

-e/flod Dikt i samling 1 ['Sorga løyste allheimsklagen/ daa dei stengde Edenhagen/ og den bjarte upphavsdagen/ døydde i ei toreflod/ daa dei tvo fyr sverde rømde,/ ormebitne, daudedømde,/ og det tre der live blømde/ avstengt inni hagen stod.']

-e/sky Dikt i samling 1 [‘Det store minne liknar straaleskjelven/ som ovan svarte toreskyer lær/ og jagar dei paa tap og flog fraa kvelven,/ og toreslaatt og rygd til klaardag gjer.’]

-e/slått Dikt i samling 1 [sjå sitat ovom]

å tora Dikt i samling 1 [‘ TIL SON MIN ... Og lengten rodde ut or sine fjordar/ og lærde seg dei lange bylgjeslag/ og auka maale, som naar dult det torar,/ til dine draumeheimar kom i ag.’]

Tor Dikt i samling 1 [‘Tor hin jotun-tynar møter/ gygra attmed elskhugs-aaren./ Nørd av sterke ættar-røter/ vart den frøkne Magne boren.’]

Torslyfte Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Me norske, serleg nynorske, held paa aa take Torslyfte no, tykkjer eg.’]

 

troll Dikt i samling 3 ['Med unglyden haukar og trør yve voll/ sit dvergen i hamaren hermer, det troll:/ D'er narrespel alt nedi grendo.'] ['Graaskuggen kliv yve horg og brun/ og spanar skymingsbande –/ det kjem troll paa mitt tronge tun/ og geispar med osen ande.'] ['Mannaætt, .../ braa-fus tek du kappa saman,/ gjeng til tuns og skipar gaman,/ løyser troll og brand og blod.']

-dag Dikt i samling 1 [‘Eg byggjer i von/ at brua skal berge fraa trolldag og tjon;/ fyr dalen kann strype og svæve ei sjæl,/ men aldri i æve han gjorde ho sæl.’]

-dags|ljos Dikt i samling 1 ['Rundt i trolldagsljose kravlar/ stygge krek i berg og gavlar,/ skuvar stein og skrideskavlar/ ned i gulgrøn bylgjebrand.']

-dim Dikt i samling 1 [‘Blaakyrkja reiser sitt høge kvelv,/ livshymna baarar som storhavsgjelv,/ lokkar paa girøygde bonna som veider/ gullglirne skuggar paa trolldimme leider.’]

-fele|låt Dikt i samling 1 [‘Med same rann sola/ med velde og glans,/ og epla fekk tir/ liksom augo i dans. | Mi bråfysne lilja/ som trollfelelaat./ Daa tok eg eit eple/ av tree, og aat.'] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

gov Dikt i samling 1 [‘Otten ganda/ kjøve-skòdd i tomleiks-glupar,/ bles or hundra hole strupar/ troll-gov kring seg, eiterblanda.’]

-heste|kneggjing Dikt i samling 1 [‘Ei trollklokke ringjer til heksefest ute,/ og vindane dansar i kvervel og knute;/ dei yler um rantar og ropar i hamrar,/ og trollhestekneggjing fraa skyhausen glamrar;/ og blaaljona sviv gjenom dalane kjapt./ Det kjennest som Gud maa ha gløymt han hev skapt.’]

-kjerring Dikt i samling 1 [sjå eige oppslag: trollkjerring, nedom]

-klokke Dikt i samling 1 [sitat ved troll: -hestekneggjing, ovom]

-magt Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Og eg trur at alle verdsens trollmagter evlar ikkje aa tyne og sløkkje den evige kjenslebaare i bringa mi.’]

-mann Brevene til Rakel mfl. 1 ['Eg fekk eit brev her ein dagen, og veit du kva der stod? Jau: «Eg hev kje kjent nokon som det hev anga so mykje ungdom av som av deg, du er visst ein trollmann,» skriv han – nærpaa ein landskjend mann dertil.']

-natt-skugge Dikt i samling 1 [‘Jorda gjenom rømda ruggar,/ gjenom ljos og trollnatt-skuggar.’]

-ring Dikt i samling 1 [‘No hev eg (jorda) bede den rike vaar/ kranse og kryne mitt brjost og haar,/ stelle til høgtid – det kunde daa hende/ sume vann brjote sin trollring, og vende.’]

–ætt Dikt i samling 1 [‘WERGELAND ... Syn meg djuptanken, meister! Kvi let/ du ei troll-ætt faa leike med helkunst og glør/ med din solson, so graafjelle græt!’]

-s/leg Dikt i samling 1 ['Men huldreskogen er løyndomsfull/ og held han fanga og inne,/ og denne trollslege felesull/ tek all hans traa og hans minne.']

hamlaus-troll Dikt i samling 1 [‘Stig fram att, hamlaus-troll/ som hata med di heile sjæl/ den heite heljar-soll;’]

havtroll Dikt i samling 1 [‘Han skulde heimatt til sitt baandomsland/ og syngje i den grøne bjørkerinden;/ men stygge havtroll myrkeskodde spann,/ og han vart vilt og vend av kvervelvinden.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

trollkjerring Dikt i samling 1 [‘Ho kalla raadkonorne trollkjerringar og hengde dei; frægdarmenni batt ho paa vedstolpar og løyste dei svoltne logarne, so røyken la seg yver alt landet og myrkte fyr soli.’]

