Florula Nygardiana

Olav Nygards litterære plantedelar og -produkt

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for plantdelar og -produkt i Olav Nygards bøker og brev

 

Inndeling i kategoriar

Referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med plantedelar og -produkt

Frekvensen av namn på plantedelar og -produkt

 

Til Olav Nygard forside

 

 

Inndeling i kategoriar [søk i samlelista]

 

BLOME: ange >dåm, blome, flor, knupp, krans (II), kruneblad >auga >blad (II) >hovud >kinn >tunge

FRUKT/FRØ: aks, bær, fræ, gror, hams, kime, kjerne, njupe, sæde >såd >sånad

BLAD m.m.: blad (I) >kåpe, bladveng, klo, krans (I), kumar, lauv, stylk, torn >klunger

STRÅ m.m.: band, halm, lo, strå

STAMME/GREIN: bendel, grein, kvist, merg, ris, sevje >balsam >berkje >saft, stomn >stamme, tein >skot, tros, ved (II)

ROT: rot, tåg

HEIL PLANTE: busk, feld, hekk, kjørr, krake, plante, runne, tre (I), tuve  

PRODUKT: grøde (I), honning >mjød >nektar, kubbe, ski, stav, stokk, stolpe, timber, tjøre, tre (II), ved (I) >brennefang, ås

 

 

Referanseliste frå 18 undergruppenamn () til hovudnamnet

Søk etter hovudnamnet i samlelista nedafor. 

 

auga → kruneblad, balsam → sevje, berkje → sevje, blad (II) → kruneblad, brennefang → ved (I), dåm → ange, hovud → kruneblad, kinn → kruneblad, klunger → torn, kåpe → blad, mjød → honning, nektar → honning, saft → sevje, skot → tein, stamme → stomn, såd → sæde, sånad → sæde, tunge → kruneblad

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for 60 registrerte hovudnamn

Søk på merka hovudnamn og kom dit i teksten. [til boklister] [til toppen]

 

aks, ange >dåm

band [korn|-], bendel, blad (I) >kåpe, bladveng, blome, busk, bær

feld, flor, fræ

grein, gror, grøde (I)

halm, hams, hekk, honning >mjød >nektar

kime, kjerne, kjørr, klo, knupp, krake, krans (I), krans (II), kruneblad >auga >blad (II) >hovud >kinn >tunge, kubbe, kumar, kvist

lauv, lo

merg

njupe

plante

ris, rot, runne

sevje >balsam >berkje >saft, ski, stav, stokk, stolpe, stomn >stamme, strå, stylk, sæde >såd >sånad

tein>skot, timber, tjøre, torn >klunger, tre (I), tre (II), tros, tuve, tåg

ved (I) >brennefang, ved (II)

ås

 

aks Dikt av Robert Burns 1 [‘TIL EI MUS ... Det aks du tek or mine band/ er smaanøgt krav;/ det signar hitt, so minkingsgrand/ eg veit kje av.’]

band, halm [s.d.]

 

ange Dikt i samling 4 [‘Blome med din gullan-flaum/ lat meg endaa eingong fange/ denne sumar-søte ange/ aat min klekke sæle-draum.’]

balsam-ange Dikt av Robert Burns 1 ['TIL EI UNG GJENTE ... Fagre raudkinn-rose, tøm/ signingsstaupe ut og bløm,/ til ein kveld i doggfalls-fred/ balsam-angen baarar ned,/ med' klokkunn skjelv i lauv og lyng/ og fuglann sjelemessa syng;/ ... ']

vårlivs-ange Dikt i samling 1 [‘... tore-dunen raut/ baare-tungt i døkke hallar;/ .../ naar den ofse stilna av/ losna regne varmt og tett,/ fall den fræve jord i fange,/ løyste draum-søt vaarlivs-ange;/ ...’]

å anga Dikt i samling 2 [‘«Du sumarson hev gude-nòt,/ kjenn godt! Kor blomen angar!/ Er det ikkje blomesjæla/ livande du fangar?»‘]

●dåm Dikt i samling 4, Dikt av Robert Burns 1 [‘«Um himlen nokon gong baud gjestebord,/ ei hjartestyrkn i denne syrgjedal –/ d’er naar eit bljugsamt par i ungdoms flor/ i famntak andar fram sitt elshugs-tal/ nedunder hagtorn som gjev daam i kveldvind sval.»’]

–fræg Dikt i samling 2 [‘I min hage hev vakse ein sevje-tung tein/ av det daam-fræge livsalde-tre;/ ...’]

-rik Dikt av Robert Burns 1 [‘So elskmjukt klukka Ayr mot strand/ med lauvskog lut i mot sin bring,/ og daamrik bjørk og hagtorn spann/ seg elskne rundt den Edens kring.’]

goddåmsfengd Dikt av Robert Burns 1 [‘Var stilt med dogg paa grønan vang,/ og perlun hang paa kvart eit blad;/ ein lettføtt vind i baununn sprang/ og drog med goddaamsfengd av stad.’]

honningdåm Dikt i samling 1 [‘. . . Ho raudna i si yngd, ho baud meg blomar;/ og dagen rann som straum, og hjarta saup/ den søte honningdaam av livsens sumar.’]

lagnadsdåm Brevene til Rakel mfl. 1 ['I dei evnerikaste, mest harmoniske menneskje er samhugen som ein susande solflaum, so det ligg liksom ein tragisk lagnadsdaam yve dei.']

vårdåm Dikt i samling 1 [‘Tri vene vårar hev eg alt set drage/ med guldæmd haust i årsens bylgjering,/ april tri gonger brend i juni-brage/ frå eg fyrst såg deg slik med vårdåm kring.’]

å dåma Brevene til Rakel mfl. 1 ['s. 13, l. 7 Ordstillinga «Willie min» daamer noko søtvore; eg vil heller, trur eg, late sambande med fyrre lina ha den form det hev. So mykje og meir krev Burns ofte.']

 

band Dikt av Robert Burns 1 [‘TIL EI MUS ... Det aks du tek or mine band/ er smaanøgt krav;/ det signar hitt, so minkingsgrand/ eg veit kje av.’]

kornbandsgull Dikt i samling 1 [‘So logne tankar sviv: som sevjesull/ i lauvsprett – frukt i mogning – haustarsol/ i kveldsmil yve kvare kornbandsgull –/ blid Sapphos’s kinn – ein pust frå barnemunn –/ eit timeglas der sanden byter bol –/ ein skogarbekk – ein skald i andlåtsstund.’]

aks, halm [s.d.]

 

bendel Dikt i samling 1 [‘Kring hjarta, hjarta er ein bendel vunden,/ det brytst med blodlit gjenom vaarblaa dag./ Til syns det ligg ein jordklump her og dormar –/ kven veit d’er møtestad fyr alle stormar?’]

klobendel Dikt i samling 1 [‘Nye skogar skaut upp i dagheim; og lange klobendlar vatt og klugra seg kring knurpute stomner.’]

klo [s.d.]

 

blad (I) Dikt i samling 2, Dikt av Robert Burns 2, Runor rita minnet Olav Nygards 1 [’Ditt auga blenkjer som dogg på blad/ ...’], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Oren løyser eit blad or grein/ slepper det ned i bekken./ – Ungsveine-hugen er fløygd og fysin;/ aldri i same stekken.’], Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Eg gjeng ved elvi driver/ ein graakald haustarkveld,/ med skodda tungsam sviver/ og ligg i dal og deld./ Men trei svarte sukkar/ og feller blad for blad;/ fraa elvi stilt det klukkar/ eit løynlegt, sorgalt kvad.’]

-veng Dikt i samling 1 [sjå eige oppslag: bladveng, nedom]

hjarteblad Dikt i samling 1 [‘Det store minne hev ein engel rita/ med rune magt og helg paa hjarteblad;/ det er i raude kjenslekjeldur lita/ ... ‘]

rose-blad Dikt i samling 1 [‘MAGNE ... Lakan hulde/ augo i sin løyne-stad,/ liksom glimesteinar dulde/ seg bak skir-bleikt rose-blad;/ ...’]

svogblad Dikt i samling 1 [‘Rams og burkne var livnøret hans; og han fletta greiner og svogblad i hop til live mot barregn og brotvindar.’]

kruneblad [s.d.] [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

●kåpe Dikt av Robert Burns 1 [‘Her klædd i vesle kaapa di,/ med barmen sudvend, kvitan vid/ du lyfte smaanøgt hovud i/ med audmjukt lag;/ ...’ ]

barm Dikt av Robert Burns 1 [sitat ved kåpe, over]

 

bladveng Dikt i samling 1 [‘I fornom, daa dei store eldtaakorne tok til aa skirnast, daa vaks det dølslege segntreet paa alle landskogar; det var helmyrkt under dei velduge bladvengjerne.’]

 

blome Dikt i samling 21 [19: -m], Dikt av Robert Burns 9 [-m], Solrenning 1 [’Ei grønkande lid/ i solljoske blid/ ei eng, som det lyser av blomar i,/ – her kjem eg i beit;/ for alt som eg veit,/ det tapar i tevling, eg segjer heit.’]; Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Trygve Greiff: Olav Nygard 1

-auga Dikt i samling 1 [‘Han hata den livsens varme/ som mildt yve verda raar,/ som smiler i blomeaugo/ og græt yve grav og saar.’]