 

tuftekall Dikt i samling 1 [‘TIL GAMPEN MIN ... Aa god tuftekall unnte deg vatn og salt/ til det taarebrygg-tipl som renn/ yve hangande mule. Gud veit det var alt/ som du fekk. Og du lever daa enn?’]

kufte-kall Dikt i samling 1 [‘Han øygner braatt sin kufte-kall,/ ein liten tusul-ting/ som sit i logn paa døra-pall/ og leikar med ein ring.’]

kufte-trave Dikt i samling 1 [‘Kong mann sit strak og lætst kje gaa,/ men undrast nok ein grand/ kva kufte-traven tenkjer paa/ med ringen i si hand.’]

tusul-ting Dikt i samling 1 [sitat ved tuftekall: kufte-kall, ovom]

Tuften Brevene til Rakel mfl. 6 [‘Hels Garborg og Tuften. Eg vonar varmt eg maatte faa helse paa Dykk alle snart.’]

 

tuss:

-e/heim Dikt i samling 1 [‘Tune ligg klemt millom ufs og urd/ og dølne tusseheimar;/ rundt ikring meg er møtemur/ av graagrjot og galdreeimar.’]

-e/kall Dikt i samling 1 [‘.../ kring i djuv og glyvre trallar/ regnverskaate tussekallar,/ dreg den dølne skoddehette/ tett ikring sin gildelund.’]

-e/mein Dikt i samling 1 [‘Elden eg vekkjer paa aarestein;/ daa ljosnar vegg og toke;/ han skal verje fyr tussemein/ og vigsle mi nattevoke.’]

 

under Dikt i samling 2 [‘Eg kom fraa sumarspel i heid og lid/ og sjæl og all den sans var gjenom-anda/ av avdalsfred med tagalt elskmod i./ Daa kom det braasendt – lagnadsdagen branda/ sitt himelljos. – Kva høgnamn hev du, tid,/ at Gud let deg paa løynde vegar sanke/ dei under som han avla i sin tanke?’], Dikt av Robert Burns 1 [’Din fagerham eit under er/ som elsk og undring el;/ men um din venleik er meg kjær, –/ enn kjærar er di sjel.’], Brevene til Rakel mfl. 3

-land Dikt i samling 1 [‘Til sist glid synenn burt fraa alt som stengjer/ og glører mildt i Ariel’s underland;/ der sælesøv alt liv naar spele fengjer/ fraa Ariel’s harpe, smidd av aandehand.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

øy Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE .../ til Bretlands gudevalde grøne lundar/ av lagnad tunge Angelsaksann for;/ der kveikte folkevorden alle skundar/ til Englands aand sprang ut som drivhus-flor./ Til denne under-øy alt mannkyn skodar/ med augneglod so langt som himlen rodar.’]

-s/ting Brevene til Rakel mfl. 1 ['Her sit eg med fotografie ditt – aa kor lik du er deg, i alle ting, so lik at det rys gjenom meg, so lik at eg er buen gripe fram i lause lufta, til aa leggje armen um live ditt, um halsen, og kysse, kjæle deg, – so lik at eg vert ordalaus i alle minne, og i himelsæl von – og den understingen dei kallar elskhug raser i gjenom meg – aa evig, maallaus, sælare um alt som hev vore sagt med ord fraa Adams fyrste elskhugsmøte . . . ']

elskhugs-under Dikt i samling 1 [‘Men var det kje det inste elskhugs-under/ som opna sine siste kruneblad/ daa live solsælt laag i lengsels-stunder,/ daa heile sjæla var ein munn som bad?’]

manns-under Dikt i samling 1 [‘Aa ung Wergeland, gudfagre manns-under, du/ var kje fødd under mannaheims-lov;/ du var boren i sælheimen, der var ditt bu,/ ...’]

skapings-under Dikt i samling 1 [’Det trengst so lita minning, berre skuggen/ av einkvan verdlaus slumpehøves ting,/ .../ skyv sanseportann upp med runering,/ og sjæla vaknar brureglad or blunder/ i morgonsol og daam av skapings-under.’]

upphavs-under Dikt i samling 1 [’Mi sjæl stig fram i tviljos fyr min tanke/ ein livting halvo skild fraa sjølve meg/ so sansann dimnar med sitt flagreblanke/ forsmadde lykteljos; men sjæla dreg/ graa skyenn burt og let mitt auge vanke/ mot sine rømder ut paa straaleveg./ Kor underfullt, som i eit draumeblunder/ fyrr vanen jordbatt alle upphavs-under!’]

 

ve Dikt i samling 1 [‘WERGELAND ... Dei er tvo englar paa veg/ gjenom jordheim; med sorgbleike kinn/ gjeng dei leitargong etter den harmblinde sjæl/ som braut inn i det heilage ve/ med ei vaabøn, og saara det livsrunespel/ som la fræe til Yggdrasil tre.’]

-band|e Brevene til Rakel mfl. 1 ['Olav bed meg (Rakel) segje at «vebande» korkje tyder fjellbande eller «vebande» i gamalnorsk rettergong med sakførsel og dom. Boknamnet tyder, utan å (!) vera altfor filologisk, reint einfelt «ved det heilage». Bak dette ligg daa heile boka, kan hende med fleire «heilagdomar» og «heilage heimar».']

-vord Dikt i samling 1 [‘Naar heimsens vevord vigslar/ mitt rike med sin eld/ so lovsongstonar hjalar/ i alle mine fjell, | daa hev eg liv aa late,/ og treng ’kje drukka von./ Av rik manns raad eg gjev det/ til daudetogn og tjon.’]

altar-ve Dikt i samling 1 [‘Fyr daa ei stund var deira (’stolte solsystem’) styresmenner/ paa høgste hovdingorder kalla ned/ til jords; den valde flokk som kjenner/ til innste puls og minste nerve-tre/ allheimsstrukturen; det var dei som spenner/ korbogann yve livsens altar-ve./ Sjølv jorda tungsvævd kjende seg i sansar/ og laga æreport av verljos-kransar.’]

Ved vebande [bok] Brevene til Rakel mfl. 6 ['Eg kann ikkje gaa med paa aa setje t inn i inkjekyns-ord, ikkje i namne «Ved vebande» heller; fyr det bryt sund riminga, som De (Ola Raknes) lett skynar.'] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

vette Dikt i samling 2 [‘.../ der stod gudar og vette i malm-glans og skolv/ som dei rett no steig fram yve tepe-lagt golv/ i ei æveleg livande traa.’]

-bol Dikt i samling 1 [‘... riv med stryk og straum/ dei graae vettebol som raadde grunnen/ ...’]

–ljos Dikt i samling 2 [‘Med høgre gripen tjora/ han ('Kong Satan') staalblaa styre-stav,/ og riksens eple tora/ som vette-ljos paa grav/ i vinstre, med han kanna/ si hird og høge raad/ um halla ho var manna/ til siste sess og kraa.’]

avdagsvette Dikt i samling 1 [‘Solskinsrædde avdagsvette/ kiker fram or ur og runn;/ ...’]

elte-vette Dikt i samling 1 [‘Elte-vette sviv og svansar/ kring han, humrar, spottar, dansar:/ Samson, sjaa no sigar-kransar, dei er du aaleine verd.’]

hauge-vette Dikt i samling 1 [‘Hugen leikar, høyrer hauge-/ vetta lær, den øgjes hær.’]

spottevette Dikt i samling 1 [‘Du spottevette, um du grin/ og illfult andlit skjekkjer –/ millom oss er ætteband/ med ni og nitti lekkjer.’]

 

vord Dikt i samling 1 [‘Kor torer eg yrkje kvæde/ av vanegraa kvardagsord/ og tenkje so stort: d’er klæde/ aat elskhugen, heimsens vord.’]

allheims-vord Dikt i samling 1 [‘Allheims-vorden kjem paa ferd:/ Tellus, Tellus du hev vunne/ allheims-frægda, du hev funne/ evig løysing, hepne verd.’]

folkevord Dikt i samling 1 [.../ til Bretlands gudevalde grøne lundar/ av lagnad tunge Angelsaksann for;/ der kveikte folkevorden alle skundar/ til Englands aand sprang ut som drivhus-flor.’]

kjærleiks-vord Dikt i samling 1 ['Den eine gong i live/ eg saag min kjærleiks-vord;/ han gav meg dyr-frægd spenne/ til livsens megingjord.']

norrøna-landvord Dikt i samling 1 [‘Aa sterk norrøna-landvord, drag iskaapa inn/ att or kaldheimen! Søkk dette land/ ned i is-old og kalddaude! Blodeim ligg stinn/ etter Wergelands saarhjarte-brand!’]

vevord Dikt i samling 1 [‘Naar heimsens vevord vigslar/ mitt rike med sin eld/ so lovsongstonar hjalar/ i alle mine fjell.’]

ætte-vord Dikt i samling 4 [1: -e|v-, 1: -tar|v-] [‘Ættarvorden sit med dei heilage lagnadsbøkerne og tyder runer: Mene mene tekel, ufarsin.’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

ånd Dikt i samling 7 ['D'er soning nok at eg vart gjest i lage/ daa aandenn opna æva som ein blom;/ der vil eg halde tanken still og drøyme/ so lenge livssaft vil til hjarta strøyme.'], Brevene til Rakel mfl. 2 [‘De Tore Ørjasæter! Det er høg hugnad aa faa brev fraa Dykk; De hev eit lag til aa gje Dykk burt til andre som er sermerkelegt fyr rike aander, – eg kjem til aa tenkje paa nokre av dei allra største.’]

-e/draum Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE ... Og Prospero, som lagnads-oke sprengjer/ og ligg paa utflog yve himelrand –/ hans grav fær lita fengd; som fjellelvstraumar/ han er i æva alt med aandedraumar.’]

-e/hand Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE ... Til sist glid synenn burt fraa alt som stengjer/ og glører mildt i Ariel’s underland;/ der sælesøv alt liv naar spele fengjer/ fraa Ariel’s harpe, smidd av aandehand.’]