-band Dikt i samling 1 [‘TIL «LJAAMANNEN» | Stig fram or lauvhengløyne der du kviler/ med blomeband – er det din dølne ljaa?/ Det er kje staalglim – tjørnblaa rosur smiler/ i alle gluggar; ...']

-bard Dikt av Robert Burns 1 ['Aa Logan aa, kor blid du gleid/ den dag eg brur til kyrkja reid;/ .../ No tykkjest blomebarden aud/ som dælen vinter, myrk og snaud;/ ...']

-brage Dikt i samling 1 ['Imot kvelden kan eg tøyme/ dagsens villhest, og faa gøyme/ meg i fange ditt, og drøyme/ so at ingen otte gneg./ Du hev helga meg ein hage/ som er klædd i blomebrage;/ lagna'n skifter andlitsdrage/ fyrst mitt auga fangar deg.']

-brur Dikt av Robert Burns 1 [‘TIL EI UNG GJENTE ... Roseknupp, so livsens ung,/ maisol-gylt og sevjetung, –/ maa du aldri, blomebrur,/ folne under hardvers-skur.’]

-daude Dikt av Robert Burns 1 [‘No gulnar Catrine-skogen av,/ d’er blomedaude yver vang,/ d’er stillt som kring ei gamall grav,/ og augo sjuknar i sitt sprang.’]

–flor Dikt i samling 1 [‘Grav-myrkt ute, naa-ljos inne,/ eldberg-ras i alt det minne;/ berre daudsens port aa finne/ ustengd, prydd med blome-flor.’]

-grøde Dikt i samling 1 [‘Inni livdalt blomegrøde/ hev du reist eit alterstøde;/ linne logar let du gløde,/ traa til høgds paa himelveg.’]

-krans Dikt i samling 2 [1: -mster|-] [‘.../ men fagre blomsterkrans snart fell av,/ i svarte moldi han finn si grav.’]

mai Dikt av Robert Burns 1 [‘D’er morgonvent i blome-mai,/ d’er ljuvleg natt i haustleg fred/ paa einsleg vandring under heid/ ell heime millom hagetre.’]

-seng Dikt i samling 2 ['NYKKEN ... «Du kveikjer eld i rimlagd barm/ med klunk paa slike strengjer;/ lær meg fager fivreldleik/ i søte blomesengjer.»']

-sjæl Dikt i samling 1 [‘«Du sumarson hev gude-nòt,/ kjenn godt! Kor blomen angar!/ Er det ikkje blomesjæla/ livande du fangar?»‘]

-spinn Dikt i samling 1 ['Himels draumar linde/ i sitt blomespinn/ dine sviv, og binde/ rosur paa di kinn./ Maa din draum deg sanke/ det din vakne tanke/ traar men aldri finn.']

-tåre Dikt i samling 1 [‘Bakum lofte bivre-blaaheng/ velter æva sine baarur,/ skrid med sylvskaut, kastar blaaveng-/ skimt, som gyllte blometaarur.’]

-vang Dikt av Robert Burns 1 ['No gyller sumarn blomevang/ og kastar glim i bylgjefang;/ kom lat oss dvelje dagen lang/ millom Aberfeldy-bjørkjenn.']

bragleblom Dikt av Robert Burns 1 [‘Baad’ mur og var-tre hagann fær/ kring bragleblomann som dei ber;/ ...’]

brureblom Dikt i samling 1 [‘.../ Ægæarhave laag med smil kring strender/ i hugsynsheimen som ein brureblom.’]

finblom Dikt av Robert Burns 1 [‘Me tvo hev sprunge hall og haug/ og finblom (tusenfryd) fann me i;/ men mang ein trøyttsam gong me gjekk/ sid’ gamal tid.’]

møyar-blom Dikt av Robert Burns 1 ['TIL EI UNG GJENTE ... aldri tjuvekryp faa rom/ i din reine møyar-blom; ...’]

raudtoppblom Dikt av Robert Burns 1 [‘Aa vesle bljuge raudtoppblom (tusenfryd)/ vaart møte vart din daudedom;/ for plogmold-spruten bryt til fjom/ ditt veike straa;/ du er fortapt som slokna skum/ du fagre smaa.’]

snøblom-eng Dikt i samling 1 [‘... lik bekk som slengjer/ seg igjenom snøblom-engjer.’]

tjørnblom Dikt i samling 1 [‘TIL SON MIN .../ med du laag liljelett paa iblaa bylgje/ .../ lik tjørnblom, svævd av blundøygd nattetime,/ ...’]

vårblome Dikt i samling 1 [‘Eg trøyter dei dimsvale dagar/ med tanken sit saarhendt og ror/ til solhulde hangande hagar/ der smil liksom vaarblomar gror.’]

å bløma Dikt i samling 5, Dikt av Robert Burns 5, Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Ein lyrikar blømer vel av i 40 aara, er so han ikkje hev Idunsepla aa yngje seg med. Og um dei vel ligg mest i huglynde, so ligg dei vel noko i umstenda og.’]

ange, flor, kruneblad [s.d.]

 

busk:

hagtorn-busk Dikt av Robert Burns 1 [‘I mjølkekvite hagtornbusk/ sit maaltrastmor med smålyd grusk,/ og trufast make føde finn/ og lettar sut med songen sin.’]

hasselbusk Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Imillom bjørkjer og hasselbuskor/ seg saman flettar til mjuke huskor./ Og bladi skjelv i den svale vind/ som framom stryker so god og linn.’]

 

bær:

laurbærkrans Dikt i samling 1 ['... Kva er det meir som hastar/ naar æva syng sin mjuke voggesong/ som dvergmaalsdraumar, aar og time kastar/ av breide aksler træleklaven trong/ og glid i linnlagd rytme inn i dansen/ med sola drøyper sylv kring laurbærkransen.'] 

 

feld:

mosefeld Dikt i samling 1 [‘Dei same dyskjegraae skuggann klengjer/ seg traabeitt ned i djupe gygresengjer,/ og kvite snorer (bekkjer) heng i sveiv og slyng/ um runde aksler; baarur blikreglansar/ som bringesylv naar unge brurer dansar/ og fysnebiven gjenom bringa syng. | Her kann du kvile deg paa mosefeld.’] [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

 

flor Dikt av Robert Burns 2 [‘Kor ljuvt dine bardar og grøndalar gror/ der skogville kusymra breider sitt flor;/ der ofte, med linnkvelden gret yver eng/ med Mary eg sat under lauvskuggeheng.’]

blome-flor Dikt i samling 1 [‘Grav-myrkt ute, naa-ljos inne,/ eldberg-ras i alt det minne;/ berre daudsens port aa finne/ ustengd, prydd med blome-flor.’]

drivhus-flor Dikt i samling 1 [‘.../ til Bretlands gudevalde grøne lundar/ av lagnad tunge Angelsaksann for;/ der kveikte folkevorden alle skundar/ til Englands aand sprang ut som drivhus-flor.’]

silkeflor Dikt i samling 1 [‘Og under botnberg eg kjende gløde/ av jordbrand, medan stjerneelden blaa/ fall ned lik silkeflor som skolv og braana/ paa jorda og bar borg fyr vaar og saanad.’]

sumarflor Dikt i samling 1 [‘... Tri vintervende/ hev kasta skogsens sumarflor i krå.’]

 

fræ Dikt i samling 4 ['Eit flogrent fræ til heite hende/ slær rot i inste ynskjegrunn,/ og hjarta syp med bivren munn/ sitt blod og reider voksterlende.']

-ven Dikt i samling 3 [‘Daa kjenner eg ei unders evne fødd/ til live i min frævne saknadshage;/ ho fær sin solsmil av min saarmodsklage/ og ro av vona mi som ligg forblødd.’]

såfræ Dikt i samling 1 [‘Eg planta ein hage/ i Eden mot aust;/ der visste kje aare/ av vetter og haust. | Og vonene pløygde/ mitt urudde land,/ og draumen kom etter/ med saafræ i hand.’]

sæde [s.d.]

 

grein Dikt i samling 2 [‘Daa klunkar fela i huldreskog/ so lauve bivrar paa greino;/ ...’], Dikt av Robert Burns 2, Johs. A. Dale: Olav Nygard 1

ljoskegrein Dikt i samling 1 [‘Dalen er ei seidmannshole/ under øgjen gygredag;/ millom bygjeskuggar veiner/ skjelvne klekke ljoskegreiner, –/ skimreskin fraa daudøygd kole/ yve haakne andlitsdrag.’]

solstrålegrein Dikt i samling 1 [‘MANN ... Uppi skjelvande skyheimar sit han i draum/ paa ei svagande solstraalegrein,/ fangar svivsoler inn i sin dragsterke taum/ og drikk solnektar blaahimelrein.’]

strålegrein Dikt i samling 1 ['Mitt hjarte er ei prisme;/ det fær ei straalegrein/ av sol, og skapar litspel/ som vekkjer aur og stein.']

 

gror Dikt i samling 2 [‘Hundrad gonger var eg/ lagd bleik av banesaar:/ men det unders live/ kjem med gror og vaar.’]

-dal Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Men dei (diktarane) i dag hev teke ei Atlas-byrd paa akslenn; og det er ikkje ei plastisk verd med skarp relief og skorne fjell-bruner, med logne grordalar og godt grødelende. Nei, her skal verte ei jord som ingen hev set fyrr, ho maa i støypeskeida, den gamle, ...’]

–dogg Dikt i samling 1 [‘Far i høgsæte lyfte si kjengje til munn:/ dette øle er gror-dogg or Gauveberg-brunn,/ det er konn-merg or berga der nord.’]

-luft Dikt i samling 1 [‘WERGELAND ... Ifraa ljoshamen vell det som varme og brand;/ d’er ei breidbylgje-allmakt som spring/ liksom Golfstraumen inn under isherja land/ og ber vaar-yl og grorluft i kring. –’]

-mold Dikt i samling 2 ['Ein illfengen angest vakna/ og brann i hans bringekraa,/ den fyrste forbrende grormold/ der live sitt fræ fekk saa.']

-næm Dikt i samling 1 [‘Her hev det vaara/ eingong i desse land,/ sol-kjæta baara/ flod-braa um grornæm strand;/ blaa-kvelven bivra/ stinnladd av fysne-trong,/ tre-millom vivra/ vaarfugl og song.’]

-søt Dikt i samling 1 [‘Du var ei varmsjæl millom soldrabantar/ med grorsøt jord som større klotar vantar.’]

-tid Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Det var ei æsande grortid, med vaar-skuring og voksterflòg.’]

-to Dikt i samling 1 [‘Eg kjenner himels rike sæleheimar/ hev ringa heile verdsens runding inn/ og blandar blod med alt som jordlangs sveimar,/ og veg til alt det livsens grorto finn.’]

-tung Dikt i samling 1 ['Ho (tida) skirer toe ut, ho vèl og vandar/ til grunnakkorden gjenom strengjenn kling/ so evig reint at tonebylgjunn stimlar/ igjenom grortung jord og æterhimlar.']

-von Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Eg var lik vaaren som skyt nye straa upp der dei fyrste vart avbrotne. Men no er krefterne tømde, all grorvon kvorvi . . .’]

-a/stød Dikt i samling 1 [‘Aa, hjarterøtenn fann dei same brunnar/ som ankerlekkja, og fann grorastød./ No lyt det breste; fyr kvar taag som raknar/ ein saarverk-styng i hjartemergen vaknar.’] [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

junigror Dikt av Robert Burns 1 [‘Du venast møy paa Devons jord/ der krystal-Devon slyngje-ror,/ jag vinternyvunn nedatt nord,/ kall fram att smil som junigror.’]

mosgrott Dikt av Robert Burns 1 [‘I bringa slær det klangdjup skaldestreng/ der attmed mosgrott einbu-kot eg gjeng;/ ...’]

vårgror Dikt i samling 1 [‘Vetter, du sterke og harde,/ svæv meg hjaa blomane inn,/ lat meg faa kvila i kvare/ til vaargroren vaknar og vinn.’]

å gro Dikt i samling 9, Dikt av Robert Burns 3, Solrenning 1 ['Det er so fagre dagar no,/ og kjærleiken i fred fær gro.'], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Nordica Bergensia 1 [’I dette stáke kom Aasen; og han ság mykje meir enn alle hine i hop, og so var han so bráklaus og vilde halde seg til jorda der korne grodde, det som var folkeføda.’], Brevene til Rakel mfl. 1 ['Vaaren skrid til sumars, og mine beste lovord er som visna lauv mot det grøne som gror i skogen.']

 

grøde (I) [avling] Dikt i samling 2 ['No rikjer hausten/ paa livsens torg,/ og sankar føde/ av aarsens grøde/ i bud og borg.']

-god Dikt i samling 1 [‘Solgydja gjeng/ gjenom frostnæme land,/ vakjer og varnar/ med grødegod hand.’]

-rik Dikt i samling 3 ['Naar mannen slit dei band fraa urolds tider/ som batt han til den grøderike jord,/ daa hemner ho seg, slær eit saar som svider,/ han vert ei fredlaus sjæl; ...'], Nordica Bergensia 1 [’No ligg ikkje gamalnorsken som nokor mare yver oss; no er han eit grøderikt ákerland fyr dei jolematsvoltne millom oss.’] 

fyrstegrøde Dikt i samling 1 [‘Den fyrste mann som hogde grev i jordi,/ som velte torva um og saadde korn/ og gledde seg i lag med viv og born/ naar fyrstegrøda brikte yver bordi –/ um denne fagnamann eg kved ...’]

haustargrøde Dikt i samling 1 [‘.../ eit slagvarmt hjarte; det er skatten dyr/ fyr Herrens her som haustargrøde sankar/ paa allheimsmarkjenn, til ei nytid gryr/ naar alt av mold, som ol seg aandevengjer/ finn univers der ingen jordbøyg stengjer.’]

[sjå òg Habitat: lendegrøde (II): -lende, blomegrøde]

 

halm Dikt i samling 1 [‘Ei fillut fyrkje paa tuva sit/ med munnen skeiv og med frokne,/ med haar som halm, og med oskelit/ paa kinn, og augo mun slokne.’]

aks, band [s.d.]

 

hams Dikt i samling 1 [‘Det gjeng ein sælebiv imillom fjell/ og fræa emnar seg og hamsar fell/ og undrings-øre augo upp seg vender:/ Or djupe himlar slær ein baaregong/ av evig skapings-gir og sfæresong/ som helsar frendeblidt mot døkke strender.’]

 

hekk: [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

klungerhekk Dikt i samling 1 [‘Der veks ein klungerhekk stor og diger./ Naar sevja uppetter klungren stiger,/ daa skyt dei grønaste blad og blom/ naar vaaren upp i den rifti kom.’]

 

honning:

-dogg Dikt i samling 1 [‘Det droplar honningdogg i sjæl og sansar/ til øre hugen alt og inkje ansar.’]

-dåm Dikt i samling 1 ['. . . Ho raudna i si yngd, ho baud meg blomar;/ og dagen rann som straum, og hjarta saup/ den søte honningdaam av livsens sumar.']

–seng Dikt i samling 1 [‘Opne meg ei honning-seng/ til aa nøre mine mjuke/ sumar-sviv, dei elskhug-sjuke/ alve-liv med fivreld-veng.’]

-staup Dikt i samling 1 ['Ja minna svanar burt som bylgjeringar/ og tida tømer sjølv det honningstaup/ ho eingong gav; d'er gagnlaust kor eg tingar/ og bed meg spard i dette tyningslaup.']

søt Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Men naar eg skodar attende paa beste diktinga deira (i England): desse tungsjøann som ollar inn or ævunn, dette honning-søte, regnboge-glitrande i hugsynenn deira – jaja, me hev no Wergeland, so eg fær døy i fred.’]

-tyrst Dikt i samling 1 ['... etter ungdomsminna tankann stimlar/ som honningtyrste biur mot sin blom –']

●mjød:

suttungsmjød Dikt i samling 1 [‘Aa aatte eg dei sterke kjeldebrunnar/ som stillte floda inn i songsæl straum!/ Men suttungsmjøden slær meg gruvom, tunnar/ som kvervelvindar med min beste draum/ til skaparmagtenn rister alle grunnar/ og verda styn i flodbrot, himelflaum.’]

●nektar Dikt i samling 3 [sitat ved gudenektar, nedom], Dikt av Robert Burns 1 ['No atter lystigsellen mai/ ut yve haug og dalar reid;/ smaa fugl hev huskehus paa grein/ og biunn syg sin nektar rein;/ ...']

gudenektar Dikt i samling 1 [‘Gudenektar, sælebrunnar/ sprengjer sine aadertungur/ gjenom grjot og graasteinsgrunnar,/ tiplar fram i bergesprungur/ Spør kje, hjarte, kvi eg møter/ desse hardberg, denne mur, –/ himelsøte soningsbøter/ i ein drope nektar bur.’]

solnektar Dikt i samling 1 [‘MANN ... Uppi skjelvande skyheimar sit han i draum/ paa ei svagande solstraalegrein,/ fangar svivsoler inn i sin dragsterke taum/ og drikk solnektar blaahimelrein.’]

 

kime:

upphavs-kime Dikt i samling 1 [‘EI HAND ... Den fyrste hand fekk hold og pulseslag. .... | I same stunda byrja skapings-timen/ aanyo; heite senesterke hender slo/ sitt styrehjul mot sjølve tidarstimen/ som bar all skapning i sitt fang til no;/ men hendenn heldt, til sjølve upphavs-kimen/ aat alle ting bak tusund ljosberg stod./ ...’]

gror [s.d.]

 

kjerne Dikt i samling 1, Brevene til Rakel mfl. 1 [(til Hulda Garborg:) ‘... og so vart det eit lite dikt, som eg sender med. ... Og endaa veit eg ikkje um eg hev fenge tak i kjerna av den underlege hugstemna som raadde med meg.’] [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

 

kjørr Dikt i samling 1 [‘Det gjeng ei kviskring gjenom kjørr og lyng,/ og talatrasten skifter ljod og syng/ med avdagsskjelven under sine strengjer.’]

 

klo [slyngtråd]:

-bendel [slyngplante] Dikt i samling 1 [‘Nye skogar skaut upp i dagheim; og lange klobendlar vatt og klugra seg kring knurpute stomner.’]

bendel [s.d.]

 

knupp:

roseknupp Dikt av Robert Burns 1 [‘TIL EI UNG GJENTE ... Roseknupp, so livsens ung,/ maisol-gylt og sevjetung, –/ maa du aldri, blomebrur,/ folne under hardvers-skur.’]

kumar [s.d.]