-e/heim Dikt i samling 1 ['Aa, her steig under upp av gamle minne/ som yngdest upp att denne dyre kveld/ av blide augo, som laag løyndoms-linne/ i mine eit sekund – daa var der eld,/ det teikne som var vigd med høgsegl inne/ i aandeheimann; hendinga vart meld./ Daa song det under tusund ætervengjer:/ Til jords, til jords! Ein jordson lekkjunn sprengjer!']

-e/her Dikt i samling 1 [‘.../ i heilagstunda dine straalar stimde/ som aandeherar ut or elveos –.’]

-e/høg Dikt i samling 1 [‘Manna-ætt, paa heimsens haugar/ sit du aandehøg og laugar/ deg i livsens æve-flod;/ ...’]

-e/lett Dikt i samling 1 ['TIL SON MIN .../ Daa brast dei aandelette æterkringar,/ og jorda med si dragmagt naadde inn./ Daa seig du kvar den stund i mindre svingar/ til du i vogga laag med varme kinn.']

-e/to Dikt i samling 1 [‘Lik ørna kvilande paa breide vengjer/ ho yve skire ætersjøar ror;/ og rømda stiller sine tusund strengjer/ med aandeto i alle ætter gror.’]

-e/veng Dikt i samling 1 [‘... til ei nytid gryr/ naar alt av mold, som ol seg aandevengjer/ finn univers der ingen jordbøyg stengjer.’]

eldsprut-ånd Dikt i samling 1 ['Du eldsprut-aand som valde meg til vyrke/ og sette leid mot alle himlamot –/ kvi let du ikkje tusundaara dyrke/ mi ætt og leggje staal i arm og fot?']

flog-ånd Dikt i samling 1 [‘... paa kne/ kann eg fagne mi fylgje som reidde meg rom/ her i livheim daa høg-kvæde dura i dôm/ medan flog-aander fylgde han ned.’]

folkeånd Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Men dette bygdemerkte er bygdemerkt berre solenge til det vert landskjent og innsoge av heile folkeaanda, daa vert det høgnorsk som Vinjes sprok er fyr oss no.’]

gåte-ånd Dikt i samling 1 [‘Aa gaate-aand, kvi syner/ du daa min ævehunger himel-to/ som nører sjæla med ei sigers tryggje/ at jordsens son kann verk fyr æva byggje?’] [topp samlelista] [til boklister] [til toppen]

livsånd Dikt i samling 2 ['Naar eingong banedrykken slær/ med gufs av eldfengd eim, –/ du gjest som fyl meg skuggenær,/ skjenk paa naar bekkjesongen ber/ mi løyste livsaand heim.']

mannaånd Dikt i samling 1 [‘.../ hans ånd slo sine fyrste vengjeslag/ og steig imot den klåre kunnskaps dag/ då mannaåndi fær mot sky seg svinga.’]

skapar-ånd Dikt i samling 2 [‘Lik dyremor som kjenner sine tider/ og søkjer sansevar ein fredarstad/ sveiv skapar-aanda fram i fødslerider, og stjernehimlann stirde stillt og bad.’]

solånd Dikt i samling 1 [‘.../ ei solaand sovande paa allmagtsarm;/ ...’]

svaneånd Dikt i samling 1 [‘Du dreg meg gaatefullt til dine hallar/ der himeldrykk i straale-kvervlar skin,/ med sfær(e)song og svaneaander kallar/ mi jord-forkjøvde tru or dvale-lin.’]

ævesånd Dikt i samling 1 [‘Aa himels høgflod utav skapardraumar,/ aa ævesaand som heldt so strak ein kos/ i Kaos’ kongeborg der dorm-gigantar/ laag mare-tungt til meins paa alle kantar.’]

[namn:]

Ariel Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE ... Til sist glid synenn burt fraa alt som stengjer/ og glører mildt i Ariel’s underland;/ der sælesøv alt liv naar spele fengjer/ fraa Ariel’s harpe, smidd av aandehand.’]

Englands ånd Dikt i samling 1 [‘.../ til Bretlands gudevalde grøne lundar/ av lagnad tunge Angelsaksann for;/ der kveikte folkevorden alle skundar/ til Englands aand sprang ut som drivhus-flor.’]

●ande Dikt i samling 1 [’MAGNE ... Bivre-flagur braut i bringa –/ sat ein ande inne-ringa,/ ofse-riden, ættlaus, ør,/ freista paa/ brjote veg i eld-braa stunding/ ut or denne stengde runding/ der han no var kjøvd i kraa.’]

kjempe-ande Dikt i samling 1 [‘SAMSON ... Rundt i alt filistar-lande/ raknar radt det rædsle-bande/ som den rame kjempe-ande/ gyrde dei um hals og herd.’]

●geist Dikt i samling 1 [‘Sjaa ljosknuten spinn/ seg i mannsham . . . Det rapar meg gneist-/ ar i ryggmergen, blodbylgja velter seg stinn/ gjenom aadrann –: D’er Wergelands geist!’]

Wergelands geist Dikt i samling 1 [sjå sitat ovom]

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord for magi i Olav Nygards bøker og brev [til samlelista] [til toppen]

Søk på utheva boktitlar og finn ord og sidetal.