 

krake [kragg] Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Bekken urlar i ore-lund,/ giljar for kvist og krake./ – Einfarings-leiken mun ingen like;/ no vil eg ha meg make.’]

 

krans (I) [pynt] Dikt i samling 6 ['Ovan til det/ er ei rift som er grøn;/ den lyt ein mæte/ med jordbueskyn. | Der er det innvove/ kransar og band,/ fjørfagre fuglar/ paa skogbrika strand.']

blomekrans Dikt i samling 2 [1: -mster|-] [‘.../ men fagre blomsterkrans snart fell av,/ i svarte moldi han finn si grav.’]

kransa [part.] Dikt av Robert Burns 1 [‘Der reiser hamrann høgan mur/ og skumflødd aa-a bryt med dur,/ og skogheng kring som kransa brur –/ det er Aberfeldy-bjørkjenn.’]

kveldskykrans Dikt i samling 1 [‘Ein himels her av daglivs minne dansar/ lik straaleskreider yve kveldskykransar.’]

laurbærkrans Dikt i samling 1 [‘... sola drøyper sylv kring laurbærkransen.’]

rose-krans Dikt i samling 1 [‘... sælevin/ renn sildre-mjukt igjenom skirde sansar,/ med ljose blømer fram som rose-kransar.’]

siger-krans Dikt i samling 2 [‘Elte-vette sviv og svansar/ kring han, humrar, spottar, dansar:/ Samson, sjaa no sigar-kransar, dei er du aaleine verd.’], Brevene til Rakel mfl. 1 [-r|k-]

verljos-krans Dikt i samling 1 [‘Sjølv jorda tungsvævd kjende seg i sansar/ og laga æreport av verljos-kransar.’]

ærekrans Dikt i samling 1 [‘Men bakom alt som auga ser og sansar/ ligg livet (!) heitt imot sin himelport,/ og alle hender flettar ærekransar/ aat han som hev det alt til under gjort.’]

å kransa Dikt i samling 3 ['Ætt, du mi storgjæve ovrike mor,/ no hev du valt; du vil signe og kranse/ ein til aa erve di kraft; du vil anse/ meg med ei sæle som skrik etter ord.']

blomeband Dikt i samling 1 [‘TIL «TIL LJAAMANNEN» | Stig fram or lauvhengløyne der du kviler/ med blomeband – er det din dølne ljaa?/ Det er kje staalglim – tjørnblaa rosur smiler/ i alle gluggar; ...']

 

krans (II) [blomsterkrone] Dikt i samling 1 [‘Saag du rakleg lilje-tein/ same stunda solar-glansen/ løyste fyrste blad i kransen/ som i ørglad undring skein –’]

 

kruneblad Dikt i samling 1 [‘Men var det kje det inste elskhugs-under/ som opna sine siste kruneblad/ daa live solsælt laag i lengsels-stunder,/ daa heile sjæla var ein munn som bad?’]

●auga: [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

blomeauga Dikt i samling 1 [‘Han hata den livsens varme/ som mildt yve verda raar,/ som smiler i blomeaugo/ og græt yve grav og saar.’]

bjartøygd Dikt i samling 1 [’Eg bed at du maa ikkje drøyme deg rik/ ved baarune lint burti fjorden;/ aa live paa lukke som fort tevjar svik,/ d’er bjartøygde blomar som dyl fyr eit lik . . ./ Daa vert eg so ille med-voren.’]

●blad (II) [krune|-] Dikt i samling 1 [‘MAGNE ... Saag du rakleg lilje-tein/ same stunda solar-glansen/ løyste fyrste blad i kransen/ som i ørglad undring skein –’]

rose-blad Dikt i samling 1 [‘MAGNE ... Lakan hulde/ augo i sin løyne-stad,/ liksom glimesteinar dulde/ seg bak skir-bleikt rose-blad;/ ...’]

krans (II) Dikt i samling 1 [sitat ved ●blad (II), ovom]

●hovud Dikt av Robert Burns 1 [‘Her klædd i vesle kaapa di,/ med barmen sudvend, kvitan vid/ du lyfte smaanøgt hovud i/ med audmjukt lag;/ ...’ ]

●kinn Dikt av Robert Burns 1 [‘I armod fall di fødsle inn/ i fyrevaar og nordanvind;/ men lel med smil i stormgufs stinn/ du glytte or;/ du lyfte knapt di kløkke kinn/ fraa moder jord.’]

●tunge:

kvitkoll-tunge Dikt i samling 1 [‘TIL «LJAAMANNEN» ... Attende i ditt fang eg hovud hallar,/ eg blundar av so eg kann betre sjaa,/ og høyre naar i lauvsus lognt du svallar/ og svevnsyng som med kvitkoll-tungur smaa.’]

 

kubbe:

-stol Dikt i samling 1 [‘Han godfar sat der rein og blid/ i gamal kubbestol;/ den eine handi laag paa hi.’]

 

kumar [‘knopp’] Dikt i samling 1 [‘MAGNE ... Nørings-drykken saag ein rulle/ rundt i limer (= lemer) fagre, fulle,/ liksom kumrar fyrste dagen/ vaaren andar gjenom hagen/ stend i bresting, vokster-stinne.’]

-spretting Dikt i samling 1 [‘Det er som vaar og haust i same ande;/ ein sylvbleik moe blundar millom fjell/ med vaardagsbiv og haustarlogn i blande,/ med kumarspretting og med lauv som fell.’]

lauvsprett Dikt i samling 1 [‘So logne tankar sviv: som sevjesull/ i lauvsprett – frukt i mogning – haustarsol/ i kveldsmil yve kvare kornbandsgull –/ blid Sapphos’s kinn – ein pust frå barnemunn –/ eit timeglas der sanden byter bol –/ ein skogarbekk – ein skald i andlåtsstund.’]

knupp [s.d.] [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

 

kvist [grein] Solrenning 1 ['Snart er du meg nær,/ og mitt fossande blod/ fær kvila so god./ Og so vert eg fegen/ som fugl paa sin kvist/ og tonar og trallar:/ Hav takk daa for sisst!'], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Bekken urlar i ore-lund,/ giljar for kvist og krake./ – Einfarings-leiken mun ingen like;/ no vil eg ha meg make.’]

 

lauv Dikt i samling 5, Dikt av Robert Burns 2, Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Brevene til Rakel mfl. 2 [‘Vaaren skrid til sumars, og mine beste lovord er som visna lauv mot det grøne som gror i skogen. Men det var deg eg vilde ha i armane i kveld, og so kunde lidabekken og nattevinden svævt oss inn i svevn hjaa kvarandre.’]

-fall Dikt av Robert Burns 1 [dikttittel]

-heng|løyne Dikt i samling 1 [‘TIL «LJAAMANNEN» | Stig fram or lauvhengløyne der du kviler/ med blomeband – er det din dølne ljaa?/ Det er kje staalglim – tjørnblaa rosur smiler/ i alle gluggar; ...']

-skog Dikt av Robert Burns 1 [‘So elskmjukt klukka Ayr mot strand/ med lauvskog lut i mot sin bring,/ ...’]

-skuggeheng Dikt av Robert Burns 1 [‘Kor ljuvt dine bardar og grøndalar gror/ der skogville kusymra breider sitt flor;/ der ofte, med linnkvelden gret yver eng/ med Mary eg sat under lauvskuggeheng.’]

-sprett Dikt i samling 1 [‘So logne tankar sviv: som sevjesull/ i lauvsprett – frukt i mogning – haustarsol/ i kveldsmil yve kvare kornbandsgull –/ blid Sapphos’s kinn – ein pust frå barnemunn –/ eit timeglas der sanden byter bol –/ ein skogarbekk – ein skald i andlåtsstund.’]

-sus Dikt i samling 1 [‘TIL «LJAAMANNEN» ... Attende i ditt fang eg hovud hallar,/ eg blundar av so eg kann betre sjaa,/ og høyre naar i lauvsus lognt du svallar/ og svevnsyng som med kvitkoll-tungur smaa.’]

-tekkje Dikt i samling 1 [‘Ned yve dagtyrste lundar/ ber sola sin gullstraaleflaum./ Men inn under lauvtekkja blundar/ den vesle fuglen i draum.’]

roselauv Dikt i samling 1 [‘.../ og augo slær mot siste svaledrag/ som roselauv når sumarregne sprang.’]

vinlauvglans Dikt i samling 1 [‘Den vaar med vinlauvglans i gamle lundar/ eg ser i innsyn! Eg hev hyst ein draum/ um løysingsferd ...’]

å lauvast Dikt av Robert Burns 1 [‘Kor lystig lauvast grønan bjørk,/ kor rikt seg hagtorn ringa/ der eg i søtdæmd skugge sat/ med Mary fast ved bringa.’]

bladveng Dikt i samling 1 [‘I fornom, daa dei store eldtaakorne tok til aa skirnast, daa vaks det dølslege segntreet paa alle landskogar; det var helmyrkt under dei velduge bladvengjerne.’]

hasleheng Dikt av Robert Burns 1 [‘Små fuglann slær so lystig streng/ i gøymsla under hasleheng/ ...’]

hengjeskog Dikt i samling 1 [‘Daa saag han jordmøyi som laag og sov under hengjeskogen utmed havet; ho hadde stige or laug, og eimarne vov eit skirkvitt tjeld um henne.’], Dikt av Robert Burns 1 [sitat ved lauv: svagescene, nedom]

skogheng Dikt av Robert Burns 1 [‘Der reiser hamrann høgan mur/ og skumflødd aa-a bryt med dur,/ og skogheng kring som kransa brur –/ det er Aberfeldy-bjørkjenn.’]

svagescene Dikt av Robert Burns 1 ['I bringa slær det klangdjup skaldestreng/ der attmed mosgrott einbu-kot eg gjeng;/ den svagescene bygd av hengjeskog,/ den æves dur av aa i hovlaust flog –']

 

lo:

å loa Dikt i samling 1 [‘Og i den milde ettersumar loar/ eg grøde inn av mine elskhugs-moar.’]