 

Dikt i samling 1984 (Norsk Bokreidingslag. 207 s. Inneheld fire diktsamlingar og eit tillegg; desse er ikkje skilde ut i namnelistene, sidetalet viser kvar orda er ifrå:)

  Flodmaal 1913 (s. 11-47 i Dikt i samling)

  Runemaal 1914 (s. 51-81 i Dikt i samling)

  Kvæde 1915 (s. 85-114 i Dikt i samling)

  Ved vebande 1923 (s. 117-147 i Dikt i samling)

  Tillegg (s. 151-183 i Dikt i samling)

Dikt av Robert Burns. Umsette fraa engelsk. 1923 (s. 9-60. Det norske samlaget)

Runor rita minnet Olav Nygards 1931 (Nygardsringen. 48 s.)

Solrenning 1933 (Minnebok millom Nygardsvener. s. 5-17)

Johs. A. Dale: Olav Nygard 1957 (Det norske samlaget. 128 s.) (det nye)

Trygve Greiff: Olav Nygard. Dikter og mystiker. 1959 (146 s, Gyldendal; det nye)

Nordica Bergensia 15, 1997 (s. 117-122; to tekstar om språk)

Brevene til Rakel mfl. 2004 (i Aarnes, A. 2004: Poesien hos Olav Nygard. Et dikteralbum. Pax forlag a/s. 343 s.) – Brev til Arne Garborg s. 100-101, Tore Ørjasæter s. 106-115, Ola Raknes s. 138-142, Hulda Garborg s. 165-191, Rakel Nygard s. 192-256, Anton Aure s. 257-259

 

 

Dikt i samling 1984 (Norsk Bokreidingslag. 207 s.)

Flodmaal 1913 (s. 11-47), Runemaal 1914 (s. 51-81), Kvæde 1915 (s. 85-114), Ved vebande 1923 (s. 117-147), Tillegg (s. 151-183) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Ord for magi:

alv 78; -e/andlit 78; -e/heim 123; -e/kinn 162; -e/lett 119; -e/-liv 94; -e/song 139; -e/spel 123; attergangar 183; –still 128; >atterløype 71; >dauding: -still 46; ein daud 66, >nåe 121; -skjelv 79; [:] -bleik 120; -foss 45; -gauk 17; –ljos 95; -skugge 36; -øyland 44; >skrymt: daude-skrymt 113; skuggeskrymt 180; berserk: -s/-gjenge 95; buve 121; >gauve 90, 91, 92, 93; stor-gauve 90; Gauveberg-brunn 91; >våe 134, 139, 180; våbøn 126; våhard 75; bøyg: jordbøyg 128; dauden 41, 53, 64, 97, 167; >lippeløysing 81; >ljåmann|en 146; >meistarmann 41; >veidar 81; >ætteherjar 81; dis: draumedis 162; songdis 134; djevel: smådjevel 98; [namn:] fangjeven 65; den svarte 33; han far 99; Gaml-Eirik 65 [her: Eiriken, Gamle], 68; Karon 112; Satan 110, 111; drake: -hop 13; kvervel-drake 159; draug 130; -e/dans 131; -e/lag 131; -e/rop 77; -e/ætt 161; >havtroll 13; draumemøy 62; fylgjande møy 152; huldremøy 57; dros 125; sjukedros 14; skymingsdros 14; dverg 57, 74, 90; -mål 146 [-e/-]; -målsdraum 145; -smidd 92; -e/-flokk 90; -e/-skreid 104; dyre 15 [= Dyret i Bibelen]; einkynd 121; tvikynd 121; engel 26, 38, 40, 51, 98, 126, 137; [engle:] -andlit 133; -draum 133; -glede 31; –ham 98; -himelsglede 31; -veng 130; høgenglemagt 126; kvitengle-ham 99; kvitengle-vams 99; sant Peter 25, 26, 27, 31; faun: -land 165; fylgje 92; fylgjande møy 152; genius: norrøna-genius 125; gigant: dorm-gigant 177; >kjempe 95, 155; –ande 94; –grjot 103; -hand 164; –hein 94, -skalle 164; isfjellkjempe 163; Samson 94, 95; grim 44, 125; >elve-kall 104; gud 12, 15, 22, 27 [gu’], 34, 36, 40, 42, 45, 72, 92, 93, 101, 125; -spottar 22; -vigd 69; -e/-djerv 85; -e/draum 72; -e/drykk 118; -e/fager 56, 125 [-d|f-]; -e/grjot 136; -e/kvende 80; -e/lyd 182; -e/-lynde 87; -e/nektar 129; -e/-nòt 120; -e/tempel 29; -e/trå 130; -e/vald 163; -e/veng 79; avgudsdyrking 156; bilætgud 156; geisle-gud 102; halvgud 106 [-v|-g-]; Eros 18, 66; Gamle Eddaheim 125; Gud 27, 37, 108, 117, 127, 135, 136, 144, 147, 153, 159, 161, 169; Gud fader 153; Herren 128, 136, 168; Jahve 164; Kriste 153; Storemannen 35; Tor 96; tore-kall 104; Vårherre 35, 152; gydje: solgydje 67; >gudekvende 80; Afrodite 80; gyglar 182 [draumetydar]; sanndrøymd 182; gygre 86; -dag 70; -dotter 182; -seng 122; -skodde 130; [namn:] Ovtru 182; ham 79, 112, 141, 154, 167; -høg 125; -laus 157; -laus-troll 104; -lett 75; avgrunnsham 165; engle-ham 98; jordham 22; jordham-molekyl 165; kjøveham 124; kvitengle-ham 99; ljodham 169; ljosham 126; mannsham 126; skaparham 155; svaneham 130; tjuveham 123; haugmann 175; -s/bringe 175; hauge-vette 96; havfru: -song 77; havhest 134; heks: -e/fest 37; helhest 141; -e/kneggjing 37; helvakt 65; Karon 112; >hel 22, 67, 69; -drykk 68; -faren 69 [subst.]; -ferds­-mod 97; -fest 37; -hest 141; -hestekneggjing 37; -jar|-magt 112; -jar|skugge 72; -jar|-soll 104; -kunst 125; -myrk 181; -orom 182; -ors|harpe 72; –ram 96, 113, 183; -sk 79; -sottlege 64, 175; -veg 65; -vites|eld 67; heros 125; halvgud 106 [-v|-g-]; Magne 86, 88; hesperide: –hage 127; himel [= heaven ≠ sky] 14, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 69, 77, 78, 85, 100, 102, 108, 117, 124, 126, 130, 133, 134, 140, 152, 156, 158, 162, 165, 166, 167, 177; -borg 139; -dom 164; -drykk 160; -dør 31; -golvås 16; -grunn 124; -gåve 139; -horpe 130; -klåre 157; -lende 142; -ljos 144; -loft 118; -port 124; -rand 166; -seng 138; -signa 124; -spel 160; -stol 177; -strand 130, 139; -straum 165; –sæla 153; -søt 129; -tjeld 122; –to 160; –vang 101; -øy 142; –ås 142; -s/-lon 139; -s/rett 166; blåhimelslott 11; englehimelsglede 31; hugsynshimel 160; høghimel-jol 92; sjælehimel 168; upphimels-tram 174; upphimels-vang 174; æterhimel 142; >sæleheim|en 125; Atlantis 163; hulder 13, 33, 37, 57; [huldre:] -lid 37; -møy 57; -skog 35, 37; jolereid 172; jordmøy 181; >månemøy 142, 181; >solson 125; Solkongen 181; jotun: -fang 163; –tynar 86; kaos 163, 164; Kaos 159, 177; livsens magter 81; allmaktshand 157; allmagtstenar 160; breidbylgje-allmakt 126; hovdingorder 164; meister 125; skapar-ånd 89, 164; styresmann 164 [til sol]; mare 58, 130; –band 88; -fang 178; -her 79; -lag 79; -lokkut 121; -reid 70, 79 [-|rid]; –rengd 89; riden 87; –tung 177; meginsring 32, 103 [-s|-r]; manings-ring 111; meinbægje-ring 98, 99; runering 125, 127; trollring 75; megingjord 102; moder jord: mor jord 100; nirvana: -smil 168; norne 69; nykk 120; oskereid 79; dverge-skreid 104; marereid 70, 79 [-|rid]; rise-skreid 103; rise 17; -aksel 164; –barm 104; -kraft 77; -labb 118; –lang 112; –loge 85; –ram 104; -rokk 104; –skreid 103; beinlaus-rise 104; bergrise 15; raudsvelg-rise 104; rune 22, 62, 78, 80, 97, 98, 99, 106, 111, 138, 183; –far 105; -helg 79; -ram 77; -ring 125, 127; -taum 139; andlitsrune 118; draume-rune 94; livsrunespel 126; rune 51 [adj.]; sjælerune 176; syrgjerune 12; Gudrun 38; Runemaal 49; seidmann: -s/hole 70; >fjetring: å fjetra 98; >galder: galdreeim 74; >gand: gløymslegann 30; å ganda 87; >løyndeord 64;>maning: -s/boge 74; -s/-ring 111; >spådom: -s/svar 165; >svart|råd 68; sjæl 28, 31, 36, 40, 67, 68, 69, 71, 102, 109, 120, 126, 127, 142, 145, 146, 152, 154, 155, 156, 160, 161, 165, 168, 169, 176; -løyse 67 [folk]; -e/brest 41; -e/dal 160; -e/djup 95; -e/dôm 138; -e/grand 142; -e/himel 168; -e/kvide 56; -e/rune 176; -e/sveite 34; -e/trå 142; -e/verd 12; -s/djuv 37; bergsjæl 120; blomesjæl 120; elding-sjæl 87; jordbuesjæl 65; jordsjæl 20, 181 [-jel]; løyndesjæl 165; sjæle [adj.] 133; varmsjæl 128; vårsjæl 175; skiringseld 31; stråleskreid 167; livsskreid 176; suttungsmjød 135; titan 125; -isk 159; tore-kall 104; [tor:] e/-dun 20 [-r|d-], 88; -e/dunder 165; -e/flod 42; -e/sky 51; -e/slått 51; å tora 162; Tor 96; troll 57, 74, 89; -dag 11; -dagsljos 44; -dim 75; -felelåt 18; –gov 87; -hestekneggjing 37; -kjerring 182; -klokke 37; -natt-skugge 89; -ring 75; –ætt 125; -s/leg 35; hamlaus-troll 104; havtroll 13; trollkjerring 182; tuftekall 117; kufte-kall 105; kufte-trave 105; tusul-ting 105; tuss: -e/heim 74; -e/kall 70; -e/mein 74; under 144, 165: -land 166 [Ariel’s]; –øy 163; elskhugs-under 144; manns-under 125; skapings-under 127; upphavs-under 145; ve 126; -vord 72; altar-ve 164; vette 74, 92; -bol 131; –ljos 87, 110; avdagsvette 70; elte-vette 94; hauge-vette 96; spottevette 120; vord 80; allheims-vord 89; folkevord 163; kjærleiks-vord 102; norrøna-landvord 126; vevord 72; ætte-vord 85, 105, 164 [-e|v-], 183 [-tar|v-]; ånd 92, 102, 122, 124, 136, 163, 179; -e/draum 166; -e/hand 166; -e/heim 158; -e/her 140; -e/høg 89; -e/lett 162; -e/to 145; -e/veng 128; eldsprut-ånd 136; flog-ånd 92; gåte-ånd 160; livsånd 165, 169; mannaånd 179; skapar-ånd 89, 164; solånd 165; svaneånd 160; ævesånd 177; Ariel 166; Englands ånd 163; >ande 86; kjempe-ande 94; >geist 126; Wergelands geist 126