 

merg Dikt i samling 1 [‘Det er jorda som fløder med sevje og merg/ og ber palmar med mjølkesøt saft,/ ...’]

-tyrst Dikt i samling 1 [’MANN ... Og den mergtyrste vaaen er sjølvminnt og bryt/ seg med berrhendes braaofse inn/ til si sogmor (jorda), riv klæde fraa brjost; og det tryt/ fyrr han trøyttnar i sogsterke kinn.’]

konn-merg Dikt i samling 1 [‘Far i høgsæte lyfte si kjengje til munn:/ dette øle er gror-dogg or Gauveberg-brunn,/ det er konn-merg or berga der nord.’]

 

njupe Dikt i samling 1 [‘Njupa’, dikttittel]

 

plante:

nyplanting Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Lars fortel at alle livde vel paa Labraaten, og det er gildt aa fretta. Hels Garborg og Tuften; Tuften hev havt mykje nyplanting, segjer Lars; eg tenkjer han fær det til aa veksa.’]

å planta Dikt i samling 1, Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Fær eg helsa att so vil eg bu aleine imillom fjell og heider, pløygje og plante, og vatne med hugnad om morgoen (!).’]

 

ris Dikt av Robert Burns 1 [‘Men endaa blid eg sullar i/ og konge glad meg syner;/ um lagnadsdisa slær med ris/ og hatigt mot meg fryner:/ so sandt for dø’, eg slit til brød,/ men d’er òg alt eg maktar;/ men naar mitt starv gjev mat til tarv/ eg henne lite aktar.’] [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

 

rot Dikt i samling 6 ['Og slaatten losnar i huldreskog/ so rot og runnar kann danse;/ daa stoggar Einar med stolen hug/ og tek te lyde og anse.']

-laus Dikt i samling 1 [‘Da sola kom fram/ var det reint som eg kjende/ ein knivsodd som drog seg/ or hjarta attende./ Men daa var eg rotlaus/ i allhimelrome,/ ei leike fyr vinden/ som brotbylgjeskume.’]

bjørkerot Dikt i samling 1 [‘Bekken borar i bakkebard,/ grev under bjørkerøter:/ Orsak meg kjelle, eg ottast ikkje/ dette var dine føter.’]

eike-rot Dikt i samling 1 [‘SAMSON ... Syn din kunst, du digre krøter/ saman-løypt av eike-røter,/ me held augo, du held føter,/ leike, danse alt du kann!’]

hjarterot Dikt i samling 3 [‘Blaae kvendeaugo/ stirer meg imot;/ klaare so eg ser til/ merg og hjarterot. | Blaae kvendeaugo/ stirer meg imot,/ graaten slo seg inn/ i merg og hjarterot. | Kvendetaarur droplar/ meg paa hjarterot,/ vekkjer verk og svide,/ vert til svull og trot. | Kvendetaarur brenner/ meg i hjarterot./ Men eg leitar ikkje/ etter lækjebot.’], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Bekken borar i bakke-bard,/ grev under hjarterøtar./ – Kjære mi kjelle, eg vil so gjerne/ kysse på dine føtar.’]

tankerot Brevene til Rakel mfl. 1 ['Fyr naar eg kjenner etter den hugen som vil burt i varmaste blodbankande live, so vert eg sitjande med djup saknad etter alt i hop. Og kva gjer eg daa? Grev ned i tankerota og trøyster meg med at denne saknaden er sjølvaste, inste live. Men eg vert likavel ikkje heilt nøgd med den fasitten (!).']

ættar-­rot Dikt i samling 1 [‘Tor hin jotun-tynar møter/ gygra attmed elskhugs-aaren./ Nørd av sterke ættar-røter/ vart den frøkne Magne boren.’]

tåg [s.d.]

 

runne Dikt i samling 2 [1: -n] [‘Og slaatten losnar i huldreskog/ so rot og runnar kann danse;/ ...’]

haslerunn Dikt i samling 1 [‘Daa løyser lindande haslerunn/ ei vækje ut or sitt gøyme/ so stilt som ynskje or sjælegrunn,/ so Einar trur seg aa drøyme.’]

 

sevje Dikt i samling 2 [‘Der veks ein klungerhekk stor og diger./ Naar sevja uppetter klungren stiger,/ daa skyt dei grønaste blad og blom/ naar vaaren upp i den rifti kom.’] [sjå òg sitat ved ●saft, nedom]

-sull Dikt i samling 1 [‘So logne tankar sviv: som sevjesull/ i lauvsprett – frukt i mogning – haustarsol/ i kveldsmil yve kvare kornbandsgull –/ blid Sapphos’s kinn – ein pust frå barnemunn –/ eit timeglas der sanden byter bol –/ ein skogarbekk – ein skald i andlåtsstund.’]

-tung Dikt i samling 1, Dikt av Robert Burns 1 [‘TIL EI UNG GJENTE ... Roseknupp, so livsens ung,/ maisol-gylt og sevjetung, –/ maa du aldri, blomebrur,/ folne under hardvers-skur.’]

kraftsevje Dikt i samling 1 [‘WERGELAND ... Fram or rømda den dulrame blaa/ steig hin hamhøge norrøna-genius inn,/ og ein runering glørde og skein/ i titanen si hand. – Daa skaut kraftsevja stinn/ upp or auren i blod og i bein.’]

●balsam Dikt av Robert Burns 1 ['.../ i denne grend som fred og einsemd raar/ maa misvon finne balsam for sitt saar;/ her kunde hjartesorga himlen sjaa,/ og saara verdleik tilgjevs-sæla naa.']

ange Dikt av Robert Burns 1 ['TIL EI UNG GJENTE ... Fagre raudkinn-rose, tøm/ signingsstaupe ut og bløm,/ til ein kveld i doggfalls-fred/ balsam-angen baarar ned,/ med' klokkunn skjelv i lauv og lyng/ og fuglann sjelemessa syng;/ ... ']

●berkje Dikt i samling 1 [‘Bekken urlar i ungskoglund,/ idar fyr bjørk hi rake:/ Var det ‘kje berkje i alle blomar/ vilde eg ha meg make.’]

●saft Dikt i samling 2 [‘Det er jorda som fløder med sevje og merg/ og ber palmar med mjølkesøt saft,/ ...’]

jordsaft Dikt i samling 1 [’Du (’mor aat alle hende’) skauv meg ut or ringen fyrr eg kjende/ den søte jordsaft, ho som heilagbind.’]

livskapingssaft Dikt i samling 1 ['Raust vil eg (jorda) vere, til gildehall/ reider eg rike mitt, lid og dal,/ bed alle heilage upphimelskrafter/ løyse dei evige livskapingssafter.']

livssaft Dikt i samling 1 [’D’er soning nok at eg vart gjest i lage/ daa aandenn opna æva som ein blom;/ der vil eg halde tanken still og drøyme/ so lenge livssaft vil til hjarta strøyme.’]

vokstersaft Dikt i samling 1 [’Min dulde hug som fyrr var stemd/ hev soge sterke vokstersafter/ og bryt seg fram med risekrafter/ or hi der han var inneklemd.’]

 

ski Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg er reint helsug no, fer i kring lid og beite paa jagt so snøen sprutar um ski.’]

 

stav Dikt i samling 4 ['Det brotnar stav i hard-knytt hand,/ og fatlar smell og spring;/ no bognar hugen, sjølvstyr-van/ fyr mannsens megins-ring.']

ferda-stav Dikt i samling 1 [‘.../ i kraa-a stend/ den slitne ferda-stav.’]

hjuringstav Dikt av Robert Burns 1 [‘.../ eg vel eit kot bak livdartre,/ ein hjuringstav, ein aakerreil,/ og gudesæla baarar ned/ hjaa drosa ifaa Ballochmyle.’]

styre-stav Dikt i samling 2 [‘Med høgre gripen tjora/ han staalblaa styre-stav,/ og riksens eple tora/ som vette-ljos paa grav/ i vinstre, ...’]

krykkje Dikt i samling 1 [’Den halte stakar/ humpar med sin stav/ og dreg seg seinleg fram/ paa krok og krykkje:/ ...’] [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

 

stokk Dikt i samling 3 [‘Lat sjaa du trør din riserokk/ med ofse natt og dag/ so ômen syng i staal og stokk/ av storfrægt arbeids-lag.’]

 

stolpe:

vedstolpe Dikt i samling 1 [‘Ho kalla raadkonorne trollkjerringar og hengde dei; frægdarmenni batt ho paa vedstolpar og løyste dei svoltne logarne, so røyken la seg yver alt landet og myrkte fyr soli.’]

ved (II) [s.d.]

 

stomn Dikt i samling 1 [‘Nye skogar skaut upp i dagheim; og lange klobendlar vatt og klugra seg kring knurpute stomner.’]

●stamme Brevene til Rakel mfl. 1 [’Jeg aner livets aand i sten og stamme,/ – jeg vet jo det er mine minders drøm/ som vugger sig paa sjælens dype strøm/ og speiler al naturen i sin ramme.’]

 

strå Dikt i samling 2 [‘Ein doggrand meir enn ingenting/ han (bekken) gjer seg erend paa,/ og borar burt i kantann kring/ trurøkje som ein barnefing,/ og tekst med streitne straa.’], Dikt av Robert Burns 2, Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Eg var lik vaaren som skyt nye straa upp der dei fyrste vart avbrotne. Men no er krefterne tømde, all grorvon kvorvi . . .’], Brevene til Rakel mfl. 1

grasstrå-lugg Dikt i samling 1 [‘Det trengs so lita minning; berre skuggen/ av einkvan verdlaus slumpehøves ting,/ ein tuvetopp som lyfter grasstraa-luggen,/ eit fly som svirrar tankelaust ikring/ ber løyndarbod ...’]

mosestrå Dikt av Robert Burns 1 [TIL EI MUS ... Ditt vesle hus ligg og i drav,/ det arme tros dreg vinden av./ Til nybygg no du finn kje lav/ og mosestraa;/ desember-vinden er ei grav/ so kald og graa.’]

skrytgras [‘stort innturka gras’] Dikt i samling 1 [‘TIL GAMPEN MIN (Pegasus) ... Aa so lavøyrd og lusken, du; luggen og maan-/ en i villfloke, haarhamen heng/ i ditt turrskinn som tafstogge skrytgras og skraan –/ ikkje skytraavar lenger, min dreng?’]

skrån [‘turrgras’] Dikt i samling 1 [sjå sitat ovom]

 

stylk:

lilje-stylk Dikt i samling 1 [‘MAGNE ... lik den mjaae/ lilje-stylken skaut den line-/ reine halsen fram si fine/ marmor-sule ...’]

lilje-tein Dikt i samling 1 [‘MAGNE ... Saag du rakleg lilje-tein/ same stunda solar-glansen/ løyste fyrste blad i kransen/ ...’] [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

 

sæde Dikt i samling 1 [‘Men otten held vaar glede/ i allra lægste maat;/ i striden gror eit sæde/ med rise-lange skot;/ ...’]

●såd Dikt i samling 1 ['Aat dei som græt og ropar/ paa røynd og liv og daad/ me hev ein kost som sopar/ i hus kvar skapte saad.']

●sånad Dikt i samling 1 [‘Og under botnberg eg kjende gløde (subst.)/ av jordbrand, medan stjerneelden blaa/ fall ned lik silkeflor som skolv og braana/ paa jorda og bar borg fyr vaar og saanad.’]

såmanns-kall Dikt i samling 1 [...;/ so lenge folki fyl sitt såmanns-kall/ legg folkelukka smil på alle munnar.’]

å så Dikt i samling 4, Dikt av Robert Burns 1 [‘Aa pløgje, saa og hauste, slaa/ av far eg tidleg lærde;/ d’er lett for mann med arbeid van,/ han sa, aa klive gjerde.’]

fræ [s.d.]

 

tein Dikt i samling 2 ['SAMSON ... Teinen kringar, kvenna durar/ so det glym i gamle murar;/ vona vev seg upp i snurar,/ strøypest i den draum som for.']

drage-tein Dikt i samling 1 [‘Samson, brotne kjempe-heinen/ kreistar tvihendt drage-teinen/ med den hækne kvenna-steinen/ gløyper konn med kvass-tent munn.’]

lilje-tein Dikt i samling 1 [‘MAGNE ... Saag du rakleg lilje-tein/ same stunda solar-glansen/ løyste fyrste blad i kransen/ ...’]

●skot Dikt i samling 2 [‘Men otten held vaar glede/ i allra lægste maat;/ i striden gror eit sæde/ med rise-lange skot;/ ...’]

arm Dikt i samling 1 [‘Bergfletta smøygjer sin brune arm/ vyrk um den vaaharde graasteinbarm,/ kysser og traabed um elskhug og sæle;/ steinen gror ned under all denne kjæle.’]

 

timber:

-manns-verkty Dikt i samling 1 [‘Tak timbermanns-verktye,/ øks og kniv;/ han krev du skal offre/ ditt draume-liv.’]

å timbra Dikt i samling 1 [‘– Eg timbrar meg himel/ kvar skapte dag./ – D’er gygle-verk, son min/ eit faarlegt slag.’]

stokk, stomn [s.d.]

 

tjøre: [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

å tjørebræde Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Kjære, ver gild og vask treskorne mine, og faa einkvan til aa tjørebræde den sunde høgre treskoen i nasa. Det haatta eg ikkje paa.’]

 

torn Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg hev sjøl havt ein trong til aa gje meg burt, men eg hadde ein «torn i kjøte», ein vikinghard sjølvhevdings-trong; og striden millom desse hev vore eit sjæls syrgjespel.’]

-hole Dikt av Robert Burns 1 ['Du skogduve, songfræg so fjelldalen ym,/ du fløytande svarttrast i tornhola skym,/ du grønkamba vipe, hald hov med din ljod –/ mi fagermøy søv, høyr eg bed dykk, hald ro.']

hagtorn Dikt av Robert Burns 3 [‘So elskmjukt klukka Ayr mot strand/ med lauvskog lut i mot sin bring,/ og daamrik bjørk og hagtorn spann/ seg elskne rundt den Edens kring.’]

hagtorn-busk Dikt av Robert Burns 1 [‘I mjølkekvite hagtornbusk/ sit maaltrastmor med smålyd grusk,/ og trufast make føde finn/ og lettar sut med songen sin.’]

hagtornrose Dikt av Robert Burns 1 [‘Kor ljuvleg, Nith, din kvelv og kvam/ der hagtornrosunn lystig sprett,/ og leinedalar skjer seg fram/ der kaate lamb i gyvel smett.’]

svevntorn Dikt i samling 1 [‘Men fyrr han for fraa henne, stakk han henne med svevntorn, so ho skulde sova æveleg og inkje vakna (’sakna’).’]

●klunger Dikt i samling 3 [‘TIL GAMPEN MIN ... Og daa draumen lik brestande skumblørur sprang/ stod me jordfast med beinbrotne kne/ og maa beite i klunger paa skuggedals-vang/ med vaar vonlause lengsel – aa ve!’]

-hekk Dikt i samling 1 [‘Der veks ein klungerhekk stor og diger.’]

-kvass Dikt i samling 1 [‘Du svara at du gav kje naadeløner,/ og eg gjekk tomhendt burt i fraa ditt torg./ Eg strauk or auga burt den beiske taara,/ og klungerkvasse tvil mi kjensle saara.’]

-veg Dikt i samling 1 [‘Paa klungerveg/ stig fram ein einsleg mann/ .../ han miste heimsens lukke/ meir enn vann,/ men lærde at d’er/ sæleauk aa lide.’] [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

 

tre (I) [plante] Dikt i samling 7, Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Trygve Greiff: Olav Nygard 2 [’Lavande tre/ bøygjest av snjoen mot jordi heilt ned;/ tunge dei stend,/ kan ei seg reisa igjen.’], Brevene til Rakel mfl. 1

hagetre Dikt av Robert Burns 1 [‘D’er morgonvent i blome-mai,/ d’er ljuvleg natt i haustleg fred/ paa einsleg vandring under heid/ ell heime millom hagetre.’]

joletre Dikt i samling 1 [‘«Men joletree – og han far –/ kvar er ho mor og dei?»/ Han smilte løynsk og kom med svar:/ «Du maa kje spyrja so, du kar, –/ daa kjem ho jolereid.»‘]

livdartre Dikt av Robert Burns 2 [‘.../ eg vel eit kot bak livdartre,/ ein hjuringstav, ein aakerreil,/ og gudesæla baarar ned/ hjaa drosa ifaa Ballochmyle.’]

livsalde-tre Dikt i samling 1 [‘I min hage hev vakse ein sevje-tung tein/ av det daam-fræge livsalde-tre;/ ...’]

livsens-tre Dikt i samling 1 ['Med sjæle magt all evne i meg kringar/ og gøymer av den dyre dogg som draup/ daa livsens-tree voks i desse heimar./ Kor faafengt! Sjølv or hjarta ut ho eimar.']

nerve-tre Dikt i samling 1 [‘... den valde flokk som kjenner/ til innste puls og minste nerve-tre/ allheimsstrukturen; ...’]

segntre Dikt i samling 1 [‘I fornom, daa dei store eldtaakorne tok til aa skirnast, daa vaks det dølslege segntreet paa alle landskogar; det var helmyrkt under dei velduge bladvengjerne.’]

var-tre Dikt av Robert Burns 1 [‘Baad’ mur og var-tre hagann fær/ kring bragleblomann som dei ber;/ ...’]

ættar-tre Dikt i samling 1 [‘D’er vel nok stormen burar/ i heimsens ættar-tre/ naar alt vert fløkt i snurar/ og rengd i rot og ved;/ ...’]