 

Dikt av Robert Burns. Umsette fraa engelsk. 1923 (s. 9-60. Det norske samlaget) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Ord for magi:

bann 58, 60; dauden 11, 24; daudsens 29; dis: lagnadsdis 35; soldis 17; dverg: -mål 9; -måls-hjal 17; engel 58; [engle:] -veng 16, 28; gud: -domsglans 59; -e/sæle 18; -s/mann 58; -s/tru 59; Apollo 48; Gud 55, 57, 58, 59; Herren 58; Vulcan 48; ham 16; fagerham 25; helvakt >hel: -kunst 60; himel 18, 25 [-mm-], 30 [-mm-], 39, 45, 47, 56, 59, 60; -brud 59 [-mm-]; -gjest 60 [-mm-]; -horpe 39 [-mm-|har-]; -konge 58 [-mm-]; -malm 57 [-mm-]; jordmøy >songmøy 21; livsens bok 59; moder jord 16, 44; seidmann >spådom: -s/-ord 58; sjæl [-jel] 24, 25, 55, 59, 60; -e/messe 16 [-jel-]; syndarsjel 56; under 25

 

Runor rita minnet Olav Nygards 1931 (Nygardsringen. 48 s.) [til boklister]

Ord for magi:

engel 46; hulder 46 [’ei huldre’]; seidmann >spådom: å spå 46; framsyn 46

 

Solrenning 1933 (s. 5-17. Minnebok millom Nygardsvener) [til samlelista]

Ord for magi:

attergangar >skrymt 11; engel 6, 9; gud: Gud 13; helvakt >hel: Helheimen 13 [+ -m]; himel 6 [-mil], 11; Himmelen 13 [+ Himmerik]; >paradis: -hage 11; –land 14; hulder 12; mare 5 [ei mara]; tore-kall [tor]: -/e-brak 11

 

Johs. A. Dale: Olav Nygard 1957 (Det norske samlaget. 128 s.) (det nye) [til toppen]

Ord for magi:

engel [engle:] -kjærleik 120; gigant: -isk 119; gud: Gud 83; ham 120; himel: stjernehimel 119; magi: -sk 120; sjæl 29

 

Trygve Greiff: Olav Nygard. Dikter og mystiker. 1959 (146 s.; det nye) [til boklister] [til boklister]

Ord for magi:

himel: -sjå 51

 

Nordica Bergensia 15, 1997 (s. 117-122; to tekstar om språk) [til boklister]

Ord for magi:

mare 122; rise: -tyngd 122

 

Brevene til Rakel mfl. 2004 (i Aarnes, A. 2004: Poesien hos Olav Nygard. Et dikteralbum. Pax forlag a/s. 343 s.) – Brev til Arne Garborg s. 100-101, Tore Ørjasæter s. 106-115, Ola Raknes s. 138-142, Hulda Garborg s. 165-191, Rakel Nygard s. 192-256, Anton Aure s. 257-259 [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Ord for magi:

alv 148; bøyg 114; dauden >ljåmannen 109; domedag 182; dverg: -mål 139, 177 [-e/-]; engel 192; forsyn 178; gud 191, 197, 202, 204; -domleg 218; -skjelov 192 [G-], 197 [-u|ssj-], 207; halvgud 172; Gud 114, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 203, 204, 205, 209, 214, 243; Herregud 192, 196, 219, 227, 236 [h-], 243; erregud 196, 219, 227, 236 Torslyfte 107; Vårherre 180, 199 [v-], 224 [vår h-]; ham 181: -laus 100, 183; fagerham 141; helhest 142; helvakt >hel 245, 252: -hest 142; heros: halvgud 172; himel 110, 149, 175, 196, 204, 220; -fødd 100 [-mm-]; -sk 210 [-mm-]; -susande 112; -sæl 198; jotun: Jotunheim 244; kaos 107; rise 108; -form 107; rune: Runemaal 168; sjæl 113, 148, 259; -e/berging 175; -e/heim 107; -e/mark 214; -e/rørsle 114; -e/soga 258; -e/spegel 216; -s/eige 181; titan: Atlas-byrd 108; tore-kall: erregud 196, 219, 227, 236 Torslyfte 107; troll: -magt 244; -mann 227; tuftekall: Tuften 165, 166, 167, 168, 174, 189; under 141, 146, 243; -s/ting 198; ve: -band|e 146; Ved vebande [bok] 109, 139, 141, 142 [+ V.v.], 146, 258; ånd 110, 148; folkeånd 114