Yggdrasil tre Dikt i samling 1 [‘WERGELAND ... Dei er tvo englar paa veg/ gjenom jordheim; med sorgbleike kinn/ gjeng dei leitargong etter den harmblinde sjæl/ som braut inn i det heilage ve/ med ei vaabøn, og saara det livsrunespel/ som la fræe til Yggdrasil tre.’]

 

tre (II) [vyrke] Dikt i samling 1 [‘Til fjells aa berge sjæla saar og varm/ or valne dagetal og dauve vende/ der folka søv si livetid til ende/ so kjenslelaust som tre i likferdskarm.’]

-arbeid Brevene til Rakel mfl. 2 ['Eg kjem no visst til aa slutte paa Laksevaag til paaske, fyr eg hev fenge meg trearbeid sidan, – det vert no noko trivlegare arbeid, det; og betre lønt.']

-bokstav Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 ['Eg gjorde meg trebokstavar og prenta med blekk og hadde min eigen vesle koselege heim for meg sjølv.']

-sko Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Kjære, ver gild og vask treskorne mine, og faa einkvan til aa tjørebræde den sunde høgre treskoen i nasa. Det haatta eg ikkje paa.’]

 

tros [kvist og kvas] Dikt i samling 1 [‘Daa trippar taa yve tros og lyng/ og skogen liver og andar,/ og fela øser han upp og syng/ til blode gløder som brandar.’], Dikt av Robert Burns 1

 

tuve Dikt i samling 3 [‘Skrinne og krokute mannen sveitar/ seg heilen or hausen,/ sjæla or skume, og jorda krev all den/ rikdom ho ytte/ lagd under mose og lauv og tuve/ som grønkar og gulnar –’], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Og grase gror so grønt i lidi,/ og fugl på tuva syng,/ og dvergbjørk grønskast sumartidi./ Og bjarte, brune lyng.’], Brevene til Rakel mfl. 2 [1: tue]

-topp Dikt i samling 1 [‘Det trengs so lita minning; berre skuggen/ av einkvan verdlaus slumpehøves ting,/ ein tuvetopp som lyfter grasstraa-luggen,/ eit fly som svirrar tankelaust ikring/ ber løyndarbod ...’]

 

tåg Dikt i samling 1 [‘No lyt det breste; fyr kvar taag som raknar/ ein saarverk-styng i hjartemergen vaknar.’]

hjarte-tåg Dikt i samling 1 ['I skugge-kjøvde stilla lengsla fengjer/ min heile hug; i kvar den hjarte-taag/ renn blode saarmod-spakt, med hjarta spanar/ sin kvelving liv-vart um den draum som svanar.']

livståg Dikt av Robert Burns 1 ['FARVEL TIL AYR-GRENDA. ... Men alt igjenom hjartegrunn/ ei livstaag voks; no slitst ho sund/ og bløder ut; ein blodstraum ber/ si avskilshelsing imot Ayr.']

rot [s.d.]

 

ved (I) [brensel] Dikt i samling 1 ['Og saa tok han si niste og gjorde seg godt,/ kveikte pipa og røykte, og undrast so smaatt/ kva slag ved dei paa solene brende.'], Brevene til Rakel mfl. 1 ['Kva driv de paa no, spør du. Jau, det er høy og ved, og rjupeskjoting og slikt.']

-pris Dikt i samling 1 [‘Han kom til aa hugse at vedprisen steig/ med ein ofse daa garden han selde;/ var naute han ikkje tok undan ein teig,/ det var finaste skogen i gjelde.’]

●brennefang Dikt i samling 1, Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 ['For ho (ætta) hev tid, og elden er for linn/ te bræde sylv i hennar kjenslegruve;/ ein loge maa i åsa høgder ruve,/ no må ho sanke brennefanget inn.'] [nytt søk] [til boklister] [til toppen]

eldfang Dikt i samling 1 [‘Eg laut sanke eldfang/ av all den sæletrogn/ ætta ol seg fraa den/ fyrste solargong.’]

 

ved (II) [vyrke] Dikt i samling 3 [‘Det stend i same stad det vesle sel/ som det var løyst or strake tidartaumar;/ og ho hev anda inn eit vik av sjæl/ i vegg og ved; høyr, tungført minne tel/ og trøyer seg med skimt av hennar draumar.’]

-stolpe Dikt i samling 1 [‘Ho kalla raadkonorne trollkjerringar og hengde dei; frægdarmenni batt ho paa vedstolpar og løyste dei svoltne logarne, so røyken la seg yver alt landet og myrkte fyr soli.’]

 

ås:

himelgolvås Dikt i samling 1 [‘Og naar dei hev naat til det ytste blaa,/ til stjenna i høgaste kring, –/ dei lyt til aa byggje ein stige daa/ som skal under himelgolvaasen naa,/ og storsigerklokkune kling.’]

himel-aas Dikt i samling 1 [’Med djupe tunge floddrag tida andar/ og snur sitt svivhjul duvande ikring/ um himel-aasen, med i løynd ho blandar/ dei to som vekkjer traa i alle ting.’]

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med plantedelar og -produkt i Olav Nygards bøker og brev [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Søk på utheva boktitlar og finn ord og sidetal.

 

Dikt i samling 1984 (Norsk Bokreidingslag. 207 s. Inneheld fire diktsamlingar og eit tillegg; desse er ikkje skilde ut i namnelistene, men sidetalet viser kvar orda er ifrå:)

  Flodmaal 1913 (s. 11-47 i Dikt i samling)

  Runemaal 1914 (s. 51-81 i Dikt i samling)

  Kvæde 1915 (s. 85-114 i Dikt i samling)

  Ved vebande 1923 (s. 117-147 i Dikt i samling)

  Tillegg (s. 151-183 i Dikt i samling)

Dikt av Robert Burns. Umsette fraa engelsk. 1923 (s. 9-60. Det norske samlaget)

Runor rita minnet Olav Nygards 1931 (Nygardsringen. 48 s.)

Solrenning 1933 (s. 5-17. Manuskript og vignettar. Minnebok millom Nygardsvener)

Johs. A. Dale: Olav Nygard 1957 (Det norske samlaget. 128 s.; det nye)

Trygve Greiff: Olav Nygard. Dikter og mystiker. 1959 (146 s.; det nye)

Nordica Bergensia 15, 1997 (s. 117-122; to tekstar om språk)

Brevene til Rakel mfl. 2004 (i Aarnes, A. 2004. Poesien hos Olav Nygard. Et dikteralbum. Pax forlag a/s. 343 s.) – Brev til Arne Garborg s. 100-101, Tore Ørjasæter s. 106-115, Ola Raknes s. 138-142, Hulda Garborg s. 165-191, Rakel Nygard s. 192-256, Anton Aure s. 257-259

 

 

Dikt i samling 1984 (Norsk Bokreidingslag. 207 s.)

Flodmaal 1913 (s. 11-47), Runemaal 1914 (s. 51-81), Kvæde 1915 (s. 85-114), Ved vebande 1923 (s. 117-147), Tillegg (s. 151-183) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

ange 94, 101, 151, 154; vårlivs-ange 88; å anga 120, 159; >dåm 127, 151, 163, 170; –fræg 92, 100; honningdåm 122; vårdåm 178; band: kornbandsgull 178; bendel 135; klobendel 181; blad (I) 141, 151; -veng 181; hjarteblad 51; rose-blad 87; svogblad 181; kruneblad [s.d.]; bladveng 181; blome [-m:] 16, 20, 46, 60, 63, 80, 94 [-me], 120, 121 [-me], 122, 133, 135, 136, 139, 151, 155, 160, 164, 170, 174, 181; -auga 175; -band 146; -brage 76; –flor 95; -grøde 76; -krans 52,151 [-mster|-]; -seng 121, 163; -sjæl 120; -spinn 78; -tåre 129; brureblom 164; snøblom-eng 86; tjørnblom 162; vårblome 138; å bløme 42, 62, 147, 157, 160; bær: laurbærkrans 145; feld: mosefeld 122; flor: blome-flor 95; drivhus-flor 163; silkeflor 177; sumarflor 178; fræ 77, 119, 126, 175; -ven 47, 88, 181; såfræ 17; grein 35, 181; ljoskegrein 70; solstrålegrein 134; strålegrein 72; gror 65, 159; –dogg 91; -luft 126; -mold 134, 175; -næm 101; -søt 128; -to 158; -tung 142; -a/stød 132; vårgror 170; å gro 14, 37, 75, 112, 127, 138, 145, 179, 193; grøde (I) 80, 144; -god 67; -rik 135, 163, 180; fyrstegrøde 179; haustargrøde 128; [blomegrøde, sjå Habitat: lende >grøde (II)]; halm 37; hams 119; hekk: klungerhekk 151; honning: -dogg 118; -dåm 122; –seng 94; -staup 133; -tyrst 133; >mjød: suttungsmjød 135; >nektar 129, 133, 138; gudenektar 129; solnektar 134; kime: upphavs-kime 159; kjerne 182; kjørr 119; klo [slyngtråd]: -bendel 181; krans (I) [pynt] 66, 92, 110, 121, 131, 155; blomekrans 52, 151 [-mster|-]; kveldskykrans 167; laurbærkrans 145; rose-krans 160; siger-krans 94, 153; verljos-krans 164; ærekrans 124; å kransa 16, 75, 94; blomeband 146; krans (II) [blomsterkrone] 86; kruneblad 144; >auga: blomeauga 175; bjartøygd 60; >blad (II) [krune|-] 86; rose-blad 87; krans (II) 86; >tunge: kvitkoll-tunge 147; kubbe: -stol 171; kumar [knopp] 86; -spretting 145; lauvsprett 178; lauv 35, 37, 63, 145, 154; -hengløyne 146; -sprett 178; -sus 147; -tekkje 46; roselauv 178; vinlauvglans 137; bladveng 181; hengjeskog 181; lo: å loa 144; merg 134; -tyrst 134; konn-merg 91; njupe 151; plante: å planta 17; rot 35, 63, 77, 112, 146, 157; -laus 21; bjørkerot 63; eike-rot 95; hjarterot 61, 121, 132; ættar-­rot 86; runne 35, 70 [-n]; haslerunn 36; sevje 134, 151; -sull 178; –tung 92; kraftsevje 125; >berkje 63; >saft 124, 134; jordsaft 144; livskapingssaft 75; livssaft 136; vokstersaft 77; stav 40, 55, 78, 103; ferda-stav 53; styre-stav 110, 111; krykkje 55; stokk 91, 104, 130; stolpe: vedstolpe 182; stomn 181; strå 123, 168; grasstrå-lugg 127; skrytgras 117; skrån 117; stylk: lilje-stylk 86; lilje-tein 86; sæde 112; >såd 113; >sånad 177; såmanns-kall 179; å så 40, 165, 175, 179; tein 92, 95; drage-tein 94; lilje-tein 86; >skot 112, 161; arm 75; timber: -manns-verkty 108; å timbra 108; torn: svevntorn 181; >klunger 51, 117, 151; -hekk 151; -kvass 29; -veg 56; tre (I) [plante] 12, 17, 18, 42, 101, 124, 126; joletre 172; livsalde-tre 92; livsens-tre 133; nerve-tre 164; segntre 181; ættar-tre 112; Yggdrasil tre 126; tre (II) [vyrke] 54; tros 36; tuve 37, 154, 182 [ei tuva]; -topp 127; tåg 132; hjarte-tåg 106; ved (I) [brensel] 25; -pris 25; >brennefang 143; eldfang 64; ved (II) [vyrke] 112, 124, 130; -stolpe 182; ås: himelgolvås 16; himel-aas 142