 

 

Frekvensen av ord for magi hos Olav Nygard

[til boklister] [til samlelista] [til toppen]

 

Det er tre slags bøker som kunne vore skilde: eigne dikt, omsette dikt og brev. Men materialet er lite, så det er ikkje gjort. Hovudnamnet og samansetjingar med dét er alltid rekna (t.d. haugmann, haugmannsbringe og hauge-vette: 1+1+1 = 3). Særnamn for hovudnamn er også med (m.a. mange for gud). Store tal (13 pt.) framfor namna står som vanleg for sidetal, og små tal (11 pt.) i parentes etter hovud- og undergruppenamna er summerte. Døme: ‘6 gygre, draug (5) >havtroll (1); dei to utheva hovudnamna finst begge på 6 sider; og (5)-talet bak draug er her berre eit del-tal (sjå anna forklart døme før den alfabetiske lista nedom).

 

Rangert etter førekomst på kor mange sider.

 

107 gud

104 himel (101)>paradis (2)>sælehim|en (1)

67 sjæl

35 ånd (31)>ande (2)>geist (2)

31 helvakt (2) >hel (29)

29 ham

28 engel

26 rune

19 troll

16 attergangar (2) >atterløype (1) >dauding (2) >nåe (8) >skrymt (3), rise

14 dauden (8)>lippeløysing (1)>ljåmann|en (2)>meistarmann (1)>veidar (1)>ætteherjar (1)

13 under, mare

12 buve (1) >gauve (6) >våe (5), dverg, seidmann (1)>fjetring (1) >galder (1)>gand (2)>løyndeord (1) >maning (2) >spådom (3)>svart|råd (1)

11 tore-kall

10 gigant (2) >kjempe (8), hulder, ve, vord

9 alv, djevel, meginsring, tuftekall, vette

8 livsens magter

6 gygre, draug (5) >havtroll (1), kaos

5 dis, heros, jordmøy (1) >månemøy (1) >songmøy (1) >solson (2), oskereid

3 dros, grim (2) >elve-kall (1), gydje (1) >gudekvende (2), haugmann, helhest, jotun, moder jord, titan, tuss

2 bøyg, drake, draumemøy, fylgje, stråleskreid

1 bann, berserk, domedag, dyre, einkynd, faun, forsyn, genius, gyglar, havfru, havhest, heks, hesperide, jolereid, livsens bok, magi, nirvana, norne, nykk, skiringseld, suttungsmjød, trollkjerring

[til boklister] [til samlelista] [til toppen]

 

Lista over ordna alfabetisk. – Når undergrupper er med, er tala i parentes del-tal, som er summerte i talet utan parentes bak. Døme: ‘buve (1) >gauve (6) >våe (5): 12; hovudnamnet buve finst på (1) side og undergruppenamna >gauve (6) og >våe (5) sider, tilsaman 12 sider. Nokre namn avvik meir i tyding frå hovudnamnet, og er ikkje med i summeringa.

 

 

alv 9, attergangar (2) >atterløype (1) >dauding (2) >nåe (8) >skrymt (3): 16, bann 1, berserk 1, buve (1) >gauve (6) >våe (5): 12, bøyg 2, dauden (8)>lippeløysing (1)>ljåmann|en (2)>meistarmann (1)>veidar (1)>ætteherjar (1): 14, dis 5, djevel 9, domedag 1, drake 2, draug (5) >havtroll (1): 6, draumemøy (2), dros 3, dverg 12, dyre 1, einkynd 1, engel 28, faun 1, forsyn 1, fylgje 2, genius 1, gigant (2) >kjempe (8): 9, grim (2) >elve-kall (1): 3, gud 107, gydje (1) >gudekvende (2): 3, gyglar 1, gygre 6, ham 29, haugmann 3, havfru 1, havhest 1, heks 1, helhest 3, helvakt (2) >hel (29): 31, heros 5, hesperide 1, himel (101)>paradis (2)>sælehim|en (1): 103, hulder 10, jolereid 1, jordmøy (1) >månemøy (1) >songmøy (1) >solson (2): 5, jotun 3, kaos 6, livsens bok 1, livsens magter 8, magi 1, mare 13, meginsring 9, moder jord 3, nirvana 1, norne 1, nykk 1, oskereid 5, rise 15, rune 26, seidmann (1)>fjetring (1) >galder (1)>gand (2)>løyndeord (1) >maning (2) >spådom (3)>svart|råd (1): 12, sjæl 67, skiringseld 1, stråleskreid 2, suttungsmjød 1, titan 3, tore-kall 11, troll 19, trollkjerring 1, tuftekall 9, tuss 3, under 13, ve 10, vette 9, vord 10, ånd (31)>ande (2)>geist (2): 35

[til boklister] [til samlelista] [til toppen]

 

 

Til Olav Nygard forside

 

Sist revidert 10.04.11

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net