 

Dikt av Robert Burns. Umsette fraa engelsk. 1923 (s. 9-60. Det norske samlaget) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

aks 41; ange: balsam-ange 16; >dåm 56; -rik 31; goddåmsfengd 17; band [korn|-] 41; blad 17, 40; >kåpe 44; barm 44; blome [-m] 9, 20, 27, 28, 29, 43, 45, 54, 57; -bard 13; -brur 15; -daude 9; –mai 18; -vang 19; bragleblom 44; finblom 51; møyar-blom 15; raudtoppblom 43; å bløma 9, 15, 34, 44, 55; busk: hagtorn-busk 14; flor 26, 56; grein 13, 46; gror: junigror 23; mosgrott 39; å gro 26, 29, 56; honning >nektar 13; knupp: roseknupp 15; krans (I): kransa 19 [part.]; kruneblad >hovud 44; >kinn 44; lauv 16, 41; -fall 37; -skog 31; -skuggeheng 26; å lauvast 28; hasleheng 19; hengjeskog 39; skogheng 19; svagescene 39; ris 35; sevje: -tung 15; >balsam 39; –ange 16; stav: hjuringstav 18; strå 41, 43; mosestrå 41; sæde >sånad: å så 34; torn: -hole 26; hagtorn 28, 31, 56; hagtorn-busk 14; hagtornrose 12; tre (I): hagetre 18; livdartre 18, 53; var-tre 44; tros 41; tåg: livståg 11

 

Runor rita minnet Olav Nygards 1931 (Nygardsringen. 48 s.) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

blad (I) 46

 

Solrenning 1933 (s. 5-17. Manuskript og vignettar.) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

blome 14; gror: å gro 16; kvist 7

 

Johs. A. Dale: Olav Nygard 1957 (Det norske samlaget. 128 s.) (det nye) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

blad (I) 83; blome 13; busk: hasselbusk 13; grein 83; gror: å gro 10; krake 83; kvist 83; lauv 13; rot: hjarterot 83; tre (I) 14; tre (II): -bokstav 12; tuve 10; ved >brennefang 93  

 

Trygve Greiff: Olav Nygard. Dikter og mystiker. 1959 (146 s., det nye) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

blad 50; blome 53; gror: -von 57; strå 57; tre (I) 50, 51

 

Nordica Bergensia 15, 1997 (s. 117-122; to tekstar om språk) [til samlelista]

Plantedelar og -produkt:

gror: å gro 122; grøde: -rik 122

 

Brevene til Rakel mfl. 2004 (i Aarnes, A. 2004. Poesien hos Olav Nygard. Et dikteralbum. Pax forlag a/s. 343 s.) – Brev til Arne Garborg s. 100-101, Tore Ørjasæter s. 106-115, Ola Raknes s. 138-142, Hulda Garborg s. 165-191, Rakel Nygard s. 192-256, Anton Aure s. 257-259

Plantedelar og -produkt:

ange >dåm: lagnadsdåm 110; å dåma 140; blome: å bløma 171; gror: -dal 108; -tid 100; å gro 220; honning: –søt 175; kjerne 191; krans (I): siger-krans 110 [-r|k-]; lauv 202, 220; plante: nyplanting [å nyplante] 165; å planta 242; rot: tankerot 107; ski 168; stomn >stamme 148; strå 202; tjøre: å tjørebræde 230; torn 110; tre (I) 148; tre (II): -arbeid 235, 237; -sko 230; tuve 148 [-ue], 173; ved (I) 201 [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

 

 

Frekvensen av namn på plantedelar og -produkt hos Olav Nygard

 

Det er tre slags bøker som kunne vore skilde: eigne dikt, omsette dikt og brev. Men materialet er lite, så det er ikkje gjort. Hovudnamnet og samansetjingar med dét er alltid rekna (t.d. tre (II), trearbeid, trebokstav og tresko: 1+2+1+1 = 5). Store tal (13 pt.) framfor namna står som vanleg for sidetal,.og små tal (11 pt.) i parentes etter hovud- og undergruppenamna er summerte. Døme: ‘6 flor, ved (I) (3) >brennefang (3)’; dei to utheva hovudnamna (med tilknytte namn) finst begge på 6 sider, og (3)-talet bak ved (I) er berre del-tal (sjå anna forklart døme ved den alfabetiske lista nedom).

 

Rangert etter førekomst på kor mange sider.

 

69 blome

32 gror

22 tre (I)

20 ange (8) >dåm (12), krans (I), lauv

15 rot

14 torn (8) >klunger (6)

12 blad (I) (11) >kåpe (1), honning (6) >nektar (6)

9 grøde (I)

8 fræ, grein, kruneblad (1) >auga (2) >blad (II) (2) >hovud (1) >kinn (1) >tunge (1), stav, strå

7 sevje (6) >berkje (1), tuve

6 flor, ved (I) (3) >brennefang (3)

5 tein (4) >skot (1), tre (II)

4 ved (II)

3 merg, plante, runne, stokk, sæde (1) >såd (1) >sånad (1), tåg

2 band [korn|-], bendel, busk, kime, kumar, kvist, stomn (1) >stamme (1), timber, tros, ås

1 aks, bladveng, bær, feld, halm, hams, hekk, kjerne, kjørr, klo, knupp, krake, krans (II), kubbe, lo, njupe, ris, ski, stolpe, stylk, tjøre

 

Lista ovom ordna alfabetisk. – Når undergrupper er med, er tala i parentes del-tal, som er summerte i talet utan parentes bakerst. Døme: ‘torn (8) >klunger (6): 14’; hovudnamnet torn finst på (8) sider og undergruppenamnet >klunger (6) sider, i alt 14 sider. Torn og klunger blir vurderte å stå for mesta det same, og er derfor rekna saman. Nokre undergruppenamn avvik meir i tyding frå hovudnamnet, og er ikkje med i summeringa.

 

aks 1, ange (8) >dåm (12): 20, band [korn|-] 2, bendel 2, blad (I) (11) >kåpe (1): 12, bladveng 1, blome 69, busk 2, bær 1, feld 1, flor 6, fræ 8, grein 8, gror 32, grøde (I) 8, halm 1, hams 1, hekk 1, honning (6) >nektar (6): 12, kime 1, kjerne 2, kjørr 1, klo 1, knupp 1, krake 1, krans (I) 20, krans (II) 1, kruneblad (1) >auga (2) >blad (II) (2) >hovud (1) >kinn (1) ▪>tunge (1): 8, kubbe 1, kumar 2, kvist 2, lauv 20, lo 1, merg 3, njupe 1, plante 3, ris 1, rot 15, runne 3, sevje (6) ▪>berkje (1): 7, ski 1, stav 8, stokk 3, stolpe 1, stomn (1) ▪>stamme (1): 2, strå 8, stylk 1, sæde (1) >såd (1) >sånad (1): 3, tein (4) ▪>skot (1): 5, timber 2, tjøre 1, torn (8) >klunger (6): 14, tre (I) 22, tre (II) 5, tros 2, tuve 7, tåg 3, ved (I) (3) ▪>brennefang (3): 6, ved (II) 4, ås 2

[til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

 

Sist revidert 31.03.11

 

Til Olav Nygard forside

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net